Žaslių pradžios mokykla Nr. 2

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Žaslių pradžios mokykla Nr. 2 (su dėstomąja žydų kalba) buvo įkurta 1920 m. rugsėjo 15 d. Tačiau yra duomenų, kad jau 1909 m. Žasliuose veikė privati žydų pradžios mokykla. 1921 m. kovo 1 d. duomenimis, Žaslių pradžios mokykloje Nr. 2 dirbo du mokytojai – Abraomas Šeras ir Urjasas Rabinavičius. Tuo metu mokykloje mokėsi 81 mokinys (11 berniukų ir 70 mergaičių) nuo 7 iki 14 metų amžiaus. 1921 m. rugsėjį mokytojas U. Rabinavičius paties prašymu atleistas iš darbo. 1929–1930 mokslo metais ir anksčiau tikybą dėstė Mendelis Zilbermanas. Nuo 1931 m. gruodžio 1 d., 1930 m. baigęs Telšių žydų „Javne“ mokytojų seminarijos kursą, Žaslių žydų pradžios mokykloje pradėjo dirbti mokytojas Abraomas Šlioma Babušas. Nuo 1933 m. lapkričio 11 d. šioje mokykloje pradėjo dirbti mokytojas Nachmanas Figas. Jis 1932 m. baigė Telšių žydų „Javne“ mokytojų seminariją. 1936 m. šios mokyklos mokytojas Abramas Garberis, jo prašymu, buvo perkeltas dirbti mokytoju į Kėdainių apskrities Krakių pradžios mokyklą nr. 2.

1938 m. gruodžio 9 d. mokyklą aplankė Trakų apskrities pradžios mokyklų inspektorius M. Vaišnys. Savo anketoje jis pateikia nemažai informacijos apie šią mokyklą. Mokykla buvo išlaikoma valsčiaus savivaldybės. Joje buvo trys komplektai: du komplektai išlaikomi Švietimo ministerijos, trečias – mokinių tėvų. Dirbo trys mokytojai. Dviem mokytojams atlyginimus mokėjo Švietimo ministerija, vienam – mokinių tėvai. Mokyklos vedėjas buvo Abraomas Šlioma Babušas, dirbo su III ir IV skyrių mokiniais, mokytoja Chiena Babušienė – su II skyriaus mokiniais. Mokytojas Ješajas Reitenbortas dirbo su I skyriaus mokiniais, kurių dauguma buvo 7–8 metų („Jie galėtų lankyti pavasaryje“ – pastebėjo mokyklų inspektorius). Pagal sąrašus tuo metu mokyklą lankė 116 mokinių: I skyrių – 37 mokiniai, II – 34, III – 21, IV – 14. Patikrinimo dieną (1938 m. gruodžio 9 d.) mokykloje nebuvo 28 mokinių – dauguma sirgo tymais. Mokyklos kronika vedama nuo 1925 metų. 1938-aisiais mokslo metai prasidėjo rugsėjo 1 d. Tėvų komitetas išrinktas rugsėjo 23 d. Jiems mokyklos vedėjas iki inspektoriaus atvykimo dienos perskaitė dvi paskaitas: „Švaros reikšmė auklėjimui“ (jos klausė 48 tėvai) ir „Snukio ir nagų liga“ (klausė 89 tėvai). Inspektoriaus nuomonė apie mokyklą tokia: „Patalpa mokyklai visai netinkama: tamsi, neturi rūbinės, prie didelės gatvės ir t. t. (…) Bendrai tenka pasakyti, kad mokiniai turėtų būti drausmingesni. Atrodo, kad mokytojai per mažai dėmesio kreipia į auklėjimą, be to, neturi pasigaminus mokslo priemonių, kurių tinkamai pavartojus, būtų galima pasiekti žymiai geresnių rezultatų“.

1936 m. nurodoma, kad mokyklos pastatas senas, medinis, statytas dar rusų laikais, tačiau jau 1938 m. rašoma, kad mokykla buvo 1922 m. pastatytame ir išnuomotame mediniame name, kuriame klasės užėmė 130 kv. m plotą. Mokyla turėjo savo kiemą su malkine ir išviete bei daržą.

1936 m. sausio mėnesį mokėsi 136 mokiniai, 1938 m. sausio 1 d. – 122, 1940 m. I pusėje – 100 mokinių.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1941 m. liepos 12 d. miestelyje buvo trys pedagogai - Žaslių pradžios mokyklos Nr. 2 vedėja Vichnė Feigelmanaitė (šioje mokykloje dirbo nuo 1940 m. balandžio 16 d.), mokytojai – Chaimas Šlioma Gutmanavičius (dirbo nuo 1934 m. gruodžio 1 d.) ir Mendelis Zilbermanas.

Šaltiniai

 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 1. B. 660. L. 2. Trakų apskrities I rajono pradžios mokyklų inspektoriaus raštas Švietimo ministerijos Pradžios mokslo departamentui. 1936 m. rugpjūčio 31 d.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 809. L. 1. Trakų apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus pranešimas Švietimo ministerijos Pradžios mokslo departamentui. 1921 m. spalio 1 d.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 1734. L. 357, 358. Trakų apskrities I rajono pradžios mokyklų inspektoriaus Žaslių II-osios pradžios mokyklos lankymo apyskaita. 1938 m. gruodžio 9 d.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 2292a. L. 60. Statistikos žinios. 1921 m. kovo 1 d.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 2606. L. 250. Trakų apskr. pradžios mokyklų sąrašas. 1938 m.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 6. B. 202. L. 2. Sąrašas Trakų apskr. I rajono pradžios mokyklų jaunesniųjų mokytojų, pristatomų pakelti į mokytojus. 1936 m. lapkričio 5 d.; L. 158. Švietimo ministerijos sekretoriaus pranešimas. 1936 m. sausio 18 d.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1539. Ap. 1 B. 75. L. 17. Trakų apskr. pradžios mokyklų sąrašas. [1940 m.]; L. 30. Trakų apskr. II rajono pradžios mokyklų sąrašas. [1936 m. sausio 24 d.]; L. 40, 41. Žinios apie Trakų apskr. pradžios mokyklų namus ir sklypus. [1936 m.];
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1579. Ap. 1. B. 90. L. 99. Trakų apskr. pradžios mokyklų inspektoriaus raštas Žaslių pradžios mokyklos Nr. 2 vedėjui. 1929 m. spalio 23 d.

Literatūra

 • Gustaitis R. Kaišiadorių regiono žydai. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2006. - P. 209-214;
 • Gustaitis R. Jews of the Kaišiadorys Region of Lithuania. - Bergenfield, NJ: Avotaynu, 2010. - P. 128-134;
 • Еврейская энциклопедия. Т. 7. – Санк-Петербург. – C. 609.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos