Kaišiadorių miesto kronika

 

1950-1960

1950 m. sausio 1 d. Atidarytas tuberkuliozės dispanseris.
1950 m. kovo 2 d. Kaišiadorių MTS gavo pirmąjį apskrityje savaeigį kombainą.
1950 m. kovo 12 d. „Kovo 12 d. prie urnų visu 100 proc. atėjo Kaišiadorių miesto rinkėjai“, rinkdami SSRS AT deputatus, – skelbė „Bolševikiniu keliu“ laikraštis.
1950 m. rugsėjo mėn. Valstybinis dailės muziejus surengė Kaišiadoryse kilnojamąją parodą.
1950 m. spalio 31 d. Kaišiadorių MTS įsigijo elektros dinamo mašiną.
1950 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Laisvės Kovų Sąjungos Kalnų srities vado įsakymu likviduota Didžiosios Kovos apygarda kaip neturinti tarp pavieniui besipriešinančių kovotojų organizuotos kovos elementų.
1950 m. gruodžio mėn. Miesto jaunimas susitiko su SSRS sporto meistru A. Vietrinu.
1950 m. Panaikinus apskritis, Kaišiadorys tapo rajono centru.
1950 m. Rajone „susikūrė“ 58 kolūkiai.
1951 m. sausio mėn. Pradėjo veikti sanitarinė bakteriologinė laboratorija.
1951 m. sausio 22 d. Išėjo Kaišiadorių MTS politinio skyriaus laikraščio „Kolūkiečių draugas“ pirmasis numeris.
1951 m. rugsėjo 9 d. Vidurinėje mokykloje įsteigta vaikų biblioteka.
1951 m. spalio 2 d. Iš Kaišiadorių geležinkelio stoties į Tomsko sritį išsiunčiamas ešelonas su tremtiniais, iš kurių 207 gyveno dabartinio Kaišiadorių r. teritorijoje.
1951 m. lapkričio 10 d. „Bolševikiniu keliu“ rašė: „Miestas skendėjo iliuminacijų šviesoje, o tarp šilko vėliavų ir žalumynų – didingi mūsų vadų V. I. Lenino ir J. V. Stalino portretai“.
1952 m. spalio mėn. Rajoninėje meno saviveiklos apžiūroje Kaišiadoryse dalyvavo 21 kolektyvas (521 dalyvis).
1952 m. Miesto ligoninė sujungta su poliklinika.
1953 m. pradžia Kaišiadoryse suimamas Adomas Matačiūnas (slap. Diemedis) iš Žaslių valsčiaus, Paukščių kaimo – paskutinis Didžiosios Kovos apygardos partizanas ir nuteisiamas ilgiems metams kalėti.
1953 m. vasario 22 d. Rinkimai į vietines tarybas.
1953 m. balandžio 1 d. Rajono laikraštis išėjo nauju pavadinimu – „Komunistiniu keliu“.
1953 m. liepos 16 d. „Komunistiniu keliu“ praneša, kad Kaišiadoryse po karo pastatyta daugiau kaip 80 individualių gyvenamųjų namų, atsirado naujos Komjaunimo (dabar Maironio), Pionierių (dabar J. Basanavičiaus), Žemaitės gatvės.
1953 m. liepos 19 d. Rajono laikraštis rašo, kad Kaišiadorių t. ū. dirbantieji „išreiškė širdingą padėką komunistų partijos CK  už tai, kad laiku demaskavo liaudies priešą L. Beriją“, nes „išsigimėlis Berija kėsinosi į valdžią, kad parduoti Tarybų Sąjungą užsienio kapitalistams“.
1953 m. rugsėjo 1 d. 1-ojoje vid. mokykloje – 700 moksleivių.
1953 m. rugsėjo mėn. Kauno muzikinis dramos teatras Kaišiadoryse suvaidino A. Ostrovskio komediją „Be kaltės kalti“ ir A. Simukovo „Mergužėlės lelijėlės“.
1953 m. rugsėjo 4 d. „Komunizmo keliu“ laikraščio redaktore paskirta Malvina Baltušnikienė. Ji laikraštį redagavo iki 1959 m.
1953 m. rugsėjo 29 d. Mirė vienas pirmųjų Kaišiadorių pradinės mokyklos mokytojų Vladas Kaveckas (g. 1883 m.),  palaidotas Kaišiadorių kapinėse.
1954 m. Rinkimuose į SSRS AT ir LSSR AT dalyvavo 99,95 proc. rinkėjų, už kandidatus į deputatus Kaišiadorių rajone balsavo 99,94 proc. rinkėjų.
1954 m. gegužės 1 d. Kaišiadorių MTS turėjo 50 traktorių; rajono kolūkiuose dirbo 8 agronomai, 9 zootechnikai.
1954 m. spalio 2–3 d. „Pergalės“ kino teatre kino filmų moksleiviams festivalis.
1954 m. spalio 30–31 d. Rajono žemės ūkio paroda Kaišiadoryse.
1954 m. gruodžio 12 d. Kaišiadorių rajono liaudies teismo rinkimuose dalyvavo 100 proc. visų įregistruotų rinkėjų.
1955 m. vasario 27 d. Rinkimuose į vietines tarybas dalyvavo visi 12 408 rinkėjai, už kandidatus į deputatus balsavo 99,95 proc. rinkėjų; rinkimuose į Kaišiadorių miesto tarybą dalyvavo visi 1762 rinkėjai, už kandidatus į deputatus balsavo 99,77 proc.
1955 m. kovo 19–20 d. Rajono meno saviveiklos apžiūroje, įvykusioje Kaišiadorių prad. mokyklos patalpose, dalyvavo 16 liaudies šokių būrelių, 12 dramos ratelių, 2 mišrūs chorai, 4 vaikų chorai, 1 skudučių ansamblis – iš viso 537 saviveiklininkai.
1955 m. balandžio 1 d. Visas Klijų fabriko kolektyvas pasirašė Pasaulinės Taikos Tarybos kreipimąsi.
1955 m. birželio 12–13 d. Kaišiadoryse įvyko X moksleivių spartakiada.
1955 m. spalio 30 d. Rajono žemės ūkio paroda Kaišiadoryse, 67 dalyviai.
1955 m. lapkričio 20 d. Pradinės mokyklos salėje paskaitą „Mokslo ir religijos nesutaikomumas“ skaitė lektorius Jonas Ragauskas, buvęs kunigas.
1955 m. gruodžio mėn. 1-ojoje vid. mokykloje susitikimas su K. Kubilinsku ir M. Sluckiu; savo eilėraščius skaitė ir Žiežmarių vid. mokyklos moksleivis Vacys Bukauskas – vėliau žurnalistas, vertėjas, poetas.
1955 m. Kaišiadoryse pradėta pirmojo mūrinio daugiabučio (6 butų) gyvenamojo namo statyba, paskirti 24 sklypai medinių gyvenamųjų namų statybai.
1955 m. Kaišiadorietis E. Ramanauskas laisvųjų imtynių pirmenybėse iškovojo respublikos čempiono vardą.
1956 m. balandžio 17 d. Prie „Komunizmo keliu“ redakcijos suburiamas rajono literatų būrelis.
1956 m. rugsėjo mėn. Kaišiadorių pramonės kombinato Ilgakiemio plytinėje per dieną pagaminama 4–5 tūkst. plytų.
1956 m. spalio mėn. Pradėjo veikti vaikų lopšelis-darželis.
1956 m. Pradėjo veikti 1-osios vid. mokyklos mokinių internatas (20 vietų).
1956 m. Rajone 1363 radijo taškai, iš jų 950 – kaimuose.
1956 m. Elektrifikuota 13 kolūkių, iš jų 8 – 1956 m.; iš viso rajone 24 kolūkiai.
1957 m. balandžio 7 d. Kaišiadorių ir Jiezno rajonų draugystės šventė Kaišiadoryse, skirta I respublikinio jaunimo festivalio garbei.
1957 m. gegužės mėn. Kultūros namuose skaitytojų konferencija, kurioje aptartas A. Pociaus apsakymų rinkinys „Rytmetys Užgirėlių kaime“.
1957 m. gegužės 15–26 d. Daugiadienes dviratininkų lenktynes Ryga-Vilnius-Ryga laimėjo Bronius Krulikauskas; kaišiadorietis pakviestas į SSRS kaimo jaunimo rinktinę.
1957 m. gegužės mėn. Pionierių namuose P. Tarasenkos knygos „Užburti lobiai“ ir „Didžiųjų Tirulių paslaptys“ aptarimas; dalyvavo autorius.
1957 m. birželio mėn. Iš Kaišiadorių į Kazachstano plėšinines žemes padėti nuimti derlių išvyko pirmoji grupė moksleivių.
1957 m. liepos 20–31 d. Kiemelių ežere vykusiose respublikinėse vandensvydžio ir plaukimo varžybose Kaišiadorių vandensvydžio komanda laimėjo bronzos medalius.
1957 m. lapkričio 2 d. MTS, bibliotekų, klubų-skaityklų, kolūkių sienlaikraščių paroda, seminaras redaktoriams.
1957 m. lapkričio mėn. Kaišiadorių vyskupiją pradėjo valdyti valdžios nepripažintas vysk. T. Matulionis; valdė iki 1959 m. kovo mėn.
1957 m. gruodžio 25 d. Birštone vysk. T. Matulionis vyskupu konsekruoja kan. Vincentą Sladkevičių (1920–2000).
1957 m. Pagal sezono rezultatus geriausiu Lietuvos dviratininku pripažintas kaišiadorietis B. Krulikauskas.
1957 m. Kaišiadorių ligoninėje – 75 lovos, 13 gydytojų, 36 med. darbuotojai su viduriniu išsilavinimu; veikė klinikinė laboratorija, rentgeno kabinetas, prieštuberkuliozinis kabinetas
1958 m. kovo 15 d. Pradėtos rengti vietinės radijo laidos (šeštadieniais).
1958 m. gegužės 10 d. Mokytojų diena Kaišiadoryse; dalyvavo pedagogai iš Jiezno, Kauno, Jonavos ir Vievio.
1958 m. birželio 15 d. Rajoninė dainų šventė; dalyvavo apie 2 tūkst. saviveiklininkų, apie 70 sportininkų.
1958 m. birželio mėn. Vilniuje jūrų laivų modeliuotojų varžybas laimėjo Kaišiadorių 1-osios vid. mokyklos komanda (vadovas mokyt. Eugenijus Napalkovas).
1958 m. „Minties“ leidykla 8 tūkst. egz. tiražu išleido D. Juknevičiaus knygelę „Laivai Kiemelių ežere“ (iš Kaišiadorių moksleivių – jaunųjų technikų gyvenimo).
1959 m. sausio mėn. Jaunųjų žemės ūkio darbuotojų sąskrydis Kaišiadoryse.
1959 m. vasario 10 d. Žiemos šventės karnavalas – su Kanapiniu, Lašininiu, Užgavėnių kviesliu, autokompresorių gamyklos pagamintu dirbtinio Žemės palydovo maketu ir t. t.; tai pirmosios sovietų valdžios metais viešos Užgavėnės Kaišiadoryse.
1959 m. vasario 27 d. 1-ojoje vid. mokykloje susitikimas su buv. auklėtiniais; dalyvavo  stud. B. Genzelis, R. Charūnas, V. Binkevičius, P. Grabijolas, A. Brazauskas ir kt.
1959 m. kovo mėn. Kaišiadorių vyskupiją pradėjo valdyti kan. Juozapas Meidus (valdė iki 1962 m. liepos mėn.); valdžios įsakymu vyskupijos kurija iš Kaišiadorių buvo iškelta į Vievį, kur buvo iki 1979 m.
1959 m. balandžio 17 d. Kaišiadorių vyskupą V. Sladkevičių valdžia ištrėmė į Nemunėlio Radviliškį Latvijos pasienyje.
1959 m. birželio 7 d. Dainų šventė Kaišiadoryse; apie 2 100 saviveiklininkų; žirgų jojimo lenktynės.
1959 m. birželio 17 d. „Komunistiniu keliu“ laikraštį (Nr.47) pasirašė naujas redaktorius – Pranas Grabijolas (g. 1931 m.).
1959 m. Kaišiadoryse gyveno 3011 gyventojų.