Žiežmarių pradžios mokykla Nr. 2

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Žiežmarių pradžios mokyklos Nr. 2 mokiniai. Prie durų stovi mokyklos vedėjas Mauša Šeiferis, dešinėje stovi mokytojas Samuelis Sideris. Apie 1938 m. Nuotrauką pateikė Giedrius Naudžiūnas.
Žiežmarių pradžios mokyklos Nr. 2 mokinės su mokytoja Liba Sidreriene. Apie 1938 m. Nuotrauką pateikė Giedrius Naudžiūnas.
Žiežmarių pradžios mokyklos Nr. 2 mokiniai su mokytojais. Apie 1931-1932 m. Prie pirmos kolonos (iš kairės) stovi ilgametis šios mokyklos vedėjas Mauša Šeiferis, prie ketvirtos - mokytojas Žvulinas Petrikanskis, Žiežmariuose dirbęs 1931-1932 m. Nuotrauką pateikė Giedrius Naudžiūnas.
Tikybos mokytojas Salomonas Gurvičius 1929 m. LCVA.
Tikybos mokytojas Abraomas Goldbergas 1929 m. LCVA.
Tikybos mokytojas Berelis Zilberis. 1930 m. LCVA.

Žiežmarių pradžios mokykla Nr. 2 (su dėstomąja žydų kalba) buvo įkurta 1920 m. rugsėjo 1 d., o veikti pradėjo po mėnesio – spalio 1 d. Ją išlaikė Žiežmarių valsčiaus savivaldybė, mokytojams atlyginimus mokėjo Švietimo ministerija. Nuo 1920 m. rugsėjo 1 d. šios mokyklos vedėju buvo paskirtas mokytojas Mauša Šeiferis, gimęs 1899 m. gegužės 23 d. Žiežmariuose. Kartu su Mauša Šeiferiu šioje mokykloje pradėjo dirbti dar du mokytojai – Mauša Gliauberzonas ir Rebeka Simanavičiūtė (gimusi 1901 m. Valkininkuose; šioje mokykloje dirbo iki 1928 m. rugpjūčio 1 d.) 1920 m. rudenį pagal sąrašus joje mokėsi 210 mokinių ir dėstė 4 mokytojai. Apsilankęs mokyklų inspektorius mokykloje rado 170 mokinių, todėl vieną valdžios išlaikomą mokytoją įsakė pašalinti iki gruodžio 25 dienos. Žydų reikalų ministerijos mokyklų skyriaus viršininkas prašė palikti mokytoją, nes mokykloje buvo daug mokinių, o dauguma inspektoriaus lankymosi metu mokykloje nebuvusių mokinių neturėjo drabužių, todėl jie mokyklos nelankė tik laikinai. 1927 m. gruodžio 23 d. duomenimis, iš 140 mokinių dėl drabužių trūkumo mokyklos nelankė jau tik 3 mokiniai. 1921 m. kovo 1 d. duomenimis, mokykloje dirbo 5 mokytojai: Rebeka Simanavičiūtė, Mauša Gliauberzonas, Mauša Šeiferis, Saliamonas Gurvičius ir Abraomas Goldbergas. Tuo metu mokykloje mokėsi 175 mokiniai (93 berniukai ir 82 mergaitės). Mokyklą išlaikė Žiežmarių valsčiaus valdyba. 1921 m. gegužės mėnesį mokykla persikėlė iš Vilniaus gatvės į du pastatus Žaslių gatvėje. Viena pirmųjų šios mokyklos mokinių Dora Pilianskienė prisimena: „Žydų liaudies mokykla buvo suorganizuota 1920 metais. Ji buvo 6 klasių. Vėliau vaikai eidavo mokytis į žydų gimnaziją Kaune, bet tam reikėdavo pinigų. Aš ją baigiau 1926 metais, turėdama 13 metų. Vėliau niekur nesimokiau, nes žydų gimnazija buvo Kaune, o aš neturėjau pinigų joje mokytis. Turėdama 13 metų, atsisėdau siūt su tėvu – reikėjo duonai uždirbt“.

1924 m. Žiežmariuose gyveno 1100 žydų gyventojų, iš jų žydų vaikų nuo 7 iki 14 m. buvo 182. Nuo 1928 m. rugsėjo 20 d. šioje mokykloje pradėjo dirbti mokytoja Maša Magūnienė. Ji 1926 m. buvo baigusi dviejų metų trukmės „Tarbut“ mokytojų kursus Kaune. Nuo 1934 m. lapkričio 5 d. dirbo mokytoja Cijona Keidanskytė. Ji 1930 m. baigė Ukmergės „Šviesos“ gimnaziją ir 1933 m. dviejų metų trukmės „Tarbut“ mokytojų kursus. Tarpukariu mokykloje taip pat dirbo mokytojai Rožė Holcbergaitė, Š. Lacmanas. Tikybos mokė Berelis Zilberis (1930 m.), Abraomas Goldbergas, Saliamonas Gurvičius. Nuo 1934 m. rugsėjo 1 d. vienerių metų laikotarpiui Žiežmarių valsčiaus viršaitis Ignas Jacinavičius iš Kaišiadorių dvaro savininko Kazimiero Strumilos už 700 Lt išnuomojo Žiežmarių pradžios mokyklai Nr. 2 patalpas, kurias sudarė 6 kambariai. Šioje mokykloje 1922 m. mokėsi 200 vaikų (buvo 3 skyriai), 1936 m. sausio mėn. – 140 mokinių, 1938 m. sausio 1 d. – 134 mokiniai, 1940 m. I pusėje – 123 mokiniai. 1934 m. vasario 10 d. Žiežmarių žydų pradžios mokyklos mokiniai suruošė žydų vaikams viešą vakarą. Mokiniai vakaru buvo patenkinti. 1939 m. birželio 2 d. mokyklą aplankė Trakų apskrities pradžios mokyklų inspektorius J. Stasiulionis. Jo parašytoje ataskaitoje yra pateikiama nemažai faktų apie šią mokyklą. Tuo metu mokykla buvo įsikūrusi 1923 m. statytame mediniame išnuomotame name. Klasės užėmė 150 kv. m plotą. Dirbo trys mokytojai. Mokyklos vedėjas buvo mokytojas Mauša Šeiferis, mokykloje išdirbęs 19 metų. Buvo išlaikęs egzaminus prie Švietimo ministerijos. Mokėjo lietuvių, hebrajų, žydų (jidiš), rusų ir vokiečių kalbas. Jis mokė I skyriaus vaikus. („Lankydamas mokyklą radau vedant kūno kultūros pamoką. Mokytojas Šeiferis yra rūpestingas darbininkas ir mokymo – auklėjimo darbą rimtai dirba“ – pastebėjo mokyklų inspektorius). Mokytojas Samuelis Sidreris mokykloje išdirbo 15 m. Buvo baigęs Kauno žydų mokytojų seminarijos „Javnė“ 2 kursus. Mokėjo lietuvių, hebrajų, žydų (jidiš) ir vokiečių kalbas. Jis mokė II ir IV skyrių mokinius. Apie jo auklėtinius inspektorius parašė: „Patikrinau mokinių žinias iš lietuvių kalbos, istorijos, tėvynės pažinimo. Mokinių paruošimas pakankamas. Mokytojas Sidreris mokymo – auklėjimo darbą stengiasi gerai dirbti“.Mokytoja Libė Sidrerienė šioje mokykloje buvo išdirbusi 13 m. Buvo baigusi Telšių žydų mokytojų seminarijos „Javnė“ 2 kursus. Mokėjo lietuvių, hebrajų, žydų (jidiš), rusų ir vokiečių kalbas. Ji dirbo su III skyriaus mokiniais. Iš inspektorius J. Stasiulionio ataskaitos: „III sk. mokiniai žemėlapyje parodė Lietuvos upes, miestus. Iš „Mano knygelės“ paskaitė straipsnelį „Teisingumas“ ir papasakojo jo turinį. Keletas mokinių parašė sakinių ir išnagrinėjo. Padeklamavo keletą eilėraščių. Rašto darbai tvarkomi gerai. Mokytoja Sidrerienė mokymo – auklėjimo darbą rūpestingai dirba“. Tuo metu mokyklos sąrašuose buvo 134 mokiniai (I skyriuje – 45 mokiniai, II – 23, III – 53, IV – 13). Tą dieną mokykloje dėl ligos ir kitų svarbių priežasčių nebuvo 6 mokinių. Mokykloje renkamos „įvairios kolekcijos“. Mokyklos kronika vedama nuo 1932 m. rugsėjo 1 d. Per 1938–1939 mokslo metus mokiniams buvo surengtos 4 ekskursijos tirti gamtą ir apylinkės istoriją, tėvų komitetas vedė tris posėdžius, rūpinosi mokyklos ūkio reikalais ir beturčių mokinių šelpimu. 1938 m. gruodžio 18 d. ir 1939 m. gegužės 7 d. mokytojai visuomenei surengė vakarėlius, kurių programoje buvo dainos, deklamuojami eilėraščiai ir skaitomi referatai. Juose apsilankė 40 žmonių. 1938 m. gruodžio 17 d. mokytoja L. Sidrerienė skaitė paskaitą „Vaikų melas“, kurioje dalyvavo 30 žmonių. Įėjimas į šiuos renginius buvo nemokamas.

Šaltiniai

 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 809. L. 66. Žydų reikalų ministerijos mokyklų skyriaus viršininko M. Švabe raštas Švietimo ministerijai. 1920 m. gruodžio 23 d.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 1734. L. 240, 241. Trakų apskr. pradžios mokyklų inspektoriaus sudaryta Žiežmarių pradžios mokyklos Nr. 2 lankymo apyskaita. 1939 m. birželio 2 d.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 1763. L. 60. Žydų pradžios mokyklų sąrašas. 1922 m. kovo 3 d.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 2292a. L. 62. Statistikos žinios. 1921 m. kovo 1 d.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 2606. L. 250. Trakų apskr. pradžios mokyklų sąrašas. 1938 m.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 6. B. 202. L. 11. Sąrašas Trakų apskr. I rajono pradžios mokyklų mokytojų, pristatomų pakelti VII tarnybos kategoriją. 1936 m. spalio 23 d.; L. 2. Sąrašas Trakų apskr. I rajono pradžios mokyklų jaunesniųjų mokytojų, pristatomų pakelti į mokytojus. 1936 m. lapkričio 5 d.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 7. B. 4985. L. 7, 8. Žiežmarių pradžios mokyklos nr. 2 mokytojos Rebekos Simanavičiūtės tarnybos lapas;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 409. Ap. 1. B. 346. L. 86. Trakų apskr. policijos Žiežmarių nuovados viršininko raportas Trakų apskr. policijos vadui. Slaptai. 1934 m. gegužės 1 d.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1539. Ap. 1. B. 1. L. 368. Žiežmarių vls. valdybos pranešimas Trakų apskrities valdybai. 1921 m. spalio 30 d.;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1539. Ap. 1. B. 75. L. 17. Trakų apskr. pradžios mokyklų sąrašas. [1940 m.]; L. 30. Trakų apskr. II rajono pradžios mokyklų sąrašas. [1936 m. sausio 24 d.];
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1539. Ap. 1. B. 207. L. 128. Sutartis. 1934 m. rugpjūčio 20 d. Nuorašas;
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1579. Ap. 1. B. 19. L. 3. Žiežmarių žydų pradžios mokyklos vedėjo M. Šeiferio pranešimas Trakų apskrities švietimo bei kultūros komisijai. 1920 m. lapkričio 12 d.; L. 17. Mokyklos vedėjo M. Šeiferio pranešimas Trakų apskritis pradžios mokyklų instruktoriui. 1921 m. gegužės 15 d.; L. 111. Žiežmarių žydų pradžios mokyklos vedėjo M. Šeiferio pranešimas Trakų apskrities pradžios mokyklų inspektoriui. 1927 m. gruodžio 23 d.; L. 73. Žiežmarių 2 pradžios mokyklos vedėjo M. Šeiferio pranešimas Trakų apskr. pradžios mokyklų inspektoriui. 1924 m. rugpjūčio 27 d.;
 • Doros Pilianskienės pasakojimas. Užrašė R. Gustaitis 2004 m.

Literatūra

 • Gustaitis R. Kaišiadorių regiono žydai. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2006. - P. 209-214;
 • Gustaitis R. Jews of the Kaišiadorys Region of Lithuania. - Bergenfield, NJ: Avotaynu, 2010. - P. 185-189.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos