Statutas

PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos
2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. V17-377

 

KAIŠIADORIŲ MUZIEJAUS STATUTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kaišiadorių muziejus (toliau – Muziejus)  Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga; istorijos muziejus, kaupiantis, saugantis, tiriantis, konservuojantis, eksponuojantis ir populiarinantis Kaišiadorių rajono materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus.

2. Muziejus įsteigtas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 1998 m. gegužės 27 d.  sprendimu Nr. 258. Muziejaus buveinė: Gedimino g. 85, LT 56155 Kaišiadorys, ekspozicija „Brazauskų namai“, Jono Biliūno g. 26, LT  56121 Kaišiadorys, Jono Aisčio ekspozicija, Jono Aisčio g. 1, LT 62142 Rumšiškės, Kaišiadorių rajonas.

3. Muziejaus savininkė – Kaišiadorių rajono savivaldybė. Muziejaus teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

4. Muziejus yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, įstaigos kodas – 188202230.

5. Muziejaus pavadinimas:

6.1. visas Muziejaus pavadinimas – Kaišiadorių muziejus;

6.2. Muziejaus pavadinimo santrumpa – KšM.

7. Muziejus yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke.

8. Muziejaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais valstybinio muziejaus nuostatais ir kitais nutarimais, Kultūros ministerijos teisės aktais ir šiuo Muziejaus statutu (toliau – Statutas).

9. Muziejus savo veikloje atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) dokumentus bei rekomendacijas.

10. Muziejaus vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.kaisiadoriumuziejus.lt.

II. SAVININKO TEISĖS IR PAREIGOS

11. Savivaldybės taryba, įgyvendindama savininko teises ir pareigas:

11.1. tvirtina, keičia ir papildo Muziejaus statutą;

11.2. tvirtina Muziejaus metinį finansinių ataskaitų rinkinį arba Savivaldybės tarybos pavedimu tai tvirtina Savivaldybės vykdomoji institucija;

11.3. priima į pareigas ir atleidžia Muziejaus direktorių arba Savivaldybės tarybos pavedimu tai atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija;

11.4. priima sprendimą dėl Muziejaus buveinės pakeitimo;

11.5. priima sprendimą dėl Muziejaus reorganizavimo ar likvidavimo;

11.6. priima sprendimą dėl Muziejaus filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

11.7. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

11.8. sprendžia kitus Biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiame Statute jos kompetencijai priskirtus klausimus.

III. MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

12. Pagrindiniai Muziejaus tikslai – kaupti, saugoti, tyrinėti, konservuoti, eksponuoti ir populiarinti Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros istorijos materialines ir nematerialias vertybes bei gamtos objektus.

13. Įgyvendindamas  tikslus, Muziejus vykdo šias funkcijas:

13.1. kaupia, saugoja, tiria, konservuoja, eksponuoja ir populiarina Kaišiadorių miesto ir rajono kultūros istoriją bei gamtą atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius, taip pat kitą archeologiniu, istoriniu, etnografiniu, meniniu, religiniu, memorialiniu ar kitu kultūros požiūriu vertingą medžiagą;

13.2. vykdo sukauptų muziejinių vertybių apskaitą,  konservavimą, užtikrina apsaugą, rūpinasi restauravimu;

13.3. ruošia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, organizuoja kitus su Muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;

13.4. dalyvauja bendrose Lietuvos muziejinėse programose;

13.5. bendradarbiauja su rajono švietimo įstaigomis ir rengia muziejines moksleivių ugdymo programas;

13.6. rengia, leidžia ir platina tyrinėjimų rezultatus ir vietovės kultūros istoriją atspindinčius leidinius;

13.7. pristato Muziejų, jo rinkinius ir vietovės kultūros istoriją interneto svetainėse;

13.8. teikia pagalbą kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams, naudotojams ir savivaldybės teritorijoje esantiems nevalstybiniams muziejams;

13.9. komplektuoja Muziejaus biblioteką, mokslinį archyvą ir garso, vaizdo, fotonuotraukų archyvą;

13.10. teikia metų veiklos ataskaitas bei veiklos planus steigėjui ir Kultūros ministerijai.

IV. MUZIEJAUS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS

14. Muziejaus veiklos sritis –  kultūros paslaugos;

15. Pagrindinė veiklos rūšis – muziejų veikla, kodas 91.02;

16. Kitos muziejų veiklos rūšys:

16.1. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla – 72.20;

16.2. bibliotekų ir archyvų veikla – 91.01;

17. Kitos ne muziejų veiklos rūšys:

17.1. knygų leidyba, kodas  58.11;

17.2. kita leidyba – 58.19.

V. MUZIEJAUS FONDO RINKINIAI

18. Muziejaus fondo rinkiniai suskirstyti į:

18.1. pagrindinį fondą;

18.2. pagalbinį fondą.

19. Muziejaus rinkinių komplektavimo kryptys:

19.1. archeologija;

19.2. istorija;

19.3. etnografija;

19.4. dailė;

19.5. gamta.

20. Chronologiniu požiūriu Muziejaus rinkiniai apima laikotarpį nuo akmens amžiaus iki dabarties. Geografiniu požiūriu pirmiausia orientuojamasi į Kaišiadorių rajono teritorijoje esančias kultūros vertybes, taip pat į istoriškai su Kaišiadorių rajonu susijusius rinkinius.

21. Muziejaus pagrindinio fondo rinkinių šifrai: A – archeologijos (AA – akmens amžius; AG – geležies amžius, AV – vėlyvoji archeologija), I – istorijos (IN – numizmatika; IR – raštija; IF – fotografija), E – etnografijos, D – dailės, G – gamtos, VR – Viktoro Ruokio memorialinis rinkinys, JA – Jono Aisčio memorialinis rinkinys, AB – Algirdo Brazausko memorialinis rinkinys.

VI. MUZIEJAUS VALDYMAS

22. Muziejaus veikla organizuojama vadovaujantis Muziejaus strateginiu ir metiniu veiklos planais, kurie rengiami vadovaujantis Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

23. Muziejaus direktorius yra vienasmenis Muziejaus valdymo organas, kurio pareigos ir atsakomybė nustatomos pareigybės aprašyme, kurį tvirtina įgaliota Savivaldybės vykdomoji institucija.

24. Muziejaus direktorius:

24.1. planuoja ir organizuoja Muziejaus darbą, kad būtų įgyvendinti Muziejaus tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

24.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šio Statuto nuostatų;

24.3. tvirtina Muziejaus struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto dydžio leistino pareigybių skaičiaus, darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

24.4. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

24.5. tvirtina ekspozicijų ir parodų tematinę struktūrą;

24.6. leidžia įsakymus, privalomus visiems darbuotojams;

24.7. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Muziejaus darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

24.8. sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus;

24.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

24.10. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Muziejui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybės institucijose;

24.11. sudaro komisijas Muziejaus veiklos problemoms spręsti;

25. Sudaroma 5 narių Muziejaus taryba, turinti patariamojo balso teisę. Jos nuostatus, sudėtį tvirtina direktorius, kuris yra Muziejaus tarybos pirmininkas. Į Muziejaus tarybos sudėtį įeina steigėjo atstovas. Į tarybos posėdžius kaip konsultantai bei ekspertai gali būti kviečiami įvairūs specialistai iš kitų institucijų, įmonių ar organizacijų.

26. Muziejaus taryba svarsto:

26.1. metines ir perspektyvines muziejaus veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;

26.2. ekspozicijų ir parodų planus, parengtus publikuoti leidinius;

26.3. Muziejaus struktūrą, pareigybių sąrašą;

26.4. Muziejaus statuto, darbo tvarkos taisyklių bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

26.5. kandidatūras į Muziejaus struktūrinių padalinių vadovų pareigas;

26.6. Muziejaus pajamų ir išlaidų sąmatą ir ūkinės-finansinės veiklos ataskaitas.

27. Muziejaus tarybos sprendimai įgyvendinami direktoriaus įsakymais.

28. Muziejuje veikia rinkinių komplektavimo komisija, kurios veiklą reglamentuoja Valstybinių muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija (Žin., 1999, Nr. 76 – 2296).

29. Direktorius atsako už Muziejaus finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir perduoto patikėjimo teise bei įstaigos įsigyto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais.

30. Keičiantis Muziejaus direktoriui, jis privalo perduoti reikalus, turtą ir dokumentus pagal reikalų perdavimo ir priėmimo aktą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos (arba Savivaldybės vykdomosios institucijos) sprendimu nurodytam asmeniui.

VII. MUZIEJAUS TURTAS, BUHALTERINĖ APSKAITA, FINANSINIŲ IR BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINIAI

31. Muziejui Savivaldybės perduotas ir Muziejaus įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Savivaldybei. Muziejus šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja patikėjimo teise.

32. Muziejinių vertybių apskaitą, saugojimą, restauravimo ir naudojimo tvarką bei saugojimo sąlygas reglamentuoja Valstybinių muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija ir kiti teisės aktai.

33. Muziejaus lėšų šaltiniai:

33.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;

33.2. kitos teisėtai gautos lėšos.

34. Kitas teisėtai gautas lėšas Muziejus naudoja Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

35. Muziejaus buhalterinė apskaita organizuojama ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. MUZIEJAUS TEISĖS IR PAREIGOS

36. Muziejus turi teisę:

36.1. steigėjo leidimu steigti filialus, turinčius savo atskirą buveinę ir galinčius turėti einamąsias sąskaitas;

36.2. teikti mokamas paslaugas, kurių sąrašą ir kainas nustato Savivaldybės taryba;

36.3. priimti ir saugoti depozitus;

36.4. Muziejaus darbuotojų darbo rezultatus naudoti ir saugoti pagal Autorių teisių ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus;

36.5. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

36.6. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis ir priimti įsipareigojimus, susijusius su Muziejaus turto valdymu, naudojimu ir disponavimu;

36.7. gauti paramą.

37. Muziejus privalo:

37.1. naudoti iš Savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik Muziejaus statute numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas;

37.2. užtikrinti Muziejaus darbuotojams saugias darbo sąlygas;

37.3. teikti Savivaldybės tarybai ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas bei strateginį ir metinį veiklos planus;

37.4. garantuoti įstaigos finansinių, statistinių ir rašytinių ataskaitų teisingumą;

38. Muziejus gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

IX. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

39. Muziejaus darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569) bei kiti teisės aktai.

40. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos individualios materialinės atsakomybės sutartys su Muziejaus rinkinių saugotojais bei kitais materialiai atsakingais darbuotojais.

X. MUZIEJAUS AUDITAS IR VIDAUS KONTROLĖ

41. Muziejaus valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė teisės aktų nustatyta tvarka.

42. Muziejaus veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

43.  Muziejaus vidaus auditą atlieka Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba.

XI. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

44. Muziejaus pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir (ar) šį statutą turi būti paskelbti viešai (apie parengtas reorganizavimo sąlygas, apie sprendimą pertvarkyti įstaigą, apie likvidavimą), skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje ,,Lietuvos žinios“. Už tai, kad pranešimai būtų išsiųsti ar paskelbti laiku, atsako Muziejaus direktorius.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Muziejus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą ir kitą atributiką.

46. Muziejus reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės    aktų nustatyta tvarka.

____________________