Mintaučkis Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Jonas Mintaučkis apie 1935 m. LCVA
Jonas Mintaučkis apie 1965 m. LCVA
Molėtų bažnyčia ir jos kunigai: Jonas Mintaučkis - klebonas. Vinjetė iš albumo „Kaišiadorių vyskupija. 1957“.

Mintaučkis Jonas (1913 m. gruodžio 06 d. Balų k., Kuktiškių valsč., Utenos apskr. – 1998 m. balandžio 9 d. Kaišiadoryse, palaidotas Kaišiadorių katedros šventoriuje) - kunigas, garbės kanauninkas, ilgametis Kaišiadorių katedros klebonas.

1926 m. baigė Kuktiškių pradžios mokyklą. 1932 m. iš Rokiškio valdžios gimnazijos 6 klasės perėjo į Utenos valdžios gimnazijos 6 klasę, kurią baigė 1935 metais. 1935-1936 m. Kauno metropolijos kunigų seminarijoje išėjo aukštosioms Teologijos studijoms eiti Filosofinį seminarijos kursą. Nuo 1936 m. mokėsi VDU Teologijos-Filosofijos fakulteto Teologijos skyriuje, kurį baigė 1940 m. Tais metais įšventintas kunigu. Kunigystės kelią pradėjo vikaru Kuktiškėse, 1941 m. paskirtas Žiežmarių parapijos vikaru. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1941 m. paskirtas Merkinės gimnazijos kapelionu, 1944 m. – Merkinės parapijos klebonu ir gimnazijos direktoriumi. Kadangi kan. J. Mintaučkis buvo veiklus ir aktyvus, sovietinės valdžios buvo dažnai kilnojamas. Tris kartus (1948-1949, 1966-1981, 1982-1990 metais) buvo Kaišiadorių parapijos klebonu. Dar klebonavo Želvoje, Molėtuose (tuo pačiu buvo ir dekanu), Babriškėse, Giedraičiuose (1981 m. balandžio 7 d. – 1982 m. spalio 28 d.). 1975 m. Lietuvos kunigų delegacijos sudėtyje lankėsi Vatikane, baigiant švęsti Šventuosius metus. Mokėjo vokiečių, prancūzų, lotynų kalbas. 1990 m., jam prašant, dėl amžiaus ir sveikatos, buvo paskirtas Kaišiadorių parapijos altarista, kur ir mirė. Buvo vyskupijos tribunolo oficiolas, Liturginės komisijos narys, Katedros garbės kanauninkas, Vyskupijos kunigų tarybos konsultorius. Buvo geras dogminės teologijos, liturgijos ir bažnytinės teisės žinovas, garsus pamokslininkas. Daugelį metų dirbo Lietuvos vyskupijų Liturginės komisijos sekretoriumi, rengė liturginį kalendorių Lietuvos Bažnyčiai.

Autobiografija (1966 m. lapkričio 9 d.)

„Gimiau 1913 m. lapkričio 23 d. nuošaliame Balų vienkiemyje (Molėtų r., Vorėnų apyl.), kur tėvas turėjo apie penkiolika ha ketvirtos rūšies žemės – raistų. Augau vienas, nes brolių ir seserų neturėjau. Sulaukęs aštuoneto metų pradėjau mokytis ir ganyt gyvulius. Pradžios mokyklą baigiau Kuktiškėse rodos 1926 metais. Tada keletą metų dirbau savo tėvų ūkyje. Paskui vėl grįžau prie knygų, norėdamas tapti kunigu. Todėl 1935 metais, baigęs Utenos gimnaziją, įstojau Kun. Seminarijon Kaune. 1940 m. birželio mėn. 15 d. Seminariją baigiau ir sekantį rytą buvau pašventintas kunigu. Pirmuosius kunigystės mėnesius praleidau Kuktiškėse, o 1941 m. sausio mėn. išvykau į Žiežmarius. Bet ir čia neilgai užtrukau, nes tų pačių metų rugsėjo pradžioje jau buvau perkeltas į Merkinę. Ten trejetą metų dirbau vikaru ir vietos gimnazijoje tikybos dėstytoju – kapelionu, o 1944 m. liepos mėn. likau klebonu ir visas jėgas nukreipiau į bažnyčios remontą bei špitolės statymą. 1948 m. balandžio mėn. gavau paskyrimą į Kaišiadoris, o dar po metų (1949) į Želvą, kur išgyvenau iki 1955 m. rudens ir beveik nieko stambesnio nepadariau, išskyrus špitolės remontą. Tada buvau paskirtas Molėtų klebonu ir ketvertą metų dirbau ne tik prie altoriaus, bet ir prie remonto bei statybų. 1960 m. pavasarį Molėtus turėjau iškeisti į Bobriškes, prie kurių paskui buvo pridėtas ir Akmuo. Čia laukų tyloje praleidau net šešetą metų, kol šios vasaros pabaigoje gavau įsakymą vėl keltis į Kaišiadoris.“

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-181. Ap.7. B. 11. Vokas Nr.19. L. 1. Įskaitos kortelė; L. 4. Autobiografija. Kaišiadorys, 1966 m. lapkričio 9 d.; L. 5. Charakteristika. Parašė Religinių reikalų įgaliotinis P. Anilionis; L. 6. Pažyma, sudaryta Religinių reikalų įgaliotinio K. Tumėno. 1975 m. balandžio 30 d.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 108.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos