Krivaitis (Krivka) Česlovas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Česlovas Krivaitis apie 1965 m. LCVA.
Česlovo Krivaičio kapas Kernavės bažnyčios šventoriuje. 2010 m. R. Gustaičio nuotr.
Česlovo Krivaičio antkapinė lenta. 2010 m. R. Gustaičio nuotr.
Česlovo Krivaičio kapas Kernavės bažnyčios šventoriuje. 2011 m. R. Gustaičio nuotr.

Krivaitis (Krivka) Česlovas (1921 m. liepos 18 d. Žebertonių k., Kietaviškių valsč., Trakų apskr. – 2004 m. rugpjūčio 17 d. Kernavėje, palaidotas Kernavės bažnyčios šventoriuje) - kunigas, monsinjoras.

1928-1932 m. mokėsi Žebertonių pradžios mokykloje. Paskui mokėsi Gilučių pradžios mokykloje – (nuo 1932 m. lapkričio 14 d. iki 1933 m. gegužės 30 d.) ir baigė ketverių metų pradžios mokyklos kursą. Mokykla veikė Gabriliavos kaime. 1933 m. rugpjūčio 30 d. įstojo į Kaišiadorių Valstybinės gimnazijos pirmąją klasę. 1939 m. birželio 15 d. išstojo iš jos. Baigęs Kaišiadorių gimnazijos šešias klases ir išlaikęs patikrinamuosius egzaminus 1939 m. rugsėjo 6 d. įstojo į tarpdiecezinės Kauno kunigų seminarijos pirmąjį licėjinį kursą, 1940 m. perkeltas į antrąjį licėjinį kursą ir 1940 m. rugsėjo 5 d. išstojo iš jo. 1940 m. rugsėjo 16 d. įstojo į Kaišiadorių gimnazijos aštuntąją klasę. Besimokydamas gimnazijoje priklausė skautų organizacijai. 1941 m. baigė aštuonių klasių gimnazijos kursą. Tuo metu Krivkos pavardę pasikeitė į Krivaičio. Gavęs brandos atestatą – 1941 m. vasarą lankė Trakuose pedagoginius kursus ir įsigijo mokytojo cenzą, o rudenį įstojo į VDU Teolologijos fakultetą, kurį baigė 1945 m. Kunigo šventimus gavo 1945 m. birželio 10 d. Kaišiadorių katedroje. Paskirtas Žiežmarių vikaru ir mokyklų kapelionu (iki 1946 m.). Paskui buvo Žilinų parapijos klebonu (1946-1950). 1950-1957 m. buvo Vilniaus arkivyskupijos, su pertraukomis ir Panevėžio vyskupijos, kurijų kancleris, kurį laiką (1951-1961) buvo ir Šv. Mikalojaus parapijos Vilniuje klebonas. Čia pastatydino parapijos namus (juose 1961-1992 buvo įsikūrusi Vilniaus arkivyskupijos kurija), Č. Krivaičio lėšomis šventoriuje pastatyta Šv. Kristoforo skulptūra (1957 m., skulpt. A. Kmieliauskas). Nuo 1959 m. Kaišiadorių katedros kapitulos garbės kanauninkas. 1961 sausio 30 d. Metropolinė Vilniaus kapitula išrinko Krivaitį Vilniaus arkivyskupijos kapituliniu vikaru. Juo buvo 18 metų (iki 1979 m.). 1962-1965 m. stebėtojo teisėmis dalyvavo Vatikano II susirinkimo sesijose. Nuo 1965 m. vasario 10 d. buvo Lietuvos vyskupijų ordinarų kolegijos sekretorius, Liturginės komisijos pirmininkas. Rūpinosi Vatikano II susirinkimo nutarimų spausdinimu, platinimu, prisidėjo prie bažnyčios apeigyno ir Romos mišiolo pagrindinių dalių parengimo. 1979-2004 m. buvo Kernavės klebonas. Jo rūpesčiu suremontuota bažnyčia, įrengtos Kryžiaus kelio stotys, pastatyta klebonija, parapijos namai, senojoje klebonijoje įkurtas sakralinis muziejus.

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1767. Ap. 3. B. 560. L. 2. Gilučių pradžios mokyklos pažymėjimas. 1933 m. birželio 21 d.; L. 3. Metrikos ištrauka iš Kietaviškių bažnyčios 1921 m. metais gimusiųjų ir pakrikštytųjų metrikų knygų Mokslo reikalu. 1933 m. birželio 1 d.; L. 5. Kaišiadorių valstybinės gimnazijos pažymėjimas. 1939 m. birželio 15 d.; L. 7. Tarpdiecezinės Kauno kunigų seminarijos pažymėjimas. 1940 m. rugsėjo 5 d.; L. 8. Kaišiadorių gimnazijos atestatas. 1941 m. rugpjūčio 30 d.
  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-181. Ap. 7. B. 11. Vokas Nr. 13. L. 1. Įskaitos kortelė; L. 8, 9. Mons. Č. Krivaičio, Vilniaus arkivyskupijos kapitulinio vikaro raštas Vilniaus arkivyskupijos konsultorių kolegijai. Vilnius, 1979 m. sausio 16 d.; L. 10. Monsinjoro Česlovo Krivaičio autobiografija. 1966 m. lapkričio 15 d.; L. 14. Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio raštas Vilniaus arkivyskupijos valdytojui kun. Česlovui Krivaičiui. Šeduva, 1961 m. balandžio 11 d. [vertimas į rusų kalbą]; L. 28. Lukoševičius Jonas. TSRS dvasiškijos delegacijos viešnagė Amerikoje // Tiesa – 1975 vasario 20. (straipsnio iškarpa).

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 97.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos