Partizaninės veiklos Kaišiadorių rajone kronika (1944–1954 m.)

1944 metai

 

Liepos mėn. pradžioje Kaugonių k. (Žaslių vals.) Jonas Misiūnas-Žalias Velnias ėmė kaupti ginklus ir kviesti vyrus ginkluotam pasipriešinimui prieš sugrįžtančią sovietinę okupaciją.

Šaltiniai:
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 10.

 

Liepos mėn. Jonas Misiūnas-Žalias Velnias, kaip tuometinis LLA Didžiosios Kovos rinktinės vadas, išleidžia įsakymą apie organizacijos padalijimą į du sektorius – Veikiantį ir Organizacinį.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 204.

 

Rugpjūčio mėn. Musninkų–Žaslių vals. buvo sudaryti trys Organizaciniai skyriai, kuriems vadovavo Antanas Paškevičius–Neries Akmuo iš Pigonių k. (Musninkų vals.), Edvardas Kavaliauskas-Klajūnas iš Skėrių k. (Žaslių vals.) ir Jonas Kupčionis.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 589, 634.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 204.

 

Rugpjūčio 29 d. Skėrių k. (Žaslių vals.) nušauti apylinkės pirmininkas ir sekretorius, padegta daržinė, paimta 20 šaukimų į sovietinę armiją, paliktas Didžiosios Kovos rinktinės perspėjimas.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 14.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 11.

 

Rugsėjo mėn. prie veikiančių Didžiosios Kovos rinktinės partizanų prisijungė Žaslių vals. Krivonių, Šilėnų ir Paberžės k. jaunimas.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 206.

 

Rugsėjo mėn. Bekštonių ir Kaugonių miškuose (Žaslių vals.) susirinko apie 20 vyrų iš Dainavos, Kaugonių, Kreciūnų, Civiškių, Vareikonių, Gabriliavos ir kitų kaimų į Zigmo Kacevičiaus-Geniaus iš Gilučių k. (Žaslių vals.) vadovaujamą būrį, kuris greitai išaugo iki 50–60 partizanų Didžiosios Kovos rinktinės Vanagų junginį.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 206.

 

Rugsėjo 23 d. buvo išsprogdintas Rumšiškių vals. pirmininko namas, nukauti rusai milicininkas ir komsorgas bei sužeistas pirmininkas, kurie aktyviai gaudė mobilizuojamus jaunuolius.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 224.

 

Rugsėjo 24 d. Darsūniškyje (Kruonio vals.) į NKVD informatoriaus namus buvo įmesta granata, mirtinai sužeidusi išdaviko žmoną.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 224.

 

Spalio 10 d. Broniaus Vaicekausko-Pirato iš Dubelių k. (Kaišiadorių vals.) vadovaujamas būrys užpuolė 95 pasieniečius, norėdami atimti suimtuosius. Susidūrimo metu buvo nukauti du priešo kareiviai, partizanai pasitraukė be nuostolių.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 12, 85.

 

Spalio 12 d. Antanaičių miške vidinis agentas Drozdov į pasalą atvedė Broniaus Vaicekausko-Pirato iš Dubelių k. (Kaišiadorių vals.) vadovaujamą 30 partizanų būrį. Susidūrimo metu į kojas buvo sužeistas būrio vadas, kartu su juo gyvas paimtas Benadas Grinius iš Dubelių k.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 15.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 12, 571, 689.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 142.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 206.

 

Spalio 23 d. Mijaugonių k. (Žiežmarių vals.) buvo nušautas aktyvistas J. Vaištakevičius, kuris prieš tai buvo dalyvavęs „mažažemių ir bežemių valstiečių suvažiavime“. Iš jo buvo paimtas šautuvas.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 224.

 

Spalio 24 d. Kaugonių miške įvyko Didžiosios Kovos rinktinės partizanų būrių vadų pasitarimas. Po jo buvo sudarytas štabo apsaugos kuopa iš 2–3 asmenų. Jos vadu paskirtas Stasys Misiūnas-Senis iš Slabados k. (Žaslių vals.).

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 12, 622.

 

Lapkričio pr. Kaugonių miške (Žaslių vals.), 4 km nuo Kaugonių k. įvyko Didžiosios Kovos rinktinės partizanų būrių vadų pasitarimas.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 205.

 

Lapkričio 3 d. partizanų būriai, vadovaujami Jono Misiūno–Žalio Velnio, Zigmo Kacevičiaus-Geniaus ir Z. Paslausko-Gandro įsiveržė į Gegužinę.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 221.

 

Lapkričio 13 d. NKVD nurodė, kad Žaslių ir Žiežmarių būriuose yra 60 partizanų.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 15.

 

Lapkričio 17 d. netoli Būtkiemio k. (Kruonio vals.) partizanai išvadavo du suimtuosius iš Kazokų k. (Kruonio vals.). Operacijos metu buvo nušauti du kareiviai, sužeistas apylinkės pirmininko pavaduotojas.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 130.

 

Lapkričio 17 d. Talpūnų apylinkės pirmininkas pranešė Žaslių įgulos kareiviams, kad į Karsakų k. (Žaslių vals.) pas J. Garbačiauską atėjo partizanai. Susidūrimo metu buvo sunkiai sužeistas partizanas Vaclovas Ašoka (Ašaka) iš Dovainių k. (Gelvonų vals.), po kelių dienų, lapkričio 22 d. nuo sužeidimų mirė ligoninėje.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 15.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 533.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 247, 269.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 221.

 

Lapkričio 20 d. apie 20 partizanų 4 val. ryto užpuolė Balceriškių apylinkės tarybą ir nušovė jos pirmininką Vincą Gumbį. Tą pačią dieną Žiežmarių valsčiuje buvo nušautas apylinkės pirmininkas Zigmas Raižys.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 15.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 221.

 

Lapkričio 21 d. apie 50 partizanų būrys atėjo į Pūstakiemio k. (Žaslių vals.) ir iš šios apylinkės tarybos paėmė 150 šaukimų bei perspėjo darbuotojus, kad šie nedirbtų okupantams, nes kitu atveju bus sušaudyti.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 16.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 12.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 261.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 225.

 

Gruodžio 1 d. Didžiosios Kovos rinktinės vadovybės įsakyme Nr. 8 buvo nurodyta išvaikyti miško kirtėjus. Jonas Misiūnas-Žalias Velnias rašė: „Miesteliams kuro nereikia, nes ten gyvena daugumoje komunistai, kuriems šviečia ir šildo Stalino saulė“.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 278.

 

Gruodžio 12 d. Karsakų k. (Žaslių vals.) Petro Petkevičiaus-Dramblio iš Eiriogalos k. (Žaslių vals.) vadovaujamas 11 partizanų būrys kovėsi su milicija. Susidūrimo metu žuvo partizanas Kranklys.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 246.

 

Gruodžio 16 d. apie 30 partizanų būrys užėmė Darsūniškio mstl. (Kruonio vals.), išdaužė paštą, šešis kolaboruojančius asmenis įspėjo fizinėmis bausmėmis.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 13, 130.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 260.

 

Gruodžio 17 d. NKVD agentas Liubavskis pranešė, kad Jačiūnų k. pasirodė apie 200 partizanų būrys. Kiekvienoje kaimo troboje svečiavosi po 5–10 partizanų, kiti ilsėjosi pamiškėje. Išeidami išsivedė Jačiūnų apylinkės pirmininką Justiną Arbočių. Manoma, kad jis galėjo išeiti savo noru, kadangi jo sūnus partizanavo. Rusų kariuomenės įgula, tuo metu buvusi Žasliuose, atsisakė persekioti šiuos partizanus.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 16.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 148.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 237.

 

Gruodžio 19 d. partizanai Jono Misiūno–Žalio Velnio vardu įspėjo Sevelionių, Morkūnų ir Bartkūnų kaimų pirmininkus ir sekretorius atsisakyti pareigų.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 130.

 

Gruodžio 31 d. keturi stribai ir milicininkas V. Švenčionis užėjo pas Gilučių k. (Žaslių vals.) gyventoją Gudelį, kur buvo užpulti Zigmo Kacevičiaus-Genio partizanų būrio. V. Švenčionis buvo sužeistas, o stribai – nušauti.

Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 242.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 258.

 

1945 metai

 

Sausio 1 d. Romualdo Randžio-Meškos iš Milžinų k. (Rumšišių vals.) vadovaujamas partizanų būrys Gilučių k. (Žaslių vals.) užpuolė stribų būrį. Keturis jų nušovė, vieną sužeidė.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 71.

 

Sausio 10 d. pas Joną Misiūną-Žalią Velnią į Skėrių k. (Žaslių vals.) atvyko LLA Vilniaus apygardos štabo narys vyresnysis leitenantas Mykolas Kareckas-Serbentas (tikroji pavardė Mečislovas Kestenis). Žinoma, kad per kelias dienas, kurias M. Kareckas praleido Skėrių k., buvo suformuotas Didžiosios Kovos rinktinės štabas, įkurti 5 batalionai ir 6 štabo skyriai.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 17.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 13.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 265.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 229.

 

Sausio 12 d. Kazys Surmilavičius-Klevas iš Laukagalio k. (Žaslių vals.) Jono Misiūno-Žalio Velnio įsakymu buvo paskirtas LLA apylinkės 1-ojo bataliono vadu, veikusio Žaslių ir Musninkų valsčiuose.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 39.

 

Sausio 15 d. sudarytame slapyvardiniame Didžiosios Kovos rinktinės sąraše buvo 332 kovotojai, įstoję nuo 1944 m. gruodžio 1 d.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 296.

 

Sausio 15 d. įsakymu Nr. 1 mjr. Mykolas Kareckas-Serbentas (tikroji pavardė Mečislovas Kestenis), naudodamasis apylinkės vado teise, perėmė LLA Didžiosios Kovos rinktinę, įjungė į ją keletą naujų kuopų, pavadino Vilniaus apygardos 5-os LLA apylinkės Vanagais, leidžiant naudoti ir senąjį Didžiosios Kovos rinktinės pavadinimą.

Alekna V. Ūžė žalia giria, Vilnius, 1999, p. 41–43.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 295.

 

Sausio 19 d. Avinėlių k. vieno ūkininko namus apsupo stribai. Mėgindamas pasiveržti iš apsupimo žuvo partizanas Jonas Slanina-Beržas iš Kairiškių k. (Žiežmarių vals). Apie draugo žūtį sužinoję partizanai pašarvojo jį pas Žydeikiškių k. gyventoją Bolių Dainį ir po paros, siekdami nesukelti įtarimo, palaidojo neseniai mirusio Sadonio kape.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 130, 135, 662.

 

Sausio 20 d. Žaslių miške buvo aptiktas partizanų bunkeris. Operacijos metu žuvo 7 partizanai, trys iš jų nusišovė patys. Žuvusiųjų asmenybės nenustatytos. Kokia partizanų būriui priklausė ir kas jiems vadovavo taip pat nėra žinoma.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 191.

 

Sausio 27 d. Stabintiškių k. (Žaslių vals.) žuvo keturi partizanai, tarp kurių buvo ir būrio vadas.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 253.

 

Vasario 16 d. NKVD agentas Aleksandras pranešė, kad apie 30–50 partizanų būrys, vadovaujamas Zigmo Kacevičiaus-Genijaus iš Gilučių k. (Žaslių vals.), ragino jaunus kaimo vyrus stoti į partizanų būrius.

Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 184.

 

Kovo 1 d. Slabados k. (Žaslių vals.) buvo įkurtas Motiejaus Misiūno-Kryžiuočio iš Slabados k. partizanų būrys. Šis partizanas saugojo vieną iš Didžiosios Kovos rinktinės archyvų.

Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 35.

 

Kovo 1 d. buvo įkurtas Laukagalio partizanų būrys, vadovaujamas partizano Briedžio.

Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 249.

 

Kovo 12 d. naktį stribai ir NKVD darbuotojai apsupo Pyplių k. esančią Stasio Trakimo sodybą, kur tuo metu slėpėsi partizanai Pranas Trakimas-Arnoldas iš Kazimieravos k. (Žaslių vals.) ir Bernardas Švenčionis-Beržas iš Ilgakiemio k. (Žaslių vals.). Buvo bandyta prasiveržti pro apsupimą, tačiau B. Švenčionis buvo nušautas. P. Trakimas buvo sužeistas ir paimtas gyvas. Nužudytojo palaikai buvo niekinti Žaslių miestelio aikštėje.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 186–188, 679, 683–864.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 37.

 

Balandžio 12 d. Jono Mickevičiaus-Žvirblio iš Neveronių k. (Pažaislio vals.) būrys susidūrė su rusų pajėgomis, kurios buvo ginkluotos kulkosvaidžiais, tanketėmis. Visgi partizanams pavyko pasitraukti be didesnių nuostolių.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 51.

 

Balandžio 12 d. NKVD kareiviai keliais gynybos žiedais apsupo eigulio, partizano-slapuko Alekso Alionio-Šaulio namus Guronių k. (Rumšiškių vals.), kuriuose tuo metu ilsėjosi apie dvidešimt partizanų. Prasidėjo susirėmimas. Partizanai mėgino atsitraukti, tačiau priešininkų pajėgos buvo per didelės. Dalis partizanų buvo nukauti, dalis nematydami galimybių pasitraukti nusišovė, keletui pavyko pasitraukti sėkmingai. Iš viso susidūrime žuvo 12 partizanų, tarp kurių buvo būrio vadas Andrius Zdanavičius-Morka iš Pašulių k. (Rumšiškių vals.) ir namų šeimininkas. Gyvų liudininkų atmintyje išlikęs faktas, kad šių partizanų laidotuvėse viešai dalyvavo apie 200 partizanų. Priešininkų šiame susidūrime buvo nukauta keletą kartų daugiau nei partizanų.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 32–34, 36–39.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 14, 67-69, 87, 529, 699.
Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai : Kaišiadorys (sud. V. Bagdovienė ir kt.), Kaunas, 2009, p. 13.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 38.

 

Balandžio 13 d. įvyko didelis partizanų ir NKVD darbuotojų susirėmimas. Nuo balandžio mėn. pradžios NKVD daliniai vykdė Didžiosios Kovos rinktinės dislokacijos vietų paiešką. Partizanai jausdami artėjančius siautimus mėgino atsitraukti į Semeliškių vals., tačiau Kaugonių-Dainavos miške pateko į apsupimą. Partizanai visą dieną mėgino prasiveržti pro apsupties žiedą, tačiau rusams nuolatos papildant savo karines pajėgas, tai tapo praktiškai neįmanoma. Temstant prasidėjo tiesioginiai susirėmimai. Pusantros valandos trukusiame mūšyje žuvo 16 partizanų (pagal okupantų duomenis 35 ar net 52 asmenys). Tarp žuvusiųjų buvo mjr. Mečislovas Kestinis-Serbentas ir Zigmas Kacevičius-Genius iš Gilučių k. (Žaslių vals.). Priešo nuostoliai siekė 70 nukautų asmenų. Tai buvo tiek fiziškai, tiek materialia medžiaga dideles netektis atnešęs mūšis.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1730, l. 197-198.
Abromavičius S. Partizanų motinos, Kaunas, 2010, p. 111–112.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 14, 160–161, 189, 584.
Alekna V. Ūžė žalia giria, Vilnius, 1999, p. 44, 56.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 3 d., Vilnius, 2001, p. 833.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 264.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 33.

 

Balandžio 15 d. Didžiosios Kovos rinktinės atsišaukime, parengtame vyriausiojo partizanų štabo įsakymo Nr. 12 forma buvo įspėti visi su okupantu bendradarbiaujantys asmenys, kad neliestų lietuvių gyvybės ir turto, nešnipinėtų, neišdavinėtų žmonių, dirbtų tik Lietuvos naudai.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 277.

 

Balandžio 19 d. ties Vilionių k. (Kaišiadorių vals.) 7–8 partizanų būrys susišaudė su kareiviais, tačiau sugebėjo sėkmingai be nuostolių pasitraukti.

Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 173.

 

Balandžio 26 d. Jono Misiūno-Žalio Velnio įsakymu Nr. 13 buvo numatyta, kad karo atveju kun. Stepono Rudžionio-Vėjo batalionas turės perimti Kaišiadorių valsčiaus administravimą.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 199.

 

Balandžio 28 d. NKVD gavo pranešimą, kad apie 20-ties partizanų būrys prausiasi Pazaliesės k. (Kaišiadorių vals.), Markevičiaus pirtyje. Kitą dieną pasiųsti kareiviai susišaudė su keturiais į mišką ėjusiais partizanais, tačiau aukų buvo išvengta. Markevičiaus namuose į nelaisvę buvo paimtas vienas partizanas.

Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 43.

 

Gegužės 5 d. Gegužinės klebonijoje įvyko partizanų vadų štabo posėdis. Jame dalyvavo Jonas Misiūnas–Žalias Velnias, Aleksandras Zapkus–Piliakalnis, Pranas Petkevičius-Kariūnas ir kt. Susirinkime buvo aptarti organizaciniai reikalai, nuspręsta leisti pogrindinį laikraštį.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 199.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 302.

 

Gegužės 5–6 d. Jonas Misiūnas-Žalias Velnias iš Gegužinės pašto atėmė telefoninę įrangą, antspaudus, blankus. Paliko raštelį, kad tai paimta partizanų reikmėms.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 203.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 145.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 278.

 

Gegužės 15 d. prie Jačiūnų k. partizanų buvo apšaudytas 14-os Žaslių stribų būrys. Pusę valandos trukusiame mūšyje žuvo 6 „liaudies gynėjai“ ir valsčiaus Žaslių valsčiaus milicijos įgaliotinis Peršakov. Partizanai nuostolių nepatyrė.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 14.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 69.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 271.

 

Gegužės 18 d. Kaišiadorių apskrities MVD skyrius užvedė paieškos bylą Nr. 307 slapyvardžiu „Žaliasis teroras“, siekiant likviduoti Jono Misiūno-Žalio Velnio vadovaujamus partizanus.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 18-22.

 

Gegužės 22 d. Kasčiukiškių k. (Žaslių vals.) trys Kaišiadorių stribai bandę vykdyti areštus pateko į 10 partizanų pasalą, kurios metu vadovavęs milicininkas buvo nukautas.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 271.

 

Birželio 5 d. ties Rečionių k. Bebro būrio partizanai užpuolė 5 geležinkelio apsaugos kareivius – 4 nušovė ir 1 sužeidė.

Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 301–302.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 407.

 

Birželio 6 d. po prieš dieną vykusio partizanų antpuolio prieš geležinkelio apsaugos patrulius, Kaišiadorių–Žaslių ruože paieškai buvo mestos Kaišiadorių ir Žaslių karinės įgulos, tų valsčių stribų būriai, o į įvykio vietą 14-a geležinkelio divizija atsiuntė šarvuotą traukinį su desantu. Taip pat atvyko LSSR NKVD ir NKGB komisarų pavaduotojai B. Kobulov ir A. Apolonov.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 388.

 

Birželio 10 d. Žiežmarių valsčiaus NKVD skyriaus „liaudies gynėjų“ būrys pravedė operaciją siekdami sunaikinti partizanų grupę iš 6 asmenų. Operacija pravesta Klenovkos k., Žiežmarių vals. Operacijos metu buvo nužudytas vienas partizanas, dar vienas buvo sužeistas, tačiau sugebėjo pasislėpti miške. Likę keturi partizanai taip pat sėkmingai pasislėpė miške.

LYA, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 17.

 

Birželio 16 d. Joniliškių-Kairiškių k. rajone (Žiežmarių valsčiaus teritorijoje) buvo pravesta čekistinė-karinė NKVD pasienio kariuomenės pasienio pulko pajėgų operacija. Joniliškių k. miškų masyve buvo surasti trys užmaskuoti bunkeriai, pastaruosiuose nieko nerasta. Operacijos metu buvo sulaikyti 25 asmenys, tarp kurių buvo partizanų arba susijusių su partizaniniu pasipriešinimu.

LYA, f. K-21, ap. 1, b. 67, l. 47.
LYA, f. K-21, ap. 1, b. 67, l. 50–52.

 

Birželio 21 d. Trakų apskrities NKVD pajėgos Rečionių kaimo (Žaslių vals.) rajone surado partizanų būrį. Pravedus operaciją 4 partizanai buvo nužudyti, 3 – sužeisti.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1734, l. 147–156.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 302.

 

Birželio 23–24 d. naktį savo namuose Padaigų vnk. (Žaslių vals.) buvo sulaikytas Vladas Padaiga. Išankstinėje apklausoje V. Padaiga prisipažino, kad yra J. Misiūno-Žalio Velnio ryšininku. Jo užduotis buvo rinkti duomenis apie tai, kur ir kada vyksta žmonių gaudymas, areštai. Informuoti apie karinių dalinių pasirodymą, jų skaičių ir ginkluotę, apie valsčių sovietinius–partinius darbuotojus, NKVD bendradarbius.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1729, l. 78–81.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 111.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 203, 632.

 

Birželio 27 d. siekiant sunaikinti Joną Misiūną-Žalią Velnią ir jo štabą, remiantis partizanų ryšininko Dovydaičio (agentūrinis slapyvardis) duomenimis, 33 pasienio pulkas įvykdė operaciją Žaslių valsčiuje. Buvo apsuptas Budelių, Rusių, Bučionių, Gegužinės, Tartoko ir Antanaičių k. rajonas, pridengtas dešinysis Neries krantas. Išdėstant pasalas buvo aptikti trys bunkeriai, kurių viename, Didžiosios Kovos rinktinės štabe, buvo įsitvirtinę Dobilo būrio partizanai. Mūšio metu žuvo trys partizanai. Tai būrio vadas Vaclovas Kareckas-Jovaras iš Budelių k. (Žaslių vals.), Zigmas Rudys-Smilga iš Skėrių k. (Žaslių vals.) ir Antanas Kacevičius-Dagilis iš Gilučių k. (Žaslių vals.). Pastarasis žuvo vykdant pasitraukusiųjų paiešką. Kareiviams pastebėjus, kad neatpažintas partizanas slepiasi pirtyje, pastaroji buvo uždegta. Operacijos metu į priešo rankas pateko daug svarbių štabo dokumentų. Buvo manoma, kad sudegęs pirtyje partizanas yra J. Misiūnas-Žalias Velnias. Per šią operaciją dėl galimų ryšių su partizanais buvo sulaikyti 34 asmenys.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1734, l. 19-22.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 83–85.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 15, 587, 653.
Alekna V. Ūžė žalia giria, Vilnius, 1999, p. 57–58.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 1 d., Vilnius, 1996, p. 843–845.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 3 d., Vilnius, 2001, p. 689, 709, 745-748, 799.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 7 d. 2 kn., Vilnius, 2010, p. 843–845.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 235.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 389–391.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 33, 34, 36.

 

Liepos 2 d. Kaišiadorių valsčiaus NKVD skyriuje buvo gauti duomenys apie tai, kad Smilgių k. (Kaišiadorių vals.) rajone yra 25 partizanų grupė. Siekiant sunaikinti šiuo partizanus, į operaciją išvyko NKVD Geležinkelių pulko padalinio kariuomenė. Susidūrimo metu žuvo partizanas Romas Taparauskas, kitiems pavyko pasitraukti sėkmingai.

LYA, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 49.

 

Liepos 4 d. Trakų apskrities NKVD skyriaus ataskaitoje pateikta, kad 1945 m. birželio 29 d.–liepos 4 d. Žaslių valsčiuje legalizavosi 63 asmenys, Žiežmarių valsčiuje – 25 asmenys.

LYA, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 51.

 

Liepos 8 d. vykdydami patikrinimą Pajautiškių k. (Žaslių vals.) NKVD darbuotojai surado du štabo bunkerius. Viename iš jų slėpėsi Aleksandras Zapkus-Piliakalnis ir kun. Steponas Rudžionis-Vėjas. Jiems pavyko pasitraukti sėkmingai, tačiau tuo metu žuvo štabo narys, kontržvalgybos viršininkas Jonas Žvirblis-Dagilis iš Šilonių k. (Žaslių vals.). Pastarojo palaikai slapta buvo palaidoti Šilonių k. kapinėse.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 200, 705.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 467.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 43.

 

Liepos 12–14 d. 14-tos divizijos 211 Šaulių pulko jėgomis buvo surengta karinė operacija Kaišiadorių, Žiežmarių ir Žaslių vals. Jos metu Beištrakių miške buvo surasta 15 partizanų, tarp jų sužeistas Edvardas Brazauskas-Aras iš Kučiūnų k., kuris nuvežtas į Kauno ligoninę tardomas liepos 22 d. mirė.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 547.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 393.

 

Liepos 23 d. Navopolio k. (Kruonio vals.) vykdant karinę operaciją buvo nužudytas būrio vadas Henrikas Pekarskas iš Naujasodžio k. (Pažaislio vals.). Tos pačios operacijos metu žuvo dar 3 partizanai, vienas paimtas gyvas.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1734, l. 147–156.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 637.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 3 d., Vilnius, 2001, p. 690, 709.

 

Rugpjūčio 15 d. Puriškio k. (Žaslių vals.) surengtoje pasaloje partizanai nukovė 3 stribus ir 4 sužeidė. Paėmė iš nukautų kaip trofėjus automatą ir du šautuvus.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 412.

 

Rugpjūčio 25 d. Žaslių valsčiaus NKVD skyrius sulaikė tris partizanus iš Kariūno būrio. Tai Jurgis Trakimas iš Janušonių k. (Žaslių vals.), Juozas Steponavičius iš Zalesės k. (Žaslių vals.) ir Motiejus Misiūnas iš Slabados k. (Žaslių vals.).

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 67, l. 69.
LYA, f. K–21, ap. 1, b. 93, l. 101.

 

Rugpjūčio 26 d. pagal ankščiau sulaikytų partizanų parodymus Piplių k. (Žaslių vals.) rajone buvo pravesta operacija, kurios metu surasti 6 bunkeriai. Juose partizanų nebuvo, tačiau surasti štabo dokumentai ir 3 „LLA“ rankovių antsiuvai.

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 67, l. 69.
LYA, f. K–21, ap. 1, b. 75, l. 219.

 

Rugsėjo 4 d. NKVD vidaus kariuomenės 266 pulko batalionas, vadovaujamas majoro Chvostov pravedė partizanų likvidavimo operaciją Būdos miške. Daugelis partizanų pasitraukė sėkmingai, žuvo tik vienas Stasys Drulia–Trimitas iš Beištrakių k. (Kaišiadorių vals.), buvo paimta rašomoji mašinėlė ir daugybė antisovietinių lapelių. Visgi ši operacija ataskaitoje pateikiama kaip nepavykusi dėl to, kad majoras Chvostov iš pradžių atsisakė vykti į operaciją. Kaip teigiama ataskaitoje, nesavalaikis išvykimas į operaciją lėmė, kad partizanai nujausdami puolimą spėjo išsiskirstyti. Po operacijos majorui Chvostov pateiktas griežtas papeikimas su įspėjimu

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 67, l. 76.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 39.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 75, 561.

 

 

Rugsėjo 5 d. remiantis buvusio partizanų ryšininko Petro Matulaičio (užverbuotas, ag. sl. Matulis) parodymais į Užgirėlio k. (Kruonio vals.) rajoną išvyko 298 šaulių pulko kuopa (iš 90 asmenų), vadovaujama Kauno apskrities NKGB 2–ojo skyriaus viršininko kapitono Žukovo. Tikslas buvo likviduoti Saulės būrio partizanus. Miške įvyko partizanų ir kariuomenės susidūrimas. Operacijos metu žuvo 6 partizanai, 3 buvo sulaikyti. Po jos paimta nemažai ginklų, štabo ir asmeniniai partizanų dokumentai. NKVD darbuotojai manė, kad tarp nužudytųjų yra ir būrio vadas Alfonsas Aliukevičius-Saulė, tačiau spėjimas buvo klaidingas.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 972, l. 26–28.
LYA, f. K–41, ap. 1, b. 982, l. 17-18.
LYA, f. K–41, ap. 1, b. 992, l. 145.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 31.

 

Rugsėjo 10 d. Žiežmarių valsčiaus NKVD skriaus kareiviai, remdamiesi šaltinio Liudmila duomenimis suorganizavo pasalą Medinų k. (Kruonio vals.). Rugsėjo 9–10 d. Degučio namuose Medinų k. vyko jaunimo šokiai, kuriuose dalyvavo ir partizanas Pranas Ramantauskas-Šnekutis iš Klenaukos k. (Žiežmarių vals.). Bandydamas prasiveržti iš apsupimo, buvo kareivių nušautas. Iš nužudyto partizano buvo paimti štabo dokumentai.

LYA, f. K-21, ap. 1, b. 76, l. 30-31.
LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1729, l. 244–247.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 192, 648.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 477.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 36.

 

Rugsėjo 19 d. NKVD kariuomenės 134 apsaugos pulko karinis dalinys pravedė karinius žvalgymus miško masyve Beištrakių k. rajone, kurių metu buvo surasta 18 partizanų. Susidūrimo metu žuvo vienas partizanas, buvęs Meškos būrio vado pavaduotojas Stasys Vinickas-Raistas iš Pazaliesės k. (Kaišiadorių vals.). Kitas partizanas buvo sužeistas ir paimtas gyvas. Tai Pranas Steponavičius–Laimutis. Vykdyti sėkmingai pasitraukusių partizanų paiešką buvo išsiųstas pastiprinimas. Tęsiant operaciją buvo surastas ir nužudytas dar vienas partizanas. Tai Jonas Blaževičius-Štriliukas iš Pyplių k. (Kaišiadorių vals.). Sulaikyti Zigmas Leikauskas-Kurapka iš Pozaliesės k. (Kaišiadorių vals.), Albinas Čėsna-Jaunutis iš Kaišiadorių ir Kazys Kurnaitis iš Pozaliesės k.

LYA, f. K-21, ap. 1, b. 76, l. 42-45, 85-88.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 39.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 75–76, 92, 546, 556, 599, 603, 667, 696.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 38, 40.

 

Rugsėjo 19 d. Kaišiadorių valsčiaus NKVD skyrius sulaikė ir areštavo Jurgį Zujų iš Smilgių k. (Kaišiadorių vals.). Jo namuose buvo konspiracinė partizanų susitikimų vieta. Tardymo procese buvos nustatyta, kad J. Zujus yra NKVD transporto skyriaus agentas Kaune, slapyvardžius Srona, tačiau jokių duomenų apie partizanus, būdamas jų rėmėju, niekada nepateikė.

LYA, f. K-21, ap. 1, b. 76, l. 70, 85–88.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 166.

 

Rugsėjo 26–27 d. naktį iš anksto specialiai parengtu maršrutu, kur galimai slepiasi partizanai, iš Kaišiadorių išvyko 20 asmenų grupė. Visai šiai grupei vadovavo štabo viršininkas leitenantas Babenko ir jo pavaduotojas žvalgybos skyriaus jaunesnysis viršininko padėjėjas bataliono jaunesnysis leitenantas Furmanov. Per Dubelių k. (Kaišiadorių vals.) patikrinimą Jono Čėsnos namuose buvo užtikti 5 Perkūno būrio partizanai, kuriems, kaip rašoma ataskaitoje, dėl „neišmanymo vadovauti operacijai“ pavyko pasitraukti be nuostolių. Areštuotas buvo tik ankščiau partizanavęs ir legalizavęsis namų šeimininkas J. Čėsna.

LYA, f. K-21, ap. 1, b. 76, l. 64-66.

 

Spalio 1 d. Žaslių vals. 15 partizanų būrys užkirto kelią 7 kareivių grupei, vykusiai į Pajautiškių k. (Žaslių vals.) suimti dviejų lietuvių. Po dvi su puse valandos trukusio mūšio kareiviai buvo priversti atsitraukti į miestelį. Vėliau su pastiprinimu vykdant partizanų paiešką, pastarųjų surasti nepavyko.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 412.

 

Spalio 6 d. remiantis agento Miškinio parodymais, kad Užgirėlio k. (Kruonio vals.) veikia savarankiškas partizanų būrys, buvo sudaryta karinė grupė iš 298-ojo šaulių pulko. Ši grupė pasiųsta pravesti NKVD-NKGB čekistinę-karinę operaciją. Atvykę į numatytą vietą, Antano Arsakausko sodyboje, Užgirėlio k., kareiviai surado kruopščiai užmaskuotą partizanų bunkerį. Prasidėjo susišaudymas, galiausiai kareiviai bunkerį apmėtė granatomis. Operacijos metu iš viso žuvo 5 partizanai: namų šeimininkas Antanas Arsakauskas, Juozas Radzevičius-Anglis iš Darsūniškio mstl. (Kruonio vals.), Juozas Liutatinskas-Pantera iš Darsūniškio mstl., Aleksas Šipulis-Plaukas, Aleksas Urbonavičius iš Darsūniškio mstl.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 972, l. 235-239.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 533.

 

Spalio 8 d. nuo Gegužinės į Žaslius po operacijos grįžo Žaslių stribai ir NKVD garnizono kareiviai. Tuo metu iš savo namų Rusių k. (Žaslių vals.) ėjo Vaclovas Suslavičius-Klevas. Pamatęs NKVD darbuotojus partizanas ėmė bėgti, bet buvo pašautas. Vienas iš stribų pasivijo V. Suslavičių ir užmušė smūgiu šautuvo buože. Slapta palaidotas Rusių kapinėse.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 195, 671.

 

Spalio 10 d. savo sodyboje įrengtoje slėptuvėje suimtas partizanas Juozas Lukoševičius-Klevas iš Gerų Vakarų k. (Žiežmarių vals.). Kartu areštuotas ir jo tėvas.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 41.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 609.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 285.

 

Spalio 10–11 d. Dainavos miške (Žaslių vals.) netoli Civiškių, Bernardinkų ir Krečiūnų kaimų vyko LLA 5-osios apygardos partizanų vadų (Jurgino, Klouno, Dramblio, Kariūno) susirinkimas, kuriam vadovavo J. Misiūnas-Žalias Velnias. Susirinkime kalbėta apie naujų asmenų įtraukimą į rezervinius būrius, buvo sprendžiamas apsiginklavimo ir kiti klausimai. Kalbėta apie 1946 m. vasario mėn. planuojamą sukilimą.

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 145-153.
LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1729, l. 289–291.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 200.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 470–471.

 

Spalio 21 d. karinėms pajėgoms pravedant čekistinę–karinę operaciją Civiškių k. (Žaslių vals.) buvo nužudytas partizanų kuopos vadas Jonas Aleksandravičius-Piratas iš Civiškių k. Tos pačios operacijos metu sulaikytas namo, kuriame slėpėsi J. Aleksandravičius, šeimininkas – Bernardas Zaremba-Povilas. Jis buvo partizanų rėmėju, slapuku. Iš nužudyto partizano buvo paimtas ginklas ir štabo dokumentai.

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 145-153.
LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1729, l. 263–266, 289–291.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 528, 699.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 178.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 31.

 

Spalio 23 d. remiantis Kaišiadorių valsčiaus NKVD skyriaus agentūriniais duomenimis Gudzenkos k. (Kaišiadorių vals.) buvo sulaikyti gyventojai, broliai Kazys ir Pranas Šimoniai. Jie abu buvo Didžiosios Kovos rinktinės ryšininkai. Operacijos metu slėpėsi svirne įrengtoje slėptuvėje, kuri buvo užmaskuota žemėmis, ant įėjimo buvo uždėtas aruodas pilnas grūdų.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1729, l. 263–266.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 675.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 35.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 42.

 

Spalio 26 d. Žaslių valsčiaus NKVD skyrius sulaikė Jono Aleksandravičiaus-Pirato ryšininkę Janę Kumiliauskaitę iš Civiškių k. (Žaslių vals.).

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 145-153.

 

Lapkričio mėn. kun. Steponas Rudžionis-Vėjas buvo paskirtas apygardos administracijos viršininku. Po nepriklausomybės atgavimo jis turėjo organizuoti civilinę ir karinę valdžią, ieškoti kandidatų apskričių viršininkų, valsčių seniūnų pareigoms.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 200.

 

Lapkričio 2–3 d. naktį Kaišiadorių valsčiaus NKVD skyriaus 226 pulko 2-ojo bataliono karinės pajėgos šiauriau Kaišiadorių pravedė čekistinę–karinę operaciją, kurios rezultate buvo surasti 3 partizanai iš Kariūno būrio. Tai Boleslovas Pilkis iš Rečionių k. (Žaslių vals.), Zigmas Baranauskas iš Beištrakių k. (Kaišiadorių vals.) ir Jonas Šaviras iš Beištrakių k.

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 158-160.
LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1730, l. 50–52.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 642.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 61.

 

Lapkričio 5 d. Šilonių miške įvyko kareivių ir Jurgino būrio partizanų susidūrimas. Mūšio metu žuvo 4 partizanai.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 203.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 3 d., Vilnius, 2001, p. 685.

 

Lapkričio 6 d. Kaišiadorių valsčiaus NKVD skyriaus duomenis NKVD pasienio kariuomenės 5-osios komendantūros karinės pajėgos pravedė čekistinę-karinę operaciją, kurios rezultate 2 partizanai buvo nužudyti, o vienas sužeistas, kuris pasinaudojęs tamsa sėkmingai pasislėpė. Vienas iš nužudytųjų buvo Vincas Matačiūnas-Bijūnas iš Paukščių k. (Žaslių vals.). Kitur pateikiama, kad jis buvo tą kartą paimtas gyvas.

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 158-160.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 616.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 403.

 

Lapkričio 17 d. Žaslių valsčiaus NKVD skyriaus kariuomenė Kaugonių miške vykdė operaciją, kurios metu surasta partizanų įrengta palapinė. Visi trys joje buvę partizanai buvo nužudyti. Tai A rinktinės 1-o bataliono 4-os kuopos vadas Andrius Petkevičius-Aguona iš Kaugonių k. (Žaslių vals.) ir broliai Ignas-Rūta bei Kazimieras-Agurkas Kazakevičiai iš Kaugonių k. (Žaslių vals.). Operacijos metu buvo paimti štabo dokumentai, rašomoji mašinėlė, ginklai.

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 190–193.
LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1730, l. 50–52.
LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1734, l. 147–156.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 159, 590, 638.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 186.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 34, 36.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 403.

 

Lapkričio 19 d. remiantis vidinio agento Briedžio (Antano Nevedomsko) parodymais buvo vykdoma operacija Mackūnų miške (Rumšiškių vals.). Rumšiškių valsčiaus NKVD skyriaus 261 pulko 2-o bataliono pajėgos netoli Livintų k. slėptuvėje surado Kariūno būrio partizanus. Operacijos metu trys partizanai nužudyti. Tai 1–o bataliono vadas Pranas Petkevičius–Kariūnas iš Būdos k. (Kaišiadorių vals.), Jonas Čiurinskas–Pelėnas iš Livintų k. (Rumšiškių vals.) ir Antanas Taparauskas-Kirvis iš Livintų k. Visų jų palaikai buvo išniekinti Kaišiadorių aikštėje.

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 190–193, 197–199, 203.
LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1730, l. 50-52.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 15, 69, 74, 354, 556, 639, 681.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 3 d., Vilnius, 2001, p. 806, 807.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 7 d. 2 kn., Vilnius, 2010, p. 89.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 403.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 32, 36, 37.

 

Lapkričio 19 d. Kauno apskrities NKGB skyriaus buvo suimtas Vincas Čiurinskas–Šermukšnis iš Pašulių k. (Rumšiškių vals.). Jis suimtas po to, kai tą pačią dieną žuvo partizanas Antanas Taparauskas-Kirvis. Visgi po tardymų buvo paleistas, toliau palaikė ryšius su partizanais.

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 14, l. 36-37.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 557.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 40.

 

Lapkričio 21–22 d. naktį NKVD vidaus kariuomenės 261 pulko 2-jo bataliono pajėgos Antanaičių miške (Kaišiadorių vals.) pravedė čekistinę–karinę operaciją, kurios rezultate buvo sulaikytas vienas partizanas: Aleksandras Griesius-Liepas iš Klūsų k. (Žaslių vals.).

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 197-199.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 567.

 

Lapkričio 24 d. Jonas Misiūnas-Žalias Velnias lankėsi Skėrių k. (Žaslių vals.). Duomenis pateikė šaltinis Sonia, kuris tiksliai negalėjo nurodyti priėmusiojo pavardės. Ataskaitoje nurodyta, kad Žalias Velnias lankėsi pas Onos Kavaliauskienės (partizano motina) kaimynę.

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 228-231.
LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1730, l. 50.

 

Gruodžio 1 d. apygardos vadas Jonas Misiūnas-Žalias Velnias išleido įsakymą Nr. 1/19, kuriuo 5-oji LLA apygarda buvo pavadinta 5-ąja LLA Didžiosios Kovos apygarda. Nuspręsta apygardoje įkurti keturias partizanų rinktines – A, B, C, D. Rinktines suskirstyti į batalionus, kuopas, būrius ir skyrius. Jos štabą sudaro vadas, jo adjutantas, vado pavaduotojas, finansų, ginkluotės, žvalgybos, administracinio, sanitarinio skyrių viršininkai ir aptarnaujantis personalas.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 338.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 15.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 471.

 

Gruodžio 4 d. Žiežmarių valsčiaus NKVD skyriaus stribų būrys, vadovaujamas Kopyloj, išvyko į Klėriškių k. (Žiežmarių vals.) suimti partizanų ryšininką Alfonsą Malinauską. Atvykus prie ryšininko namų, du stribai užėjo į vidų ir ten sutiko du partizanus, tarp kurių įvyko grumtynės. Į vidų įdėjus Kopyloj, pastarasis buvo pašautas. Kilus sąmyšiui, partizanai sugebėjo pasitraukti sėkmingai. Tai pačiai stribų grupei grįžtant į Žiežmarius, pastarieji partizanų buvo užpulti iš pasalos. Susišaudymo metu stribas Šugicov nušovė vieną neatpažintą partizaną. Iškvietus pastiprinimą apieškant apylinkes Kaukinės miške buvo sulaikyta Marcelė Juodonienė, kurios vyras, kaip ir ji, gyveno nelegaliai.

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 228-231.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 52.

 

Gruodžio 11 d. Žaslių valsčiaus NKVD skyriaus stribai Gilučių k. (Žaslių vals.) areštavo ankščiau partizanavusį ir legalizavusį, tačiau ir toliau ryšius su partizanais palaikiusį Kazį Kacevičių ir jo mamą Kacevičienę.

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 243-245.

 

Gruodžio 13 d. remiantis agento Linksmojo duomenimis Žaslių valsčiaus NKVD skyriaus stribai Dirvonų–Skėrių k. (Žaslių vals.) rajone surengė operaciją. Jos metu buvo surasti ir nužudyti 4 partizanai: broliai Edvardas-Klajūnas ir Stasys-Dobilas Kavaliauskai iš Skėrių k. (Žaslių vals.), Jonas Brizgus-Beržinis iš Rygos ir Jonas Kareckas-Žebenkštis iš Skėrių k. (Žaslių vals.). Be to, sulaikyti du partizanų rėmėjai: Aleksandras Žičius ir Aleksandra Žičiūnienė. Operacijos metu iš nužudytų partizanų buvo paimti štabo dokumentai, ginklai, radijo imtuvas ir kt.

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 228-231.
LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1734, l. 147–156.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 82.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 15, 177, 192, 446, 547, 586, 589–590.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 3 d., Vilnius, 2001, p. 691.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 167, 239.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 418, 475.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 34.

 

Gruodžio 19 d. buvo suimtos Didžiosios Kovos rinktinės 2-jo bataliono ryšininkės dvidešimtmetės Joana Širelytė iš Neravų k. (Žaslių vals.) ir Janina Suslavičiūtė iš Jačiūnų k. (Žaslių vals.).

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 111.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 203, 671.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 188.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 64.

 

Gruodžio 28 d. siekiant likviduoti Trakų apskrityje veikiančius partizanus, pavaldžius Jonui Misiūnui–Žaliam Velniui, buvo sudarytas specialus planas pavadinimu – „Melagingos gaujos“ operatyvinis veikimas“.

LYA, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 265.

 

Gruodžio 29 d. partizanai užpuolė Zūbiškių spirito varyklą. Paėmė pinigus ir žaliavas.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 111.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 199.

 

1946 metai

 

Sausio 21–22 d. partizanų iniciatyva buvo sudegintas Kiemelių (Kaišiadorių vals.) rinkiminis punktas.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 107.

 

Sausio 25 d. Gegužinėje pasirodė kareiviai. Imtos tikrinti daugelis sodybų, tačiau ypač didelis dėmesys teko klebonijai. Kitą dieną po kratos kun. Steponas Rudžionis–Vėjas buvo suimtas. Kunigui atsisakius atsakinėti į klausimus, išsiduoda klebonijos šeimininkė Elena Pinkevičiūtė-Radasta. Bažnyčioje surandamas paslėptas partizanų archyvas, remiantis juo sulaikyti 86 asmenys, 62 pareikšti kaltinimai.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 200, 653.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 144.

 

Sausio 31 d. čekistinės–karinės operacijos metu Ginteikiškės k. (Kruonio vals.) žuvo 6 Saulės būrio partizanai, 1 buvo paimtas gyvas.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 982, l. 17–18.

 

Vasario 15–16 d. trys partizanai Pranas Žukauskas-Šalmas iš Darsūniškio k. (Kruonio vals.), Stasys Lekavičius-Gulbinas iš Rūčkakiemio k. (Kruonio vals.) ir Jurgis Krušinskas-Žiedelis iš Prienų vals. pateko į NKVD ir stribų pasalą. Žinoma, kad šie laisvės kovotojai ėjo į Kruonio miestelį būsimo šventės išvakarėse iškelti trispalvę. Du partizanai buvo nukauti, trečiasis buvo sužeistas ir susisprogdino. Žuvusiųjų kūnai buvo išniekinti Kruonio aikštėje, po kelių dienų numesti ir apdėti šakomis Kruonio miške.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 47.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 15, 112–113.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 34, 38.

 

Kovo 1 d. LSSR Vidaus reikalų ministro generolo-majoro Bartašiūno nurodymu Žalio Velnio štabui ir atskirų partizanų, veikiančių Kaišiadorių apskrities teritorijoje, veiklai tirti užvestos agentūrinės bylos.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 18–22.

 

Kovo 12 d. Kaišiadorių valsčiaus NKVD skyriaus kariuomenė Pyplių k. (Kaišiadorių vals.) sužeidė ir sulaikė kuopos vadą Praną Trakimą-Arnoldą iš Kazimieravos k. (Žaslių vals.). Tos pačios operacijos metu žuvo P. Trakimo adjutantas Bernardas Švenčionis-Berželis iš Ilgakiemio k. (Žaslių vals.) ir Alfonsas Laurušonis-Šermukšnis iš k. Miežonių k. (Kaišiadorių vals.). Bataliono vadas Petras Klimavičius-Uosis iš Baroniškių k. (Kaišiadorių vals.) buvo sužeistas, tačiau paėmęs arklį sugebėjo pabėgti.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1731, l. 151-154.
LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1734, l. 167–169.
Abromavičius S. Partizanų motinos, Kaunas, 2010, p. 112.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 679, 683–634.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 438, 473–474.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 43.

 

Kovo 14 d. NKVD darbuotojai gavo pranešimą, kad Pyplių k. (Kaišiadorių vals.) Alfonso Stalerūno sodybos daržinėje įrengtoje slėptuvėje ilsisi partizanai. Apsupties metu žuvo Alfonsas Laurašonis-Šermukšnis iš Miežonių k. (Kaišiadorių vals.).

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 192, 602.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 7 d. 2 kn., Vilnius, 2010, p. 90–91.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 44.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 34.

 

Kovo 17 d. naktį Kaišiadorių valsčiaus NKVD skyriaus darbuotojai pravedė operaciją, kurios metu buvo sulaikyti rezervinio būrio partizanai: Jonas Trakimas-Kitra, Stasys Trakimas-Grėblys, Alfonsas Lazauskas-Vytenis, Zigmas Burba-Aidas. Visi iš Pyplių k. (Žaslių vals.).

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1731, l. 185.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 549, 603, 683–686.

 

Kovo 24 d. išvakarėse Kaišiadorių valsčiaus NKVD skyrius organizavo čekistinę–karinę operaciją Šilonių miške. Patruliavimas vyko pasidalinus į tris grupes. Kovo 24 d. ties Palomenės tiltu partizanų grupė susidūrė su Kaišiadorių garnizonu. Kautynių metu žuvo štabo viršininkas Aleksandras Zapkus-Piliakalnis, Aldona Paulavičiūtė-Indyra iš Kaimynėlių k. (Musninkų vals.), A. Kavaliauskas-Papartis iš Valkakiemio k. (Žaslių vals.). Julius Junaitis-Vanagas iš Marcinkonių vals. buvo paimtas gyvas, tačiau kitą dieną nuo sužeidimų mirė. Šios operacijos metu taip pat buvo sužeista 11 partizanų.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1734, l. 167–169.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 100, 355, 581, 589, 636, 698.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 3 d., Vilnius, 2001, p. 749, 750.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 7 d. 2 kn., Vilnius, 2010, p. 97–98.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 33, 271.
Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 438.

 

Kovo 26 d. Kruonio valsčiaus NKVD skyriaus karinės stribų pajėgos Juodkošių k. (Kruonio vals.) rajone pravedė operaciją, kurios metu vienas partizanas buvo nužudytas iš karto, o antrasis buvo pašautas besikeliantis per Nemuną. Būdamas sužeistas nepajėgė išplaukti į krantą, todėl nuskendo. Partizanų kūnai buvo išniekinti Kruonio miestelyje.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 981, l. 44.

 

Kovo 28 d. NKGB pradėjo agentūrinę bylą „Zelionyje“ 5 LLA apygardos ryšininkėms Onai Trakimaitei-Ožkai, Nastutei Rumševičiūtei-Narsutei ir kitoms.

Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 472.

 

Balandžio 6 d. partizanai užpuolė Zūbiškių spirito varyklą. Paėmė pinigus ir žaliavas.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 203.

 

Balandžio 11 d. Padalių k. (Žaslių vals.) savo dėdės Andriaus Raudeliūno sodyboje įrengtoje slėptuvėje vietinių stribų buvo sulaikytas 2-o bataliono 2-os kuopos vadas Zigmas Dzeventlauskas-Lieptas iš Padalių k. Slėptuvę išdavė ag. Butkus. Kartu su partizanu buvo suimti ir nuteisti lagerio namų šeimininkas A. Raudeliūnas bei jo sūnus Adolfas (partizanų ryšininkas).

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 1731, l. 261.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 192, 562, 649.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 255.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 40.

 

Balandžio 15 d. stribai apsupo Padalių k. (Žaslių vals.) gyventojo M. Ratkevičiaus sodyboje buvusią daržinę, kurioje slėpėsi du partizanai. Susidūrimo metu žuvo sodybos šeimininko sūnus, partizanas Bronius Ratkevičius.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 649.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 255–256.

 

Gegužės 2 d. Žaslių valsčiaus MVD skyriui vykdant Šilonių miške čekistinę–karinę operaciją buvo sulaikytas Uosio būrio partizanas Stasys Morkūnas. Kareiviams reikalaujant, turėjo juos nuvesti prie partizanų slėptuvės. Iš pradžių mėgino kareivius suklaidinti ir nuvedė prie seno partizanų nebenaudojamo bunkerio. Po nesėkmingos partizanų paieškos, S. Morkūnas sutiko kareivius nuvesti į vietą, kur gydomas sužeistas bataliono vadas Uosis. Vykstant į melagingą vietą S. Morkūnas mėgino pabėgti, tačiau buvo sunkiai sužeistas į abi kojas ir rankas.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 173, l. 60–61.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 111.

 

Gegužės 14 d. Bučionių k. (Žaslių vals.) buvo surasta slėptuvė. Kareiviams ją apsupus viduje buvęs partizanas nusišovė. Žuvusiojo asmenybė nenustatyta.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 111.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 203.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 140.

 

Gegužės 16 d. ieškodami asmenų, kurie padėjo partizanams išvežti grūdus iš Zūbiškių spirito varyklos, stribai atėjo į Rusių k. (Žaslių vals.) partizano Arbočiaus sodybą. Čia įvyko susišaudymas, tačiau sodyboje buvę penki partizanai pasitraukė sėkmingai. Įpykę stribai nušovė Antaniną Arbočienę ir padegė daržinę.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 532.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 165.

 

Gegužės 21 d. Kaišiadorių valsčiaus MVD skyriaus stribų būrys vykdė operaciją Beištrakių miške. Atvykus pastiprinimui iš Trakų apskrities MVD skyriaus Beištrakių k. pakraštyje buvo surastas partizanas. Iš pradžių jam pavyko pabėgti ir pasislėpti, tačiau netrukus pelkėtoje vietoje buvo vėl surastas ir nušautas. Tai buvo partizanas Henrikas Vėželis, kurį partizanai buvo siuntę dirbti milicininku.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. b. 1732, l. 75-76.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 39.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 16, 76.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 139.

 

Gegužės 27 d. vakare Rumšiškių valsčiaus karinė įgula iš 6 raudonarmiečių ir 3 stribų vadovaujamų Rumšiškių valsčiaus MVD skyriaus viršininko vyr. leitenanto Šatalin ir karinės įgulos jaunesniojo leitenanto Mezin, išvyko į Aleksandruvkos kaimą (Rumšiškių vals.), kur turėjo surengti pasalą. Apie 2 val. nakties, priėję prie šio kaimo gyventojo Vlado Krasausko namų, pastebėjo viduje degančią šviesą. Prasidėjus namo apsupimui, į lauką išėjo vyras ir moteris. Prasidėjus susišaudymui, vyras sugebėjo pasislėpti miške. Tuo pačiu metu į šią sodybą iš miško ateidinėjo apie 10 partizanų, taigi įvyko dar vienas susišaudymas, tačiau nei vienas partizanas nenukentėjo. Sužeisti buvo raudonarmietis Svetušin ir stribas Tuškevičius. Visi namuose buvę asmenys sulaikyti.

LYA, f. K–41, ap. 1, b. 98, l. 141.

 

Birželio 7 d. duomenimis Stasio Stankevičiaus-Balandžio iš Klenaukos k. (Žiežmarių vals.) būryje buvo 17 partizanų, Mykolo Kuzinevičiaus-Serbento būryje 16 partizanų, MGB agentūriniais duomenimis Saulės būryje buvo 5 partizanai.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 61, 132.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 291.

 

Birželio 12 d. Žiežmarių valsčiaus MVD skyrius pravedė čekistinę–karinę operaciją Kaukinės k. rajone. Operacijos metu žuvo du Serbento būrio partizanai: Jonas Kuzinevičius-Kazimieraitis iš Burbiškių k. (Žiežmarių vals.) ir Juozas Barulis iš Strošiūnų k. (Žiežmarių vals.). Taip pat operacijos metu sužeistas ir gyvas paimtas Vytautas Bukinas-Vytas iš Naujųjų Kietaviškių k. (Žiežmarių vals.).

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 3–5.
LYA, f. K–1, ap. 58, b. 31035/3.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 132.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 543, 600.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 267.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 31, 34, 40.

 

Birželio 14 d. auštant Šilonių miško masyve Žaslių valsčiaus MVD skyrius įgula, vadovaujama leitenanto Razguliajev pravedė paiešką, kurios metu surasta partizanų stovyklavietė. Partizanų sargybiniai pastebėję kareivius paskelbė pavojų. Vienas sargybinis, slapyvardžiu Žvirblis, buvo nušautas (neatpažintas), kitiems pavyko pasitraukti. Per stovyklos apiešką buvo paimti ginklai ir Žalio Velnio štabo dokumentai.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 3–5, 22.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 111.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 204.

 

Birželio 18 d. partizanai iš kariuomenės parduotuvės pagalbinio ūkio, įsikūrusio Gečionių k. (Žaslių vals.), paėmė kulkosvaidį, automatą ir 5 granatas.

Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 143.

 

Liepos 15 d. Kapciškių k. (Žaslių vals.) buvo surasta žeminė, kurioje slėpėsi būrio vadas Bronius Marcinkevičius–Uosis iš Paukščių k. (Žaslių vals.). Atsišaudydamas mėgino pabėgti, tačiau buvo nukautas.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 192, 613.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 35.

 

Liepos 16 d. Jonas Misiūnas-Žalias Velnias savo įsakymu Nr. 06/24 apygardos vadovavimą perleido NKGB agentui Viktorui Pečiūrai-Griežtui, pats tapo vado pavaduotoju.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 355.

 

Liepos 18–19 d. remiantis šaltinio Žalabov duomenimis Kaišiadorių MVD skyriaus kareiviai, vadovaujami kapitono Kiseliov ir leitenanto Bališev pravedė čekistinę-karinę operaciją Livintų miško 81 kvartale. Operacijos metu žuvo 5 partizanai. Vienas jų atpažintas, tai Kazys Mikulis–Deržulis iš Prazariškių k. (Žaslių vals.). Šių partizanų drabužių kišenėse rasta topografinių ir geografinių žemėlapių, Didžiosios Kovos rinktinės dokumentų ir antspaudų. Pačioje stovykloje po operacijos sunaikinta 12 palapinių, kuriuose buvo drabužių, užtiesalai ir maistas. Susidūrimo metu buvo nukauti du MVD kariai.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 31-33.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 39.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 76, 621.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 35.

 

Liepos 23 d. LSSR MGB Kaišiadorių apskrities skyriaus viršininkas papulkininkis Krasinec pažymoje informavo, kad naujai sudarytoje Kaišiadorių apskrityje veikia 11 partizanų būrių: Žalio Velnio, Jurgino, Perkūno, Meškos, Saulės, Balandžio, Serbento, Vytenio, Tigro, Klouno ir Putino. Taip pat pateikta, kad apskrityje tuo metu partizanavo 172 laisvės kovotojai.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 943, l. 3-4.

 

Liepos 30 d. remiantis Kruonio valsčiaus MVD skyriaus viršininko leitenanto Babikov ir įvairių šaltinių duomenimis buvo nustatyta, kad Kaspariškių k. (Žiežmarių vals.) ir Pentiškių k. (Rumšiškių vals.) rajone slapstosi partizanai. Per Kaišiadorių apskrities MVD skyriaus viršininko leitenanto Balyšev pravestą čekistinę-karinę operaciją buvo nužudyti du partizanai: Kazys Drumstas-Spurgas iš Leliušių k. (Rumšiškių vals.) ir Juozas Sidoras-Klajūnas iš Leliušių k. (Rumšiškių vals.).

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 35-37.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 659.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 35, 36.

 

Liepos 31 d. Kaišiadorių apskrities MVD skyriaus kariuomenė, vadovaujama majoro Marozov pravedė čekistinę-karinę operaciją Strošiūnų miške (Strošiūnų k. ir Vladikiškių k. rajone). Operacijos metu žuvo 4 partizanai: Jeronimas Naudžiūnas iš Naujosios Slabodo k. (Žiežmarių vals.), Jurgis Grigaliūnas-Naras iš Kiemelių k. (Kaišiadorių vals.), Jonas Jacinavičius iš Kiemelių k. (Kaišiadorių vals.), Adomas Ramantauskas-Obuolys iš Kietaviškių. Taip pat operacijos metu gyvas paimtas Jonas Klimas-Lazdynas iš Vilionių k.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 36-37.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 41.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 16, 107, 568, 575, 629, 648.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 291.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 33, 35, 36.

 

Rugpjūčio 2 d. Rumšiškių valsčiaus MVD karinė grupė nukovė vieną neatpažintą partizaną, kuris bandė nuo persekiojimo pasislėpti. Partizanas persekiojamas karinės grupės bandė persikelti per Nemuną, tačiau buvo nušautas. Partizano kūnas nuskendo upėje.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 79-83.

 

Rugpjūčio 6–7 d. Žaslių valsčiaus MVD skyriaus kariuomenė, vadovaujama leitenanto Razgaliajev pravedė čekistinę–karinę operaciją Padvarių k. (Musninkų vals.) gyventojui Broniui Jurkevičiui priklausančioje sodyboje. Apieškos metu buvo surasti 5 Tigro būrio (buvusio Klouno) partizanai. Žuvo Mykolas Špokas iš Rusių Rago k. (Musninkų vals.), gyvi paimti: Vaclovas Drumstas-Karabinas iš Rusių Rago k. (Musninkų vals.), Leonas Grinius-Dragūnas iš Padvarių k. (Musninkų vals.), Jonas Petkevičius-Ąžuolas iš Budelių k. (Žaslių vals.) ir Jonas Raudeliūnas iš Padalių k. (Žaslių vals.).

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 63-64, 79-83.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 560, 570, 638, 678.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 37.

 

Rugpjūčio 27 d. NKVD agentui įskundus Gečionių k. (Žaslių vals.) gyventoją P. Petrusevičių, jo sodyboje suimtas partizanas Z. Naujinas-Žukelis iš Padalių k. (Žaslių vals.).

Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 143.

 

Rugsėjo 15 d. Kapčiškių k. (Žaslių vals.) vyko Onos Sabonytės vestuvės, kuriose dalyvavo ir Žaibo būrio partizanai. Saugumui sužinojus apie vestuves, į kaimą buvo pasiųsti Žaslių valsčiaus MVD skyriaus 7 stribai, vadovaujami milicijos įgaliotinio seržanto Šumiliov. Apie 1 val. nakties sodyba, kurioje vyko vestuvės, buvo apsupta. Mėginant pabėgti partizanas Adomas Taparauskas-Varpas iš Krivonių k. (Žaslių vals.) buvo sužeistas ir sulaikytas. Pastarasis mėgino pabėgti ir antrą kartą, tačiau stribo Borodkin buvo nužudytas.
Netrukus iš Žaslių atvyko pastiprinimas, karinė MVD skyriaus grupė, vadovaujama leitenanto Razguliajev. Atlikus detalią namų apiešką, po krosnimi buvo surastas antrasis partizanas Pranas Vėželis-Šermukšnis iš Stabintiškių k. (Žaslių vals.), kuris pasakė, kad netoliese, Kapčiškių k. miške turi įsirengę bunkerį. Vykdant bunkerio apiešką, viduje surastas partizanas Bronius Marcinkevičius-Uosis iš Paukščių k. (Žaslių vals.). Pastarajam bandant bėgti buvo nužudytas.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 109-112.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 613, 681.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 245.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 35, 37, 67.

 

Rugsėjo 26 d. auštant Kaišiadorių apskrities MVD skyriaus kareiviai Naujosios Slabados k. (Žiežmarių vals.) gyventojo Boliaus Šriupšos namuose pravedė patikrinimą. 7 val. ryto daržinėje buvo surasti trys partizanai. Susišaudymo metu du partizanai, būrio vadas Mykolas Kuzinevičius-Serbentas iš Burbiškių k. (Žiežmarių vals.) ir Pranas Taletavičius-Klajūnas iš Balceriškių k. (Žiežmarių vals.) buvo nužudyti. Trečiajam, paėmus ūkininko arklį, pavyko sėkmingai pasitraukti.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 110-112.
Abromavičius A. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p.131.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 600, 679.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 34, 37.

 

Rugsėjo 29 d. Kaišiadorių apskrities MGB skyriaus viršininkas papulkininkis Krasinec ataskaitoje LSSR MGB 2–N valdybos viršininkui papulkininkiui Počkaj pranešė, kad šiuo metu Kaišiadorių apskrityje yra 8 agentai, 4 rezidentai ir 196 informatoriai.

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1043, l. 55–56.

 

Spalio 13 d. remiantis agentūriniais pranešimais Naujosios Slabados k. (Žiežmarių vals.) Onos Jankauskienės sodyboje buvo užtikti 4 partizanai. Susidūrimo metu žuvo partizanas Albinas Taparauskas-Špokas iš Paberžės k. (Kaišiadorių vals.) (kitais duomenimis žuvo 1946 m. gruodžio 13 d.), dar trys buvo suimti.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 146, 681.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 37.

 

Spalio 21 (31) d. į Kruonio valsčiaus MVD skyrių atėjęs komjaunuolis Albinas Berūkšis pranešė, kad Anglininkų k. (Kruonio vals.) Romualdo Mackevičiaus namuose vyksta jaunimo šokiai, į kuriuos atėjo „du banditai ir pareikalavo buvusiųjų parodyti dokumentus“. Į įvykio vietą išvyko Kruonio valsčiaus MVD skyriaus kareiviai, vadovaujami leitenanto Babikov. Susidūrimo metu buvo nušauti Saulės būrio partizanai Mykolas Švenčionis-Graužinis iš Kruonio ir Kostas Grigonis iš Norkūnų k. (Kruonio vals.). Dar vienas nenustatytas partizanas buvo sužeistas.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 127-131.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 61.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 131, 569, 679.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 69.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 37.

 

Gruodžio 9 d. Kaišiadorių apskrities MVD skyriaus viršininkas majoras Šorachov ataskaitiniu raštu LTSR vidaus reikalų ministrui generolui-majorui Bartašiūnui pranešė apie tai, kad vienas partizanų būrio Dramblys narys čekistinės-karinės operacijos metu buvo sulaikytas. Tardomasis prisipažino priklausęs partizanų būriui ir buvo užverbuotas vidiniu agentu „A“. Po užverbavimo, vėl pasiųstas į Dramblio būrį.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 132-139.

 

Gruodžio 9 d. Kaišiadorių apskrities MVD skyriaus viršininkas majoras Šorachov ataskaitiniu raštu LTSR vidaus reikalų ministrui generolui-majorui Bartašiūnui pranešė apie tai, kad Trakų apskrities MVD skyriaus darbuotojų 1944 m. gruodžio mėn. užverbuotas agentas Kovalevskis ir 1945 m. rugsėjo 10 d. užverbuotas agentas Raudonas perėjo į partizanų būrius. Parengtas buvusių agentų kompromitavimo planas.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 138-139.

 

Gruodžio 10 d. iš Zūbiškių spirito gamyklos partizanai paėmė 6200 rublių. Pagalba partizanams buvo įtartas sargas, partizanas slapukas, Steponas Kveraga-Švyturys iš Likviniškių k. (Žaslių vals.).

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 111.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 600.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 251.

 

Gruodžio 13 d. Žaslių valsčiaus MVD skyrius pravedė čekistinę-karinę operaciją Slabados k. (Žaslių vals.) gyventojos Onos Jankauskienės namuose. Operacijos metu buvo nušautas partizanas Albinas Taparauskas-Špokas iš Paberžės k. (Kaišiadorių vals.) (kitais duomenimis žuvo 1946 m. spalio 13 d.), gyvas paimtas Vytautas Stalerūnas-Žalgiris iš Pabiržės k. (Rumšiškių vals.).

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 6022/3.
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 142-149.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 131.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 681.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 45.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 37.

 

Gruodžio 20 d. tuometinis apygardos vadas, NKGB agentas Viktoras Pečiūra-Griežtas išleido įsakymą, kuriuo 5-oji LLA Didžiosios Kovos apygarda buvo pervadinta į Didžiosios Kovos apygardą ir tapo tiesiogiai priklausoma nuo agento Juozo Markulio-Erelio vadovaujamo Bendro Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdžio.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 339.

 

Gruodžio 23 d. Žiežmarių valsčiaus MVD skyrius pravedė čekistinę–karinę operaciją, kurios metu buvo nužudytas Didžiosios Kovos apygardos 4-jo bataliono vadas Stasys Švenčionis-Graužinis iš Abromiškių k. (Vievio vals.), taip pat sužeistas ir gyvas paimtas štabo narys Antanas Kananavičius-Viesulas iš Stačiūnų k. (Semeliškių vals.). Trečiasis partizanas, nors ir sužeistas, pasinaudojęs tamsa sugebėjo pasitraukti sėkmingai.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 142-149.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 585, 679.

 

Gruodžio 25 d. buvo sulaikyti A rinktinės Saulės būrio rezervinio V. Sodaičio-Meškos skyriaus slapukai Zigmas Morkūnas iš Morkūnų k. (Kruonio vals.), Pranas Raižys iš Morkūnų k. (Kruonio vals.), Juozas Televičius iš Mankuviškių k. (Kruonio vals.), Petras Žukauskas-Ąžuolas iš Mankuviškių k. (Kruonio vals.), Adolfas Tauras iš Mankuviškių k. (Kruonio vals.), Alfonsas Malinauskas iš Žydiškių k. (Kruonio vals.), Aleksas Žukauskas-Perkūnas iš Mankuviškių k. (Kruonio vals.), Vladas Garlečionka iš Mankuviškių k. (Kruonio vals.), Zigmas Ražanauskas iš Morkūnų k. (Kruonio vals.), Vytautas Sadaitis iš Kruonio, Juozas Ražanauskas iš Morkūnų k. (Kruonio vals.).

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 142-149.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 564, 612, 627, 647, 682, 704.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai 1940–1953, Kaišiadorys, 1999, p. 62.

 

 

Gruodžio 30 d. pagal agentų-informatorių pateiktus duomenis Žaslių valsčiaus MVD skyrius pravedė operaciją Kaugonių k. rajone. Operacijos metu buvo aptikta palapinė, kurioje slėpėsi du partizanai. Prasidėjus susišaudymui vienas Putino būrio partizanas Juozas Lekavičius-Liepa iš Kaugonių k. (Žaslių vals.) žuvo. Sužeistas buvo Romualdas Sedleckas-Karklas iš Žaliojo Rago vnk. (Žaslių vals.), tačiau jam pavyko sėkmingai pasislėpti. Operacijos metu buvo paimti partizanų ginklai ir įvairūs dokumentai.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 142-149.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 604, 657.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 3 d.., Vilnius, 2001, p. 819–822.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 4 d.., Vilnius, 2004, p. 607–608.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 7 d. 2 kn., Vilnius, 2010, p. 115–117.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 34, 42.

 

1947 metai

 

Vasario 26 d. Kalniškių k. (Kaišiadorių vals.) gyventojo Kazio Savicko sodybos kluone žuvo partizanas Kazys Bauras–Varguolis iš Bagdoniškių k. (Kaišiadorių vals.). Kitas partizanas, Pranas Dzimidavičius-Puntukas iš Jačiūnų k. (Žaslių vals.) sužeistas ir paimtas gyvas.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 131.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 543, 563.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 178.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 32.

 

Kovo 3 d. remiantis agentų pranešimais Žiežmarių apylinkėse buvo vykdomi dideli patikrinimai. Tą dieną Kaukinės miške, Kovaičių k. žuvo 9 partizanai iš Kariūno ir 2 partizanai iš Uosio būrių. Atpažinti buvo būrio vadas Pranas Grušelionis-Klajūnas iš Jiezno ir Pranas Praškevičius-Lokys iš Kazokų k. (Kruonio vals.). Žuvusieji buvo išniekinti Kruonyje, vėliau Žiežmariuose ir Kaišiadoryse, užkasti Kaišiadorėlių k. prie žydų kapinių.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 131.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 146, 571, 643.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 36.

 

Kovo 7 d. buvo išduota būrio vado Alfonso Aliukevičiaus-Saulės iš Darsūniškio (Kruonio vals.) ir partizano Stravinsko būvimo vieta. Tuo metu jie ilsėjosi Serbentų k. (Aukštosios Panemunės vals.) įrengtame bunkeryje. Sodyba buvo apsupta ir uždegta, partizanai nušauti.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 119, 530.

 

Kovo 27 d. netoli Rusių Rago k. (Musninkų vals.) žuvo 1-ojo bataliono vadas Kazys Surmilavičius-Klevas iš Laukagalio k. (Žaslių vals.).

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 670.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 249.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 37.

 

Birželio 26 d. Kaišiadorių apskrities MGB skyriuje buvo sudarytos dvi agentūrinės bylos. Viena pavadinta „Perkūnas“, skirta Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės 2-o bataliono, vadovaujamo Prano Jaromsko-Perkūno iš Dubelių k. (Kaišiadorių vals.) partizanų sunaikinimui. Į šią bylą įtraukti 5 partizanai, 1 ryšininkas ir 6 rėmėjai. Antroji byla pavadinta „Uosis“, skirta Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės štabo, vadovaujamo Petro Klimo (Klimavičiaus)-Uosio iš Baroniškių k. (Kaišiadorių vals.). Į šią bylą įtraukti 5 partizanai.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 946, l. 4-24.

 

Liepos 2 d. Kaišiadorių apskrities MGB skyriaus viršininko papulkininkio Krasinec prašymas skirti premijas Žaslių valsčiaus MGB skyriaus karininkams ir stribams už sėkmingą partizanų Stasio Zablacko-Arklio iš Bertešiūnų k. (Žaslių vals.) ir Juozo Kinderevičiaus-Vaiduoklio iš Paparčių k. (Žaslių vals.) sulaikymo operaciją. Karininkams ir kareiviams prašoma išmokėti po 500 rublių, o liaudies gynėjams po 300 rublių.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 944, l. 139-140.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 594, 697.

 

Liepos 25 d. Plaskūnų k. (Kruonio vals.) vyko iš anksto suplanuota ir surežisuota agento Žalias namų apieška, kurios metu surastas pačių saugumiečių padėtas vokiškas šautuvas. Vietinių gyventojų akivaizdoje agentas Žalias buvo sulaikytas, kaltinant jį palaikius ryšius su partizanais. Vežant suimtąjį keliu, netoli gyvenamųjų namų buvo inscenizuotas susišaudymas, agento Žalias pabėgimas. Po šio pabėgimo agentas sugebėjo infiltruotis į Narsuolio būrio partizanų gretas argumentuodamas, kad bijo būti areštuotas dėl surasto ginklo. Infiltruotis padėjo ir tai, kad agento Žalias tėtis 1945 m. rėmė apylinkėse veikiančius partizanus.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 944, l. 102-109.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 107.

 

Rugpjūčio 8 d. Antano Praškevičiaus-Narsuolio iš Kazokų k. (Kruonio vals.) būryje buvo 9 partizanai.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 61.

 

Rugsėjo 7 d. Rokiškės k. (Kruonio vals.) išduoti agento Zelionyj žuvo du partizanai: Vytautas Kaminskas-Meilis iš Vilūnų k. (Kruonio vals.) ir nežinomas partizanas slapyvardžiu Trimitas.

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1048, l. 84.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 585.

 

Rugsėjo 8 d. Žaslių valsčiaus MGB skyriaus stribams vykdant Eiriogalos miško patikrinimą buvo surasta partizanų stovyklos vieta, kurioje šiuo metu nebuvo partizanų. Tikintis, kad partizanai grįš buvo palikta stribų pasala. Po 3 val. į stovyklą sugrįžo neatpažintas partizanas, kuris mėgino stribams pasipriešinti išmesdamas į juos granatą, tačiau buvo nušautas.

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1048, l. 84.

 

Rugsėjo 20 d. agentui Lėlei panešus, kad į Antakalnio k. (Žiežmarių vals.) žada ateiti partizanas Zigmas Žičius–Galiūnas iš Kalniškių k. (Kaišiadorių vals.), Kaišiadorių valsčiaus MGB skyriaus stribai surengė operaciją. Auštant patikrinimo metu iš tiesų Antakalnio k. gyventojo namuose buvo surastas besislepiantis partizanas Z. Žičius, kuris pateikė fiktyvius dokumentus Kazio Žigučio pavarde. Partizanas buvo areštuotas.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 10135/3.
LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1048, l. 84.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 132.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 702.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 43.

 

Spalio 27 d. Kaišiadorių apskrities MGB skyriuje buvo sudaryta agentūrinė byla „Smertininkai“, skirta Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės 3-o bataliono, vadovaujamo Antano Praškevičiaus-Narsuolio iš Kazokų k. (Kruonio vals.) partizanams sunaikinti. Į šią bylą įtraukti 7 partizanai, 5 ryšininkai ir 27 rėmėjai.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 946, l. 4-24.

 

Lapkričio 24 d. Žaslių valsčiaus MGB skyriaus stribų grupė Rečionių k. (Žaslių vals.) vykdydama patikrinimą Pilkienės namuose surado du partizanus, kurie mėgindami pabėgti ėmė šaudyti. Susišaudymo metu partizanas Motiejus Butkus-Narsutis iš Kalniškių k. (Kaišiadorių vals.) žuvo, o antrasis, Jeronimas Kasparavičius-Pavasaris iš Kalniškių k. buvo sulaikytas gyvas. Paskutiniu metu abu partizanai turėjo fiktyvius dokumentus ir dirbo Vilniuje.

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1048, l. 115–117.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 42.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 107, 550.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 302.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 32, 41.

 

Gruodžio 10 d. partizanai užpuolė Zūbiškių spirito varyklą. Paėmė pinigus ir žaliavas.

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 203.

 

1948 metai

 

Sausio 10–12 d. buvo vykdomi kareivių siautimai Narsuolio ir Perkūno partizanų būrių buvimo vietose. Nors NKVD darbuotojai partizanų neaptiko, buvo surastos dvi slėptuvės su dokumentais.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 61.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 131.

 

Vasario 3 d. Kaišiadorių apskrities MGB skyriaus viršininko pavaduotojas majoras Leončenka aiškinamajame rašte rašė, kad 1948 m. sausio 18 d. 6 val. ryto prasidėjo rinkimai, kurių apsaugą užtikrino MGB skyriaus kareiviai ir stribai. Didesnių išpuolių neužfiksuota. Pasitaikė tik pavieniai į urną įmesti antisovietiniai atsišaukimai.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 946, l. 4-24.

 

Vasario 14 d. remiantis agento Kriugždos duomenimis Kruonio karinė įgula Leliušių k. (Rumšiškių vals.) partizanų rėmėjo Meilučio namuose pravedė čekistinę-karinę operaciją, kurios metu žuvo partizanų būrio vadas Martynas Kuliešius-Ąžuolas iš Žikaronių k. (Kietaviškių vals.). Taip pat operacijos metu gyvas paimtas Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Bernardas Pūras-Žilvitis iš Vilionių k. (Kaišiadorių vals.).

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 946, l. 34-37.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 246.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 598, 644.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 215.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 34, 42.

 

Vasario 15 d. 7 val. ryto Žaslių valsčiaus MGB skyriaus karinės pajėgos, vadovaujamos majoro Demčenkos, pravedė čekistinę-karinę operaciją Mazaliaučiznos k. (Žaslių vals.) Prano Malūnavičiaus namuose. Vykdant sodybos apiešką, daržinėje buvo surastas po šiaudais gerai užmaskuotas bunkeris. Operacijos metu sulaikytas bunkeryje rastas partizanas Boleslovas Arbočius-Balsas iš Kaspariškių k. (Žaslių vals.) ir kartu buvusi ryšininkė Leokadija Paškauskaitė-Birutė iš Aleksandriškių k. (Vievio vals.). Taip pat kartu areštuotas sodybos šeimininkas.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 946, l. 34-37.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 247.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 532, 633.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 252.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 40.

 

Kovo 21 d. MGB agentas Juras pranešė, kad Juozas Sinkevičius iš Tadaravos k. (Kruonio vals.) kartu su dar dviem gretimų kaimų gyventojais renka iš valstiečių pinigus bei maisto produktus partizanams.

Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 196.

 

Balandžio mėn. rusų kareiviai susekė šešis partizanus einančius į Sekionių k. (Kruonio vals.) gyventojo Šeško namus ir pradėjo šaudyti. Susidūrimo metu žuvo keturi partizanai, kurių asmenybės nenustatytos.

Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 112.

 

Balandžio 17 d. MVD agentas pranešė, kad pas Eigeniškių k. (Žiežmarių vals.) gyventoją Andrių Klinkevičių užėjo partizanai. Namas buvo apsuptas kareivių, susišaudymo metu žuvo šeimininko sūnus, partizanas Juozas Klinkevičius ir dar du partizanai: Albinas Visockas-Jovaras iš Kairiškėlių k. (Žiežmarių vals.) ir Aleksas Lekavičius-Siaubas iš Joniliškių k. (Kruonio vals.).

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 61, 132, 249.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 595, 605, 697.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 284.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 34.

 

Gegužės 1 d. Gegužinės valsčiaus MGB skyriaus kariuomenė ir stribai pravedė čekistinę–karinę operaciją Šilonių miške, siekdami likviduoti Jurgino kuopos partizanus. Vykdant partizanų paiešką, buvo surasta stovyklavietė su trim partizanais. Dviem partizanams, Antanui Grendai-Milžinui iš Šilonių k. (Gegužinės vals.) ir Stasiui Civanavičiui-Lazdynui iš Šilonių k. (Gegužinės vals.) pavyko pasitraukti sėkmingai, tačiau Stasys Taparauskas-Karžygys iš Paberžės k. (Kaišiadorių vals.) buvo sunkiai sužeistas. Tardomas vietoje miške nuo sužeidimų mirė.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 946, l. 96-99.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 111, 249.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 551, 567, 681.

 

Gegužės 25 d. Rumšiškių valsčiaus MGB gavo pranešimą, kad Jonas Ožeraitis-Vaidotas iš Mackūnų k. (Rumšiškių vals.) ruošiasi susidoroti su Rumšiškių valsčiaus stribu B. Sidaru iš Mackūnų k. Prie M. Sidarienės namo buvo surengta pasala. Po kelių dienų vykusiame mūšyje buvo nušautas Rumšiškių valsčiaus stribų būrio vadas Archipočev. Pats J. Ožeraitis buvo sužeistas, tačiau sugebėjo sėkmingai pasitraukti.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 249.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 155.

 

Gegužės 27 d. Kruonio valsčiaus MGB skyriaus kariuomenė ir stribai pravedė čeksitinę–karinę operaciją Joniliškės k. miškų masyvo rajone. Miško apieškos metu pelkėje surasta specialiai įrengta palapinė, kurioje slėpėsi 4 partizanai (iš jų – dvi moterys). Partizanams mėginant pasitraukti, įvyko susišaudymas, kurio metu žuvo Leonas (Kazys) Krasauskas-Žalgiris iš Vicių k. (Aukštojo Panemunio vals.), Genė Lekavičiūtė-Saulutė iš Joniliškės k. (Kruonio vals.) ir Pranas Gervickas-Papartis iš Saulučių k. (Kruonio vals). Sužeista ir gyva paimta buvo Eugenija Araitė iš Stakliškių vals.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 946, l. 96-99.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 114, 141, 565, 595, 604.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 33.

 

Birželio 11 d. naktį prie Aitekonių–Lapelų miško (Kaišiadorių vals.) buvo pastebėti trys žmonės. Sustabdyti MGB patrulių pateikė padirbtus pasus bei kitus reikalingus dokumentus, tačiau patruliai buvo informuoti apie nurodytomis padirbtomis pavardėmis veikiančius partizanus. Tokiu būdu buvo sulaikyti Pranas Jaromskas-Perkūnas iš Dubelių k. (Kaišiadorių vals.), Liudas Kavaliauskas-Perlas iš Skėrių k. (Žaslių vals.) ir Jonas Lukoševičius iš Ruklos (Jonavos vals.).

LYA, f. K–1, ap. 58, b. 36330/3.
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 943, l. 38-39.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 249.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 579, 589.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 41.

 

Birželio 15 d. Jonas Ambrazevičius iš Mackūnų k. (Rumšiškių vals.) MGB buvo užverbuotas ir sutiko padėti sugauti partizanų būrio vadą Joną Ežeraitį-Vaidotą iš Mackūnų k. J. Ambrazevičiui suteiktas agentūrinis Ožeraičio slapyvardis.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 250.

 

Rugpjūčio 5 d. Klevų k. (Rumšiškių vals.) iš vietinių rusų tautybės gyventojų buvo suformuota agentų–smogikų grupė.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 39.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 17, 107.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 152.

 

Rugpjūčio 12 d. buvo vykdoma iš anksto suplanuota ir paruoša agentų–smogikų operacija, siekiant likviduoti Narsuolio būrio partizanus. 6 val. 35 min. Kaišiadorių apskrities MGB skyriaus kariuomenė Pavuolio k. miške, Strėvos upės krante aptiko partizanus. Pastarieji bandė pasipriešinti ginklu ir pasitraukti, tačiau buvo nužudyti. Žuvo trys partizanai: 3-ojo bataliono vadas Antanas Praškevičius-Narsuolis iš Kazokų k. (Kruonio vals.), jo brolis Kazys-Lokys, Petras Čepulinis-Sakalas iš Kairiškių k. (Žiežmarių vals.). Taip pat operacijos metu žuvo partizanų rėmėjas Jurgis Venskus ir jo sūnus, partizanų ryšininkas, Adomas iš Pavuolių k. (Žiežmarių vals.). Visų palaikai buvo užkasti nužudymo vietoje.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 304, l. 3.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 18, 113, 120, 141, 552–553, 643, 694.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 3 d., Vilnius, 2001, p. 733-736.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 106.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 32, 36.

 

Rugsėjo 16 d. per agentų-smogikų vykdytą operaciją Grikšelių sodyboje Naujasodžio k. (Pažaislio vals.) buvo nužudyti 5 partizanai ir dar 4 jų rėmėjai. Tai 6-jo bataliono vadas Jonas Černiauskas-Vaidotas iš Užtakų k. (Rumšiškių vals.), Pranas Ulonas-Sakalas iš Kapitoniškių k. (Rumšiškių vals.), Vladas Grabnickas-Bevardis iš Pievelių k. (Rumšiškių vals.), Anastazija Rumševičiūtė-Narsutė iš Kaugonių k. (Žaslių vals.), partizanas slapyvardžiu Varnas, namų šeimininkas Juozas Grikšelis-Žvirblis iš Naujasodžio k., jo žmona Agota, dukra Skirmantė ir žmonos motina Rožė Kuprėnienė. Visų palaikai buvo užkasti Gastilonių k. palaukėje (dabar užlieta Kauno mariomis).

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1052, l. 144–156.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 250.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 161, 554, 567, 569, 653, 687.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 3 d., Vilnius, 2001, p. 736-738.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 32, 33, 36, 37.

 

Spalio 2 d. buvo areštuotas rezervinio partizanų būrio vadas Jonas Gagas-Salazda iš Aštrago k. (Rumšiškių vals.). J. Gagas daugiausia veikė kaip partizanų žvalgas, telkė jaunus vyrus į rezervistų gretas.

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1052, l. 158–167.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 564.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 50.

 

Spalio 8 d. remiantis sulaikyto Povilo Taparausko duomenimis, 1,5 km nuo Livintų k. (Rumšiškių vals.) miške, tankiuose krūmynuose saugumiečiai surado partizanų ginklų sandėlį. Paima 37 vnt. rankinių granatų RGD-33, 25 vnt. vokiškų rankinių granatų, 2 prieštankinės minos G.M.S.-35, 2 prieštankinės magnetinės minos ir kt. šaudmenys.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 947, l. 317-318.

 

Spalio 20 d. buvo suimtas Jono Gago-Salazdos iš Aštrago k. (Rumšiškių vals.) rezervinis būrys: 4 partizanai, 4 rezerviniai, 4 pagalbininkai.

Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 39.

 

Spalio 21 d. Vilniuje, vairuotojų kursuose buvo suimtas partizanų būrio vadas Jonas Ežeraitis-Vaidotas iš Mackūnų k. (Rumšiškių vals.). Tų pačių metų gegužės mėn. kautynėse buvo sužeistas, po to padirbtais dokumentais, Jono Žukausko pavarde apsigyveno Vilniuje.

LYA, f. K–1, ap. 58, b. 42727/3.
LYA, f. K–11, ap. 1, b. 1049, l. 29–31.
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 943, l. 40-41.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 39.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 631.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai (sud. R. Kaunietis), 3 d., Vilnius, 2001, p. 859–897.

 

Spalio 27 d. remiantis sulaikytos Salomėjos Piliponytės-Rūtos parodymais buvo pravesta čekistinė–karinė operacija. Operacijos metu buvo numatyta, kad Rūta kareivius nuves prie partizanų bunkerio tačiau klaidindama nuvedė prie senos stovyklavietės. Visgi operacijos metu stribams pavyko aptikti du partizanus, kurie atsišaudydami sugebėjo pasitraukti sėkmingai. Operacijos metu buvo nužudytas stribas Lengvinas Visockas.

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1052, l. 158–167.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 251–252.

 

1949 metai

 

Sausio 1 d. Kruonio valsčiaus MGB skyriaus viršininko vyr. ltn. Šalaginov vadovaujami stribai surengė operaciją Darsūniškio k. (Kruonio vals.) gyventojo Juozo Maculevičiaus namuose. Pastebėjus, kad prie namų artinasi saugumiečiai, viduje buvę keturi Žiedo būrio partizanai, nors ir įvyko susišaudymas, sėkmingai pasitraukė. Sužeistas buvo namų šeimininkas. Po operacijos buvo sulaikyti namo šeimininkas Juozas Maculevičius ir Antanas Koklevičius (abu iš Darsūniškio k.).

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 949, l. 3-6.

 

Kovo 14–15 d. Kaišiadorių apskrities MGB skyriaus 2N valdybos kariuomenė ir stribai, vadovaujami viršininko kapitono Kandejev, Kaukinės miške (Žiežmarių vals.) pravedė čekistinę–karinę operaciją. Jos tikslas buvo likviduoti Narsuolio būrio partizanus. Per operaciją buvo surastas prieš kelias savaites apleistas bunkeris, taigi partizanų surasti nepavyko.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 949, l. 24–27.

 

Kovo 18 d. siekiant likviduoti partizanus Stasį Grendą-Smarkuolį iš Klūsų k. (Žaslių vals.), Vincą Čiurinską-Šermukšnį iš Pašulių k. (Rumšiškių vals.) ir Anelę Sidaraitę-Tarbūnienę-Drebulę iš Šilinių k. (Rumšiškių val.) stribų būrys, vadovaujamas Kaišiadorių apskrities MGB skyriaus 2N valdybos viršininko kapitono Kandejev spėjamoje partizanų būvimo vietoje, Beištrakių miške, taip pat aplinkiniuose kaimuose pravedė čekistinę–karinę operaciją. Jos metu minėtų partizanų surasti nepavyko.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 949, l. 24–27.

 

Balandžio 14 d. remiantis informatoriaus duomenimis Žiežmarių valsčiaus MGB skyriaus kariuomenės ir stribų, vadovaujamų to paties skyriaus viršininko leitenanto Anfimov ir Kaišiadorių apskrities MGB skyriaus 2N valdybos vyr. operatyvinio skyriaus įgaliotinio leitenanto Razguliajev buvo pravesta čekistinė–karinė operacija Varkalių k. (Žiežmarių vals.) Emilijos Kirevičienės sodyboje. Operacijos metu įvyko susišaudymas. Partizanai nukovė vieną stribą Prochorovą, tačiau vėliau buvo nušauti patys. Žuvo: Kazys Bumbulis-Tigras iš Kazokų k. (Kruonio vals.), Pranas Mitkus-Pavasaris iš Ąžuolynės k. (Kruonio vals.) ir Kazys Grigaravičius iš Beižionių k. (Semeliškių vals.).

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 949, l. 30–31.
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 952, l. 10.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 61, 252.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 18, 549, 568, 623.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 32, 35.

 

Liepos 10 d. Rumšiškių vals. MGB ginkluoto būrio nariai A. Lekavičius ir J. Petkevičius neblaivūs atėjo į mokyklą, kur po spektaklio vyko jaunimo šokiai. Ten jie susiginčijo su J. Pūru ir jį nušovė. Po šio įvykio J. Petkevičius nuvyko į Rumšiškių vals. MGB poskyrį ir paskelbė, kad jie buvo užpulti partizanų. Atvykę MGB kovotojai Leliūšių k. apšaudė. Išsiaiškinus tikrąsias įvykio aplinkybes, minėti A. Lekavičius ir J. Petkevičius buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 216.

 

Rugpjūčio 13 d. informatorius Valdas pranešė, kad Pravieniškių k. (Rumšiškių vals.) gyventojos Petronėlės Jurevičienės sodyboje slapstosi partizanas Kazys Sinkevičius-Žuvėdra iš Pravieniškių k. Remiantis šiais duomenimis, buvo pasiųsta operatyvinė–karinė grupė, vadovaujama Rumšiškių valsčiaus MGB operatyvinio skyriaus leitenanto Baj. K. Sinkevičius bandė pasislėpti namo palėpėje, tačiau leitenanto Baj buvo nušautas.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 949, l. 82–84.
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 952, l. 10.

 

Rugpjūčio 25 d. remiantis sulaikyto partizano Leono Petkevičiaus iš Vareikonių k. (Žaslių vals.) parodymais, Žiežmarių valsčiaus MGB skyriaus stribai, vadovaujami Kaišiadorių apskrities MGB skyriaus 2N valdybos vyr. operatyvinio skyriaus įgaliotinio leitenanto Razguliajev ir Žiežmarių valsčiaus MGB skyriaus viršininko leitenanto Anfimov, pravedė čekistinė–karinę operaciją Stepono Levicko, gyvenančio Lubakos k. (Žiežmarių vals.), namuose. Apieškos metu tarp kambario sienos ir krosnies buvo surasta slėptuvė, kurioje partizanai buvo palikę savo daiktus (ginklus, dokumentus, drabužius). Šioje slėptuvėje daugiausia lankydavosi Vytautas Janavičius-Šernas iš Mijaugonių k. (Žiežmarių vals.) ir minėtas partizanas L. Petkevičius.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 949, l. 82–84.

 

1950 metai

 

Sausio 20 d. Kaišiadorių MGB 2 N skyriaus operatyvinis įgaliotinis leitenantas Lenkov nutraukė agentūrinę bylą „Smertininkai“ (Nr. 614), kuri buvo užvesta dėl partizanų būrio Narsuolis likvidavimo. Byla buvo nutraukta argumentuojant, kad kone visi pagal ją ieškomi nariai yra nužudyti arba areštuoti. Vienintelis pagal šią bylą likęs gyvas partizanas Vincas Zablackas-Kėkštas iš Joniliškių k. (Kruonio vals.) iškeltas į kitą bylą-formuliarą (Nr. 16406).

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 952, l. 14–15.

 

Balandžio 6 d. Rumšiškių valsčiaus MGB skyriaus karinis būrys, vadovaujamas Kaišiadorių (?) MGB vyr. leitenanto Anisov, remiantis agentūriniais duomenimis pravedė čekistinę-karinę operaciją Gastilonių k. (Rumšiškių vals.) ir šalia esančiame Grabučiškių miške. Operacijos metu buvo surastas partizanas Stasys Matakas-Audra iš Gastilonių k. (Rumšiškių vals.). Prasidėjus susišaudymui, buvo nukauti du kareiviai: Grigorij Šumilov ir Bronius Karpavičius. Operacijos metu taip pat žuvo minėtas partizanas.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 952, l. 103.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 616.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 50.

 

1951 metai

 

Vasario 25 d. Kaišiadorių rajono MGB skyriaus viršininko pavaduotojas kapitonas Lazko ir 2N valdybos viršininko pavaduotojas leitenantas Razguliajev vadovavo čekistinei–karinei operacijai, kurios metu Livintų k. (Kaišiadorių r.) partizanų rėmėjos Uršulės Taparauskienės namuose, specialiai įrengtame bunkeryje, pagal informatoriaus Petrutė duomenis buvo areštuotas partizanas Juozas Žiurinskas-Putinas iš Livintų k. (Rumšiškių vals.), kuris partizanavo nuo 1944 m.

LYA, f. K–19, ap. 1, b. 593, l. 13–16, 22.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 154.

 

Liepos 5 d. savo noru legalizavosi vienas paskutiniųjų A rinktinės Diemedžio būrio partizanas Stasys Šimanskas iš Šilonių k. (Žaslių vals.).

LYA, f. K–19, ap. 1, b. 593, l. 78–81.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 675.

 

Liepos 25 d. kapitonas Gulenko ir viršila Muravskij Pašulių miške medžiojo ir pastebėjo ten esančią palapinę. Joje miegojo nežinomas partizanas, kuris buvo prikeltas. Išsigandęs partizanas sėkmingai pabėgo, kadangi, kaip rašoma operatyvinėje ataskaitoje, Muravskij užsikirto ir nebeveikė ginklas.

LYA, f. K–19, ap. 1, b. 593, l. 83–88.

 

Gruodžio 16 d. Beištrakių miške netoli Livintų k. operatyvinė grupė iš 16 asmenų aptiko žiemai įrengtą bunkerį, kuriame slėpėsi broliai Jonas-Varnėnas ir Zigmas-Agurkas Balčiūnai iš Eitekonių k. (Kaišiadorių vals.). Operacijos metu abu partizanai žuvo.

LYA, f. K–19, ap. 1, b. 593, l. 142–147.
Abromavičius S. Didžioji Kova, Kaunas, 1999, p. 252–253.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 539.
Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 154.
Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai, Kaišiadorys, 1999, p. 31.

 

1953 metai

 

Balandžio 12 d. Migonių k. (Kruonio vals.) žuvo partizanai Antanas Matikas-Skroblas iš Sundakų k. (Jiezno vals.), Antanas Bieliauskas-Dobilas iš Slabados k. (Jiezno vals.) ir namų šeimininkas Antanas Maciulevičius.

LYA, K–41, ap. 1, b. 1045, l. 179.
LYA, K–41, ap. 1, b. 1050, l. 73.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 20, 545, 610, 617.

 

1954 metai

 

Rugpjūčio 12 d. (kai kuriuose šaltiniuose klaidingai nurodoma liepos 24 d.) Avinėlių k. (Kruonio apyl., Kaišiadorių r.) MGB agento V. Šliužo buvo nušautas vienas paskutiniųjų šių apylinkių partizanų Vincas Zablackas-Jovaras iš Joniliškių k. (Kruonio vals.). Palimšių k. gyventojas S. Urbanavičius po įvykio šią datą peiliu išpjaustė ant medžio žievės.

LYA, K–41, ap. 1, b. 1050, l. 81.
Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 20, 697.
S. Urbanavičiaus laiškas Kaišiadorių muziejui, 2014-01-03.

 

Metų pab. Beištrakių apylinkėje (Kaišiadorių r.) suimtas paskutinis šių vietovių partizanas Vincas Žiurinskas-Šermukšnis iš Pašulių k. (Rumšiškių vals.).

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007, p. 20, 557.