Kibelis Kazimieras

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kazimieras Kibelis (Žaslių bažnyčioje saugoma fotografija).
K. Kibelio memorialinė lenta su metaliniu bareljefu Žaslių bažnyčioje. 2009 m. R. Gustaičio nuotr.
K. Kibelio kapas Žaslių bažnyčios šventoriuje. 2009 m. R. Gustaičio nuotr.

Kibelis Kazimieras (1868 m. kovo 15 d. Lomoje, Kvėdarnos parapijoje, Šilalės r. – 1902 m. vasario 16 d., palaidotas Žaslių bažnyčios šventoriuje) - kunigas, teologijos magistras, Žaslių bažnyčios statytojas ir klebonas, lietuvių tautinio atgimimo ugdytojas, lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, knygnešys.

1884 m. baigė 4 Šiaulių gimnazijos klases ir įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Iš jos 1887 m. buvo pasiųstas į Peterburgo dvasinę akademiją, 1891 m. ją baigė teologijos magistro laipsniu. Pradėjo dirbti Vilniaus kunigų seminarijos profesoriumi, bet 1893 m. iškeltas į Inturkę klebonauti. 1895 m. perkeltas klebonu į Žaslius. Kibeliui kunigaujant Žasliuose, klebonija buvo tartum knygnešystės organizavimo štabas. Kibelis rūpinosi lietuviškos spaudos platinimu, organizavo jos gabenimą į parapiją. Įtraukė į šią veiklą vikarą Benediktą Krištaponį ir kone visus bažnyčios tarnus bei šviesiausius parapijos valstiečius. Platindamas lietuvišką spaudą palaikė ryšius su Čiobiškio klebonu Stanislovu Šlamu. Bendradarbiavo su knygnešiu Petru Gudeliu, kuris vykdė jo tiesioginius nurodymus dėl lietuviškos spaudos pargabenimo ir platinimo. Lietuviškų knygų pristatydavo ir kun. Kazimieras Kazlauskas. Aprūpindavo parapijiečius elementoriais ir kt. knygomis, duodavo pinigų knygnešei daraktorei M. Virbilaitei knygoms įsigyti. Buvo įskųstas policijai, 1898 m. darytos kratos. Lietuviškos spaudos nesurado, ją slėpdavo parapijai priklausančiose patalpose. Padėjo steigti slaptas mokyklas, rūpinosi daraktoriais, mokėjo jiems atlyginimą. Buvo skundžiamas Vilniaus vyskupui, reikalavo bausti kleboną arba iškelti į kitą parapiją. Žandarų užverbuotas agentas Pranas Petrusevičius savo 1900 m. spalio 19 d. pranešime Vilniaus gub. žandarų valdybai rašė, kad Kibelis palaikė ryšius su dvarininku Donatu Malinausku, taip pat Jiezno klebonu Mykolu Masiuliu, Valkininkų – Povilu Kolu, Butrimonių klebonu Kazimieru Daukša, Dusmenų – Kazimieru Valentinu, Žaslių vikaru Benediktu Krištaponiu. Šie asmenys dalyvaudavo susitikimuose, kuriuos agentas pavadino „literatiškais pasikalbėjimais“. Susitikimai vykdavo pas D. Malinauską arba pas vieną iš kunigų. Šio ratelio nariai lietuviškos spaudos gaudavo iš Stakliškių parapijos knygnešio [pavardė nežinoma] ir iš Suvalkijos knygnešių. Mirė susirgęs džiova.

Nekrologas

„4 d. Vasario mėn. sen. st. Žaslių miestelyje Trakų pavieto, vos tik pražydęs, užgeso uolus darbininkas Viešpaties Vynyne vietinis prabaščius Kun. Kazimieras Kibelis. Jo amžius, nors trumpas, pilnas buvo priešingumų, ardančių silpną jo sveikatą, o doriškos kankynės, kurias sutikdavo ant kiekvieno beveik žingsnio, išaugino krūtinės ligą ir ant galo pertraukė jo gyvybės siūlą. Dirbo lyg paskutinios valandos: stovėjo ant sargybos, kaipo Kristaus kareivis; nors kraujo iš plaučių plūdimas suturėdavo jį ant kurio-ne-kurio laiko, tečiaus atgavęs šiek-tiek pajiegų, su didesniu rūpesčiu ėmės darbo parapijoje iš 10,000 katalikų, tankiai be kamendoriaus. Gali būti, kad per gyvumą savo budo ir įkirėjo kam nors; bet šita aukso širdis, bet šitas kunigas su tikėjimu ir viltimi į Dievą dirbantis savo pašaukime, miręs, ne vieną sujudįs širdį, ne vienoje gailesčio apimtoje krūtinėje sujudįs tikrą maldą į Dievą; amžiną atilsį teikis jam dovanoti, Viešpatie, nes čę ant žemės atilsio neturėjo...(...). Tą keletą žodžių rašau ant kapo savo mokytinio ir draugo, užtrindamas širdyje ir užspauzdamas skaudžius atminimus apie jo rūpesčius ir skausmus, kuriuos žmonės jam patiekė. O ką gi Tau, broli Kristuje, sutaisytų geresnį priėmimą ten, kame nebėra nė ašarų, nė prispaudimų; ten, kur nekartą kilo įskaudėjusi tavo širdis ir ašarotos akįs, idant išsipildytų Kristaus žodžiai: in patientia vestra possidebitis animas vestras.“

Garsus Vilniaus pamokslininkas ir rašytojas kun. Janas Kurčevskis 1903 m. „Przegląd Katolicki“ (N. 10) (vertimas į lietuvių kalbą, paskelbtas tais pačiais metais „Dirvoje“, Nr. 7).

Literatūra

  • Iš Žaslių praeities // Rytų Lietuva-Trakų balsas. – 1935 birželio 29;
  • Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004. - P. 227;
  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 96;
  • Protestai prieš „litvomanus“ (Veizd. „Žynyčios“ N. 4-5) // Dirva: žinynas. – 1903, Nr. 7, p. 151-156;
  • Tumas-Vaižgantas J. Kazimieras Kybelis // Raštai. T. 14. – Kaunas, 1929. - P. 123-129.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos