Randis Romualdas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Randis Romualdas (slapyvardžiai Meška, Nemunas). (1925 m. Milžinų kaime, Rumšiškių valsčiuje - 1957 m. lageryje) - partizanų kuopos vadas.

1940 m. baigė Rumšiškių pradžios mokyklą, iki 1941 m. birželio mėn. pabaigos mokėsi Kaišiadorių amatų mokykloje staliaus specialybę. 1941 m. rugpjūčio mėn. buvo išsiųstas darbams į Vokietiją. Apie pusantrų metų dirbo Prūsijos rytuose pas vietinį ūkininką Otto Gerke. Praėjus pusmečiui, R. Randis jau laisvai kalbėjo vokiškai. 1943 m. kovo mėn. iš šio ūkio pabėgo ir grįžo namo į Milžinų kaimą. 1943 m. gegužės mėn. buvo areštuotas ir uždarytas į Kauno kalėjimą. 1943 m. gegužės mėn. turėjo pasirinkimą, vykti darbams į Vokietiją arba stoti į savisaugos dalinius. Jis pasirinko kariuomenę. Tarnavo Lentvaryje, geležinkelio apsaugos batalione.

Artėjant frondui, R. Randis iš kariuomenės pabėgo, ėmė spalstyti pas seserį Oną Barkauskienę Rumšiškėse, tačiau liepos mėn. jų sodyba buvo sudeginta. Sugrįžęs į Milžinų k., kaimynų buvo įskųstas naujajai valdžiai, kad tarnavo vokiečių kariuomenėje. Sovietų valdžia ėmė jo ieškoti.

Žinodamas, kas laukia už tarnybą vokiečių kariuomenėje, prisijungė prie Žaslių valsčiaus Jono Misiūno-Žalio Velnio vadovaujamų partizanų. Taigi 1944 m. gruodžio 27 d. Kaugonių miške buvo priimtas į partizanų būrį. Naujajame būryje išbuvo tik savaitę, kadangi sužinojo, kad jo tėviškėje, Livintų miškuose, taip pat susidarė apie 70 partizanų būrys, kuriam vadovauja Pranas Petkevičius-Kariūnas. Iki 1945 m. balandžio mėn. buvo eiliniu partizanu, tačiau tada P. Petkevičius-Kariūnas pasiūlė jam 10 vyrų būrį. Naująjį būrį lydėjo nelaimės: 1945 m. rugpjūčio 12 d. buvo likę vos du senieji partizanai.

Aukščiausiosios vadovybės pasitikėjimas R. Randžiu ir toliau augo. 1945 m. rugpjūčio mėn. buvo paskirtas 2-o bataliono 3-os kuopos vadu. Vadovavo 24 partizanams. Partizanai stengdavosi kovoti su išdavikais ir kolaborantais. Kartas nuo karto rengdavo pasalas stribams, apylinkių pirmininkams. Pavyzdžiui, 1945 m. sausio 1 d. vadovaujant R. Randžiui, partizanai Rumšiškių valsčiuje užpuolė stribų būrį. Keturi buvo nušauti, vienas sužeistas.

R. Randžio būrys turėjo daug pagalbininkų ir rėmėjų. Tai Rumšiškių valsčiaus gyventojai: Stasys Mileris iš Užtakų k., Stasys Juršė iš Užtakų k., Vincas Makarevičius iš Milžinų k., Jonas Janulis iš Kaspariškių k. ir kt. R. Randžio būrys daugiausia laikėsi Kaspariškių, Pamierio, Juodiškių kaimų teritorijoje, o veikė gana plačiai, nueidavo net iki dabartinių Kėdainių ar Ukmergės rajonų.

R. Randis buvo išduotas savų. 1947 m. birželio 29 d. jį išdavė jam gerai pažįstama mergina Ona Kazakevičiūtė, MGB agentė "Saulutė", pas kurią jis ilsėjosi Juodiškių kaime. R. Randis buvo apnuodytas tuo metu jau dažnai saugumiečių naudojamais migdomaisiais preparatais. Jam užmigus, buvo pakviesti kareiviai, kad suimtų jį gyvą.

Po ilgų tardymų ir kalėjimo Vilniuje, R. Randis 1947 m. lapkričio 22 d. nuteisiamas 25 m. lagerio. Iš pradžių kalėjo Pečiorlage, Komijoje.

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 43204/3.
  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap. 1, b. 943, l. 40-41.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 69-73, 648.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 672, 722, 823, 868, 891, 903-905, 907, 909, 911, 913.
  • Laisvės kovotojų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 7 d. 2 kn. - Vilnius: Margi raštai, 2010. - P. 87, 88, 120, 129, 130, 138, 144.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos