Kaišiadorių miesto kronika

 

1990-2000

1990 m. sausio 11 d. LKP RK I sekretorius R. Genevičius, kiti partiniai darbuotojai vyskupijos kurijoje susitiko su vysk. J. Matulaičiu, kitais dvasininkais.
1990 m. sausio 18 d. Susikūrė LSDP Kaišiadorių skyrius,  po kiek laiko iširęs.
1990 m. sausio mėn. Labdara besirūpinančių organizacijų atstovų susirinkimas kultūros namuose.
1990 m. vasario 16 d. Pirmą kartą po karo Kaišiadoryse prie įstaigų ir gyvenamųjų namų – Lietuvos trispalvės; žuvusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę pagerbimas Kaišiadorių kapinėse.
1990 m. vasario 24 d. LSSR AT rinkimuose Kaišiadorių rinkiminėje apygardoje iš 18004 rinkėjų balsavime dalyvavo 14 796 (82,2 proc.); už A. Brazauską balsavo 13 567.
1990 m. kovo 1 d. „Kaišiadorių aidai“ išėjo be paantraštės: „LKP RK ir rajono LDT laikraštis“.
1990 m. kovo 17 d. Savarankiškos LKP rajono konferencijoje RK I sekretoriumi išrinktas Antanas Paplauskas.
1990 m. kovo 22 d. Katedros klebonu paskiriamas kun. vicedekanas V. V. Cukuras.
1990 m. kovo 24 d. Pirmieji Kaišiadorių rajono tarybos rinkimai, pakartotini – balandžio 1 d.; išrinkti 44 deputatai; pirmojoje sesijoje rajono tarybos pirmininku išrinktas Martynas Pupalaigis, pavaduotoju – Jonas Laurinavičius.
1990 m. Pradėta daržovių parduotuvės „Pasaka“ Gedimino g. statyba.
1990 m. gegužė Ekonominės blokados sąlygomis ne du, o tik vieną kartą per savaitę pradėti leisti „Kaišiadorių aidai“.
1990 m. birželio 14 d. Gedulo ir vilties dienos minėjimas.
1990 m. birželio 24 d. Kan. J. Mintaučkio 50-osios kunigystės metinės Kaišiadorių katedroje.
1990 m. birželio 25 d. Pradėti išdavinėti Lietuvos Respublikos piliečių pažymėjimai.
1990 m. liepa Prel. St. Kiškiui – pirmajam rajono dvasininkui – paskirta valstybinė senatvės pensija.
1990 m. liepos 7 d. Invalidų diena Kaišiadoryse.
1990 m. rugsėjo 4 d. Kardinolo Dž. Bernardino iš Čikagos viešnagė Kaišiadoryse.
1990 m. spalio 12 d. Katedros vikaru paskiriamas kun. Robertas Grigas.
1990 m. lapkričio 7 d. Sinoikijos – religijos filosofijos ir bažnytinio meno savaitės renginiai; iškilmingai paminėtos prel. T. Brazio 120-osios gimimo ir 60-osios mirties metinės; Tarybų g. dalis prie katedros pavadinta T. Brazio vardu.
1990 m. lapkričio 20 d. Kultūros namuose koncertavo pianistas Antanas Smetona iš JAV.
1990 m. gruodžio mėn. 1-ojoje vid. m-kloje Kaišiadorių, Kauno ir Vilkaviškio ateitininkų akademinė studijų diena.
1990 m. Pradėta arkivysk. T. Matulionio beatifikacijos byla.
1990 m. Kaišiadoryse mokėsi (be bendrojo lavinimo vid. mokyklų): Žemės ūkio mokykloje – 790 moksleivių, Pagalbinėje internatinėje mokykloje – 215, Muzikos mokykloje – 270 mokinių, Sporto mokykloje – 797 mokiniai.
1991 m. sausio 13 d. Gedulo ir protesto mitingas Kaišiadoryse, pasmerkta agresija prieš taikius gyventojus Vilniuje sausio 11–13 dienomis; tarp aukų – ir Darius Gerbutavičius, kurio tėvai kilę iš Palomenės apyl.
1991 m. sausio 15 d. Rajono tarybos pirmininkas M. Pupalaigis, rajono valdytojas V. Streikauskas, visuomeninių organizacijų vadovai priėmė pareiškimą SSRS prezidentui M. Gorbačiovui ir SSRS AT, reikalaudami nutraukti agresiją prieš Lietuvos gyventojus.
1991 m. vasario 9 d. Gyventojų apklausa, ar jie pritaria, kad Lietuva būtų nepriklausoma; daugiau kaip 92 proc. rajono gyventojų pasakė, kad pritaria.
1991 m. vasario mėn. Kaišiadoryse atvėrė duris pirmoji privati parduotuvė „Balorė“.
1991 m. kovo 28 d. Rajono tarybos sesija priima sprendimą „Kaišiadorių aidus“ laikyti rajono tarybos laikraščiu.
1991 m. balandžio 26 d. Su Kaišiadorių parapija atsisveikino klebonas kun. V. V. Cukuras.
1991 m. balandžio 30 d. Susikuria sambūris „Už miesto švarą“.
1991 m. birželio 14 d. Vysk. J. Matulaitis prie laikino paminklo tremtiniams priešais universalinę parduotuvę laikė gedulingas pamaldas.
1991 m. birželio 18 d. Kaišiadoryse iškilmingai sutikta IV Pasaulio lietuvių sporto (PLS) žaidynių ugnis.
1991 m. liepos mėn. PLS žaidynių C pogrupio krepšinio varžybos, kuriose dalyvavo Čikagos „Lituanika“, Vilniaus „Šviesa“, Čekijoje ir Slovakijoje žaidžiančių lietuvių rinktinė ir Kaišiadorių „Aušra“.
1991 m. liepos 14 d. Kun. Kęstutis Kazlauskas Ščebnicoje pašventino atstatytą koplytėlę.
1991 m. rugpjūčio mėn. Rajono socialinio aprūpinimo skyrius Tarybų rūmuose gavo kompiuterį; tai pirmasis kompiuteris rajono įstaigoje.
1991 m. rugpjūčio 8 d. „Kaišiadorių aiduose“ skelbiamas pirmasis rajono įmonių privatizavimo biuletenis.
1991 m. rugpjūčio 8 d. Įsteigtas Kinologų draugijos Kaišiadorių skyrius.
1991 m. rugpjūčio 17 d. Aštuonių partizanų palaikų perlaidojimas iš Žiežmarių žydų kapų į Kaišiadorių kapines.
1991 m. rugsėjo 6 d. Kaišiadorių policininkai išėjo į darbą su nauja lietuviška uniforma.
1991 m. rugsėjo 15 d. Koncertavo karališkojo simfoninio orkestro styginis kvartetas (Danija).
1991 m. rugsėjo mėn. Prasidėjo Kaišiadorių geležinkelio stoties kapitalinis remontas.
1991 m. Įsikūrė Ūkio banko Kaišiadorių skyrius.
1991 m. Tarybų rūmuose pokalbis apie kultūros politiką; svečiai – kultūros ministras D. Kuolys, jo pavaduotojas K. Platelis ir kt.
1991 m. rugsėjo 27 d. Įregistruotas Tautininkų sąjungos rajono skyrius, pirm. – J. Juščius (Kruonis).
1991 m. Išleista prel. St. Kiškio maldaknygė „Vilties maldos“, kurią jis parašė Sibire.
1991 m. Kaišiadoryse pradėtas kultivuoti bočios žaidimas. Jo pradininkas Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas Povilas Teišerskis. 1992 m. jis tapo Lietuvos bočios čempionato nugalėtoju.
1991 m. Kauno valstybinės vandens tiekimo įmonės padalinys reorganizuotas į Kaišiadorių vandens tiekimo įmonę.
1992 m. sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Kaišiadorių katedroje.
1992 m. balandžio 11 d. Atsikūrė Lietuvos laisvės kovų sąjūdis. Didžiosios Kovos apygardos vadu paskirtas B. Trakimas-Genelis.
1992 m. balandžio mėn. Rajono kultūros ir švietimo vadovų pokalbis apie kultūros ir švietimo darbo reorganizaciją; kalbėjo kultūros ministras D. Kuolys.
1992 m. gegužės mėn. Pradėta statyti A. Jakšto spaustuvė Girelės g.
1992 m. gegužės 15 d. Kaišiadorių katedros klebonu paskirtas kun. Vytautas Kazimieras Sudavičius.
1992 m. Įteikti pirmieji lietuviški pasai 242 rajono gyventojams.
1992 m. gegužės 23 d. Referendume „Dėl LR Prezidento institucijos atstatymo“ iš 29,7 tūkst. rajono gyventojų dalyvavo 19 tūkst.; referendumui pritarė 41,35 proc. rinkėjų.
1992 m. birželio 14 d. Referendume dėl sovietinės kariuomenės išvedimo  iš Lietuvos iš 29 637 rinkimų teisę turinčių gyventojų pasakė savo nuomonę 23 849 (80,47 proc.); teigiamai balsavo 91,4 proc. gyventojų.
1992 m. liepos 3 d. Pirmoji rajono ūkininkų konferencija.
1992 m. rugpjūčio 2 d. Katedroje pamaldose dalyvavo Apaštalinis nuncijus arkivysk. Justas Muller Garcia.
1992 m. rugpjūčio 29–30 d. Iškilmingai paminėtas Katedros 60-metis ir arkivysk. T. Matulionio 30-osios mirties metinės; šventoriaus vartai papuošti keturiomis evangelistų skulptūromis.
1992 m. spalio 25 d. Rinkimus į Seimą Kaišiadorių rinkiminėje apygardoje Nr.59 laimėjo A. Brazauskas.
1992 m. IV rajono moksleivių konferencija; konferencijos medžiaga išleista atskira knygele.
1992 m. Kaišiadoryse atvėrė duris pirmoji privati maisto prekių parduotuvė „Vaidžiuona“ (dabar tame pastate „Saulutė“).
1992 m. „Lumen“ fondo leidykla išleido Kaišiadorių katedros altaristos  kun. Č. Kavaliausko „Trumpą teologijos žodyną“.
1993 m. sausio mėn.  „Tėviškės žiburiai“ pradėjo spausdinti prel. J. Jonio atsiminimus „Kai sovietiniai saugumiečiai siautėjo“.
1993 m. sausio 14 d. Praūžęs uraganas smarkiai nuniokojo Kaišiadorių rajoną.
1993 m. vasario 13 d. Mirė 2-osios vidurinės mokyklos direktorius V. Giržadas.
1993 m. Suburta bočios žaidimo „Baltijos“ komanda.
1993 m. kovo mėn. 2-osios vidurinės mokyklos direktoriumi paskirtas Pranas Zaveckas.
1993 m. gegužės mėn. Vaikų muzikos mokykloje koncertavo Dainius Trinkūnas, kultūros ir švietimo ministras.
1993 m. gegužės 24 d. Centrinę ligoninę aplankė sveikatos apsaugos ministras J. Brėdikis.
1993 m. birželio 15 d. Miesto salėje su visuomene susitiko premjeras A. Šleževičius.
1993 m. birželio 25 d. Žemės ūkio banko Kaišiadorių skyriuje talonai pradėti keisti į litus.
1993 m. liepos 6 d. Kaišiadorių kapinėse ant rezistentų kapų pašventinta koplyčia; dalyvavo prof. V. Landsbergis.
1993 m. liepos 6 d. Didžiosios Kovos apygardos kovotojų II suvažiavimas Miesto salėje.
1993 m. rugpjūčio 14 d. Kino teatro salėje I Sibire gimusių kaišiadoriečių susirinkimas.
1993 m. rugsėjo 1 d. Vietoje 1991 m. pradėto kurti Kaišiadorių krašto muziejaus įsteigtas Kaišiadorių etninės kultūros centras.
1993 m. spalio 1 d. Pirmoji Kaišiadorių kabelinės televizijos laida.
1993 m. spalio 14 d. Iškilmingas Ūkio banko Kaišiadorių skyriaus atidarymas.
1993 m. spalio 28 d. 2-ajai vidurinei mokyklai suteiktas Vaclovo Giržado vardas
1993 m. spalio 28 d. Vysk. J. Matulaitis pašventino baigtą statyti gaisrinės pastatą.
1993 m. lapkričio 19 d. Miesto salėje su kaišiadoriečiais susitiko premjeras A. Šleževičius.
1993 m. Įregistruotas sporto klubas „Savingė“.
1993 m. Atstatyti Kaišiadorių katedros šventoriaus vartai.
1994 m. 1-ojoje vidurinėje mokykloje – 1098 mokiniai, 73 mokytojai.
1994 m. Pradėjo veikti Šeimos centras.
1994 m. vasario 25–26 d. Konservatorių dienos Kaišiadorių rajone; Kaišiadorių visuomenė susitiko su prof. V. Landsbergiu, G. Vagnoriumi ir kt.
1994 m. balandžio 5 d. Kaišiadoryse lankėsi Kelno (Vokietija) arkivysk. kardinolas Joachimas Meisneris.
1994 m. balandžio 19 d. Paminėtas prel. St. Kiškio kunigystės 70-metis.
1994 m. balandžio mėn. A. Jakšto spaustuvė išleido pirmąją produkciją (lankstinukus).
1994 m. gegužės mėn. 1-oji vidurinė mokykla pažymėjo savo 70-metį; dalyvavo LR prezidentas A. Brazauskas.
1994 m. gegužės 16 d. Žemės ūkio mokykloje susikūrė Jaunųjų ūkininkų ratelis.
1994 m. Vaikų muzikos mokykla pažymėjo 30-metį; mokosi 255 mokiniai, dirba 45 mokytojai, dėstoma 21 specialybė.
1994 m. Susikūrė Kaišiadorių pensininkų klubas.
1994 m. birželio 17 d. Kaišiadoryse lankėsi A. Brazauskas.
1994 m. rugpjūčio mėn. Kaišiadoryse atidarytas „Tauro“ banko rajono skyrius. Dalyvavo banko valdybos pirmininkas Genadijus Konopliovas.
1994 m. Išleista prel. St. Kiškio knyga „Aš padarysiu jus žmonių žvejais“; pirmasis A. Jakšto spaustuvės leidinys.
1994 m. Kaišiadorių mieste – 61 gatvė.
1995 m. sausio 17 d. Vyskupijos kurijoje miesto įstaigų vadovai susitiko su Vatikano nuncijumi Pietų Korėjoje ir Mongolijoje arkivysk. Jonu Bulaičiu.
1995 m. sausio 24 d. Vyskupijos kurijoje apsilankė Vokietijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius R. Krauzė.
1995 m. Įsikūrė „Vilties“ bendrija, vienijanti sutrikusio intelekto žmones ir jų šeimas.
1995 m. kovo 18 d. Miesto salėje kalbos viktorinos „Moki žodį – žinai kelią“ televizijos įrašas (vedėjas A. Vidžiūnas, būsimas Seimo narys).
1995 m. kovo 25 d. Rinkimuose į rajono savivaldybę gavo mandatų: respublikonai – 1, krikdemai – 4, Centro sąjungos ir liberalų koalicija – 3, LDDP – 6, demokratai – 2, konservatoriai – 7, Valstiečių partijos atstovai – 2.
1995 m. balandžio 7 d. Rajono valdytojo potvarkiu  įregistruoti UAB „Kaišiadorių aidai“ įstatai.
1995 m. balandžio 8 d. Pakartotiniuose rinkimuose Seimo nariu Kaišiadorių rinkimų apygardoje  išrinktas Vytautas Einoris (LDDP).
1995 m. balandžio 12 d. Pirmasis rajono tarybos posėdis; meru išrinktas Kęstutis Jakelis (TS LK).
1995 m. gegužės 3 d. Miesto salėje pirmosios DARTS  rajono pirmenybės.
1995 m. birželio mėn. Darbo biržoje užregistruoti 1038 bedarbiai.
1995 m. liepos 1 d. „Savingės“ futbolo komanda III lygoje laimėjo III vietą ir iškovojo teisę žaisti II lygoje.
1995 m. liepos 5 d. Mitingas prie geležinkelio stoties, skirtas pirmojo nepriklausomos Lietuvos traukinio išvykimo iš Kaišiadorių stoties  1919 m. paminėti. Atidengta memorialinė lenta.
1995 m. liepos 11–17 d. Tarptautinis folkloro ansamblių festivalis.
1995 m. liepos 13 d. Prie vyskupijos katechetinės veiklos centro (Gedimino g.) pastatomas ąžuolinis koplytstulpis (vėliau perkeltas prie Birutės g.).
1995 m. rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių katedroje iškilmingai paminėtas kard. V. Sladkevičiaus 75 m. jubiliejus.
1995 m. rugsėjo 25 d. Mirė prel. St. Kiškis. Palaidotas prie Kaišiadorių katedros.
1995 m. rugsėjo 27 d. Prie Kaišiadorių katedros atidengta memorialinė lenta, skelbianti, kad šioje katedroje palaidotas vysk. J. Kukta ir arkivysk. T. Matulionis.
1995 m. lapkričio 15 d. Centrinėje  ligoninėje lankėsi sveikatos apsaugos ministras Antanas Vinkus.
1995 m. lapkričio 25 d. II rajono tremtinių vaikų, gimusių Sibire ir kitose tremties vietose, susirinkimas.
1995 m. Išleista St. Abromavičiaus knyga „Žalio Velnio takais“.
1995 m. Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos teritorijoje pastatytas bočiadromas. Jame įvyko pirmasis Lietuvos moksleivių bočios čempionatas. Vėliau vyko ne tik šalies, bet ir tarptautinės varžybos.
1995 m. Kaišiadorių valstybinė vandens tiekimo įmonė reorganizuota į specialios paskirties įmonę UAB „Kaišiadorių vandenys“.
1996 m. sausio mėn. Kino teatras paminėjo savo veiklos naujame pastate 25-metį.
1996 m. sausio 20 d. Paminėtos SKAT 5-osios įkūrimo metinės.
1996 m. Viešoji biblioteka paminėjo savo įkūrimo 60-metį.
1996 m. Miesto salėje paminėtos Didžiosios Kovos apygardos kuopos atkūrimo 5-osios metinės; dalyvavo buvęs Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininkas B. Trakimas-Genelis.
1996 m. AB „Girelės paukštynas“ įvyko LR Seimo agrarinio komiteto, „Agronomų seklyčios“ ir Lietuvos paukštynų vadovų pasitarimas.
1996 m. balandžio mėn. Rajono savivaldybė ir Kaišiadorių gamtos fondas išleido V. Malinausko parengtą leidinį „Kaišiadorių rajono gamtos paminklai“.
1996 m. gegužės 4 d. Prasidėjo renginių ciklas, skirtas Kaišiadorių parapijos 90-mečiui paminėti; išleista O. Lukoševičiaus knygelė „Kaišiadorių parapijos ir vyskupijos istorijos bruožai“.
1996 m. gegužės 7 d. Pradėtas leisti laikraštis „Atspindžiai“.
1996 m. birželio 14 d. Atidengtas paminklas „Čia kaišiadoriečių tremties pradžia“ (Gedimino g.).
1996 m. liepos 6 d. Valstybės dienos minėjime dalyvavo mons. A. Svarinskas.
1996 m. rugsėjo 14 d. Rajono tarybos posėdyje Juozas Matulevičius patvirtintas centrinės ligoninės vyr. gydytoju.
1996 m. rugsėjo mėn. Ne pelno organizacija „American English School“ įsteigė savo mokyklą Kaišiadorių 1-ojoje vidurinėje mokykloje.
1996 m. spalio 6 d. „Kaišiadorių aidų“ redakcija pažymėjo rajono spaudos 50-metį. Išleista brošiūra „Kaišiadorių aidams – 50“.
1996 m. spalio 10 d. Lietuvos heraldikos komisija aprobavo Kaišiadorių miesto herbą, kurį 1968 m. sukūrė dail. A. Tarabilda, o 1996 m. pertvarkė pagal dabartinius reikalavimus dail. A. Každailis.
1996 m. spalio 20 d. Seimo rinkimuose Kaišiadorių-Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 59 dalyvavo 14 partijų atstovai; II ture lapkričio 10 d. rinkimus laimėjo Saulius Pečeliūnas, Lietuvos demokratų partijos pirmininkas.
1996 m. lapkričio mėn. Žemės ūkio mokykla iškilmingai pažymėjo savo 20-metį.
1996 m. Viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su architektu Edmundu Arbu-Arbačiausku, kilusiu iš Korsakų k. (Žaslių sen.).
1996 m. gruodžio mėn. Lietuvos klubų taurės kultūrizmo varžybose miesto salėje I vietą laimėjo Kaišiadorių „Agrofirmos-Sakalo“ klubo sportininkai.
1996 m. Katedroje vysk. J. Matulaitis pašventino naujus vargonus.
1996 m. gruodžio 11 d. Viešosios bibliotekos skaitykloje „Nedėjos“ almanacho pristatymas; dalyvavo autoriai.
1996 m. Kaišiadorių vyskupijos kurija išleido prel. St. Kiškio monografiją „Arkivyskupas Teofilius Matulionis“.
1996 m. gruodžio 31 d. Atidarytas Kaišiadorių agrofirmos prekybos centras V. Kudirkos g.
1997 m. sausio 17 d. Įregistruota Kaišiadorių krepšinio lyga (KKL).
1997 m. vasario 7 d. Susikūrė Kaišiadorių zanavykų bendrija.
1997 m. vasario 8 d. Miesto salėje  Dvynukų šventė; dalyvavo 20 porų.
1997 m. vasario 16 d. Po šv. Mišių vysk. J. Matulaitis Kaišiadorių katedroje pašventino Kaišiadorių miesto herbą.
1997 m. vasario 28 d. Susikūrė sportinių šokių kolektyvas „Vėtra“. Vadovai Danutė ir Michailas Ržeuskiai.
1997 m. kovo 5 d. Įregistruotas Socialdemokratų partijos Kaišiadorių skyrius.
1997 m. kovo 11 d. Prie geležinkelio stoties pastato atidengta memorialinė lenta J. Misiūnui (Žaliam Velniui) atminti.
1997 m. kovo 22 d. V. Giržado vidurinėje mokykloje rajono pedagogai susitiko su švietimo ministru akad. Zigmu Zinkevičiumi.
1997 m. kovo 23 d. Savivaldybės tarybos rinkimai; dalyvavo 35,5 proc. rinkėjų; mandatai: TS(LK) – 9, krikdemai – 4, LDDP – 3, socialdemokratai – 3, CS – 3, demokratai – 2, Valstiečių partija – 1.
1997 m. balandžio 4 d. Įvyko rajono tarybos pirmasis posėdis; meru išrinktas Kęstutis Jakelis – TS (LK).
1997 m. balandžio 24 d. Viešojoje bibliotekoje skaitytojų susitikimas su rašytoju (buv. kaišiadoriečiu) Edmundu Malūku.
1997 m. gegužės 7 d. Miesto salėje mokslinė istorinė konferencija „Kaišiadorių ir jų apylinkių praeitis“; organizavo Etninės kultūros centras. Konferencijos medžiaga 1999 m. išleista atskira knyga „Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitis“ (sudarė O. Lukoševičius).
1997 m. birželio 4 d. Lietuvos sporto federacijų sąjungos diena Kaišiadoryse; dalyvavo D. Pozniakas, A.Rupšienė, V. Vencienė, R. Girskis, V. Briedis ir kt.
1997 m. spalio 28 d. Atidaryti nauji Teismo rūmai (Gedimino g.).
1997 m. spalio 28 d. Atnaujinta  1-osios vidurinės mokyklos biblioteka.
1997 m. spalio 28 d. Pirmą kartą Kaišiadoryse apsilankė kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus V. Adamkus.
1997 m. spalis Išspausdinta kraštotyrinė monografija „Paparčių ir Žaslių apylinkės“.
1997 m. lapkričio 6 d. Miesto salėje susitikimas su Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministru K. Skrebiu, Vidaus reikalų ministru R. Kilikausku.
1997 m. gruodžio 16 d. Miesto salėje susitikimas su kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidentus Seimo pirmininku prof. V. Landsbergiu.
1997 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose Kaišiadoryse A. Paulauskas surinko – 47,42 proc., V. Adamkus – 28,37 proc., V. Landsbergis – 14,24 proc. balsų.
1997 m. gruodžio 30 d. Kaišiadorių vyskupijos kurijoje – internetinio puslapio pristatymas.
1997 m. Išleistas bukletas „Kaišiadorių miestas ir rajonas“ (sudarė O. Lukoševičius).
1998 m. sausio 4 d. 21-ojoje Kaišiadorių rinkimų apygardoje už V. Adamkų balsavo 10570 rinkėjų (49,9 proc.), už A. Paulauską – 11238. Prezidentu išrinktas V. Adamkus, Lietuvoje surinkęs 49,9 proc. rinkėjų balsų (A. Paulauskas – 49,29 proc.).
1998 m. sausio 6 d. Ištvermingiausio kaišiadoriečio konkurse dalyvavo 10 rajono stipruolių. Penkios rungtys (savo svorio štangos kėlimas, 60 kg svorio nešimas ir t. t.). Nugalėjo Gedas Gataveckas, II – Jonas Drėgva, III – Antanas Cibulskis.
1998 m. vasario 14 d. Kaišiadorių miesto salėje vakaras, skirtas arkivysk. T. Matulioniui paminėti. Programą atliko aktoriai Č. Stonys, S. Siparis ir P. Zaremba. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis.
1998 m. vasario 15 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 80-mečio minėjimas. Prie Miesto salės – Vidaus reikalų ministerijos I pulko karių pasirodymas. Svečias – Krašto apsaugos viceministras E. Simanaitis. Koncertas Miesto salėje – dalyvavo Vilniaus šv. Kristoforo kamerinis orkestras (vad. D. Katkus).
1998 m. vasario 28 d. Kaišiadorių miesto salėje sportinių šokių konkursas, kuriame dalyvavo 53 šokėjų poros iš 6 miestų. Daugiausia pirmųjų vietų (E, D ir C klasėse) – keturias – iškovojo „Vėtros“ šokėjai (Kaišiadorys), treneriai D. ir M. Ržeuskiai).
1998 m. kovo 10–14 d. Kaišiadorių miesto salėje rajono liaudies meno paroda. Dalyvavo 135 tautodailininkai: audėjos, pynėjai, tapytojai ir kt. Išleistas parodos katalogas.
1998 m. vasario mėn. Susikūrė Kaišiadorių moterų krepšinio lyga (4 komandos: „Savingė“, „Linava“, „Statyba“ ir V. Giržado vid. m-kla).
1998 m. balandžio 9 d. Mirė kan. Jonas Mintaučkis (g. 1913-12-06 Kuktiškių parapijoje, kunigu įšventintas 1940-06-15). Buvo vyskupijos tribunolo oficiozas, katedros garbės kanauninkas, vyskupijos kunigų Tarybos konsultorius. Palaidotas prie Kaišiadorių katedros.
1998 m. balandžio 16 d. Katedroje ir vyskupijos kurijoje lankėsi Kelno (Vokietija) kard. Joachimas Meisneris. Jo Eminenciją lydėjo vysk. E. Batulis, vysk. J. Žemaitis, kiti. Kartu atvyko ir Apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. Ervinas Josefas Enderis, Seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis, akad. Z. Zinkevičius, kiti garbingi svečiai. Kardinolas katedroje pasakė pamokslą.
1998 m. balandžio mėn. A. Jakšto spaustuvėje 5000 egz. tiražu išspausdintas pirmasis lietuviškas komiksas Kaišiadoryse – Skomanto „Vikingų žygis į Apuolę“.
1998 m. balandžio mėn. Švedijos „Erikson“ firma baigė montuoti pirmąją AB „Lietuvos geležinkeliai“ skaitmeninę perdavimo sistemą ir automatinę telefono stotį, kurioje daugiau kai 2300 kanalų. Nuo Kaišiadorių iki Radviliškio nutiestas optinis ryšys.
1998 m. balandžio mėn. Vaikų muzikos mokykloje mokosi 300 mokinių, dirba 46 mokytojai. Mokomasi 22 specialybių. Mokykla turi filialą Rumšiškėse.
1998 m. gegužės 4 d. Po rekonstrukcijos buvusio Kaišiadorių knygyno patalpose atidarytas „Vagos“ leidyklos knygynas. Iškilmėse dalyvavo poetas K. Platelis.
1998 m. gegužės 16 d. Miesto salėje Lietuvos NABBA kultūrizmo čempionatas ir „Gintarinio prizo“ turnyras. Dalyvavo 111 kultūristų iš Lietuvos ir Latvijos (18 kategorijų). Absoliutus kultūrizmo čempionas – kaišiadorietis R. Gurskas (treneris G. Kuktelionis). Jis laimėjo ir „Gintarinį prizą“. Savo svorio kategorijoje II vietą laimėjo A. Cibulskis.
1998 m. gegužės 27 d. Rajono tarybos sprendimu įkurtas Kaišiadorių muziejus.
1998 m. gegužės mėn. Lietuviškų kino filmų savaitė. Naujo filmo „Vilko dantų karoliai“ pristatymas. Svečias – aktorius Vidas Petkevičius.
1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėje dalyvavo 296 Kaišiadorių rajono atstovai: LOC mišrus choras (vad. A. Bagdonas), Muzikos mokyklos jaunių choras (vad. E. Jokubauskienė), pučiamųjų orkestras (vad. V. Balčiūnas), folkloro ansamblis „Verpeta“ (vad. V. Jankauskienė) ir kt.
1998 m. gegužės mėn. 1-ojoje vid. m-kloje įvyko jaunųjų Lietuvos maltiečių sąskrydis. Kaišiadorių jaunieji maltiečiai susibūrė prieš ketverius metus.
1998 m. birželio 20 d. Miško parko estradoje lengvųjų automobilių figūrinio vairavimo varžybos. Laimėjo Kaišiadorių paukštynui atstovaujantis Valdas Genušauskas. Iš viso dalyvavo 19 vairuotojų.
1998 m. birželio mėn. 22 moksleiviai iš Kaišiadorių ir Elektrėnų mokyklų dalyvavo III bočios asmeninėse pirmenybėse. Šalies čempionu tapo V. Giržado vid. m-klos 11 kl. moksleivis G. Žiurinskas, II – Š. Čėsna, III – A. Dvareckas (visi iš tos pačios mokyklos). Pirmenybės vyko Kaišiadorių bočiadrome.
1998 m. liepos 6 d. Kaišiadorių policijos komisariato inspektorei nepilnamečių reikalams Irenai Budrikienei LR Prezidentas V. Adamkus Vilniuje įteikė Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių (kovo 26 d. išgelbėjo skęstantįjį žmogų).
1998 m. liepos 10 d. Miško estradoje Dj festivalis ir grupės „Delnai“ koncertas.
1998 m. rugpjūčio 23 d. Kaišiadorių kapinėse pašventinta atnaujinta koplyčia (projekto autorius arch. S. Petrauskas). Pašventino prel. J. Jonys.
1998 m. rugsėjo 5 d. Girelės parko estradoje Vasaros palydų šventė. Tarprajoninės galiūnų varžybos. Nugalėjo J. Blėkaitis iš Birštono, antras – kaišiadorietis D. Andriulis, trečias – Lietuvos trikovės čempionas A. Abrutis (Mažeikiai). Komandomis laimėjo mažeikiečiai (Lietuvos kultūrizmo čempionas R. Pocius, A. Abrutis). Koncertavo V. Pauliukas ir grupė „Vairas“.
1998 m. rugsėjo 18 d. Mirė kaišiadorietis Vacys Bukauskas (g. 1937-11-27), žurnalistas, vertėjas, poetas. Palaidotas Mijaugonių kapinėse.
1998 m. rugsėjo mėn. Kaišiadoryse viešėjo Aalbolgo (Danija) savivaldybės teisės konsultantė Eva Caspersen bei draugystės su Vilniaus miestu asociacijos narė Hélle Ekstrew. Domino vaikų teisių apsauga.
1998 m. rugsėjo mėn. AB „Kaišiadorių paukštynas“ susikūrė profsąjunga. Pirmininkas Virginijus Jurkus. Tai pirmoji Kaišiadorių profsąjunga, įeinanti į Kauno profesinę sąjungą „Sandrauga“.
1998 m. rugsėjo–lapkričio mėn. AB „Kelda“ (Vievis) prie savivaldybės rūmų įrengė naują (30 vietų) mašinų stovėjimo aikštelę (prie Birutės g.).
1998 m. spalio 2 d. Po rekonstrukcijos pirkėjams duris atvėrė vartotojų kooperatyvo prekybos centras „Viskas jūsų namams“ (buv. universalinė).
1998 m. spalio 10 d. V. Giržado vid. m-kla pažymėjo savo 20-metį. Ta proga atidarytas mokyklos muziejus (vad. Marija Marcevičienė).
1998 m. spalio 10–12 d. Kaišiadoryse lankėsi Norvegijos parlamento narė, Krikščionių demokratų partijos grupės politinė konsultantė Mona Enstad ir socialinio darbo pedagogė Sigrun Soppelaud. Domėjosi vaikų globos įstaigomis.
1998 m. spalio 21 d. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje susitikimas su visuomene – pokalbis „Koks turėtų būti Kaišiadorių muziejus?“.
1998 m. spalio 23 d. Lietuvos invalidų draugijos Kaišiadorių skyriaus 10-ųjų metinių minėjimas Kaišiadorių miesto salėje. Skyriaus pirmininkė Elena Varkalienė. Šventės svečias – Seimo narys Saulius Pečeliūnas.
1998 m. spalio 28 d. Rajono taryba nusprendė nuo 1999 m. sausio 1 d. įsteigti Kaišiadorių miesto seniūniją.
1998 m. spalio mėn. Prie rajono savivaldybės pradėjo veikti Piliečių patariamasis biuras. Jame gyventojams teikiama informacija socialiniais, darbo ir kitais klausimais.
1998 m. spalio mėn. Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos vykdomasis komitetas rekomendavo atrankinėms Europos čempionato varžyboms į komandą kandidatais kviesti 24 krepšininkus: A. Sabonį, Ž. Ilgauską ir kt. Tarp kandidatų – ir kaišiadorietis R. Šiškauskas – pirmas Kaišiadorių sportininkas – kandidatas į nacionalinę rinktinę.
1998 m. spalio mėn. Atidaryta statybinių ir ūkinių prekių parduotuvė „Divenda“ Gedimino g.
1998 m. spalio mėn. Kaišiadorių agrofirmos autolenktynininkų komanda (Valdas Jonušas ir Darius Vasiliauskas) tapo BMW – Lietuvos draudimo taurės laimėtojais. D. Vasiliauskas pelnė prizą – BMW trečios klasės automobilį.
1998 m. lapkričio 11 d. Kaišiadorių pašto darbuotojai pažymėjo Lietuvos pašto 80-metį. Rajono pašto tarnyboje dirba 129 žmonės, iš jų 70 laiškininkų. Prenumeratoriams per metus pristato 71 tūkst. egz. periodinių leidinių, išnešioja 15 tūkst. laiškų, išmoka 15,4 tūkst. pensijų.
1998 m. lapkričio 19 d. Kaišiadoriečiai viešojoje bibliotekoje susitiko su dr. Sauliumi Kanišausku, Lietuvos „Žinijos“ draugijos pirmininku, rašytoju.
1998 m. lapkričio 25 d. Sporto klubo „Sakalas“ naujos sveikatingumo pakraipos „Fitness“ programos pristatymas. Dalyvavo rajono meras K. Jakelis.
1998 m. lapkričio 30 d. Kaišiadorių rajono policijos komisaru paskirtas Gediminas Aleksonis.
1998 m. lapkričio mėn. Kaišiadorietė Rasa Ščerbavičienė parengė savo dainų kasetę „Laukimas“.
1998 m. gruodžio 15 d. 1-osios vid. m-klos bibliotekoje – respublikinė dailės mokytojų konferencija „Fotografija – bendrojo lavinimo mokykloje“.
1998 m. gruodžio 17 d. Iškilmingas rajono tarybos posėdis Savivaldybės rūmuose, skirtas Lietuvos savivaldybių 80-mečiui paminėti. Vaikų muzikos mokyklos mokinių koncertas.
1998 m. gruodžio 18 d. Kaišiadorių katedroje vargonų muzikos festivalis. Vargonavo Dalia Jatautaitė, giedojo Kauno valstybinis choras (vad. ir vyr. dirigentas Petras Bingelis). Dalyvavo Vargonų restauravimo dirbtuvių direktorius R. Gučas. Festivalio emblemos autorė dail. D. Tomkuvienė.
1998 m. gruodžio mėn. Sigito ir Sauliaus Petkevičių bei Simo Dzidoliko komanda mažojo krepšinio varžybose Š. Marčiulionio krepšinio mokykloje laimėjo I vietą.
1998 m. gruodžio mėn. Pirmą kartą lietuvių kalba viena knyga išleistas visas Šventasis Raštas. Naujojo Testamento vertėjas kun. Č. Kavaliauskas, buvęs Kaišiadorių katechetinio centro vadovas. Šventąjį Raštą išleido „Katalikų pasaulio“ leidykla, išspausdino A. Jakšto spaustuvė Kaišiadoryse.
1998 m. Kaišiadorių kabelinė televizija „Remo“ sukūrė 10 videoapybraižų iš Kaišiadorių krašto istorijos „Pažadink atmintį“ (išleista vaizdo juosta „Pažadink atmintį / scenar. aut. O. Lukoševičius, rež. D. Švenčionis, operat. A. Čiurinskas, 1998. – 300 min. – PAL VHS).
1999 m. sausio 1 d. Pradėjo dirbti Kaišiadorių miesto seniūnija. Būstinė – Savivaldybės rūmuose. Seniūnas – Vytautas Pažėra (g. 1945), baigęs Žemės ūkio akademiją, inžinierius elektrikas.
1999 m. sausio 10 d. Įvyko pirmasis Lietuvos Kolpingo draugijos Kaišiadorių šeimos susirinkimas. Šeimos vadovė – mokytoja I. Grevienė, dvasios tėvas – mons. V. K. Sudavičius. Tai antroji Kolpingo šeima rajone. Pirmoji – Darsūniškyje.
1999 m. sausio 18 d. Kaišiadorių psichikos sveikatos centro atidarymas (11,5 etato). Centras įsikūrė Kaišiadorių specialiojoje internatinėje mokykloje. Direktorius H. A. Petrauskas.
1999 m. sausio 28 d. Lietuvos banko nutarimu išduota licencija Kaišiadorių vyskupijos kredito unijai (unijos administratorė ir valdybos pirmininkė Veronika Antanavičiūtė).
1999 m. vasario 5 d. Lietuvos demokratų partijos (LDP) atkūrimo 10-mečio minėjimas Kaišiadorių savivaldybės rūmuose. Dalyvavo LDP pirmininkas, Seimo narys Saulius Pečeliūnas, kiti partijos vadovaujantys darbuotojai.
1999 m. vasario 11 d. Lietuvos veterinarijos institute atidarytas vet. preparatų gamybos cechas. Iškilmėse dalyvavo Veterinarijos akademijos rektorius prof. V. Bižokas, AB „Girelės“ paukštyno direktorius prof. hab. dr. S. Danius, kiti.
1999 m. vasario 19 d. Medžiotojų ir žvejų draugijos Kaišiadorių skyriaus ataskaitinė konferencija. 40 delegatų, svečias – draugijos tarybos pirmininkas J. Vyšniauskas. Skyriaus pirmininku antrai kadencijai išrinktas V. Vyčinas. Rajone 630 medžiotojų, 450 žvejų mėgėjų.
1999 m. vasario 26 d. Kaišiadorių 1-osios vid. m-klos 75 m. jubiliejaus iškilmės. Dalyvavo mokyklos auklėtinis – LR prezidentas A. Brazauskas.
1999 m. vasario 27 d. Miško parko estrados teritorijoje – lengvųjų automobilių sporto šventė (vairavimo varžybos, BMW Lietuvos draudimo taurės žiedinių lenktynių nugalėtojos UAB „Kaišiadorių agrofirma“ sportinio automobilio ir taurės prizo – BMW automobilio pristatymas ir t.t.).
1999 m. kovo 20 d. „Kaišiadorių aidų“ redakcijos surengtas šaškių turnyras, skirtas Richardui Banaičiui atminti. Nugalėjo Pranas Rabačiauskas (Kaišiadorys).
1999 m. kovo 25 d. Seminaras „Eksporto skatinimo programos ir ES Regioninės plėtros fondai bei galimybės jais pasinaudoti verslininkams ir ūkininkams“, kurį Kaišiadoryse surengė LSDP.
1999 m. kovo 27 d. Miesto salėje rajoninė vaikų dramos ir lėlių teatrų šventė „Rampa“, skirta Tarptautinei teatro dienai paminėti.
1999 m. kovo 27-28 d. IV Lietuvos apskričių sportinių šokių pirmenybėse Kaišiadorių 1-ojoje vid. mokykloje startavo 250 porų iš 23 klubų. Jaunių grupėje nugalėjo Tomas Uroška (Kaišiadorys) ir Irena Ržeuskytė (Jonava), abu iš klubo „Vėtra“ (Treneriai Dalia ir Michailas Ržeuskiai).
1999 m. balandžio 7 d. Kaišiadorių savivaldybės viešojoje bibliotekoje susitikimas su poetu R. Keturakiu, prozininku Vyt. Čepliausku.
1999 m. balandžio 9 d. V. Giržado vid. mokykloje rajono švietimo darbuotojų profsąjungos ataskaitinė konferencija. Dalyvavo šios profsąjungos vadovai A. Kvedaravičius, A. Bružas. 71 delegatas (nuo 280 narių). Pirmininke išrinkta (antrai kadencijai) A. Celiešiūtė.
1999 m. balandžio 14 d. LDDP diena Kaišiadorių rajone. Savivaldybės rūmų salėje su visuomene susitiko Č. Juršėnas, G. Kirkilas, V. Einoris, S. Burbienė, A. Kunčinas, V. Velikonis, A. Salamakinas – Seimo LDDP frakcijos nariai. Susitikimai miesto mokyklose, įmonėse.
1999 m. balandžio 15 d. St. Abromavičiaus knygos „Didžioji kova“ pristatymas Kaišiadorių savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorius, koncertavo Žiežmarių vyrų vokalinis ansamblis (vad. Juozas Krinickas).
1999 m. balandžio 16 d. Lankėsi Kauno apskrities viršininkas K. Starkevičius, susitiko su rajono vadovais. Tartasi dėl žemės, esančios Kaišiadorių miesto teritorijoje, grąžinimo savininkams.
1999 m. balandžio 16 d. Kun. Vincentas Valavičius (iš Bostono) susitiko su vysk. J. Matulaičiu, „Verpetos“ saviveiklininkais, apsilankė savo tėvų gimtinėje – Lomenių k.
1999 m. gegužės 3 d. Susikūrė Lietuvos laisvės sąjungos Kaišiadorių skyrius. Pirmininkas – A. Jurevičius, AB „Kaišiadorių agrofirma“ juristas.
1999 m. gegužės 10-14 d. Sveikatos savaitės renginiai Kaišiadoryse ir rajone. Gegužės 13 d. Miesto salėje susitikimas su SAM vyr. gerontologu M. Čobotu.
1999 m. gegužės 12 d. Kaišiadorių krepšinio lygos (KKL) diena Kaišiadorių 1-ojoje vid. mokykloje. Kaišiadorių rajono rinktinė – Lietuvos krepšinio legendos (R. Kurtinaitis, V. Chomičius, D. Laskys, A. Baziukas, M. Lukošiūnas ir kt.) – 109:112. KKL pirmenybių nugalėtojos (Kaišiadorių „Savingė“) apdovanojimas, kiti apdovanojimai).
1999 m. gegužės 21 d. Akordeono muzikos vakaras Miesto salėje. Grojo vaikų muzikos mokyklos moksleiviai ir mokytojai.
1999 m. gegužės 23 d. Vaikų ir moksleivių dainų šventė Miesto salėje. Dalyvavo 9 solistai, 16 vokalinių ansamblių, V. Giržado vid. mokyklos modernaus folkloro grupė ir 7 chorai.
1999 m. birželio 14 d. Išėjo iš spaudos knyga „Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitis“ – Kaišiadorių muziejaus pirmasis leidinys. Sudarė Olijardas Lukoševičius. 1000 egz.
1999 m. birželio 18 d. „Ūkininko patarėjo“ Kaišiadorių biuro iškilmingas atidarymas Kaišiadorių pašte (Gedimino g. 59). Dalyvavo „Ūkininko patarėjo“ vyr. redaktorius V. Neverdauskas, redakcijos korespondentas Kaišiadoryse A. Anužis, kiti.
1999 m. liepos 1 d. Seimo nario pažymėjimą prof. V. Landsbergis įteikė Kaišiadorių rajono merui Kęstučiui Jakeliui.
1999 m. liepos 4 d. Katalikių moterų draugijos pirmininkės Marytės Šakienės kvietimu lankėsi Amerikos lietuvių bendruomenės veikėja Ona Šulaitienė iš Čikagos. Domėjosi katalikių moterų veikla, labdara.
1999 m. liepos 13 d. Kaišiadoryse lankėsi Sokulkos gminos (Lenkija) burmistras Stanislovas Kozlovskis ir Koriano seniūnijos vaitas mgr. Miroslavas Leckas. Svečiai dalyvavo rajono tarybos posėdyje, apsilankė Kaišiadorių ligoninėje.
1999 m. rugpjūčio 6 d. AB Vilniaus banko Kauno filialo Klientų aptarnavimo skyriaus Kaišiadoryse (Gedimino g. 12a) iškilmingas atidarymas.
1999 m. rugpjūčio 6-8 d. Kaišiadorių folkloro ansamblių festivalis. Pažymėtas Kaišiadorių folkloro ansamblio „Verpeta“ 20-metis.
1999 m. rugpjūčio 13 d. Pažaislio muzikos festivalio koncertas Kaišiadorių katedroje. Sankt Peterburgo kamerata. Dirigentas Mats Liljefors (Švedija).
1999 m. rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių vysk. J. Matulaičio dekretu patvirtinti Kaišiadorių vyskupijos dekanatai. Vietoj buvusių devynių dekanatų įkurti septyni. Mūsų rajone panaikinti Žaslių ir Žiežmarių dekanatai, įkurtas Kaišiadorių dekanatas, kurį sudaro 12 parapijų. Dekanu paskirtas Žiežmarių klebonas kun. Rimvydas Jurkevičius.
1999 m. rugsėjo 12 d. Į Vatikaną pas popiežių Joną Paulių II ad limina išvyko Lietuvos vyskupai, tarp jų ir Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis.
1999 m. rugsėjo 17 d. Neeiliniame rajono tarybos posėdyje patenkintas K. Jakelio prašymas atleisti jį iš rajono mero pareigų. Naujuoju meru išrinktas konservatorius Darius Mikučiauskas (33 m.), iki tol dirbęs Kaišiadorių urėdijos urėdo pavaduotoju.
1999 m. rugsėjo 22 d. Kaišiadorių 1-oje vid. m-kloje prasidėjo edukacinė programa „Baroko dailininko dirbtuvė“.
1999 m. rugsėjo 30 d. LSDP Kaišiadorių skyriaus visuotinis narių (62) susirinkimas. Dalyvavo partijos vicepirmininkas Seimo narys J. Olekas, partijos atsakingasis sekretorius R. Usonis. Vietoj Marijono Mitkaus skyriaus pirmininku išrinktas Kaišiadorių pašto viršininkas Gintautas Mišeikis.
1999 m. rugsėjo 30 d. Panaikintas Ūkio banko Kaišiadorių skyrius, veikęs nuo 1991 m.
1999 m. spalio 9 d. Miesto salėje Kaišiadorių vyskupijos tikybos ir etikos mokytojų seminaras „Už dorą žmogų, gerą krikščionį, sąžiningą pilietį“. Pranešėjas akad. Z. Zinkevičius ir kt. Literatūrinę-muzikinę kompoziciją arkivysk. T. Matulioniui atminti atliko akt. S. Sipaitis, Č. Stonys, P. Zaremba. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis.
1999 m. spalio 10 d. Kaišiadoryse atidengtas arkivysk. T. Matulionio paminklas (skulptorius V. Žuklys, architektas S. Petrauskas). Paminklą pašventino vysk. J. Matulaitis. Dalyvavo Seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis, Seimo nariai S. Pečeliūnas, K. Jakelis.
1999 m. spalio 16 d. Centro sąjungos (CS) Kaišiadorių skyriaus visuotinis narių susirinkimas Miesto salėje. 23 dalyviai. Svečias – CS pirmininko pav. Vidmantas Staniulis.
1999 m. spalio 20 d. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje susitikimas su knygos „Slaptingoji Prema“ autoriais Elena Kurklietyte ir Vytautu Bubniu.
1999 m. lapkričio 4 d. Miesto salėje susitikimas su Seimo nariais dr. Kaziu Bobeliu (Krikščionių demokratų sąjunga) ir Ramūnu Karbauskiu (Valstiečių partija). Dalyvavo ir LTV žurnalistas Pranas Šliužas.
1999 m. lapkričio 11 d. Knygos „Kas yra kas Kauno apskrityje 1999“ pristatymas Savivaldybės rūmuose. Dalyvavo grupė šios knygos rengėjų.
1999 m. lapkričio 13 d. Lietuvos demokratų partijos (LDP) tarybos posėdis Kaišiadoryse. Dalyvavo LDP pirmininkas S. Pečeliūnas.
1999 m. lapkričio 13 d. LKDP Kaišiadorių skyriaus ataskaitinė konferencija. Skyrius turi 115 narių, 3 (iš 25) mandatus rajono taryboje. Viešnia – Gražina Paškevičiūtė-Paliokienė ir E. Vareikis. Pirmininku išrinktas Sigitas Morkūnas.
1999 m. lapkričio 14 d. Miesto kino teatre susitikimas su kino režisieriumi Andrium Juzėnu. Pademonstruotas jo dokumentinis filmas „Fronto linija“.
1999 m. lapkričio 17 d. Miesto salėje Kaišiadorių muziejus dalyvavo respublikinėje akcijoje „Praradimo grėsmė“. Buvo rodomi eksponatai, kuriems gresia išnykimas, jei nebus susirūpinta jų restauravimu.
1999 m. lapkričio 20 d. Miesto salėje tautodailininko, meno saviveiklos žymūno žiežmariečio Juozo Krinicko 25 m. kūrybinio darbo šventė. Jo dailės darbų paroda, koncertas.
1999 m. lapkričio 22 d. Miesto salėje fotodokumentinės archeologinės parodos „Iš Šventosios žemės – į visas tautas“ pristatymas, kurią organizavo Kaišiadorių muziejus. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, kurijos kancleris kun. Robertas Rumšas.
1999 m. lapkričio 25 d. Su 1-osios vid. mokyklos bendruomene susitiko įžymusis alpinistas Vladas Vitkauskas.
1999 m. lapkričio 25 d. Rajono literatų klubo „Gija“ steigiamasis susirinkimas savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 19 narių. Klubo pirmininkas – „Kaišiadorių aidų“ redaktorius J. Laurinavičius.
1999 m. lapkričio 26 d. Iškilmingas Kaišiadorių plaukimo mokyklos atidarymas Sveikatingumo rūmuose (V. Kudirkos g. 12). Dalyvavo Seimo narys K. Jakelis, mons. V. K. Sudavičius, doc. N. Gruodytė-Lagūnavičienė.
1999 m. lapkričio 26 d. Miesto salės direktorės Rasos Pranskevičiūtės-Ščerbavičienės solinis koncertas Miesto salėje – kasetės „Likimas“ pristatymas.
1999 m. lapkričio 30 d. Sporto klubo „Sakalas“ 10-mečio minėjimas (Miesto salėje). Koncertavo „Mercy Dance“.
1999 m. gruodžio 3 d. 1-osios vid. mokyklos bibliotekoje knygos „Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitis“ aptarimas. Dalyvavo knygos bendraautoriai: O. Lukoševičius, V. Baltrušaitis, J. Laurinavičius.
1999 m. gruodžio 14 d. Išėjo V. Lozoraičio knyga „Kaišiadoriečių kančių keliai 1940–1953“.
1999 m. gruodžio 21 d. V. Lozoraičio knygos „Kaišiadoriečių kančių keliai 1940–1953“ pristatymas Kaišiadorių muziejuje. Dalyvavo autorius, rajono vicemerė V. Dranginienė, grupė tremtinių.
1999 m. gruodžio 23 d. Mirė V. Lozoraitis (g. 1925-06-19 Šakių apskr.), buvęs ilgametis Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kaišiadorių skyriaus pirmininkas. Palaidotas Kaišiadorių kapinėse.
1999 m. gruodžio 26 d. Kauno kamerinio orkestro ir smuikininko Vilhelmo Čepinskio koncertas Kaišiadorių katedroje.
1999 m. gruodžio 26-30 d. Lietuvos moksleivių ateitininkų Žiemos akademija Kaišiadorių 1-ojoje vid. mokykloje. Tema „Jubiliejiniai metai“. Paskaitas skaitė: sesuo Bernadeta Maleškaitė, Seimo narys Algirdas Patackas, politologas Egidijus Vareikis, kalbėjo Moksleivių ateitininkų sąjungos dvasios tėvas kun. Robertas Grigas.
1999 m. gruodžio 29 d. Įregistruotas Lietuvos partijos „Socialdemokratija 2000“ Kaišiadorių r. skyrius (pirmininkas – rajono tarybos narys ūkininkas Marijonas Mitkus).
1999 m. Kaišiadorių muziejus išleido Kaišiadorių miesto atviruką.
1999 m. Kaišiadorių kabelinė televizija „Remo“ išleido vaizdo juostą „Kaišiadorių krašto liaudies menininkai“.
1999 m. Kaišiadoryse pradėtas žaisti smiginio („darts“) žaidimas (Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje). Žaidimo organizatorius kūno kultūros mokytojas Povilas Teišerskis. Tais pačiais metais čia įvyko I Lietuvos moksleivių smiginio čempionatas.
1999 m. SP UAB „Kaišiadorių vandenys“ aptarnauja Kaišiadorių miestą ir 14 rajono gyvenviečių. Jai priklauso 33 arteriniai šuliniai, 8 nuotekų valymo įrenginiai, Kaišiadoryse ir Rumšiškėse įrengti geriamojo vandens valomieji įrenginiai. Vandentiekio ir nuotekų trasų ilgis 83 km. Per parą patiekiama apie 3 tūkst. kub. m geriamojo vandens.