Jaromskas Pranas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Jaromskas Pranas (slapyvardis Perkūnas). (1918 m. Dubelių kaime, Kaišiadorių valsčiuje - 1964 m. rugpjūčio mėn., palaidotas Radviliškio kapinėse) - partizanų bataliono vadas.

Stasio ir Evos Jaromskų šeimoje augo du vaikai: dukra Jadvyga ir sūnus Pranas. Visi P. Jaromsko šeimos nariai buvo ištremti į Sibirą.

P. Jaromskas nuo 1940 m. kovo mėn. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Po sovietinės Lietuvos okupacijos tarnavo 26 kavalerijos pulke, 1941 m. kovo mėn. pervestas į 262 pulką, kur tarnavo iki 1941 m. birželio 22 d. Prasidėjus karui tarp Vokietijos ir SSRS, iš dalinio, dislokuoto Varėnoje, pabėgo. Buvo paimtas į savisaugos būrį, iš kur 1942 m. kovo mėn. pabėgo. Ėmė slapstytis namuose.

Sugrįžus Raudonajai Armijai vengdamas mobilizacijos išėjo į Broniaus Vaicekausko-Pirato būrį. Greitai vadą sulaikius, 1945 m. kovo mėn. būrio vado pareigos atiteko P. Jaromskui, būrys imtas vadinti Perkūno vardu. Nuo 1945 m. gegužės mėn. tapo 2-os kuopos vadu. Nuo 1946 m. gegužės mėn. faktiškai ėjo ir 2-o bataliono vado pareigas.

1947 m. birželio 26 d. Kaišiadorių apskrities MGB skyriuje buvo sudarytos dvi agentūrinės bylos. Viena ių jų pavadinta „Perkūnas“, skirta Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės 2-o bataliono, vadovaujamo P. Jaromsko partizanų sunaikinimui. Į šią bylą įtraukti 5 partizanai, 1 ryšininkai ir 6 rėmėjai. P. Jaromskas buvo paskutinysis 2-o bataliono vadas.

1947 m. rugsėjo mėn. iš Vilniaus "centro" gavo padirbtus dokumentus Jono Jurgelionio pavarde. Iš Vilniaus vadovavo išretėjusiam batalionui, tačiau pats to nežinodamas viską darė MGb priežiūroje. Tuo metu kai tapo nebereikalingas, buvo nuspręsta jį sulaikyti.

Taigi 1948 m. birželio 11 d. naktį prie Aitekonių–Lapelų miško (Kaišiadorių vals.) buvo pastebėti trys žmonės. Sustabdyti MGB patrulių pateikė padirbtus pasus bei kitus reikalingus dokumentus, tačiau patruliai buvo informuoti apie nurodytomis padirbtomis pavardėmis veikiančius partizanus. Tokiu būdu buvo sulaikyti P. Jaromskas, Liudas Kavaliauskas–Perlas iš Skėrių k. (Žaslių vals.) ir Jonas Lukoševičius iš Ruklos (Jonavos vals.).

1948 m. lapkričio 20 d. Ypatingasis pasitarimas P. Jaromską nuteisė 25 m. lagerio. Kalėjo Komijos ASSR Intos ir Vorkutoje lageriuose, Mordovijos ASSR Dubravlage. 1957 m. išsiųstas į tremtį. Į Lietuvą grįžo 1964 m.

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–1, ap. 58, b. 36330/3.
  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap. 1, b. 943, l. 38-39.
  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap. 1, b. 946, l. 4-24.

Literatūra

  • Abromavičius S. Didžioji Kova. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 249.
  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 415, 416, 579.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 1 d. - Vilnius: Vaga, 1996. - P. 831 .
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 4 d. - Vilnius: Margi raštai, 2004. - P. 608.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 673, 705, 802, 820, 869, 873, 890, 891, 892, 893, nuotr. 75.
  • Laisvės kovotojų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 7 d. 2 kn. - Vilnius: Margi raštai, 2010. - P. 63, 66, 76, 77, 104, 105, 117, 121.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 52.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos