Melkūnas Vytautas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
V. Melkūnas apie 1965 m. LCVA.
V. Melkūno kapas Kalvių bažnyčios šventoriuje. 2010 m. R. Gustaičio nuotr.

Melkūnas Vytautas (1929 m. gruodžio 1 d. Plaskūnų kaime, Kruonio valsčiuje – 1990 m. balandžio 8 d. Kaune, palaidotas Kalvių bažnyčios šventoriuje) – kunigas.

1939-1942 m. mokėsi Plaskūnų pradžios mokykloje. 1942 m. įstojo į Kruonio progimnaziją ir ją baigė 1946 m. Tais metais įstojo į Kauno IV Berniukų gimnaziją, kurią baigė 1950 m. Tais pačiais metais buvau pašauktas į Tarybinę Armiją atlikti karinės tarnybos. Kariuomenėje (aviacijoje) tarnavo nuo 1950 m. iki 1954 m. Grįžęs iš Sovietinės armijos 1954 m. įstojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją. Ją baigė 1959 m. ir buvo paskirtas Kietaviškių vikaru. 1960 m. buvo perkeltas į Molėtus tomis pačiomis pareigomis. 1961 m. perkeltas į Žaslius vikarauti. 1962 m. buvo paskirtas Birštono bažnyčios administratoriumi, kurio buvo iki 1969 m. Nuo 1969 m. – Kauno arkikatedros bazilikos altarista.

Nekrologas

"Kun. Vytautas Melkūnas gimė 1929 m. gruodžio 1 d. Kalvių parapijos Plaskūnų kaime. Baigęs Kruonio progimnaziją, mokėsi Kauno IV berniukų gimnazijoje. Ketverius metus tarnavo tarybinėje armijoje (aviacijoje). Turėjo jaunesniojo puskarininkio laipsnį ir vyresniojo aviacijos mechaniko specialybę. Demobilizuotas iš armijos, 1954 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1959 m. kovo 25 d. įšventintas kunigu. Buvo Kietaviškių, Molėtų, Žaslių parapijų vikaru, Birštono parapijos administratorium. Birštone kun. V. Melkūnas susirgo išsėtine skleroze. Kauno arkivyskupijos ir Kaišiadorių vyskupijos bei giminių šelpiamas, gydomas ir prižiūrimas kun. V. Melkūnas gyevno kukliame, kun. Liudviko Čechavičiaus parūpintame, butelyje, kunigų ir tikinčiųjų dažnai lankomas. Sunkiai bepajėgdamas vaikščioti, kun. Vytautas keliolika metų vis dar atkeliaudavo į arkikatedrą, laikydavo šv. Mišias, klausydavo išpažinčių. Norėjo būti naudingas žmonėms. Pastaraisiais metais prikaustytas prie lovos, apaštalavo malda, kantrybe, geru žodžiu lankytojams. Be paliovos rūpinosi visais bažnyčios Sielvartais. Mirė 1990 m. balandžio 8 d. Buvo pašarvotas Kauno arkikatedroje bazilikoje. Balandžio 10 d. kardinolas V. Sladkevičius su vyskupais V. Michelevičium, J. Matulaičiu, R. Kriščiūnu ir 8 kunigais koncelebravo šv. Mišias. Pamokslą pasakė kun. Vytautas Sidaras. Po gedulingų pamaldų atlydėtas į tėviškės parapiją – Kalvius. Balandžio 11 d. Kalviuose įvyko laidojimo gedulingos pamaldos, kurioms vadovavo Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Juozapas Matulaitis su šešiais kunigais. Pagrindinį pamokslą sakė Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos prof. kun. Vytautas Vaičiūnas. Atsisveikinimo žodį prie kapo tarė buvęs velionio kurso draugas Alytaus parapijos klebonas kun. P. Dumbliauskas. Laidotuvėse dalyvavo 44 kunigai. Kun. V. Melkūnas palaidotas Kalvių bažnyčios šventoriuje."

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-181. Ap. 7. B. 3. Nr. 23. L. 1. Įskaitos kortelė; L. 2, 3. Dvasininko anketa; L. 4. Autobiografija. 1966 m. lapkričio 10 d.

Literatūra

  • A. A. Kun. Vytautas Melkūnas (Kš) (1929-1959-1990) // Katalikų kalendorius žinynas 1991 / sud. kun. V. Aliulis, kun. A. Belickas. – Vilnius: „Katalikų pasaulio“ leidykla, 1991. – P. 155.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos