Kazlauskas Jurgis

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kun. Jurgis Kazlauskas. 1935 m. Iš Aldonos Zeleniakienės rinkinio
Kun. Jurgio Kazlausko primicijų dalyviai prie Žaslių klebonijos, 1935 m. birželio 23 d. Pirmoje eilėje iš kairės – primicianto brolis Bernardas Kazlauskas, kan. Alfonsas Varnas, primicianto mama Uršulė Kazlauskienė, primiciantas kun. Jurgis Kazlauskas, kan. Matas Cijūnaitis, bendrakursis kun. Alfonsas Marija Macaitis O.F.M., primicianto brolis Benediktas Kazlauskas. Trečioje eilėje uniformuotas – mokytojas, šaulių būrio vadas Adolfas Baumilas. Virš jo stovintis klierikas St. Paulauskas laiko almanachą „Didžioji pasiuntinybė“ – primicianto ir jo bendrakursių kūrinį. Virš klieriko – Žaslių vikaras kun. Jonas Kamarauskas. Kairiajame viršutiniame kampe – kan. M. Cijūnaičio sesuo, klebonijos šeimininkė Elžbieta Cijūnaitytė. Iš Aldonos Zeleniakienės rinkinio

Kazlauskas Jurgis (1907 m. rugsėjo 3 d. Talpūnų kaime, Žaslių valsčiuje - 1944 m. rugsėjo 3 d. Zibaluose, palaidotas Žaslių bažnyčios šventoriuje) - kunigas.

Augo daugiavaikėje mažažemių ūkininkų šeimoje, anksti netekusioje tėvo (kai būsimajam kunigui buvo trys metai). Baigęs Žaslių pradžios mokyklą 1924 m. įstojo į tais pačiais metais įkurtos Kaišiadorių vidurinės mokyklos antrą klasę. Nuo 1926 m. tęsė mokslus Kauno tėvų jėzuitų gimnazijoje, kur 1928 m. pabaigė šeštą klasę. 1928 m. priimtas į Kauno metropolijos kunigų seminariją, kur išėjo likusį aukštesniosios mokyklos bei parengiamųjų dalykų kursus. 1931–1935 metais studijavo aukštuosius teologijos mokslus Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyriuje, tapo šio skyriaus IX laidos absolventu. 1935 m. birželio 15 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedroje bazilikoje J. Kazlauskui suteikė kunigo šventimus.

Aukštąjį mokslą Vytauto Didžiojo universitete baigė ir jauniausias kunigo brolis Benediktas Kazlauskas, būsimasis Vilniaus universiteto docentas, Klasikinės filologijos katedros vedėjas.

Kun. Jurgio Kazlausko įrašas almanache „Didžioji pasiuntinybė“, kuriame jis kartu su bendramoksliais paliko savo mintis apie pašaukimą: „Tebūnie, Viešpatie, Tavo man suteiktoji dangiška malonė šio gyvenimo džiaugsmų ir vargų verpetuose pastiprinimu, pildant tokius kilnius ir šventus man pavestus uždavinius, o Tavo meilė teišugdo mano širdy kilnias idėjas ir tepadeda išlaikyti žvilgsnį, nukreiptą į viršgamtiškumą, tebūnie ji man lyg toji ryto aušra, kuri, prasiverždama pro žemišką skausmą, nušviečia gyvenimo kelią į Grožio, Gėrio ir Tiesos šalį.“

Kunigavimo vietos

1935-1937 m. - Kietaviškių vikaras pas kun. Antaną Pakštį.1937 m. vasarį kun. A. Pakščiui mirus, laikinai ėjo klebono pareigas.

1937-1938 m. - Inturkės vikaras pas kun. Stanislovą Šlamą.

1938-1944 m. - Zibalų klebonas. Šias pareigas ėjo iki mirties. Artimųjų, buvusių su kunigu jam mirštant, teigimu, kun. J. Kazlauskas mirtinai sumuštas Lietuvą antrą kartą okupuojančios sovietinės kariuomenės arba NKVD dalinių kareivių. Šią informaciją sovietmečiu giminės slėpė.

Literatūra

  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 87-88.

  • Kun. J. Kazlausko giminaičio Artūro Zeleniako pateikta informacija.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos