Nuostatai

 

PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojo
2016 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V30E-3

 

KAIŠIADORIŲ MUZIEJAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

 1. Kaišiadorių muziejaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kaišiadorių muziejaus veiklos sritis, rūšis, tikslus ir funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo, valdymo, finansavimo, lėšų bei turto naudojimo tvarką.
 2. Įstaigos pavadinimas – Kaišiadorių muziejus (toliau – Muziejus). Muziejaus pavadinimo santrumpa – KšM.
 3. Muziejus įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 188202230.
 4. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 5. Muziejaus rūšis – istorijos muziejus.
 6. Muziejus sukauptus rinkinius eksponuoja šiose ekspozicijose (struktūriniuose padaliniuose):

6.1. Jono Aisčio ekspozicijoje (J. Aisčio g. 1, LT-56335 Rumšiškės, Kaišiadorių r.);

6.2. ekspozicijoje „Brazauskų namai“ (J. Biliūno g. 26, LT-56121 Kaišiadorys).

 1. Muziejaus savininkė – Kaišiadorių rajono savivaldybė, kodas 111102630, adresas – Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys (toliau – Savivaldybė).
 2. Muziejaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).
 3. Savivaldybės taryba:

9.1. tvirtina, keičia ir papildo Muziejaus nuostatus;

9.2. priima sprendimą dėl Muziejaus buveinės pakeitimo;

9.3. priima sprendimą dėl Muziejaus reorganizavimo ar likvidavimo;

9.4. priima sprendimą dėl Muziejaus filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

9.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

9.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose                 jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Muziejus yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis antspaudą su Kaišiadorių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.
 2. Pagal savo prievoles Muziejus atsako tik savo lėšomis. Jeigu Muziejaus prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos savivaldybės biudžeto lėšomis, neviršijant Muziejaus teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomos ir disponuojamo turto vertės.
 3. Muziejus savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu ir darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos muziejų, vietos savivaldos ir biudžetinių įstaigų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo įsakymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
 4. Muziejaus veikla neterminuota.
 5. Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

II SKYRIUS

 MUZIEJAUS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS

 

 1. Muziejaus veiklos sritis – bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.0.
 2. Muziejaus pagrindinė veiklos rūšis – muziejų veikla, kodas 91.02.
 3. Kitos Muziejaus veiklos rūšys:

17.1. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72.20;

17.2. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

17.3. knygų leidyba, kodas  58.11;

17.4. kita leidyba, kodas 58.19;

17.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59.

 1.  Muziejaus fondo rinkiniai suskirstyti į:

18.1. pagrindinį fondą;

18.2. pagalbinį fondą.

 1. Chronologiniu požiūriu Muziejaus rinkiniai apima laikotarpį nuo akmens amžiaus iki dabarties. Geografiniu požiūriu pirmiausia orientuojamasi į Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančias kultūros vertybes, taip pat į istoriškai su Kaišiadorių rajono savivaldybe  susijusius rinkinius.
 2. Muziejaus rinkinių komplektavimo kryptys:

20.1. archeologija;

20.2. istorija;

20.3. etnografija;

20.4. dailė;

20.5. gamta.

 1. Muziejaus pagrindinio fondo rinkinių šifrai: A – archeologijos (AA – akmens amžius; AG – geležies amžius, AV – vėlyvoji archeologija), I – istorijos (IN – numizmatika; MP – medaliai, plaketės; IR – raštija; IF – fotografija), E – etnografijos, D – dailės, G – gamtos, VR – Viktoro Ruokio memorialinis rinkinys, JA – Jono Aisčio memorialinis rinkinys, AB – Algirdo Brazausko memorialinis rinkinys.

 

IV SKYRIUS

 MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Pagrindinis Muziejaus tikslas – kaupti, saugoti, tyrinėti, konservuoti, eksponuoti ir populiarinti Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros istorijos materialines ir nematerialias vertybes bei gamtos objektus.
 2. Įgyvendindamas šį tikslą, Muziejus vykdo šias funkcijas:

23.1. kaupia, saugoja, tiria, konservuoja, eksponuoja ir populiarina Kaišiadorių miesto ir rajono savivaldybės                          kultūros istoriją bei gamtą atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius, taip pat kitą archeologiniu, istoriniu,                etnografiniu, meniniu, religiniu, memorialiniu ar kitu kultūros požiūriu vertingą medžiagą;

23.2. tvarko sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, vykdo konservavimą, užtikrina apsaugą,  rūpinasi                                      restauravimu;

23.3. vykdo muziejinių vertybių skaitmeninimą ir jų viešinimą per integralią muziejų informacinę sistemą (toliau –              LIMIS), bendradarbiauja skaitmeninimo projektuose;

23.4. supažindina visuomenę su muziejinėmis vertybėmis: rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas bei                    edukacinius renginius, publikuoja tyrimų rezultatus, organizuoja kitus su Muziejaus veikla susijusius kultūros              renginius;

23.5. dalyvauja bendrose Lietuvos muziejinėse programose;

23.6. bendradarbiaudamas su savivaldybės švietimo įstaigomis rengia ir vykdo muziejines moksleivių ugdymo                      programas;

23.7. rengia, leidžia ir platina tyrinėjimų rezultatus ir vietovės kultūros istoriją ir kultūros paveldą atspindinčius                    leidinius arba su muziejaus veikla susijusią informaciją elektroninėse laikmenose;

23.8. pristato muziejų, jo rinkinius ir vietovės kultūros istoriją interneto svetainėse;

23.9. teikia pagalbą kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams, naudotojams ir savivaldybės teritorijoje esantiems              nevalstybiniams muziejams;

23.10. komplektuoja Muziejaus biblioteką, mokslinį archyvą ir garso, vaizdo, fotonuotraukų archyvą;

23.11. rengia projektus ir teikia paraiškas Lietuvos ir užsienio fondams, ieško rėmėjų;

23.12. gali teikti mokamas paslaugas įstatymų nustatyta tvarka;

23.13. teikia metinius veiklos planus bei veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir Kultūros ministerijai;

23.14. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

 MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 1. Muziejaus veikla organizuojama vadovaujantis Muziejaus metiniais veiklos planavimo dokumentais, kurie rengiami teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Muziejinių vertybių apskaitą, saugojimą, restauravimo ir naudojimo tvarką bei saugojimo sąlygas reglamentuoja Muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija ir kiti teisės aktai.
 3. Muziejui vadovauja direktorius (toliau – direktorius), kurį Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų bei įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Direktorius yra vienasmenis Muziejaus valdymo organas.
 5. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Muziejų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymais, kitais norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais bei Muziejaus direktoriaus pareigybės aprašymu.
 6. Direktorius atskaitingas ir pavaldus Kaišiadorių rajono savivaldybės merui.
 7. Muziejaus administraciją sudaro:

30.1. direktorius;

30.2. direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis fondų saugotojas;

30.3. vyriausiasis buhalteris.

 1. Muziejaus direktorius:

31.1. planuoja ir organizuoja Muziejaus darbą, kad būtų įgyvendinami Muziejaus veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

31.2. vadovauja Muziejaus metinių veiklos planavimo dokumentų rengimui, jų įgyvendinimui, analizuoja Muziejaus veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

31.3. teikia Muziejaus vadovo veiklos ataskaitą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka;

31.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

31.5. tvirtina Muziejaus struktūrą, pareigybių sąrašą, neviršydamas Savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

31.6. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Muziejaus darbuotojus, tvirtina pareigybių aprašymus, skatina ir skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

31.7. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, tvirtina Muziejaus darbo tvarkos taisykles, nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;

31.8. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją;

31.9. organizuoja darbą vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais;

31.10. tvirtina ekspozicijų ir parodų tematinę struktūrą;

31.11. atstovauja Muziejui valstybės ir savivaldybės institucijose, teisme bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

31.12. sudaro sutartis Muziejaus vardu Muziejaus funkcijoms atlikti;

31.13. viešai skelbia informaciją apie Muziejaus veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

31.14. organizuoja Kultūros centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

31.15. viešai skelbia informaciją apie Muziejaus veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

31.16. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

31.17. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Muziejaus vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

31.18. keičiantis Muziejaus direktoriui, perduoda reikalus, turtą ir dokumentus pagal reikalų perdavimo ir priėmimo aktą Kaišiadorių rajono savivaldybės mero (arba Savivaldybės vykdomosios institucijos) nurodytam asmeniui;

31.19. vykdo kitas teisės aktuose ir jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

 1. Darbuotojai į darbą Muziejuje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Muziejaus darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Muziejaus direktorius ir darbuotojai atestuojami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

MUZIEJAUS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMAS, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1. Muziejus teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja savivaldybei priklausančiu turtu, perduotu Muziejui patikėjimo teise.
 2. Muziejaus lėšos:

36.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;

36.2. įstatymų nustatyta tvarka gauta parama;

36.3. pajamos už teikiamas mokamas paslaugas;

36.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Muziejus yra paramos gavėjas. Paramos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Lėšos naudojamos ir apskaitomos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Muziejus savivaldybės lėšas naudoja tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti.
 4. Muziejus buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Muziejaus finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Muziejaus veiklos priežiūrą atlieka Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Muziejus turi interneto svetainę www.kaisiadoriumuziejus.lt, kuri turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 2. Informacija apie Muziejaus veiklą, kurią, remiantis nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiama Muziejaus interneto svetainėje.
 3. Muziejaus nuostatai keičiami Savivaldybės vykdomosios institucijos, Muziejaus direktoriaus iniciatyva.
 4. Muziejus reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Muziejų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Muziejaus dokumentai rengiami, įforminami ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________________