Kaušyla Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Jonas Kaušyla apie 1935 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Kun. Jonas Kaušyla apie 1965 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Kaušyla Jonas (1911 m. sausio 10 d. Andreikėnų vienkiemyje, Kuktiškių valsč., Utenos apskr. – 1994 m. rugsėjo 9 d. Pivašiūnuose, palaidotas Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje) - kunigas, politinis kalinys, Vilūnų, Žaslių klebonas.

1922 m. pradėjo mokytis Utenos „Saulės“ gimnazijoje, kurioje baigė šešias klases, 1929 m. įstojo į Kauno metropolijos kunigų senimariją ir 1932 m. baigė aukštosioms Teologijos studijoms eiti Seminarijos mokslą. 1932-1936 m. mokėsi VDU Teologijos-Filosofijos fakulteto Teologijos skyriuje. 1936 m. įšventintas kunigu. 1936 m. paskirtas vikaru į Pivašiūnus ir tose pareigose buvo iki 1939 m. liepos 10 d. Iš Pivašiūnų perkeltas vikaru į Alytaus I bažnyčią. Čia išbuvo iki 1939 m. gruodžio 15 d. Vėl 1939 m. gruodžio 15 d. buvo perkeltas į Pivašiūnus, šįkart klebono pareigoms. Pivašiūnuose praleido visus vokiečių okupacijos bei pokario metus. 1951 m. rugpjūčio 18 d. buvo suimtas ir teisiamas pagal 58 str. 10 d.: nuteistas 25 m. kalėti, buvo įkalintas Pečioros lageryje. 1955 m. liepos mėn. buvo amnestuotas ir grįžo į Lietuvą. Pusmetį pabuvo altarista Šiluvoje ir Kelmėje (1955 m.), paskui keletą mėnesių pabuvo Vilūnų klebonu. 1956 m. birželio 29 d. buvo paskirtas klebonu į Žaslius ir čia išdirbo iki 1962 m. balandžio 12 d. Kun. Kaušyla globojo Žasliuose gyvenusį istoriką kun. Juozapą Stakauską, skatino pastarąjį rašyti lituanistinius raštus, kurios kun. Kaušyla perspausdindavo savo rašomąja mašinėle. Turėjo brolį, kuris gyveno Naugactuk mieste JAV ir seserį, gyvenusią Cleveland mieste (taip pat JAV). iš Žaslių perkeltas į Kirdeikius ir čia dirbo iki 1964 m. birželio 1 d. Iš Kirdeikių buvo perkeltas į Kernavę ir čia dirbo iki 1965 m. gegužės 12 d. Paskui (1965 m. gegužės 12 d.) perkeltas į Bagaslaviškį, kur klebonavo daug metų). Paskutinė kunigavimo vieta – Pivašiūnai. 1994 m. „Vorutos“ leidykla išleido kun. J. Kaušylos knygą „Žalias miškas gyvas“, į kurią įdėtas jo darbas „Kunigo teismas“, N. Švogžlio-Milžino rankraštis „Pivašiūnai“ ir B. Kviklio „Mūsų Lietuvos“ knygos ištrauka „Pivašiūnai“.

Kunigavimas Žasliuose

Prisimena Kazys Kęstutis Šimas iš Vilniaus. Kunigas buvo jo tėvų, šeimos draugas. Kun. J. Kaušyla jį sutuokė, pakrikštijo jo dukterį Rytę. „Pas „dėdę Joną“ pirmą kartą Žasliuose pabuvojau žiemą, bene 1960 metais, kartu su mama. Dar po metų praleidau savaitę jau vasarą. Jo laiveliu plaukiojau po Žaslių ežerą, gaudžiau ežere esančią gausybę vėžių. J. Kaušyla daug spausdino rašomąja mašinėle. Net ir ilgokai pavakarojus, vos prašvitus, girdėdavosi jo gana storokų pirštų stuksenimas į rašomosios mašinėlės klavišus. Kartais tik pagalvodavau, kad ir daug rašo laiškų. Tuomet nežinojau, kad jis perspausdino mašinėle prof. dr. Juozo Stakausko daugelį darbų. Girdėjau, kad šią mašinėlę buvo gavęs iš savo sesers Leokadijos, pasitraukusios į Vakarus, ir gyvenančios JAV, gydytojos. Manau, kad J. Kaušylos sesuo nemažai jampadėjo, siųsdama siutinius, įvairius vaistus. „Dėdė Jonas“ buvo geraširdis, visuomet pasiryžęs padėti kitiems. Nemažą dalį gautų gėrybių ir vaistų jis išdalindavo draugams, pažįstamiems. Išgirdęs, Kad kažkas susirgo ir jam būtini vienokie ar kitokie vaistai, rašydavo laiškus į JAV, prašydavo jų atsiųsti. Būdavo labai patenkintas galėjęs kam nors padėti. Sakė: „Man nieko nereikia. Kunigas ir ant akmens pragyvens...“ Todėl neatsitiktinai rėmė baltarusius katalikus Bobruiske. „Jiems sunkiau, aš ir taip pragyvensiu.“ Būdamas Žasliuose mačiau, kaip rūpinosi bažnyčia, jos elektriniu apšvietimu, puošyba. Nebuvo šykštus už atliktus darbus.“

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-181. Ap. 7. B. 11. vokas Nr. 3. L. 1. Įskaitos kortelė; L. 2, 3. Dvasininko anketa. 1966 m. spalio 28 d.; L. 4. Autobiografija. 1966 m. spalio 28 d.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 93;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 296-297 (biografijos autorius kan. Jonas Mintaučkis).
  • Šimas K. K. Prisiminimai apie kunigą Joną Kaušylą // Voruta. - 2011 sausio 7, p. 9, 10.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos