Burbulis Povilas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Burbulis Povilas (apie 1868 m. Sodeliuose, Karsakiškio valsč., Panevėžio apskr. – 1917 m. kovo 16 d. Nemajūnuose) - kunigas, draudžiamosios lietuviškosios spaudos platintojas, Darsūniškio klebonas.

Mokėsi Jelgavos gimnazijoje ir Vilniaus kunigų seminarijoje. Baigęs seminariją 1897 m. paskirtas vikaru į Ikaznės parapiją (Breslaujos r., Gudija). 1900 m. perkeltas į Bagaslaviškį (Širvintų r.). Čia dirbdamas susipažino su kunigu, knygnešiu Stanislovu Šlamu, padėjo jam platinti lietuvišką spaudą. Palaikė ryšius su kun. Stanislovu Stakele, kuris kartu su knygneše Malvina Verbelyte-Visockiene yra nešęs jam lietuvškos spaudos. Iš Bagaslaviškio 1909 m. perkeltas į Darsūniškį, o iš čia už ryšius su kun. S. Stakele ir jo globojimą 1910 m. iškeltas į Nemajūnus. 1905 m. dalyvavo Didžiojo Vilniaus Seimo darbe. 1906-1908 m. lietuviškos spaudos bendradarbis.

Kunigavimas Darsūniškyje

1909 m. paskirtas Darsūniškio klebonu, kun. P. Burbulis įsteigė „Blaivybės“ draugijos Darsūniškio skyrių. Apie tai „Šaltinyje“ 1909 m. buvo rašoma: Darsuniškis (Trakų ap.). Miestelis nemažas, savo išvaizda gana puikus. (...). Girtuokliavimas nemažas. Gyventojų, išskyrus žydus, su viršum 200; visi lietuviai. Laikraščių pareina: „Šaltinio“, „Vienybės“ ir „Lietuvos ūkininko“ po vieną egzempliorių. Iš to matyti, kad čia žmonės gana tamsųs. Ir tiesa. Dabar reikia tikėtis, kad dalykai Darsuniškyje virs į kitą pusę. Mat, nesenai atvažiavo šviežias klebonas, kun. P. Burbulis, uolus dvasiškas tėvas ir karštas lietuvis. Pirmutinis jo darbas – tai steigimas „Blaivybės“ skyriaus. Jau yra prisirašiusių į 80 asmenų, ir neužilgo skyrius bus atidengtas. Dieve, jam padėk plėšti Darsuniškio dirvonus.“

Kun. P. Burbulis savo veikla neįtiko kai kuriems parapijiečiams, kurie jį apkalbinėjo. Jo šalininkai 1910 m. balandžio 5 d. Vilniaus vyskupijos valdytojui surašė tokio turinio prašymą: „Pasklido gandas, kad dėl nežinomų priežasčių ruošiasi perkelti mūsų, Darsūniškio, kleboną kun. Burbulį. Mes, šios bažnyčios parapijiečiai, ir kaip vietiniai gyventojai, nieko tokio, dėl ko būtų galima perkelti mūsų kleboną, nematome, kunigas, kaip matyti iš visų pusių, turi dvasinį pašaukimą. Savo pareigas ir visus reikalus dėl mūsų atidžiai atlieka, pilnai stebi tvarką ir grožį bažnyčioje, dėl ko mes, visi parapijiečiai, labai laimingi ir dėkingi mūsų klebonui už tai, kad jis švaria sąžine, pavyzdžiu yra visiems, savo meile visus mus priima į savo glėbį, kaip motina savo vaikus. Yra mūsų rate keletas girtuoklių, kurie nepažįsta religijos ir Viešpaties įsakymų, o tuo labiau jiems nepatinka, kad klebonas turi įtaką liaudžiai, sulaikydamas mus nuo stiprių gėrimų, kas kai kuriems mūsų nepatinka, o tuo labiau apsukriems žydams, kurie kursto girtuoklius valstiečius (...)“.

Parapijiečiai prašė padaryti galą šių gandų skleidimui. Panašu, kad į šį prašymą nebuvo atsižvelgta, ir po pusmečio į Darsūniškį buvo perkeltas kitas klebonas – kun. Juozapas Čaplikas. P. Burbulis Darsūniškio klebonu buvo bene trumpiausiai iš visų čia klebonavusių – vos vienerius metus.

Šaltiniai

  • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius. F. 12-3080. Slaptos mokytojos – daraktorės. P. 99-100. Saikelis J. Verbelytė-Visockienė Malvina.

Literatūra

  • Knygnešys, t. 2;
  • Kulikienė J., Laurinavičius J. Trakų krašto knygnešiai. – Trakai, 1990, p. 12-15;
  • Lietuvių dvasininkai kūrėjai. – Vilnius, 2000;
  • Lietuvių enciklopedija. Boston, t. 3; t. 2;
  • Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004. - P. 92.
  • Šunadvokatis. Darsuniškis (Trakų ap.) // Šaltinis. – 1909, liepos 20 (7), Nr. 28, p. 443.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos