Bulika Bronius

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Bobriškio bažnyčia ir jos klebonas Bronius Bulika. 1957 m. Vinjetė iš albumo „Kaišiadorių vyskupija. 1957“.

Bulika Bronius (1923 m. kovo 23 d. Pučkoriškių kaime, Utenos rajone – 1988 m. birželio 22 d. Kaune, palaidotas Jiezno bažnyčios šventoriuje) - kunigas, vienas žymiausių Kaišiadorių vyskupijos pamokslininkų, rašytojas, vertėjas, tremtinys.

Mokėsi Saldutiškio pradžios mokykloje, 1936-1942 m. – Utenos gimnazijoje, 1942-1947 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1947 m. balandžio 5 d. įšventintas kunigu. Nors ir priklausė Kaišiadorių vyskupijai, tačiau pirmiausia tris mėnesius buvo vikaras Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje. Vėliau paskirtas vikarauti į Kaišiadoris po keturių mėnesių iškeltas į Beižionis, o 1948 m. kovo 15 d. vėl atkeltas į Kaišiadoris vikaro ir kanclerio pareigoms prie vyskupijos valdytojo prel. Bernardo Sužiedėlio. 1949 m. pavasarį paskiriamas klebonu į Zibalus, kur po 14 mėnesių suimamas, nuteisiamas 10 metų lagerio ir išvežamas į Karagandos ir Omsko statybas. Tačiau 1955 m. byla buvo peržiūrėta, bausmė sumažinta ir teistumas panaikintas. Grįžęs į Lietuvą, 1955 m. birželio 30 d. paskiriamas altarista į Viduklę, nes Kaišiadorių vyskupija sovietinės valdžios jau buvo prijungta prie Kauno arkivyskupijos. 1956 m. kovo mėnesį išvyksta klebonauti į Bobriškį, kur išbuvo 4 metus. 1960 m. pavasarį paskiriamas Molėtų klebonu ir dekanu. Šias pareigas eina 7 metus. 1967 m. vasarą perkeliamas į Vievį kurijos kancleriu prie vyskupijos valdytojo kan. Povilo Bakšio, su kuriuo labai gražiai sutarė. Po prel. Povilo Bakšio mirties paskiriamas Jiezno klebonu, kur praleidžia net 14 metų. Iš čia jis lankėsi kelis kartus užsienyje (Berlyne, Briuselyje, Lurde, Romoje), susipažino su daugeliu užsieniečių, iš jų gaudavo religinės literatūros, kuria mielai dalijosi su draugais bei kaimynais. Iš Jiezno apvažiavo beveik visą Lietuvą, organizuodamas rekolekcijas klierikams, kunigams ir pasauliečiams, sakydamas pamokslus įvairiuose atlaiduose. Visur kalbėdavo originaliai, įdomiai ir prasmingai.

Kūryba

Parašė „Kryžiaus kelius“, kurie buvo išleisti užsienyje, Katalikų kalendoriuje-žinyne buvo išspausdintos „Mintys homilijoms“ (1984), „Krikščionių vienybės maldos“ (1985) ir „Meditacijos sąmoningo tikėjimo metams“ (19860. Paliko gausų rankraštinį palikimą, pvz., mašinraščiu išleistą garsųjį, prieštaringai vertintą „Olandų Katekizmą“, jo paties 1983 m. išverstą iš prancūzų kalbos. Aktyviai dalyvavo Lietuvos Krikšto 600 jubiliejinės komisijos veikloje. Po mirties išleistas kunigo Broniaus Bulikos rašytinis palikimas – teologinio, filosofinio pobūdžio leidiniai: „Tikiu, Viešpatie“, „Vyturio giesmė“, „Kryžiaus keliu“ (trilogija), „Šitaip ateina karalystė“, „Kad būtume Dievo vaikai“, „Tu esi pati gelmė“, „Sau ir stipriesiems“, „Gyventi malonėje“, „Rekolekcijos“, „Palaimintas būsi ir tu“, „Link gyvenimo pilnatvės“, „Tikiu ir gyvenu“ (pakartotas leidimas), taip pat atsiminimų knyga „Pasilikęs mūsų širdyse“ (apie kun. B. Buliką). 2008 m. išleistas kun. B. Bulikos rinktinių raštų I tomas „Dievo karalystės žemė“.

Literatūra

Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 270-272 (biografijos autorius kan. Jonas Mintaučkis).

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos