Kaišiadorių miesto kronika

1500-1900

1565 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės Lietuvos totorių sąraše įrašytas asmuo Chaišadaras, gyvenęs dabartinių Kaišiadorių apylinkėse.
1590 m. lapkričio 17 d. Pirmas Kaišiadorių gyvenvietės paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose.
1744 m. Kaišiadorių vietovardžio paminėjimas  Žiežmarių parapijos gyvenviečių sąraše.
1858 m. Ties Jatkonių k. geležinkelio tiesėjams pastatomi laikini barakai.
1862 m. gegužės 9 d. Pro Kaišiadoris pravažiavo pirmasis traukinys (į Kauną).
1866 m. Kaišiadoryse gyveno 29 gyventojai.
1870 m. lapkričio 20 d. Memelhofe (Latvija) gimė pirmasis Kaišiadorių kapitulos prelatas, muzikos teoretikas Teodoras Brazys; mirė 1930-09-10, palaidotas prie Kaišiadorių katedros.
1871 m. spalio 24 d. Pro Kaišiadoris pradėjo važiuoti traukiniai iš Vilniaus į Liepoją;  Kaišiadorys tapo geležinkelio mazgu.
1873 m. vasario 3 d. Trakinių k. (Anykščių r.) gimė Juozapas Kukta – pirmasis Kaišiadorių vyskupijos valdytojas; mirė 1942-06-16, palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje.
1873 m. Pro Kaišiadoris pradėjo važiuoti traukiniai maršrutu Romnai (Ukraina)–Liepoja.
1875 m. Valstiečiams išdalijami Gudienos ir Kalniškių kaimai, priklausę Kaišiadorių dvarui.
1883 m. „Słownik geograficzny“ nurodo, kad Kaišiadorių palivarkas priklauso Vladikiškių dvarui. 18501856 m. jo savininkas Ričardas Riomeris, nuo 1877 m. – Eugenijus Riomeris.
1884 m. sausio 22 d. Vyžuonų par. (Utenos r.) gimė Kaišiadorių katedros statytojas ir ilgametis jos klebonas kun. Alfonsas Varnas; mirė 1952-10-17, palaidotas prie Kaišiadorių katedros.
1896 m. kovo 7 d. Kaišiadorių geležinkelio stotyje buvo sulaikytas Jonavos gyventojas Š. Gutmanas, kai bandė siųsti bagažu į Vilnių 540 lietuviškų knygų ir 178 lietuviškas religines brošiūras.
1896 m. spalio 11 d. Pradėjo veikti dviklasė geležinkelininkų mokykla, kurią lankė apie 30 mokinių.
1897 m. Kaišiadoryse gyveno 833 gyventojai.
1900-1920
1901 m. Kaišiadorių dviklasė geležinkelininkų mokykla išleido pirmąją savo auklėtinių laidą.
 
1905 m. Streikavo Kaišiadorių geležinkelio darbininkai.
 
1905 m. Kaišiadorių dvaras parduodamas Justinui Strumilai.
  
1905 m. Vaistininkas Juozas Balsevičius sudarė Kaišiadorių bažnyčios statybos komitetą.
 
1906 m. Kaišiadoriečiai laiške Vilniaus vyskupui rašė: „Kaišiadoryse visi gali patogiausiai parduoti produktus. Kaišiadoryse visa apylinkė gauna prekes nuo geležinkelio, pakrauna ir išsiunčia savo prekes, dėl ko Kaišiadoryse visada masė pravažiuojančios liaudies.“
 
1906 m. lapkričio 19 d. Pradėta statyti Kaišiadorių bažnyčia.
 
1906 m. žiema Iš buvusio grūdų saugojimo sandėlio (magazino) buvo pastatyta laikinoji Kaišiadorių koplyčia ir klebonija.
 
1906 m. Kaišiadoryse gyveno beveik 2000 gyventojų: apie 1100 katalikų, 400 rusų ir 300 žydų.
 
1907 m. rugpjūčio 6 d. Žiežmarių valsčiaus valdyboje susirinkę gyventojai surašė norinčių priklausyti naujai atidaromai filijinei Kaišiadorių bažnyčiai vietovių sąrašą; jame 33 vietovės, turinčios 3470 gyventojų.
  
1907 m. rugpjūčio 18 d. Kaišiadorių parapijos klebonu paskirtas kun. Valerijonas Goliakas.
 
1907 m. lapkričio 24 d. Karkažiškių k. (Žiežmarių sen.) gimė Justinas Pilyponis, fantastinės, mistinės, kriminalinės lietuvių literatūros pradininkas. Daugumą kūrinių parašė Kaišiadoryse, dirbo miškų urėdijoje; mirė Kėdainiuose 1947 m., ten ir palaidotas.
 
1908 m. gruodžio 18 d. Kaišiadorių parapijos klebonu paskiriamas kun. Jurgis Murnikas.
 
1909 m. birželio 25 d. Kun. J. Murnikas pašventina Kaišiadorių kapines, kurios įrengiamos iš dvarininko Justino Strumilos gautame sklype palei geležinkelį; šios kapinės veikia ir dabar.
 
1909 m. liepos 27 d. Kaišiadorių parapijos klebonu pradeda dirbti kun. Feliksas Minginas.
 
1911 m. vasario 11 d. Į Kaišiadoris atvyko dirbti kun. Alfonsas Varnas.
 
1913 m. gruodžio 12 d. Gimė kan. Jonas Mintaučkis, 23 metus (1948–1949, 1966–1981 ir 1982–1988) buvęs Kaišiadorių katedros klebonu, Kaišiadorių vyskupijos tribunolo oficiolas, Lietuvos katalikų kalendorių rengėjas; mirė 1998-04-09, palaidotas prie Kaišiadorių katedros.
 
1914 m. birželio 1 d. Minske įvyko Rusijos geležinkelininkų mokyklų atstovų paradas, kuriame dalyvavo ir grupė Kaišiadorių moksleivių.
 
1915 m. birželio mėn. Kaišiadorių dviklasė geležinkelininkų mokykla išleido XIV – paskutiniąją – savo auklėtinių laidą (10 mokinių).
 
1915 m. rugpjūčio 8 d.(naujuoju stiliumi – 22 d.) Kaišiadoris užėmė kaizerinės Vokietijos kariuomenė. Vokiečių administracija Kaišiadoryse įkūrė kreiso (apskrities) centrą. 
 
1915 m. Kaišiadoryse pastatomas nedidelis medinis krakmolo fabrikas; dirbo apie 20 žmonių.
 
1918 m. rugpjūčio mėn. Iš Rusijos į Kaišiadoris atvyko revoliucionieriai A. Jakševičius, J. Jasiūnas ir kiti,  kurie miestelyje įkūrė komunistinę organizaciją.
 
1918 m. rugpjūčio mėn. Mokytojai Jonas Jurkūnas (1883–1958) ir Vladas Kaveckas (1883–1953) įkūrė Kaišiadoryse lietuvišką dviklasę pradžios mokyklą.
 
1918 m. spalio 1–3 d. Vilniuje įvyko LKP I suvažiavimas; jo delegatu buvo ir kaišiadorietis A. Jakševičius.
 
1918 m. lapkričio 23 d. Kaišiadorių klebono kun. A. Varno pastangomis sudarytas Kaišiadorių parapijos – valsčiaus komitetas; ši data laikoma Kaišiadorių savivaldos pradžia.
 
1918 m. lapkričio 25 d. Prie geležinkelio stoties bolševikai organizavo mitingą, kuriame reikalavo pašalinti „buržuazinę Lietuvos tarybą“.
 
1918 m. gruodžio 6 d. Kaišiadoryse įvyko apskrities valsčių ir parapijų komitetų atstovų suvažiavimas, kuris išrinko apskrities komitetą iš 6 asmenų.
 
1918 m. gruodžio 11 d. Apie 300 kaišiadoriečių susirinko į mitingą prie geležinkelio stoties; jame komunistai ragino kurti  tarybas.
 
1918 m. gruodžio 16 d. Lietuvos laikinoji revoliucinė darbininkų ir valstiečių vyriausybė paskelbė sovietų valdžią Lietuvoje. Manifestą pasirašė ir kaišiadorietis A. Jakševičius.
 
1918 m. gruodžio 30 d. Prie geležinkelio stoties įvyko bolševikų organizuotas mitingas; Kaišiadoryse pradėjo veikti revoliucinis komitetas, kurio būstinė buvo dabartinėje Vytauto Didžiojo g. Nr. 25. Pirmininkas Petras Vasiliauskas.
 
1918 m. gruodis Prie dviejų pradžios mokyklos klasių susikuria ir trečioji; iš viso mokykloje mokėsi apie 60 vaikų; pradeda dirbti ir trečioji mokytoja – Eleonora Ratkevičaitė.
 
1918–1919 m. žiema Kaišiadoryse veikė suaugusių mokymo kursai, kuriuos suorganizavo pradžios mokyklos mokytojai.
 
1919 m. sausio mėn. Vokiečių kareiviai išvaikė miestelio revoliucinį komitetą.
 
1919 m. vasario 18 d. Pradėjo dirbti Kaišiadorių valsčiaus savivaldybė.
 
1919 m. balandžio 2 d. Kaišiadoryse Lietuvos ir Baltarusijos revoliucinės tarybos bei vokiečių kariuomenės atstovai pasirašė sutartį, pagal kurią mainais už Vilniuje sulaikytą Vokietijos misijos 13 žmonių grupę iš Lietuvos kalėjimų paleisti 24  revoliucionieriai.
 
1919 m. Kaišiadoryse įsikurė Lietuvos kariuomenės žvalgybos punktas, kurio viršininkas buvo fon der Lėjus.
 
1919 m. balandžio 2 d. Įsteigiama Atskiroji komendantūra (komendantas kap. J. Kundrotas); 1919-05-08 pavadinta Kaišiadorių komendantūra; 1919–1920 m. kovose už nepriklausomybę žuvo 15 komendantūros kareivių.
 
1919 m. gegužės mėn. Iš Kaišiadorių išsikraustė vokiečių okupacinė kariuomenė.
 
1919 m. liepos 6 d. Iš Kaišiadorių stoties į Radviliškį išvyko pirmasis nepriklausomos Lietuvos traukinys; šiam įvykiui atminti 1995-07-05 atidengta memorialinė lenta.
 
1919 m. rugsėjo 13 d. Kaišiadoryse įsteigtas partizanų-šaulių būrys. Būrys 1920 m. formaliai perėjo į šaulius ir įsteigtas „Lietuvos šaulių sąjungos Trakų rajonas“.
 
1919 m. spalio 26 d. Kaišiadoryse įvyko Šv. Zitos tarnaičių draugijos steigiamasis susirinkimas; mokytojai pažadėjo mokyti tarnaites rašto.
 
1919 m. gruodžio 1 d. Kaišiadoryse apsilankė gyd. Nagevičius ir įkūrė moterų komitetą (iš 12 narių) kareiviams šelpti.
1920-1930
1920 m. sausio 7 d. Kaišiadoryse įregistruotas pirmasis Lietuvoje Katalikių moterų sąjungos skyrius (27 narės ).
 
1920 m. vasario 21–23 d. Vykstant neramumams Kauno įguloje, bandoma sukelti riaušes ir kariuomenės dalinyje, stovėjusiame Kaišiadoryse, tačiau  nesėkmingai.
 
1920 m. kovo 18 d. Popiežiaus atstovas Lenkijai ir vizitatorius arkivysk. Achille Ratti, vykdamas iš Vilniaus į Kauną, buvo sustojęs Kaišiadoryse ir apžiūrėjo Kaišiadorių bažnyčios statybą; po dvejų metų A. Ratti buvo išrinktas popiežiumi ir pasivadino Pijum XI.
 
1920 m. pabaiga Kaišiadorys tapo Trakų apskrities centru.
  
1921 m. Įsteigta Kaišiadorių (Trakų) apskrities ligoninė.
 
1921 m. Kaišiadorių valsčiaus savivaldybėje iš 22 tarybos narių 17 priklausė krikščionių demokratų partijai.
 
1922 m. kovo 8 d. Vilniaus vyskupijos administratorius vysk. Jurgis Matulaitis kan. J. Kuktą paskyrė neokupuotos Vilniaus vyskupijos dalies administratoriumi.
 
1922 m. Įsteigta Kaišiadorių miškų urėdija (8 girininkijos Trakų (Kaišiadorių) ir Kauno apskrityse).
 
1923 m. kovo 11 d. Kaišiadoryse įkurta skautų draugovė, pavadinta Mindaugo vardu.
 
1923 m. Pagal pirmojo Lietuvos Respublikos gyventojų surašymo duomenis, Kaišiadoryse gyveno 1929 gyventojai.
 
1923 m. vasario 21 d. Trakų (Kaišiadorių) apskrities taryba priėmė nutarimą bausti iki 100 litų baudomis tėvus, kurie be pateisinamų priežasčių neleidžia savo vaikų į mokyklą.
 
1924 m. vasario 26 d. Kaišiadorių pradžios mokykla pertvarkoma į progimnaziją – sudaromos dvi progimnazijos klasės, dirba 9 mokytojai.
 
1924 m. spalio 26 d. Kaišiadorių progimnazijoje įvyko steigiamasis ateitininkų susirinkimas; narių – apie 50; pirmasis kuopos pirmininkas buvo A. Dudėnas.
 
1924 m. Trakų (Kaišiadorių) apskrities inž. A. Aleksandravičius parengė naują Kaišiadorių bažnyčios projektą.
 
1925 m. Įkurtas vartotojų kooperatyvas.
 
1925 m. Kaišiadoryse susibūrė Darbo federacijos skyrius; į kurį įstojo apie 160 narių.
 
1926 m. balandžio 4 d. popiežius Pijus XI pasirašė aktą „Lituanorum gente“, kuriuo paskelbė Lietuvos Bažnytinę provinciją su metropolija Kaune ir keturias naujas vyskupijas: Telšių, Vilkaviškio, Panevėžio ir Kaišiadorių.
 
1926 m. balandžio 5 d. Popiežius Pijus XI pirmuoju Kaišiadorių vyskupijos vyskupu nominavo kan. J. Kuktą.
 
1926 m. gegužės 1 d. Arkivysk. J. Matulaitis Kauno arkikatedroje bazilikoje kan. J. Kuktą konsekravo vyskupu.
 
1926 m. gegužės 1 d. Nominantas Juozapas Kukta Kauno arkikatedroje bazilikoje iš arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus priėmė vyskupišką konsekraciją.
 
1926 m. „Ūkininko patarėjas“ rašė: „Švietimo ministerija jau šiemet įsteigė dvi medžio apdirbimo mokyklas – Seirijuose ir Kaišiadoryse. Abiem nupirkta po 10 komplektų įvairiausių mašinų.“ Mokykla veikė iki 1938 m. vasaros; ją baigė apie 300 mokinių.
 
1928 m. rugsėjo 25 d. Vysk. J. Kukta naujoje Kaišiadorių  katedroje prie laikinojo altoriaus laikė pirmąsias šv. Mišias.
 
1928 m. spalio 2 d. Kaišiadoryse iškilmingai paminėtas Lietuvos policijos dešimtmetis.
 
1928 m. gruodžio 23 d. Oficialiai uždaroma senoji Kaišiadorių bažnyčia ir pereinama su visomis pamaldomis į naująją katedrą, kol kas tik viena įrengta Švč. Sakramento koplyčia. Pirmąsias šv. Mišias aukojo kun. Alfonsas Varnas, pamokslą pasakė kun. Nikodemas Švogžlys-Milžinas.
1930-1940
1930 m. birželio 20 d. Dainų šventėje Kaune dalyvavo Kaišiadorių katedros šv. Cecilijos choras; kuriame buvo 29 choristai.
 
1930 m. rugpjūčio 15 d. Kaišiadoryse iškilmingai sutiktas Vytauto Didžiojo paveikslas; šio kunigaikščio jubiliejaus paminėjimo bažnytinio komiteto pirmininkas prel. B. Sužiedėlis, pasaulietinio – Trakų šaulių rinktinės valdybos pirm. kpt. Juodvalkis.
 
1930 m. Minint Vytauto Didžiojo 500-ąsias mirties metines, Kaišiadorių m. Ilgoji gatvė pavadinta Vytauto Didžiojo vardu.
 
1930 m. rugsėjo 10 d. Grįždamas iš gydymosi užsienyje, Miunchene mirė muzikologas prel. T. Brazys, palaidotas prie Kaišiadorių katedros.
 
1931 m. balandžio 1 d. Kaišiadoryse pradėti statyti mūriniai vyskupijos kurijos rūmai. Statybos reikalais rūpinosi generalvikaras prel. dr. Juozapas Labukas.
 
1931 m. birželio 20–21 d. Kaišiadoryse vyko vyskupijos Eucharistinis kongresas; į jį buvo užsiregistravę apie 19 tūkst. dalyvių.
 
1931 m. lapkričio 23 d. Katedroje baigtas įrengti vyskupo sostas. Jo autorius – skulptorius Vincentas Jakševičius, kilęs iš Švėkšnos. Gruodžio 8 d. vysk. J. Kukta pirmą kartą sėdo į savo sostą ir celebravo pontifikalines šv. Mišias.
 
1931 m. Žemės ūkio kursuose Kaišiadoryse mokėsi 156 jaunieji žemdirbiai.
 
1931 m. Suaugusiųjų kursuose Kaišiadoryse mokėsi  75 žmonės.
 
1931 m. Kaišiadorių ligoninėje – 10 lovų, 1 gydytojas, 1 med. felčeris, 2 med. seserys, 1 akušerė, 4 sanitarės, 1 ūkio vedėjas; 1931 m. lovų skaičius padidėjo iki 20, personalas liko tas pats.
 
1932 m. Baigta Kaišiadorių katedros statyba.
 
1933 m. kovo 19 d. Vysk. Juozapas Kukta persikėlė į naujai pastatytus mūrinius vyskupijos kurijos rūmus.
 
1933 m. Įkurta Trakų (Kaišiadorių) apskrities švietimo draugija, kurios valdybai priklausė apskrities viršininkas J. Merkys, miškų urėdas P. Malvicas, banko direktorius J. Jakulis ir kt.
 
1933 m. Atidarytas vaikų darželis; jį globojo Kūdikių gelbėjimo draugija; vedėja Navickienė; 10 vaikų, beveik visi našlaičiai.
 
1934 m. birželio 17 d. Kaišiadoryse buvo švenčiama Tautos šventė, kurioje dalyvavo A. Smetona su grupe vyriausybės narių.
 
1934 m. Baigti statyti apskrities rūmai (dabar Savivaldybės rūmai).
 
1935 m. Baigti statyti Kaišiadorių vyskupijos rūmai.
 
1936 m. gegužės 10 d. Vysk. J. Kukta konsekravo Kaišiadorių katedrą.
 
1936 m. gegužės 11–12 d. Kaišiadoryse buvo surengtas vyskupijos Sinodas.
 
1936 m. Baigta statyti mūrinė pradžios mokykla (šalia dabartinio Kultūros centro).
 
1936 m. Vietoj vieškelio pradėtas tiesti plentas iš Kaišiadorių į Žaslius.
 
1936 m. Kasant durpes prie Kaišiadorių, rasti žmogaus griaučiai; manoma, kad jie 1863 m. sukilimo dalyvio.
 
1937 m. Kaišiadoryse gyveno 1283 katalikai, 369 žydai, 24 stačiatikiai, 12 mahometonų, 18 evangelikų liuteronų, po 1 sentikį, karaimą ir kalvinistą – iš viso 1709 gyventojai.
 
1938 m. gegužės 26 d. Apskrities mokyklų šventė. Dalyvavo 1400 mokinių. Sporto pratimai, dainos, parodos.
 
1938 m. „Klijai“ bankrutavo, fabriką pirko pramonininkas iš Rygos.
  
1938 m. Šaulių būrio dūdų orkestras (vad. R. Skorobogatovas) pažymėjo savo gyvavimo 10-metį.
 
1938 m. Uždaroma amatų mokykla (įkurta 1926 m.).
 
1938 m. Gilinama Lomena; nusausinta apie 1500 ha Žiebenos durpyno.
 
1938 m. Kaišiadoriečiai įteikė kariams lengvąjį kulkosvaidį ir 20 šautuvų, kuriuos nupirko už surinktus pinigus; kulkosvaidis ir 16 šautuvų buvo įteikta ir vietos šauliams; įvyko paradas.
 
1938 m. Kūno kultūros rūmai buv. Kaišiadorių geležinkelio stoties dirbtuvėse  įrengė sporto salę; čia treniravosi ir Lietuvos krepšinio rinktinė, tapusi Europos čempione; per čempionato atidarymą Kaune  liaudies šokius šoko Kaišiadorių gimnazijos merginų ratelis.
 
1939 m. birželio mėn. Išleista I Kaišiadorių gimnazijos laida (14 abiturientų); iš viso gimnazijoje mokėsi 301 mokinys.
 
1939 m. liepos 25–26 d. Buv. valstybinės amatų mokyklos patalpose medžio drožinių, braižybos ir paišybos darbų paroda.
 
1939 m. rugsėjo mėn. Pradžios mokykloje įsikuria karo pabėgėlių paskirstymo punktas.
 
1939 m. rugsėjo mėn. Karo audra iš Vilniaus į Kaišiadoris atbloškia lenkų pabėgėlius, tarp jų ir įžymiąją lenkų kino aktorę Jadvygą Smosarską.
 
1939 m. Kaišiadoryse gyveno virš 2000 gyventojų.
 
1939 m. Metų pabaigoje Trakų apskrities administracija iš Kaišiadorių persikėlė į Trakus, nes Rytų Lietuva buvo grąžinta Lietuvai; Kaišiadorys liko valsčiaus centru.
 
1939 m. lapkričio mėn. Šaulių būrys suruošė kariuomenės šventės minėjimą; koncertavo Valstybinio teatro operos solistai.
1940-1950
1940 m. pavasaris Mokytojų konferencija Kaišiadoryse; svarstyti suaugusiųjų mokymo reikalai.
1940 m. Gimnazijoje susikūrė šaulių būrys, į kurį įstojo 40 berniukų ir 10 mergaičių.
 
1940 m. birželio mėn. „Lietuvos žinios“ rašė: „…Jau kuris laikas, kai Kaišiadorių gimnazijos sporto aikštėje vakarais susirenka kariai ir vietos moksleiviai bei darbininkai, kurie čia sužaidžia draugiškas tinklinio, krepšinio ir kvadrato žaidynes. Dalis miestiečių susirenka pasiklausyti karių instrumentų muzikos… Nuoširdžiai ir maloniai su kariais pasikalba darbininkai. Jie vaišinasi tabaku, pasikeičia anekdotais ir kitais pašnekesiais. Arčiau susipažinti SSSR kariai rodo kino filmus ir kt. pramogas“.
 
1940 m. liepos mėn. Liaudies Seimo rinkimai, Kaišiadorių mieste buvo dvi balsavimo urnos: pradinėje mokykloje ir geležinkelio stotyje.
 
1940 m. Iš Kaišiadorių į SSRS žemės ūkio parodą išvyko Gudienos k. valstietis Zigmas Putnikas ir Lomenių k. valstietis Ignas Steponavičius.
 
1940 m. Nacionalizuojamos dvi Kaišiadorių įmonės: „Klijai“ ir A. Zilberkveito vaisvandenių  įmonė.
 
1940 m. rugpjūčio mėn. Susikūrė Kaišiadorių tarnautojų profsąjunga, jungianti daugiau kaip 30 narių; pirmininku išrinktas Justinas Pilyponis, rašytojas.
 
1940 m. rugsėjo 1 d. Kaišiadorių gimnazijoje mokslo metus pradėjo 354 mokiniai.
 
1940 m. ruduo Vyskupijos rūmus užėmė raudonarmiečiai, o pati kurija buvo priversta išsikelti į Žaslius; vyskupo darbo kabinete buvo įrengtas „raudonasis kampelis“.
 
1941 m. žiema Kaišiadorių gimnazijoje įkurta komjaunimo organizacija.
 
1941 m. sausio mėn. Pirmą kartą Kaišiadoryse iškilmingai pažymimos Rusijos bolševikų (komunistų) partijos įkūrėjo V. Lenino mirties metinės.
 
1941 m. Tik ką susikūrusi MTS gavo 2 traktorius, 2 sunkvežimius, keliolika ūkio mašinų; MTS priklauso 6 arklių nuomojimo punktai.
 
1941 m. Pirmą kartą Kaišiadoryse iškilmingai paminėta Gegužės 1-oji.
 
1941 m. birželio 14 d. Suimamos ir į Sibirą ištremiamos Kaišiadorių gimnazijos direktoriaus Stasio Kairiūkščio, Zigmo Šimašiaus ir kt. šeimos.
 
1941 m. birželio 15 d. Iš Kaišiadorių geležinkelio stoties išvyko pirmasis ešelonas su į Sibirą tremiamais aplinkinių valsčių gyventojais, iš kurių 165 buvo iš dabartinės Kaišiadorių r. teritorijos.
 
1941 m. birželio 24 d. Geležinkelio stotyje vokiečiai subombarduoja karinį ešeloną su  raudonarmiečiais.
 
1941 m. birželio 25 d. Rusų kariškiai suėmė du Kaišiadoryse buvusius kunigus: Andrių Juknevičių (g. 1882 m.) ir Alfonsą Ažubalį (1915–1994 m.). Kun. A. Juknevičių netoli Girelės miško nušovė, o kun. A. Ažubaliui pavyko pabėgti.
 
1941 m. birželio 27 d. Nuo Žiežmarių pusės į Kaišiadoris įvažiavo vokiečių kariai – pirmiausia dviratininkai, po jų – motorizuotieji. Prasidėjo hitlerinė okupacija.
 
1941 m. birželio 28 d. Susikūrė Tautinis komitetas, kuriam vadovavo Kaišiadorių mokyklos direktorius Domas Kalvelis (1900–1944).
 
1941 m. liepos 11 d. Miesto pakraštyje, Ščebnicos kaime, sušaudyta 18 komunistų, komjaunuolių; 1960-10-29 toje vietoje buvo atidengtas paminklinis akmuo; 1972 m. sušaudytųjų palaikai perkelti į sovietinių karių kapus prie Girelės miško, o prie rekonstruoto kelio į Žiežmarius pastatytas obeliskas (autoriai – arch. Z. Sakalauskas ir dail. L. Glinskis), kuris stovi ir dabar.
 
1941 m. rugpjūčio 26–28 d. Strošiūnų šile vokiečiai ir jų talkininkai sušaudė apie 4 tūkstančius Kaišiadorių, Žiežmarių, Žaslių ir kitų aplinkinių vietovių žydų; toje vietoje 1964-10-16 pastatyti paminkliniai akmenys, o 1992 m. – tautodailininko Vidmanto Kapačiūno memorialiniai paminklai.
 
1941 m. Kaišiadorių klijų fabriko direktoriumi paskiriamas kpt. Povilaitis;  visa produkcija vežama į Vokietiją.
 
1942 m. birželio 16 d. Mirė vysk. J. Kukta; palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje.
 
1942 m. birželio mėn. Kaišiadorių vyskupiją pradėjo valdyti prel. Juozapas Matulaitis-Labukas; valdė iki 1943-04-24.
 
1943 m. sausio 9 d. Popiežius Pijus XI vysk. T. Matulionį paskyrė Kaišiadorių vyskupijos valdytoju; šias pareigas jis pradėjo vykdyti nuo 1943-04-24,  vyskupiją valdė iki suėmimo 1946-12-18.
 
1943 m. vasario 27 d. Vokiečių okupacinė administracija išleido atsišaukimą „Lietuviai, prie ginklo, stokite į „Lietuvių legioną“; bet nė vienas Kaišiadorių gimnazijos moksleivis į atsišaukimą neatsiliepė.
 
1943 m. liepos 15 d. Girelės miške, kur buvo sušaudytas kun. A. Juknevičius (1941-06-25), pastatytas kryžius;  atstatytas 1989 m.
 
1944 m. pradžia Susikuria Didžiosios Kovos būrys – Didžiosios Kovos partizanų apygardos pirmtakas. Apėmė beveik visą dabartinio Kaišiadorių r. teritoriją. Vadas – J. Misiūnas (slap. Žalias Velnias).
 
1944 m. vasara Vokiečių okupacijos metu buvęs Kaišiadorių miesto policijos vachmistras Jonas Misiūnas (Žalias Velnias) pradėjo organizuoti partizanus Žaslių, Kaišiadorių, Žiežmarių ir kituose aplinkiniuose valsčiuose – tai buvo Didžiosios Kovos apygardos pradžia.
 
1944 m. liepos 15 d. Raudonosios armijos 277 šaulių divizija, vadovaujama gen. mjr. S. Gladyševo, užima Kaišiadoris; sugriaunama geležinkelio  stotis, sudegė miesto šiaurinė dalis.
 
1944 m. rugpjūčio mėn. Praūžus frontui, atnaujina darbą Klijų fabrikas; jo direktoriumi paskiriamas to paties fabriko darbininkas Jonas Zakarevičius.
 
1944 m. spalio 1 d. Prasidėjo mokslo metai Kaišiadorių gimnazijoje; jos patalpos buvo Vytauto Didžiojo g.
 
1945 m. Iš dabartinės Kaišiadorių r. teritorijos į Permės sritį buvo ištremta 101 gyventojas.
 
1945 m. birželio 24 d. Suimamas  kun. St. Kiškis.
 
1945 m. rugsėjo mėn. Kaišiadorių gimnazijoje mokosi 319 mokinių, dirba 16 mokytojų, iš jų tik vienas komunistas – gimnazijos direktorius Balys Purvinis.
 
1946 m. balandžio mėn. Pradėjo kurtis Kaišiadorių apskritis.
 
1946 m. Į Tiumenės sritį iš dabartinės Kaišiadorių r. teritorijos buvo ištremta 20 gyventojų.
 
1946 m. spalio 6 d. Išėjo pirmasis Kaišiadorių apskrities laikraščio „Bolševikiniu keliu“ numeris; redaktorius Vytautas Gutauskas; tiražas 2000 egz. Ėjo du kartus per savaitę.
 
1946 m. gruodžio 18 d. Suėmus vysk. T. Matulionį, Kaišiadorių vyskupiją pradėjo valdyti prel. Bernardas Sužiedėlis; valdė iki suėmimo 1949 m.
 
1946 m. Pradėjo veikti lentpjūvė „Alksnis“.
 
1946 m. Atidarytas vaikų darželis, suaugusiųjų gimnazija, knygynas.
 
1947 m. sausio 7 d. Artėjant rinkimams į LSSR AT, Kaišiadorių ir Žaslių valsčių atstovai nusiuntė laišką J. Stalinui, kad „su milžinišku pakilimu ir entuziazmu sutinkame rinkimus į LTSR AT. Mūsų širdyse gilus dėkingumo jausmas bolševikų partijai ir Jums, mūsų Vade ir Mokytojau“. Tai pirmas spaudoje („Bolševikiniu keliu“) paskelbtas laiškas iš Kaišiadorių „didžiajam vadui“.
 
1947 m. Kaišiadorių ir Žaslių valsčių rinkimų apygardoje AT deputatu išrenkamas K. Trubickas, Kaišiadorių t. ū. traktorininkas.
 
1947 m. balandžio 15 d. Apskrities laikraštis pranešė, kad Kaišiadorių valsčius I ketvirčio pieno paruošų planą „gėdingai sužlugdė“, teįvykdęs jį vos 5,7 proc.; mėsos paruošų planas dar labiau sužlugdytas (įvykdytas vos 0,8 proc.).
 
1947 m. balandžio mėn. Kaišiadorių duonos kepykloje dirba 3 žmonės; duona pardavinėjama visiškai žalia, tešloje galima rasti skiedrų ir skudurų.
 
1947 m. balandžio 19 d. Pradžios mokyklos salėje įvyko apskrities valstiečių suvažiavimas, dalyvavo 250 žmonių; nusiųstas laiškas J. Stalinui.
 
1947 m. balandžio mėn. Kaišiadoryse atidaryta Vartotojų kooperatyvo valgykla.
 
1947 m. gegužės 25 d. Į Kaišiadoris atvažiavo LSSR AT prezidiumo pirmininkas J. Paleckis.
 
1947 m. gegužės 29 d. Kaišiadoryse apsilankė LKP CK I sekretorius A. Sniečkus.
 
1947 m. Komunalinio ūkio skyrius pradėjo statyti miesto gyventojams pasilinksminimų ir susirinkimų namus.
 
1947 m. Pradėtos organizuoti Kaišiadorių atstatymo talkos.
 
1947 m. Apskrities progimnazijų ir gimnazijų moksleivių spartakiada Kaišiadoryse.
 
1947 m. birželio 12 d. Saugumiečiai išaiškina, kad Kaišiadorių gimnazijoje veikia pogrindinė grupė, kuri platina antisovietinius atsišaukimus. Tarp suimtųjų – Edvardas Bandzevičius, būsimasis poliglotas, vertėjas.
 
1947 m. liepa Apskrities pieninėje „Gerovė“ pradėtas gaminti sviestas, varškė, valgomieji ledai.
 
1947 m. rugsėjo 6 d. Kaišiadorių pradinėje mokykloje miesto visuomenė iškilmingai paminėjo Maskvos 800 m. jubiliejų.
 
1947 m. rugsėjo mėn. Ligoninė gavo rentgeno aparatą.
 
1948 m. sausio 18 d. Rinkimai į vietines tarybas, už kandidatus balsavo 93,1 proc. visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų.
 
1948 m. sausio 26 d. Kaišiadorių gimnazijoje 12 klasių, 322 mokiniai, 22 mokytojai.
 
1948 m. vasario 2 d. Miesto DŽDT I sesija; pirmininku išrinktas Kapeliorius.
 
1948 m. vasario 5 d. Valsčiaus DŽDT I sesija; pirmininku išrinktas A. Kanapinis.
 
1948 m. vasario 7 d. Apskrities DŽDT I sesija; pirmininku išrinktas Feliksas Dastikas.
 
1948 m. vasario mėn. Valsčiaus mokytojų konferencija.
 
1948 m. kovo 30 d. Apskrities jaunųjų mokytojų konferencija „Daugiau dėmesio ideologiniam darbui“.
 
1948 m. kovo 31 d. Pradinės mokyklos salėje apskrities valstiečių, MTS ir t. ū. darbuotojų suvažiavimas.
 
1948 m. balandžio 8 d. „Bolševikiniu keliu“ laikraštis išspausdina vedamąjį „Burkimės į kolektyvinius ūkius“; prasidėjo masinis ūkininkų varymas į kolūkius.
 
1948 m. Apskrities krepšinio turnyras „Bolševikiniu keliu“ ir LLKJS apskrities komiteto taurei laimėti; dalyvavo 4 komandos.
 
1948 m. gegužės 6 d. „Bolševikiniu keliu“ rašo, kad „Kaišiadorių apskr. darbuotojai savo pasitarimuose su entuziazmu pradėjo  paskolos pasirašymą. Jau pirmosiomis valandomis vien tik Kaišiadorių m. dirbantieji pasirašė paskolos virš 500 000 rb. sumai“.
 
1948 m. gegužės 22 d. Į 33 vagonų ešeloną Kaišiadorių geležinkelio stotyje trėmimui į Jeniseiską (Krasnojarsko kraštas) buvo suvežtos 196 šeimos iš Kaišiadorių ir 175 šeimos iš Jiezno rajonų – iš viso 915 žmonių, iš jų 280 vaikų. Tai buvo didžiausias pokario metais tremtinių ešalonas iš Kaišiadorių.
 
1948 m. gegužės mėn. Pradėjo dirbti Kaišiadorių klijų fabrikas.
 
1948 m. rugpjūčio 4 d. „Prie grūdų priėmimo punkto (…) bangavo raudonųjų gurguolių dalyviai iš Kaišiadorių, Žaslių, Gegužinės ir Kruonio valsčių. Kruonio valsč. gurguolė susidėjo iš 135 vežimų“, – rašė „Bolševikiniu keliu“ laikraštis.
 
1948 m. rugsėjo 25 d. Pradžios mokyklos salėje su visuomene susitiko V. Mykolaitis-Putinas, A. Venclova, J. Būtėnas ir K. Marukas.
 
1948 m. spalio 22 d. Apskrities darbininkų ir valstiečių korespondentų I suvažiavimas; dalyvavo 75 žmonės.
 
1948 m. gruodžio mėn. Kaišiadorių gimnazijoje 67 pionieriai.
 
1949 m. kovo 25 d. Į Kaišiadorių geležinkelio stotyje formuojamą ešeloną buvo suvežta 541 rajono gyventojas. Juos ištrėmė į Usoljos rajono Žilkino gyvenvietę (Irkutsko sritis).
 
1949 m. gegužės 28 d. Gimnazijoje – 123 pionieriai; mokslo metų pradžioje buvo 18 pionierių, komjaunuolių – 46.
 
1949 m. rugsėjo 30 d. Knygų mugė Kaišiadoryse.
 
1949 m. rugsėjo mėn. Kan. J. Stankevičius, Kauno arkivyskupijos valdytojas, paskiriamas ir Kaišiadorių bei Vilkaviškio vyskupijų valdytoju; juo buvo iki 1957 m.
 
1949 m. spalio 25 d. Pirmoji rudens maisto produktų ir pramoninių prekių mugė.
 
1949 m. lapkričio 27 d. Kaišiadoryse koncertavo Valstybinis dainų ir šokių ansamblis.
 
1949 m. gruodžio mėn. Mokyklos scenos mėgėjų būreliui vadovauja Mykolas Arlauskas, vėliau Seimo narys, tarp vaidintojų – Gerardas Brazauskas, Bronius Genzelis, būsimasis Seimo narys.
 
1949 m. gruodžio mėn. Kaišiadorių pieninė pradėjo gaminti kazeiną.
1950-1960
1950 m. sausio 1 d. Atidarytas tuberkuliozės dispanseris.
 
1950 m. kovo 2 d. Kaišiadorių MTS gavo pirmąjį apskrityje savaeigį kombainą.
 
1950 m. kovo 12 d. „Kovo 12 d. prie urnų visu 100 proc. atėjo Kaišiadorių miesto rinkėjai“, rinkdami SSRS AT deputatus, – skelbė „Bolševikiniu keliu“ laikraštis.
 
1950 m. rugsėjo mėn. Valstybinis dailės muziejus surengė Kaišiadoryse kilnojamąją parodą.
 
1950 m. spalio 31 d. Kaišiadorių MTS įsigijo elektros dinamo mašiną.
 
1950 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Laisvės Kovų Sąjungos Kalnų srities vado įsakymu likviduota Didžiosios Kovos apygarda kaip neturinti tarp pavieniui besipriešinančių kovotojų organizuotos kovos elementų.
 
1950 m. gruodžio mėn. Miesto jaunimas susitiko su SSRS sporto meistru A. Vietrinu.
 
1950 m. Panaikinus apskritis, Kaišiadorys tapo rajono centru.
 
1950 m. Rajone „susikūrė“ 58 kolūkiai.
 
1951 m. sausio mėn. Pradėjo veikti sanitarinė bakteriologinė laboratorija.
 
1951 m. sausio 22 d. Išėjo Kaišiadorių MTS politinio skyriaus laikraščio „Kolūkiečių draugas“ pirmasis numeris.
 
1951 m. rugsėjo 9 d. Vidurinėje mokykloje įsteigta vaikų biblioteka.
 
1951 m. spalio 2 d. Iš Kaišiadorių geležinkelio stoties į Tomsko sritį išsiunčiamas ešelonas su tremtiniais, iš kurių 207 gyveno dabartinio Kaišiadorių r. teritorijoje.
 
1951 m. lapkričio 10 d. „Bolševikiniu keliu“ rašė: „Miestas skendėjo iliuminacijų šviesoje, o tarp šilko vėliavų ir žalumynų – didingi mūsų vadų V. I. Lenino ir J. V. Stalino portretai“.
 
1952 m. spalio mėn. Rajoninėje meno saviveiklos apžiūroje Kaišiadoryse dalyvavo 21 kolektyvas (521 dalyvis).
 
1952 m. Miesto ligoninė sujungta su poliklinika.
 
1953 m. pradžia Kaišiadoryse suimamas Adomas Matačiūnas (slap. Diemedis) iš Žaslių valsčiaus, Paukščių kaimo – paskutinis Didžiosios Kovos apygardos partizanas ir nuteisiamas ilgiems metams kalėti.
 
1953 m. vasario 22 d. Rinkimai į vietines tarybas.
 
1953 m. balandžio 1 d. Rajono laikraštis išėjo nauju pavadinimu – „Komunistiniu keliu“.
 
1953 m. liepos 16 d. „Komunistiniu keliu“ praneša, kad Kaišiadoryse po karo pastatyta daugiau kaip 80 individualių gyvenamųjų namų, atsirado naujos Komjaunimo (dabar Maironio), Pionierių (dabar J. Basanavičiaus), Žemaitės gatvės.
 
1953 m. liepos 19 d. Rajono laikraštis rašo, kad Kaišiadorių t. ū. dirbantieji „išreiškė širdingą padėką komunistų partijos CK  už tai, kad laiku demaskavo liaudies priešą L. Beriją“, nes „išsigimėlis Berija kėsinosi į valdžią, kad parduoti Tarybų Sąjungą užsienio kapitalistams“.
 
1953 m. rugsėjo 1 d. 1-ojoje vid. mokykloje – 700 moksleivių.
 
1953 m. rugsėjo mėn. Kauno muzikinis dramos teatras Kaišiadoryse suvaidino A. Ostrovskio komediją „Be kaltės kalti“ ir A. Simukovo „Mergužėlės lelijėlės“.
 
1953 m. rugsėjo 4 d. „Komunizmo keliu“ laikraščio redaktore paskirta Malvina Baltušnikienė. Ji laikraštį redagavo iki 1959 m.
 
1953 m. rugsėjo 29 d. Mirė vienas pirmųjų Kaišiadorių pradinės mokyklos mokytojų Vladas Kaveckas (g. 1883 m.),  palaidotas Kaišiadorių kapinėse.
 
1954 m. Rinkimuose į SSRS AT ir LSSR AT dalyvavo 99,95 proc. rinkėjų, už kandidatus į deputatus Kaišiadorių rajone balsavo 99,94 proc. rinkėjų.
 
1954 m. gegužės 1 d. Kaišiadorių MTS turėjo 50 traktorių; rajono kolūkiuose dirbo 8 agronomai, 9 zootechnikai.
 
1954 m. spalio 2–3 d. „Pergalės“ kino teatre kino filmų moksleiviams festivalis.
 
1954 m. spalio 30–31 d. Rajono žemės ūkio paroda Kaišiadoryse.
 
1954 m. gruodžio 12 d. Kaišiadorių rajono liaudies teismo rinkimuose dalyvavo 100 proc. visų įregistruotų rinkėjų.
 
1955 m. vasario 27 d. Rinkimuose į vietines tarybas dalyvavo visi 12 408 rinkėjai, už kandidatus į deputatus balsavo 99,95 proc. rinkėjų; rinkimuose į Kaišiadorių miesto tarybą dalyvavo visi 1762 rinkėjai, už kandidatus į deputatus balsavo 99,77 proc.
 
1955 m. kovo 19–20 d. Rajono meno saviveiklos apžiūroje, įvykusioje Kaišiadorių prad. mokyklos patalpose, dalyvavo 16 liaudies šokių būrelių, 12 dramos ratelių, 2 mišrūs chorai, 4 vaikų chorai, 1 skudučių ansamblis – iš viso 537 saviveiklininkai.
 
1955 m. balandžio 1 d. Visas Klijų fabriko kolektyvas pasirašė Pasaulinės Taikos Tarybos kreipimąsi.
 
1955 m. birželio 12–13 d. Kaišiadoryse įvyko X moksleivių spartakiada.
 
1955 m. spalio 30 d. Rajono žemės ūkio paroda Kaišiadoryse, 67 dalyviai.
 
1955 m. lapkričio 20 d. Pradinės mokyklos salėje paskaitą „Mokslo ir religijos nesutaikomumas“ skaitė lektorius Jonas Ragauskas, buvęs kunigas.
 
1955 m. gruodžio mėn. 1-ojoje vid. mokykloje susitikimas su K. Kubilinsku ir M. Sluckiu; savo eilėraščius skaitė ir Žiežmarių vid. mokyklos moksleivis Vacys Bukauskas – vėliau žurnalistas, vertėjas, poetas.
 
1955 m. Kaišiadoryse pradėta pirmojo mūrinio daugiabučio (6 butų) gyvenamojo namo statyba, paskirti 24 sklypai medinių gyvenamųjų namų statybai.
 
1955 m. Kaišiadorietis E. Ramanauskas laisvųjų imtynių pirmenybėse iškovojo respublikos čempiono vardą.
 
1956 m. balandžio 17 d. Prie „Komunizmo keliu“ redakcijos suburiamas rajono literatų būrelis.
 
1956 m. rugsėjo mėn. Kaišiadorių pramonės kombinato Ilgakiemio plytinėje per dieną pagaminama 4–5 tūkst. plytų.
 
1956 m. spalio mėn. Pradėjo veikti vaikų lopšelis-darželis.
 
1956 m. Pradėjo veikti 1-osios vid. mokyklos mokinių internatas (20 vietų).
 
1956 m. Rajone 1363 radijo taškai, iš jų 950 – kaimuose.
 
1956 m. Elektrifikuota 13 kolūkių, iš jų 8 – 1956 m.; iš viso rajone 24 kolūkiai.
 
1957 m. balandžio 7 d. Kaišiadorių ir Jiezno rajonų draugystės šventė Kaišiadoryse, skirta I respublikinio jaunimo festivalio garbei.
 
1957 m. gegužės mėn. Kultūros namuose skaitytojų konferencija, kurioje aptartas A. Pociaus apsakymų rinkinys „Rytmetys Užgirėlių kaime“.
 
1957 m. gegužės 15–26 d. Daugiadienes dviratininkų lenktynes Ryga-Vilnius-Ryga laimėjo Bronius Krulikauskas; kaišiadorietis pakviestas į SSRS kaimo jaunimo rinktinę.
 
1957 m. gegužės mėn. Pionierių namuose P. Tarasenkos knygos „Užburti lobiai“ ir „Didžiųjų Tirulių paslaptys“ aptarimas; dalyvavo autorius.
 
1957 m. birželio mėn. Iš Kaišiadorių į Kazachstano plėšinines žemes padėti nuimti derlių išvyko pirmoji grupė moksleivių.
 
1957 m. liepos 20–31 d. Kiemelių ežere vykusiose respublikinėse vandensvydžio ir plaukimo varžybose Kaišiadorių vandensvydžio komanda laimėjo bronzos medalius.
 
1957 m. lapkričio 2 d. MTS, bibliotekų, klubų-skaityklų, kolūkių sienlaikraščių paroda, seminaras redaktoriams.
 
1957 m. lapkričio mėn. Kaišiadorių vyskupiją pradėjo valdyti valdžios nepripažintas vysk. T. Matulionis; valdė iki 1959 m. kovo mėn.
 
1957 m. gruodžio 25 d. Birštone vysk. T. Matulionis vyskupu konsekruoja kan. Vincentą Sladkevičių (1920–2000).
 
1957 m. Pagal sezono rezultatus geriausiu Lietuvos dviratininku pripažintas kaišiadorietis B. Krulikauskas.
 
1957 m. Kaišiadorių ligoninėje – 75 lovos, 13 gydytojų, 36 med. darbuotojai su viduriniu išsilavinimu; veikė klinikinė laboratorija, rentgeno kabinetas, prieštuberkuliozinis kabinetas
 
1958 m. kovo 15 d. Pradėtos rengti vietinės radijo laidos (šeštadieniais).
 
1958 m. gegužės 10 d. Mokytojų diena Kaišiadoryse; dalyvavo pedagogai iš Jiezno, Kauno, Jonavos ir Vievio.
 
1958 m. birželio 15 d. Rajoninė dainų šventė; dalyvavo apie 2 tūkst. saviveiklininkų, apie 70 sportininkų.
 
1958 m. birželio mėn. Vilniuje jūrų laivų modeliuotojų varžybas laimėjo Kaišiadorių 1-osios vid. mokyklos komanda (vadovas mokyt. Eugenijus Napalkovas).
 
1958 m. „Minties“ leidykla 8 tūkst. egz. tiražu išleido D. Juknevičiaus knygelę „Laivai Kiemelių ežere“ (iš Kaišiadorių moksleivių – jaunųjų technikų gyvenimo).
 
1959 m. sausio mėn. Jaunųjų žemės ūkio darbuotojų sąskrydis Kaišiadoryse.
 
1959 m. vasario 10 d. Žiemos šventės karnavalas – su Kanapiniu, Lašininiu, Užgavėnių kviesliu, autokompresorių gamyklos pagamintu dirbtinio Žemės palydovo maketu ir t. t.; tai pirmosios sovietų valdžios metais viešos Užgavėnės Kaišiadoryse.
 
1959 m. vasario 27 d. 1-ojoje vid. mokykloje susitikimas su buv. auklėtiniais; dalyvavo  stud. B. Genzelis, R. Charūnas, V. Binkevičius, P. Grabijolas, A. Brazauskas ir kt.
 
1959 m. kovo mėn. Kaišiadorių vyskupiją pradėjo valdyti kan. Juozapas Meidus (valdė iki 1962 m. liepos mėn.); valdžios įsakymu vyskupijos kurija iš Kaišiadorių buvo iškelta į Vievį, kur buvo iki 1979 m.
 
1959 m. balandžio 17 d. Kaišiadorių vyskupą V. Sladkevičių valdžia ištrėmė į Nemunėlio Radviliškį Latvijos pasienyje.
 
1959 m. birželio 7 d. Dainų šventė Kaišiadoryse; apie 2 100 saviveiklininkų; žirgų jojimo lenktynės.
 
1959 m. birželio 17 d. „Komunistiniu keliu“ laikraštį (Nr.47) pasirašė naujas redaktorius – Pranas Grabijolas (g. 1931 m.).
 
1959 m. Kaišiadoryse gyveno 3011 gyventojų.
1960-1970
1960 m. sausio 9 d. 1-ojoje vid. mokykloje suburtas jaunųjų ateistų būrelis, 20 narių.
 
1960 m. kovo mėn. Rajono ryšių skyrius gavo pusiau automatinę telefono stotį ryšiams su Vilniumi ir Kaunu.
 
1960 m. balandžio 2 d. Kultūros namuose susitikimas su Teofiliumi Mončiunsku, knygos „Rūdninkų girios partizanai“ autoriumi.
 
1960 m. balandžio 27 d. Atiduotas eksploatuoti buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas K. Poželos (dabar Gedimino) gatvėje.
 
1960 m. birželio 5 d. Rajono Dainų šventėje dalyvavo 25 chorai, 30 liaudies šokių kolektyvų, 10 muzikinių kolektyvų – iš viso daugiau kaip 2,5 tūkst. saviveiklininkų.
 
1960 m. birželio 26 d. Kiemeliuose – rajoninė Joninių šventė.
 
1960 m. liepos 21 d. iš Kaišiadorių rajono respublikinėje Dainų šventėje dalyvavo 8 kolektyvai (350 saviveiklininkų).
 
1960 m. rugpjūčio mėn. Pradėta statyti nauja trijų aukštų 920 vietų mūrinė vidurinė mokykla K. Poželos (dabar Gedimino) gatvėje.
 
1960 m. rugsėjo 24 d. Pradinės mokyklos salėje susitikimas su jaunaisiais rašytojais R. Kašausku, J. Vaičiūnaite ir V. Šimkumi.
 
1960 m. rugsėjo mėn. Įkurtas Veterinarijos mokslinio tyrimo institutas Kaišiadoryse. Direktorius Marijonas Babenskas.
 
1960 m. spalio 23 d. Rajoninė Derliaus šventė.
 
1960 m. spalio 29 d. Kultūros namuose LLKJS RK iškilmingas plenumas, skirtas LLKJS įstojimui į VLKJS 20-mečiui pažymėti; Ščebnicoje atidengtas paminklinis akmuo, kur 1941 m. vasarą buvo sušaudyta 18 sovietinių aktyvistų.
 
1961 m. sausio 21 d. „Komunistiniu keliu“ laikraščio redakcijoje suburtas naujas rajono literatų būrelis.
 
1961 m. vasario mėn. Mokyklose, įmonėse, organizacijose vyko mitingai, smerkiantys Kongo vyriausybės ministro pirmininko P. Lumumbos  nužudymą.
 
1961 m. kovo mėn. Agitmeninių brigadų apžiūra; dalyvavo 15 rajono saviveiklininkų kolektyvų.
 
1961 m. balandžio 22 d. Kultūros namuose rajono mokytojų aktyvo pasitarimas dėl partijos keliamų reikalavimų žemės ūkiui.
 
1961 m. birželio 4 d. Dainų šventė – festivalis; 14 suaugusiųjų chorų, 12 šokių kolektyvų, 20 vaikų chorų, 20 šokių kolektyvų, apie 3,5 tūkst. dalyvių.
 
1961 m. spalio mėn. Pradėjo dirbti naujoji Kaišiadorių universalinė parduotuvė (Gedimino g.).
 
1961 m. vasario 9 d. Šv. Tėvas vysk. T. Matulioniui suteikė arkivyskupo titulą.
 
1961 m. Prie miesto parko įrengta pirmoji vandenvietė. Vanduo tiektas miesto centrui.
 
1962 m. kovo 18 d. Rinkimai į SSRS AT; deputatais išrinkti ir kaišiadoriečių kandidatai Eduardas Mieželaitis ir gyd. Aldona Linkevičienė.
 
1962 m. balandžio 25 d. Nustojo ėjęs „Komunistiniu keliu“ laikraštis; jo vietoje pradėtas leisti LKP CK ir LSSR MT laikraštis „Į komunizmą“.
 
1962 m. birželio 19 d. Kraštotyros draugijos rajono skyriaus steigiamasis susirinkimas.
 
1962 m. liepos mėn. Kaišiadorių vyskupiją (jos kurija buvo Vievyje) pradėjo valdyti kan. Povilas Bakšys.
 
1962 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje (tremtyje) mirė arkivysk. T. Matulionis; palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje.
 
1962 m. spalio 27 d. Atidaryti nauji 1-osios (dabar Algirdo Brazausko) vid. mokyklos rūmai.
 
1962 m. gruodžio mėn. Atiduoti eksploatuoti nauji Kaišiadorių pašto rūmai; pirmuosius klientus aptarnavo 1963-01-10.
 
1962 m. Rajono vykdomojo komiteto pirmininku išrinktas Mykolas Gudžius.
 
1963 m. sausio 23 d. Pradėti montuoti gelžbetoninio tilto per geležinkelį perdengimai; tokios konstrukcijos pėsčiųjų tiltas – pirmasis Lietuvoje.
 
1963 m. balandžio 14 d. I rajoninė kraštotyrininkų konferencija, kuri vienu iš pagrindinių savo veiklos uždavinių laikė – „atidaryti visuomeninį kraštotyros muziejų“.
 
1963 m. birželio 16 d. Prie Girelės miško – rajoninė Dainų šventė; dalyvavo 10 chorų, 19 šokių kolektyvų, 12 kaimo kapelų, 3 orkestrai – iš viso 3 tūkst. saviveiklininkų.
 
1963 m. liepos 16 d. Pradėta rengti rajono radijo laidos; laidų organizatorius – žurnalistas J. Laurinavičius.
 
1963 m. rugpjūčio mėn. Kaišiadoryse sumontuota automatinė telefono stotis.
 
1963 m. rugsėjo mėn. Kultūros namuose savo programą parodė Kijevo cirkas.
 
1963 m. spalio 24 d. „Į komunizmą“ praneša, kad miesto plotas – 490 ha, gyventojų – 3 100.
 
1963 m. lapkričio 1–2 d. Veterinarijos MT institute įvyko I Pabaltijo respublikų koordinacinis pasitarimas ir mokslinė konferencija, skirta instituto naujųjų laboratorijų rūmų atidarymui.
 
1963 m. gruodžio mėn. ELTA pranešė, kad Kaišiadoryse pradėtas statyti utilizacijos fabrikas.
 
1963 m. gruodžio 21 d. Kaišiadorių miesto šimtmečio minėjimas.
 
1964 m. sausio mėn. 132 kaišiadoriečių butuose sumontuoti dujų įrenginiai, o iš viso rajone yra 150 dujų abonentų.
 
1964 m. kovo 13 d. Įvyko Kaišiadorių gamybinės valdybos partinio komiteto VI plenumas; jame kalbėjo A. Sniečkus.
 
1964 m. sausio mėn. Kaišiadoryse, K. Poželos g. (dabar Gedimino) prasidėjo pirmojo penkiaaukščio 55 butų namo statyba.
 
1964 m. vasario mėn. Atiduodamas eksploatuoti didžiausias (24 butų) gyvenamasis namas Kaišiadoryse.
 
1964 m. kovo mėn. Vilniaus dažymo aparatų gamyklos cechas Nr. 9 (Kaišiadoryse) išleido pirmąją produkciją.
 
1964 m. balandžio 17 d. Komjaunimo rajono plenumo dalyviai išsiuntė sveikinimo telegramą N. Chruščiovui jo 70-ųjų gimimo metinių proga.
 
1964 m. balandžio mėn. Prasidėjo Tarybų (dabar – Savivaldybės) rūmų rekonstrukcija.
 
1964 m. gegužės 30 d. Kultūros namuose įvyko A. Vabalo knygos „Tarpumiškių legenda“ aptarimas; dalyvavo autorius.
 
1964 m. gegužės 31 d. Prie Girelės miško įvyko I rajoninė moksleivių dainų šventė; dalyvavo 700 šokėjų, 2300 dainininkų.
 
1964 m. birželio 1 d. Pro Kaišiadoris geležinkeliu pradėjo kursuoti ekspresas „Žuvėdra“ maršrutu Maskva-Ryga-Talinas.
 
1964 m. birželio 11 d. Kaišiadoryse lankėsi įžymus mokslininkas, Lenino premijos laureatas akad. Konstantinas Skriabinas (iš Maskvos).
 
1964 m. birželio mėn. Prasidėjo Kaišiadorių valgyklos-restorano ir maisto produktų parduotuvės (dabar „Girelės“) statyba.
 
1964 m. birželio mėn. Gyventojų susirinkime išrinktas Kaišiadorių miesto draugiškasis teismas iš 9 narių.
 
1964 m. liepos 26 d. Žemės ūkio pirmūnų šventė prie Girelės miško: karnavalinė kolona, žirgų lenktynės, chorai ir šokių kolektyvai, šventinis laužas ir kt.
 
1964 m. rugpjūčio 11 d. Surengta pirmoji gėlių paroda.
 
1964 m. rugsėjo 1 d. Atidaroma vaikų muzikos mokykla; veikė fortepijono ir akordeono   skyriai.
 
1964 m. rugsėjo 12 d. Klijų fabriko naujų korpusų statybą aplankė A. Sniečkus.
 
1964 m. rugsėjo mėn. išspausdintas Lietuvos veterinarijos mokslinio tyrimo instituto (LVMTI) „Darbų“ pirmasis tomas.
 
1964 m. rugsėjo 24 d. „Į komunizmą“ pranešė, kad vidutiniškai kas antras kaišiadorietis mokosi: 1-ojoje vid. m-kloje – 1 011 mokinių (56 mokytojai), darbo jaunimo m-kloje – 131 mokinys (12 mokyt.), vaikų muzikos m-kloje – 75 mokiniai (5 mokyt.), vaikų sporto mokykloje – 120 mokinių (2 treneriai), 2-ojoje vid. m-kloje (rusų k.) – 91 mokinys (21 mokyt.), dvimečiai med. seserų kursai – 30 kursančių (8 dėstyt.), metiniai chorvedžių ir orkestrų vadovų kursai – 18 klausytojų (8 dėstyt.), siuvimo kursai – 25 kursantės (1 dėstyt.), prekybos m-kla – 26 mokiniai (6 dėstyt.), motociklininkų kursai – 20 kursantų (1 dėstyt.).
 
1964 m. rugsėjo mėn. Netoli geležinkelio stoties mediniame name atidarytas viešbutis.
 
1964 m. spalio mėn. Strošiūnų šile atidengti paminkliniai akmenys tose vietose, kur 1941 m. rudenį buvo sušaudyta apie 4 tūkst. žydų.
 
1964 m. Kaišiadorių spaustuvė gavo pirmąjį linotipą.
 
1964 m. gruodžio mėn. Pradėtas statyti Kaišiadorių miesto stadionas.
 
1965 m. vasario mėn. 1-ojoje vid. mokykloje atidaryta rajoninė vaikų biblioteka.
 
1965 m. liepos 3 d. Dainų šventė Ąžuolyne.
 
1965 m. rugpjūčio mėn. Pradėjo veikti rekonstruotas Kaišiadorių klijų fabrikas.
 
1965 m. rugsėjo–spalio mėn. Gilinama, tiesinama Lomena miesto teritorijos ribose.
 
1965 m. lapkričio mėn. Autotransporto kontora iš Žiežmarių persikėlė į naują pastatą Kaišiadoryse.
 
1965 m. Surengta pirmoji kraštotyrininkų darbų paroda.
 
1965 m. Pradėtas statyti Kaišiadorių knygynas.
 
1965 m. gruodžio 25 d. Įkuriama kilnojamoji mechanizuota kolona Nr. 22.
 
1965 m. Parengtas miesto generalinis planas, autorius – arch. J. Vanagas.
 
1966 m. sausio mėn. Atiduotas eksploatuoti pirmasis 55 butų gyvenamasis namas.
 
1966 m. Pradėjo veikti Kaišiadorių rajono skaičiavimo centras.
 
1966 m. Vilniaus dažymo aparatų gamyklos Kaišiadorių ceche dirba 140 žmonių.
 
1966 m. Rajono įstaigos – LKP RK, Vykdomasis komitetas, Žemės ūkio valdyba, miesto VK, Komunalinių įmonių kombinatas, Liaudies kontrolės komitetas, Centrinės statybos valdybos rajono inspekcija, socialinio aprūpinimo skyrius, redakcija – persikėlė į Tarybų rūmus.
 
1966 m. Rajono sporto šventėje dalyvavo 17 sporto kolektyvų – 460 dalyvių.
 
1966 m. Pirmoji rajono medicinos darbuotojų diena Kaišiadoryse; rajone dirba 41 gydytojas.
 
1966 m. birželio 25 d. Jaunojo komunisto dienoje dalyvavo 1905 ir 1917 m. revoliucijų dalyvis V. Brigmanas.
 
1966 m. liepos 10 d. Rajono darbo ir dainų šventė Ąžuolyne.
 
1966 m. liepos mėn. Kilnojamosios mechanizuotos kolonos statybininkai atidavė eksploatuoti naują veterinarinės ligoninės pastatą.
 
1966 m. rugsėjo 22 d. Kaišiadorių centrinėje ligoninėje ir Tarybų rūmuose lankėsi SSRS Sveikatos apsaugos ministras akad. B. Petrovskis.
 
1966 m. Sviesto gamykloje dirba 10 žmonių; ketvirtadalis sviesto eksportuojama į Vokietiją, Prancūziją.
 
1966 m. Rajono DŽDT vykdomasis komitetas nusprendė prie plento Kaišiadorys–Kruonis įrengti poilsio zoną su tvenkiniais, pasivaikščiojimo takais.
 
1966 m. Naujuose santuokos rūmuose sutuokta pirmoji pora.
 
1966 m. lapkričio mėn. 1-ojoje vid. m-kloje susikūrė lėlių teatras.
 
1966 m. Juodiškių k. pradėtas statyti Girelės paukštynas; pirmąją produkciją išleido 1973 m.
 
1966 m. „Minties“ leidykla išleido mūsų kraštiečio A. Šociko knygą „Ringe ir už jo“.
 
1966 m. Nugriauti Kaišiadorių katedros šventoriaus vartai.
 
1967 m. sausio 9 d. Spaudos platintojų šventė.
 
1967 m. kovo mėn. Atiduoti eksploatuoti Kaišiadorių gastronomas, valgykla-restoranas.
 
1967 m. gegužės mėn. Užtvenkta 20 ha tvenkinių prie LVMTI; suleista 44 tūkst. karpių.
 
1967 m. birželio 4 d. 1-osios vid. m-klos sporto aikštyne įvyko rajoninė moksleivių Meno ir sporto šventė.
 
1967 m. „Į komunizmą“ redakcijoje apsilankė SSRS žurnalistų sąjungos valdybos sekretorius O. Černyšiovas.
 
1967 m. birželio 18 d. Grupė poetų – Poezijos pavasario dalyvių (E. Matuzevičius, V. Bložė, A. Baltakis ir kt.) – Tarybų rūmuose susitiko su kaišiadoriečiais; vėliau – Rumšiškėse, kur vyko poeto A. Baranausko paminklo atidengimo iškilmės.
 
1967 m. rugpjūčio mėn. Rajono DŽDT VK paskelbė konkursą Kaišiadorių miesto herbui sukurti.
 
1967 m. spalio 24 d. Pradėjo veikti Kaišiadorių kepykla.
 
1967 m. gruodžio 16 d. Pirmoji rajono kultūros darbuotojų diena.
 
1967 m. gruodžio mėn. Konkursą Kaišiadorių miesto herbui sukurti laimėjo dail. A. Tarabilda.
 
1967 m. Pradėtas statyti gyvenamasis namas partinio komiteto darbuotojams (Birutės g.).
 
1967 m. Baigtas statyti Kelių eksploatacijos ruožo administracinis pastatas.
 
1967 m. „Įkurtuvės“ LVMTI vivariume.
 
1967 m. Įrengtas pirmasis mieste grupinis cisterninis dujų įrenginys.
 
1968 m. sausio 26 d. VII rajono partinėje konferencijoje dalyvavo LKP CK organizacinio-partinio darbo skyriaus vedėjas P. Griškevičius; „Į komunizmą“
laikraščio redaktoriumi patvirtintas B. Uždravis.
 
1968 m. kovo mėn. Donorų diena Kaišiadorių centrinėje ligoninėje.
 
1968 m. gegužės 18–19 d. V rajoninė gėlių paroda.
 
1968 m. birželio mėn. Šalia gastronomo pradėta statyti gėlių parduotuvė; įrengta 1970 m., veikia iki šiol.
 
1968 m. Surengta I medžioklės trofėjų paroda.
 
1968 m. birželio–rugpjūčio mėn. Kaišiadoryse veikė pionierių stovykla.
 
1968 m. liepos mėn. Neprėkštos ežere vykusiose „Nemuno“ draugijos plaukimo varžybose trečią kartą iš eilės laimėjo Kaišiadorių komanda.
 
1968 m. Kilnojamoji mechanizuota kolona (KMK) pradėjo statyti 280 vietų lopšelį-darželį (dabar pastate įsikūrę Kaišiadorių muziejus, Muzikos mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, Kaišiadorių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba).
 
1968 m. rugpjūčio mėn. Ąžuolyne jaunimo sąskrydis „Tų dienų šlovė neišblės“.
 
1968 m. spalio 13 d. Žemdirbių šventė Ąžuolyne.
 
1968 m. lapkričio mėn. Naujame dviejų aukštų pastate (Birutės g.) įsikūrė rajono vartotojų kooperatyvas, paruošų kontora, prekybos mokykla ir kt.; 1996 m. pastatas parduotas vyskupijos kurijai, o rajono kooperatyvas išsikėlė į Vytauto Didžiojo g.
 
1968 m. Rajono kraštotyrininkų ataskaitinė konferencija, rajone 174 suaugę kraštotyrininkai ir 426 jaunieji kraštotyrininkai.
 
1968 m. gruodžio 16 d. Prie Kaišiadorių geležinkelio stoties, kur 1918-12-30 įvyko mitingas, paskelbęs sovietų valdžią Kaišiadoryse ir prie namo Vytauto Didžiojo g. 25, kur dirbo revoliucinis komitetas, atidengtos memorialinės lentos.
 
1968 m. gruodžio 22 d. Krepšininkų dienos proga Kaišiadoryse surengtas žaibo turnyras, kuriame dalyvavo 34 komandos.
 
1969 m. sausio 17 d. Į naujas patalpas prie universalinės parduotuvės persikėlė Kaišiadorių knygynas (dabar „Vagos“ knygynas).
 
1969 m. sausio mėn. Kaišiadoryse – 324 telefono abonentai.
 
1969 m. Kaišiadoryse gyvena 4171 gyventojas (rajone – 42 388).
 
1969 m. kovo mėn. Pirmoji rajono kultūros darbuotojų konferencija.
 
1969 m. Seniausia kaišiadorietė – Apolonija Antanavičienė, g. 1874 m., gyv. Vytauto g.
 
1969 m. kovo 28 d. Paskirtas 6 ha sklypas Kaišiadorių ligoninės statybai prie Girelės miško.
 
1969 m. balandžio 29 d. LSSR AT prezidiumas praplėtė Kaišiadorių m. ribas; miestui priskyrė 14 ha
 
1969 m. gegužės 14–15 d. Kaišiadoryse respublikinis partinių darbuotojų, vadovaujančių švietimo reikalams, pasitarimas.
 
1969 m. gegužės 25 d. Vidurinės m-klos salėje įvyko respublikinis meninės gimnastikos čempionatas. Nugalėjo Aldona Urbonaitė.
 
1969 m. birželio mėn. Rekonstruotas Kiemelių ežero baseinas; jame įvyko LSD „Nemunas“ plaukimo varžybos.
 
1969 m. birželio 7 d. Vidurinės mokyklos aikštyne – rajono sporto šventė.
 
1969 m. birželio 10 d. Įkurtas Lietuvos sodininkų draugijos Kaišiadorių skyrius.
 
1969 m. liepos mėn. Trakų g. 10 įsikūrė Kauno meno dirbinių Kaišiadorių cechas; susibūrė audėjos namudininkės.
 
1969 m. Uždaroma Kaišiadorių vidurinė (pamaininė) mokykla, kurioje mokėsi 60 mokinių; klasės prijungtos prie vidurinės mokyklos.
 
1969 m. Prasidėjo Justicijos rūmų statyba Tarybų g. (dabar Policijos komisariatas).
 
1969 m. liepos 15 d. Ąžuolyne trijų kartų subatvakaris, skirtas vokiečių išvijimui iš Kaišiadorių.
 
1969 m. liepos mėn. Prasidėjo Kaišiadorių paukštyno statybos paruošiamieji darbai.
 
1969 m. Prasidėjo trijų aukštų mokinių bendrabučio statyba – priestatas prie vidurinės mokyklos.
 
1969 m. rugpjūčio mėn. Kaišiadorių miesto plotas – 369 ha.
 
1969 m. rugsėjo 1 d. Į naujas patalpas (buv. vaikų darželis) persikėlė Vaikų muzikos mokykla; ją lanko 140 mokinių, moko 20 mokytojų.
 
1969 m. Atidarytas vaikų lopšelis-darželis K. Poželos g. (dabar Gedimino), 305 vaikai.
 
1969 m. Baigtas 5 aukštų gyv. namo statyba K. Poželos g.; jo pirmajame aukšte įsikūrė centrinė rajono vaistinė.
 
1969 m. Išleista kaišiadoriečio žurnalisto Z. Lapinsko knygutė „Anapus miško, panemunėj“.
1970-1980
1970 m. sausio mėn. Pagal sausio 15–22 d. surašymą, Kaišiadoryse gyvena 4732 gyventojai: vyrų – 2145, moterų – 2587 (Kaišiadorių rajone – 41 851 gyventojas).
 
1970 m. Pradėti statyti dviejų aukštų Valstybinio banko rajono skyriaus rūmai (vėliau Žemės ūkio banko Kaišiadorių skyrius, dabar AB bankas „NORD/LB Lietuva“ Kaišiadorių skyrius).
 
1970 m. Pirmą kartą miesto gatves pradėjo valyti sniego valymo mašina.
 
1970 m. vasario mėn. Juodiškėse prie Kaišiadorių pradėta statyti didžiausias Lietuvoje paukštynas; teritorija 28 ha.
 
1970 m. kovo 1 d. Ant Kiemelio ežero ledo – pirmoji rajoninė žiemos sporto šventė.
 
1970 m. kovo 11 d. Kaune ir Kaišiadoryse iškilmingai paminėtos prof. V. Ruokio gimimo 85-osios metinės.
 
1970 m. Už 1969 m. darbo rezultatus rajoninio pavaldumo miestų grupėje LSSR MT ir Respublikinė profsąjungų taryba II vietą paskyrė Kaišiadorims.
 
1970 m. balandžio mėn. Kaišiadorių kultūros namuose surengtoje liaudies menininkų darbų parodoje buvo eksponuojama 450 lovatiesių, staltiesių, nėrinių.
 
1970 m. balandžio mėn. Išleistas telefonų abonentų sąrašas; jame 1047 numeriai, iš jų 383 – Kaišiadoryse.
 
1970 m. Prie „Girelės“ gastronomo atidaryta vaismedžių medelyno gėlių parduotuvė.
 
1970 m. Įvyko Skęstančiųjų gelbėjimo draugijos Kaišiadorių skyriaus steigiamasis susirinkimas.
 
1970 m. rugsėjo mėn. Baigta trejus metus trukusi BGA kombinato pastato  K. Poželos g. rekonstrukcija.
 
1970 m. spalio mėn. Respublikinis kaimo mūrininkų konkursas Kaišiadoryse.
 
1970 m. Baigtas statyti pirmasis paukštininkų namas K. Poželos g.; tai pirmas namas Kaišiadoryse, surinktas iš blokų.
 
1970 m. Pradėtas statyti utilizacijos fabrikas – pirmasis toks fabrikas Lietuvoje.
 
1970 m. gruodžio 30 d. Iškilmingas naujo „Pergalės“ kino teatro atidarymas.
 
1971 m. sausio mėn. Atiduoti eksploatuoti Justicijos rūmai Kaišiadoryse, Tarybų g. (dabar Bažnyčios g.).
 
1971 m. Baigti statyti Valstybinio banko Kaišiadorių skyriaus rūmai.
 
1971 m. balandžio 2 d. „Tiesa“ paskelbė, kad už gerą miesto tvarkymą, namų remontą, prekybą, buities tarnybą Ministrų Taryba Kaišiadorims paskyrė I vietą respublikoje.
 
1971 m. Baigtas statyti pirmasis Kaišiadoryse 60 butų blokinis namas.
 
1971 m. balandžio 21 d. Kino teatre susitikimas su K. Morkūnu, doc. J. Adomaičiu, S. Pinkumi, J. Galkumi, K. Simanoniu, V. Nasvyčiu ir P. Gudynu.
 
1971 m. gegužės 30 d. Naujajame miesto stadione prie Girelės įvyko V rajoninė spartakiada.
 
1971 m. Išasfaltuota Vytauto g.
 
1971 m. rugsėjo mėn. K. Poželos (dabar Gedimino) g. atidaryta nauja žuvies ir mėsos parduotuvė.
 
1971 m. Įrengiamas K. Poželos g. apšvietimas.
 
1971 m. gruodžio mėn. Klijų fabriko estradinis ansamblis (vad. A. Dzimidavičius) koncertavo Maskvoje, klijų ir želatinos pramonės jaunųjų specialistų sąjunginiame sąskrydyje (ansamblio būgnininkas Antanas Valionis, būsimasis LR užsienio reikalų ministras).
 
1971 m. gruodžio 26 d. Mirė prof. V. Ruokis, nuo 1957 m. gyvenęs Kaišiadoryse. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
 
1971 m. Miesto kino teatre per metus apsilankė 150 tūkst. žiūrovų – kiekvienas kaišiadorietis vidutiniškai kiną žiūrėjo 12,3 karto.
 
1972 m. sausio mėn. Pirmą kartą suorganizuotas rajono abiturientų sąskrydis.
 
1972 m. sausio mėn. Pradėjo veikti nauji Kaišiadorių vandens valymo įrenginiai.
 
1972 m. kovo mėn. Pradėta statyti 250 vietų rajoninė ligoninė, prie jos ir poliklinika; kompleksas baigtas statyti 1974 m.
 
1972 m. kovo 14 d. „Į komunizmą“ laikraštis išspausdino Rumšiškių vid. m-klos VII kl. mokinio Vaidoto Daunio eilėraštį „Vasara“. Tai jo debiutas spaudoje.
 
1972 m. kovo mėn. Sujungti Kaišiadorių ir Žiežmarių vartotojų kooperatyvai į vieną – Kaišiadorių rajono vartotojų kooperatyvą.
 
1972 m. balandžio 3 d. Po Kaišiadorių m. pradėjo kursuoti keleivinis autobusas.
 
1972 m. birželio 3 d. Rajono saviveiklos veteranų šventė Kaišiadoryse.
 
1972 m. liepos mėn. Pradėjo veikti utilizacijos fabrikas.
 
1972 m. spalio mėn. Iš geležinkelio stoties aikštės sovietinių karių palaikai perkelti į Girelės memorialą.
 
1972 m. LVMTI įkurtas veterinarijos muziejus.
 
1972 m. MT pirmininko  pavaduotojas K.–Kairys Kaišiadorių rajono tarybai įteikė respublikinę pereinamąją vėliavą už geriausius darbo rezultatus.
 
1972 m. Prasidėjus paukštynų bei daugiabučių gyvenamųjų namų statyboms, pastatyti nutekamųjų vandenų valomieji įrengimai.
 
1973 m. kovo 26–28 d. Respublikinė jaunųjų matematikų olimpiada Kaišiadoryse.
 
1973 m. Prasidėjo naujos Kaišiadorių katilinės statyba.
 
1973 m. birželio 2 d. Poezijos pavasaris Kaišiadoryse; šventėje dalyvavo A. Maldonis, M. Martinaitis, R. Skučaitė, V. Palčinskaitė, E. Selelionis, V. Reimeris.
 
1973 m. birželio mėn. „Nemuno“ sporto draugijos plaukimo pirmenybės Kaišiadoryse; Kaišiadorių komandos pergalė; J. Murnikovas – 4 aukso medaliai.
 
1973 m. Prie Girelės miško ant sovietinių karių kapų pastatytas paminklas.
 
1973 m. liepos mėn. Kaišiadorių vyskupiją pradėjo valdyti kan. Juozapas Andrikonis.
 
1974 m. gegužės 19 d. Vidurinė mokykla pažymėjo 50-metį.
 
1974 m. pabaigoje Baigtas statyti Girelės paukštynas.
 
1974 m. Pietinėje miesto dalyje įrengta dabartinė miesto vandenvietė, kurią aptarnavo Kaišiadorių paukštynai.
 
1975 m. vasario mėn. Respublikinėje kraštotyrininkų darbų parodoje Kaišiadorių rajonui pripažinta III vieta; rajone 847 suaugę kraštotyrininkai ir 400 moksleivių.
 
1975 m. birželio 27–29 d. „Nemuno“ draugijos plaukimo pirmenybės Kiemelių ežere.
 
1975 m. liepos 19–20 d. Respublikinėje Dainų šventėje Vingio parke dalyvavo ir du Kaišiadorių   kolektyvai – kultūros darbuotojų moterų ir kultūros namų mišrus choras.
 
1975 m. Pradėjo veikti Girelės paukštynas.
 
1976 m. sausio mėn. Respublikinėje kraštotyros darbų parodoje Vilniuje, Dailės muziejuje buvo eksponuojama 15 kaišiadoriečių autorinių darbų; rajono kraštotyrininkams – I vieta.
 
1976 m. kovo mėn. Naujų Kaišiadorių kultūros namų atidarymas (dabar Kultūros centras).
 
1976 m. liepos 17 d. Kaišiadorių centrinės ligoninės iškilmingas atidarymas.
 
1976 m. rugsėjo 1 d. Atidaryta Kaišiadorių 83-ioji vidurinė profesinė technikos mokykla.
1976 m. lapkričio mėn. Pirmasis moksleivių gamybinių brigadų sąskrydis.
1976 m. gruodžio 30 d. Į Kaišiadoris atkeliavo gamtinės dujos; įvyko mitingas.
1977 m. sausio 17 d. Iškilmingai atidaryti rekonstruoti pašto rūmai.
 
1977 m. LVMTI įkurtas diskusijų klubas; klubo vadovas E. Malūkas  (būsimas rašytojas).
 
1977 m. gruodžio 16 d. Komisija pasirašė Kaišiadorių paukštyno priėmimo aktą.
 
1978 m. sausio mėn. Kaišiadorių paukštynas pradėjo dirbti visu pajėgumu; statybos pabaigtuvių proga įvyko mitingas.
 
1978 m. gegužės mėn. Pradėjo veikti nauja maisto produktų parduotuvė K. Poželos g. (dabar Gedimino).
 
1978 m. rugsėjo 1 d. Atidaryta 2-oji (dabar Vaclovo Giržado) vidurinė mokykla.
 
1978 m. gruodžio 17 d. „Verpeta“ (tuo metu vadinosi LVMTI etnografiniu ansambliu) surengė Kaišiadoryse pirmąjį koncertą.
 
1978 m. Pastatytas Kaišiadorių miesto Vykdomojo komiteto pastatas (dabar Viešoji biblioteka).
 
1979 m. „Vagos“ leidykla išleido buvusios kaišiadorietės N. Blaževičiūtės pirmąją poezijos knygelę „Smilgų choras“.
 
1979 m. birželio 1 d. LVMTI įkurtas vet. preparatų ir instrumentų gamybos cechas.
 
1979 m. birželio 29 d. Kaišiadoryse įkurtas tarpmokyklinis gamybinio mokymo kombinatas; specialybės: kulinarija, raštvedyba, medžio darbai.
 
1979 m. gruodžio mėn. Vaikų muzikos mokykla šventė 15 m. sukaktį; 221 mokinys, 28 mokytojai, 13 specialybių.
 
1979 m. Rekonstruotame buvusiame vyskupijos kurijos pastate įsikūrė Centrinė rajoninė biblioteka ir Civilinės metrikacijos skyrius (anksčiau kurijos pastate buvo rajoninė ligoninė).
1980-1990
1980 m. BGAK dirba 238 žmonės, teikia 19 rūšių paslaugas, statoma nauja skalbykla.
 
1980 m. kovo 19 d. Kultūros namuose LKP CK I sekretorius P. Griškevičius susitiko su Kaišiadorių paukštyno darbuotojais.
 
1980 m. gegužės 14 d. Susikūrė rajono literatų būrelis.
 
1980 m. Kaišiadorys pirmieji iš Lietuvos miestų tapo SSRS Liaudies ūkio laimėjimų parodos dalyviu ir buvo apdovanoti medaliais.
 
1981 m. Miesto vykdomasis komitetas paskelbė dainos apie Kaišiadoris konkursą.
 
1981 m. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija išleido kun. P. Gaidos monografiją „Nemarus mirtingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis“.
 
1981 m. LKP CK rekomendavo visiems respublikos rajonams kaišiadoriečių pavyzdžiu įsijungti į sąjūdį už aplinkos grožį.
 
1982 m. sausio mėn. Nuo pat vietinės spaudos susikūrimo Kaišiadoryse rajono laikraštis pasiekia didžiausią tiražą – 10 705 egz. Tokio didelio tiražo jis  nebepasiekė iki šiol.
 
1982 m. liepos 26 d. Vysk. V. Sladkevičius ėmė valdyti vyskupiją kaip apaštalinis administratorius; iškilmingai į katedrą įžengė 1982-08-08; valdė vyskupiją iki persikėlimo į Kauną 1989 m. balandžio mėn.
 
1982 m. rugpjūčio 6 d. Iškilmingas vysk. V. Sladkevičiaus ingresas Kaišiadorių katedroje po 23 metų tremties.
 
1982 m. gruodžio mėn. Atvėrė duris Kaišiadorių pagalbinė internatinė mokykla.
 
1982 m. Pradėtas statyti aukščiausias miesto statinys – vandentiekio bokštas; aukštis – 52 m., ant jo esančio vandens rezervuaro talpa – 600 m3.
 
1983 m. liepos 22 d. Priimta eksploatuoti nauja Kaišiadorių poilsiavietė su plaukimo takais, šuolių į vandenį bokštais (prie dabartinės kavinės „Po vežimu“).
 
1983 m. rugsėjo mėn. Girelės paukštynas iškilmingai paminėjo savo 10-metį; dirba 370 žmonių.
 
1983 m. lapkričio mėn. Dujų ūkio eksploatavimo kontora šventė savo veiklos 20-metį; dirba 44 žmonės.
 
1983 m. Vandenvietė ir nutekamojo vandens valymo įrenginiai perduoti Kauno valstybinei vandens tiekimo įmonei.
 
1984 m. balandžio 21 d. Dedamas pirmasis kubas betono būsimajai Kaišiadorių HAE (dabar ji vadinama Kruonio HAE); statybvietėje įvyko mitingas.
 
1984 m. gegužės mėn. Prie 2-osios vidurinės mokyklos pradėtas sodinti Pergalės parkas.
 
1984 m. birželio mėn. Rajono liaudies gynėjų (stribų) sąskrydis; dalyvavo 66 liaudies gynėjai.
 
1985 m. rugpjūčio mėn. J. Greifenbergerio g. pradėjo veikti 320 vietų vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“.
 
1985 m. lapkričio 12 d. Įkurtas Savanoriškosios kovos už blaivybę draugijos Kaišiadorių skyrius.
 
1985 m. „Vagos“ leidykla išleido pirmąją kaišiadorietės A. Jankauskytės- Rabačiauskienės poezijos knygelę „Gėlė po delnu“.
 
1986 m. kovo mėn. Išėjo pirmasis Kaišiadorių HAE statybininkų laikraščio „Žiburiai“ numeris.
 
1986 m. birželio mėn. Prasidėjo gyvenamojo namo rekonstrukcija į viešbutį.
 
1986 m. Įkuriamas Kaišiadorių paukštyno muziejus.
 
1987 m. gegužės 31 d. Moksleivių Dainų šventė Ąžuolyne; dalyvavo 1240 jaunųjų rajono saviveiklininkų.
 
1987 m. liepos 3 d. LKP RK plenumas vietoje Jadvygos Greičiuvienės pirmuoju sekretoriumi išrinko Vaclovą Litviną.
 
1987 m. liepos mėn. Baigtas statyti Kaišiadorių viešbutis (buv. K. Poželos, dabar Gedimino g. 42).
 
1987 m. spalio mėn. Rajono mokytojų tautodailininkų darbų paroda.
 
1987 m. spalio 16 d. Įsteigtas Karo ir darbo veteranų klubas.
 
1987 m. spalio mėn. Įsteigtas Gyventojų įdarbinimo biuras.
 
1988 m. sausio 27 d. Kaišiadoryse įsteigta Muzikos draugijos rajono organizacija.
 
1988 m. balandžio 24 d. Vysk. V. Sladkevičiui pavedamos Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko pareigos.
 
1988 m. gegužės 29 d. Popiežius Jonas Paulius II vysk. V. Sladkevičių pakėlė į kardinolus.
 
1988 m. liepos 7 d. Rajono laikraštyje pasirodo pirmoji žinutė apie sąjūdininkus – kad birželio 30 d. Rumšiškėse susikūrė Sąjūdžio grupė persitvarkymui remti.
 
1988 m. rugpjūčio 17–19 d. Ekologinė ekspedicija Lomenos pakrantėmis; organizavo Jaunųjų gamtininkų stotis, Gamtos apsaugos draugijos rajono skyrius, LLKJS rajono komitetas.
 
1988 m. rugpjūčio 14 d. Statybininkų dienos proga – statybininkų šventė Ąžuolyne; rajone 1100 statybininkų; didžiausia organizacija – KMK-77.
 
1988 m. rugsėjo 12 d. Įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kaišiadorių grupės susirinkimas.
 
1988 m. rugsėjo 20 d. Iš rajono vykdomojo komiteto pirmininko pareigų atleistas Mykolas Gudžius, ėjęs šias pareigas nuo 1962 m.; pirmininku išrinktas Vytautas Streikauskas.
 
1988 m. spalio 1 d. Prie Kaišiadorių 2-osios vidurinės mokyklos – pirmasis Sąjūdžio surengtas mitingas.
 
1988 m. spalio 22–23 d. LPS suvažiavime dalyvavo 5 delegatai iš Kaišiadorių rajono: S. Petrauskas, M. Šimkūnas, V. Umbrasas, Z. Veikutis, S. Šaltenis, taip pat Žaliųjų judėjimo atstovai  V. Malinauskas, R. Janauskas, V. Knašys, dar buvo pakviesti V. Litvinas, V. Streikauskas ir kt.
 
1988 m. spalio 28 d. XV rajoninė partinė konferencija; kalbėjo ne tik komunistai, bet ir sąjūdininkai.
 
1988 m. spalio 30 d. Kultūros namuose įvyko pirmasis politinių kalinių ir tremtinių susirinkimas.
 
1988 m. lapkričio 4 d. Kultūros namuose paskutinį kartą įvyko iškilmingas posėdis, skirtas Didžiojo Spalio 71-osioms metinėms paminėti.
 
1988 m. lapkričio 13 d. Prie miesto kultūros namų iškilmingai pakelta Trispalvė.
 
1988 m. spalio 20 d. Kardinolas V. Sladkevičius Kaišiadoryse pasirašo priešadventinį kreipimąsi į tikinčiuosius, „kviesdamas nuoširdžiai maldai už mūsų tautą, jos vienybę ir atsinaujinimo sėkmę“.
 
1988 m. gruodžio mėn. Rajono organizacijos rūpinasi pagalba Armėnijai, kurią ištiko žemės drebėjimas.
 
1988 m. gruodžio 24 d. „Į komunizmą“ laikraštis paskelbė kard. V. Sladkevičiaus kalėdinį sveikinimą, parašytą Kaišiadoryse.
 
1988 m. Pradėjo veikti naujoji pieninė Girelės g.
 
1989 m. sausio 11–19 d. Sąjunginis gyventojų surašymas; pagal jį Kaišiadoryse gyvena 15,3 tūkst. gyventojų arba 38,2 proc. visų rajono gyventojų.
 
1989 m. sausio 23 d. LKP CK biuras patvirtino naują Kaišiadorių  laikraščio pavadinimą – vietoj „Į komunizmą“ – „Kaišiadorių aidai“; sausio 31 d. laikraštis išėjo nauju pavadinimu.
 
1989 m. vasario 19 d. Antrasis rajono politinių kalinių ir tremtinių susirinkimas.
 
1989 m. vasario 15 d. Pirmą kartą po karo laisvai paminėta Vasario 16-oji.
 
1989 m. vasario 7 d. Popiežiaus Jono Pauliaus II aktu kardinolas V. Sladkevičius paskirtas Kauno arkivyskupijos arkivyskupu, o Merkinės klebonas ir dekanas kun. Juozapas Matulaitis – Kaišiadorių vyskupijos apaštaliniu administratoriumi.
 
1989 m. vasario 23 d. „Kaišiadorių aidai“ pradeda spausdinti reabilituotųjų politinių kalinių ir tremtinių sąrašus.
 
1989 m. kovo 18 d. Kun. J. Matulaitis konsekruotas vyskupu.
 
1989 m. kovo 31 d. Kardinolo V. Sladkevičiaus atsisveikinimo šv. Mišios Kaišiadorių katedroje.
 
1989 m. kovo 26 d. SSRS AT liaudies deputatų rinkimai; iš keturių kandidatų daugiausia balsų surinko prof. J. Juzeliūnas ir V. Litvinas; balandžio 9 d. pakartotiniuose rinkimuose laimėjo prof. J. Juzeliūnas.
 
1989 m. balandžio 2 d. Naujojo vyskupo J. Matulaičio ingresas į Kaišiadorių katedrą.
 
1989 m. balandžio 8 d. Kaišiadorių diena Akademiniame dramos teatre Vilnije.
 
1989 m. balandžio 22 d. Paskutinį kartą Kaišiadoryse iškilmingai paminimas V. Lenino gimtadienis; paskutinį kartą surengiama lenininė talka.
 
1989 m. gegužės 7 d. Pirmą kartą iškilmingai pažymėtos lietuviškosios spaudos atgavimo metinės.
 
1989 m. gegužės 29 d. 2-osios vidurinės mokyklos mokytojai savo mokyklos direktoriumi išrinko Vaclovą Giržadą, istoriką.
 
1989 m. birželio 14 d. Kaišiadorių katedros šventoriuje pastatomas kryžius tremtinių kančioms atminti; autorius – A. Šalkauskas.
 
1989 m. birželio 14 d. Katedros klebonas kun. V. V. Cukuras per iškilmes pašventino atstatytą kryžių prie Girelės miško, kun. A. Juknevičiaus žuvimo vietoje.
 
1989 m. birželio 27 d. „Kaišiadorių aidai“ praneša, kad surinkta apie 1000 gyventojų parašų dėl Kaišiadorių miesto gatvių pavadinimų pakeitimo.
 
1989 m. liepos 3 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rajono tarybos posėdyje LPS rajono tarybos pirmininku vienbalsiai išrinktas architektas Stasys Petrauskas.
 
1989 m. liepos 18 d. Rajono vykdomasis komitetas pakeitė dešimties Kaišiadorių miesto gatvių pavadinimus: K. Poželos – į Gedimino, Pionierių – į J. Basanavičiaus, Komjaunimo – į Maironio ir t. t.
 
1989 m. liepos 19 d. Kaišiadoryse susikuria Lietuvos ūkininkų sąjungos skyrius.
 
1989 m. rugpjūčio 20 d. Prie kultūros namų mitingas Molotovo-Ribentropo paktui ir slaptiesiems protokolams  pasmerkti.
 
1989 m. rugsėjo 1 d. Išėjo pirmasis LPS rajono tarybos laikraščio „Sąjūdis“ numeris.
 
1989 m. Susikūrė sporto klubas „Sakalas“.
 
1989 m. spalio 31 d. „Žinijos“ draugijos rajono organizacijos neeilinė XIX konferencija.
 
1989 m. gruodžio 8 d. Sąjūdžio rajono taryba paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė nepasitikėjimą rajono vadovais, reikalavo atsistatydinti rajono kooperatyvo vadovus.
 
1989 m. gruodžio 13 d. LKP RK I sekretorius Vaclovas Litvinas atleidžiamas iš darbo; slaptu balsavimu LKP RK I sekretoriumi išrenkamas Romualdas Genevičius.
 
1989 m. gruodžio 19 d. Piketas prie Tarybų rūmų dėl blogo prekybininkų darbo.
 
1989 m. Išėjo istoriko S. Buchavecko knygelė „Kaišiadorių rajonas“.
 
1989 m. Kaišiadorių miesto plotas – 10,2 kv. km, rajono – 1167,4 kv. km.
 
1989 m. Kaišiadorių vyskupijos kurijai grąžintas jos anksčiau turėtas pastatas; centrinė biblioteka perkelta į miesto vykdomojo komiteto būstinę, Civilinės metrikacijos skyrius – į Tarybų rūmus.
 
1989 m. Kaišiadorių tremtinių bendrija pradėjo leisti knygelių seriją apie Kaišiadorių tremtinius bei politinius kalinius.
1990-2000
1990 m. sausio 11 d. LKP RK I sekretorius R. Genevičius, kiti partiniai darbuotojai vyskupijos kurijoje susitiko su vysk. J. Matulaičiu, kitais dvasininkais.
 
1990 m. sausio 18 d. Susikūrė LSDP Kaišiadorių skyrius,  po kiek laiko iširęs.
 
1990 m. sausio mėn. Labdara besirūpinančių organizacijų atstovų susirinkimas kultūros namuose.
 
1990 m. vasario 16 d. Pirmą kartą po karo Kaišiadoryse prie įstaigų ir gyvenamųjų namų – Lietuvos trispalvės; žuvusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę pagerbimas Kaišiadorių kapinėse.
 
1990 m. vasario 24 d. LSSR AT rinkimuose Kaišiadorių rinkiminėje apygardoje iš 18004 rinkėjų balsavime dalyvavo 14 796 (82,2 proc.); už A. Brazauską balsavo 13 567.
 
1990 m. kovo 1 d. „Kaišiadorių aidai“ išėjo be paantraštės: „LKP RK ir rajono LDT laikraštis“.
 
1990 m. kovo 17 d. Savarankiškos LKP rajono konferencijoje RK I sekretoriumi išrinktas Antanas Paplauskas.
 
1990 m. kovo 22 d. Katedros klebonu paskiriamas kun. vicedekanas V. V. Cukuras.
 
1990 m. kovo 24 d. Pirmieji Kaišiadorių rajono tarybos rinkimai, pakartotini – balandžio 1 d.; išrinkti 44 deputatai; pirmojoje sesijoje rajono tarybos pirmininku išrinktas Martynas Pupalaigis, pavaduotoju – Jonas Laurinavičius.
 
1990 m. Pradėta daržovių parduotuvės „Pasaka“ Gedimino g. statyba.
 
1990 m. gegužė Ekonominės blokados sąlygomis ne du, o tik vieną kartą per savaitę pradėti leisti „Kaišiadorių aidai“.
 
1990 m. birželio 14 d. Gedulo ir vilties dienos minėjimas.
 
1990 m. birželio 24 d. Kan. J. Mintaučkio 50-osios kunigystės metinės Kaišiadorių katedroje.
 
1990 m. birželio 25 d. Pradėti išdavinėti Lietuvos Respublikos piliečių pažymėjimai.
 
1990 m. liepa Prel. St. Kiškiui – pirmajam rajono dvasininkui – paskirta valstybinė senatvės pensija.
 
1990 m. liepos 7 d. Invalidų diena Kaišiadoryse.
 
1990 m. rugsėjo 4 d. Kardinolo Dž. Bernardino iš Čikagos viešnagė Kaišiadoryse.
 
1990 m. spalio 12 d. Katedros vikaru paskiriamas kun. Robertas Grigas.
 
1990 m. lapkričio 7 d. Sinoikijos – religijos filosofijos ir bažnytinio meno savaitės renginiai; iškilmingai paminėtos prel. T. Brazio 120-osios gimimo ir 60-osios mirties metinės; Tarybų g. dalis prie katedros pavadinta T. Brazio vardu.
 
1990 m. lapkričio 20 d. Kultūros namuose koncertavo pianistas Antanas Smetona iš JAV.
 
1990 m. gruodžio mėn. 1-ojoje vid. m-kloje Kaišiadorių, Kauno ir Vilkaviškio ateitininkų akademinė studijų diena.
 
1990 m. Pradėta arkivysk. T. Matulionio beatifikacijos byla.
 
1990 m. Kaišiadoryse mokėsi (be bendrojo lavinimo vid. mokyklų): Žemės ūkio mokykloje – 790 moksleivių, Pagalbinėje internatinėje mokykloje – 215, Muzikos mokykloje – 270 mokinių, Sporto mokykloje – 797 mokiniai.
 
1991 m. sausio 13 d. Gedulo ir protesto mitingas Kaišiadoryse, pasmerkta agresija prieš taikius gyventojus Vilniuje sausio 11–13 dienomis; tarp aukų – ir Darius Gerbutavičius, kurio tėvai kilę iš Palomenės apyl.
 
1991 m. sausio 15 d. Rajono tarybos pirmininkas M. Pupalaigis, rajono valdytojas V. Streikauskas, visuomeninių organizacijų vadovai priėmė pareiškimą SSRS prezidentui M. Gorbačiovui ir SSRS AT, reikalaudami nutraukti agresiją prieš Lietuvos gyventojus.
 
1991 m. vasario 9 d. Gyventojų apklausa, ar jie pritaria, kad Lietuva būtų nepriklausoma; daugiau kaip 92 proc. rajono gyventojų pasakė, kad pritaria.
 
1991 m. vasario mėn. Kaišiadoryse atvėrė duris pirmoji privati parduotuvė „Balorė“.
 
1991 m. kovo 28 d. Rajono tarybos sesija priima sprendimą „Kaišiadorių aidus“ laikyti rajono tarybos laikraščiu.
 
1991 m. balandžio 26 d. Su Kaišiadorių parapija atsisveikino klebonas kun. V. V. Cukuras.
 
1991 m. balandžio 30 d. Susikuria sambūris „Už miesto švarą“.
 
1991 m. birželio 14 d. Vysk. J. Matulaitis prie laikino paminklo tremtiniams priešais universalinę parduotuvę laikė gedulingas pamaldas.
 
1991 m. birželio 18 d. Kaišiadoryse iškilmingai sutikta IV Pasaulio lietuvių sporto (PLS) žaidynių ugnis.
 
1991 m. liepos mėn. PLS žaidynių C pogrupio krepšinio varžybos, kuriose dalyvavo Čikagos „Lituanika“, Vilniaus „Šviesa“, Čekijoje ir Slovakijoje žaidžiančių lietuvių rinktinė ir Kaišiadorių „Aušra“.
 
1991 m. liepos 14 d. Kun. Kęstutis Kazlauskas Ščebnicoje pašventino atstatytą koplytėlę.
 
1991 m. rugpjūčio mėn. Rajono socialinio aprūpinimo skyrius Tarybų rūmuose gavo kompiuterį; tai pirmasis kompiuteris rajono įstaigoje.
 
1991 m. rugpjūčio 8 d. „Kaišiadorių aiduose“ skelbiamas pirmasis rajono įmonių privatizavimo biuletenis.
 
1991 m. rugpjūčio 8 d. Įsteigtas Kinologų draugijos Kaišiadorių skyrius.
 
1991 m. rugpjūčio 17 d. Aštuonių partizanų palaikų perlaidojimas iš Žiežmarių žydų kapų į Kaišiadorių kapines.
 
1991 m. rugsėjo 6 d. Kaišiadorių policininkai išėjo į darbą su nauja lietuviška uniforma.
 
1991 m. rugsėjo 15 d. Koncertavo karališkojo simfoninio orkestro styginis kvartetas (Danija).
 
1991 m. rugsėjo mėn. Prasidėjo Kaišiadorių geležinkelio stoties kapitalinis remontas.
 
1991 m. Įsikūrė Ūkio banko Kaišiadorių skyrius.
 
1991 m. Tarybų rūmuose pokalbis apie kultūros politiką; svečiai – kultūros ministras D. Kuolys, jo pavaduotojas K. Platelis ir kt.
 
1991 m. rugsėjo 27 d. Įregistruotas Tautininkų sąjungos rajono skyrius, pirm. – J. Juščius (Kruonis).
 
1991 m. Išleista prel. St. Kiškio maldaknygė „Vilties maldos“, kurią jis parašė Sibire.
 
1991 m. Kaišiadoryse pradėtas kultivuoti bočios žaidimas. Jo pradininkas Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas Povilas Teišerskis. 1992 m. jis tapo Lietuvos bočios čempionato nugalėtoju.
 
1991 m. Kauno valstybinės vandens tiekimo įmonės padalinys reorganizuotas į Kaišiadorių vandens tiekimo įmonę.
 
1992 m. sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Kaišiadorių katedroje.
 
1992 m. balandžio 11 d. Atsikūrė Lietuvos laisvės kovų sąjūdis. Didžiosios Kovos apygardos vadu paskirtas B. Trakimas-Genelis.
 
1992 m. balandžio mėn. Rajono kultūros ir švietimo vadovų pokalbis apie kultūros ir švietimo darbo reorganizaciją; kalbėjo kultūros ministras D. Kuolys.
 
1992 m. gegužės mėn. Pradėta statyti A. Jakšto spaustuvė Girelės g.
 
1992 m. gegužės 15 d. Kaišiadorių katedros klebonu paskirtas kun. Vytautas Kazimieras Sudavičius.
 
1992 m. Įteikti pirmieji lietuviški pasai 242 rajono gyventojams.
 
1992 m. gegužės 23 d. Referendume „Dėl LR Prezidento institucijos atstatymo“ iš 29,7 tūkst. rajono gyventojų dalyvavo 19 tūkst.; referendumui pritarė 41,35 proc. rinkėjų.
 
1992 m. birželio 14 d. Referendume dėl sovietinės kariuomenės išvedimo  iš Lietuvos iš 29 637 rinkimų teisę turinčių gyventojų pasakė savo nuomonę 23 849 (80,47 proc.); teigiamai balsavo 91,4 proc. gyventojų.
 
1992 m. liepos 3 d. Pirmoji rajono ūkininkų konferencija.
 
1992 m. rugpjūčio 2 d. Katedroje pamaldose dalyvavo Apaštalinis nuncijus arkivysk. Justas Muller Garcia.
 
1992 m. rugpjūčio 29–30 d. Iškilmingai paminėtas Katedros 60-metis ir arkivysk. T. Matulionio 30-osios mirties metinės; šventoriaus vartai papuošti keturiomis evangelistų skulptūromis.
 
1992 m. spalio 25 d. Rinkimus į Seimą Kaišiadorių rinkiminėje apygardoje Nr.59 laimėjo A. Brazauskas.
 
1992 m. IV rajono moksleivių konferencija; konferencijos medžiaga išleista atskira knygele.
 
1992 m. Kaišiadoryse atvėrė duris pirmoji privati maisto prekių parduotuvė „Vaidžiuona“ (dabar tame pastate „Saulutė“).
 
1992 m. „Lumen“ fondo leidykla išleido Kaišiadorių katedros altaristos  kun. Č. Kavaliausko „Trumpą teologijos žodyną“.
 
1993 m. sausio mėn.  „Tėviškės žiburiai“ pradėjo spausdinti prel. J. Jonio atsiminimus „Kai sovietiniai saugumiečiai siautėjo“.
 
1993 m. sausio 14 d. Praūžęs uraganas smarkiai nuniokojo Kaišiadorių rajoną.
 
1993 m. vasario 13 d. Mirė 2-osios vidurinės mokyklos direktorius V. Giržadas.
 
1993 m. Suburta bočios žaidimo „Baltijos“ komanda.
 
1993 m. kovo mėn. 2-osios vidurinės mokyklos direktoriumi paskirtas Pranas Zaveckas.
 
1993 m. gegužės mėn. Vaikų muzikos mokykloje koncertavo Dainius Trinkūnas, kultūros ir švietimo ministras.
 
1993 m. gegužės 24 d. Centrinę ligoninę aplankė sveikatos apsaugos ministras J. Brėdikis.
 
1993 m. birželio 15 d. Miesto salėje su visuomene susitiko premjeras A. Šleževičius.
 
1993 m. birželio 25 d. Žemės ūkio banko Kaišiadorių skyriuje talonai pradėti keisti į litus.
 
1993 m. liepos 6 d. Kaišiadorių kapinėse ant rezistentų kapų pašventinta koplyčia; dalyvavo prof. V. Landsbergis.
 
1993 m. liepos 6 d. Didžiosios Kovos apygardos kovotojų II suvažiavimas Miesto salėje.
 
1993 m. rugpjūčio 14 d. Kino teatro salėje I Sibire gimusių kaišiadoriečių susirinkimas.
 
1993 m. rugsėjo 1 d. Vietoje 1991 m. pradėto kurti Kaišiadorių krašto muziejaus įsteigtas Kaišiadorių etninės kultūros centras.
 
1993 m. spalio 1 d. Pirmoji Kaišiadorių kabelinės televizijos laida.
 
1993 m. spalio 14 d. Iškilmingas Ūkio banko Kaišiadorių skyriaus atidarymas.
 
1993 m. spalio 28 d. 2-ajai vidurinei mokyklai suteiktas Vaclovo Giržado vardas
 
1993 m. spalio 28 d. Vysk. J. Matulaitis pašventino baigtą statyti gaisrinės pastatą.
 
1993 m. lapkričio 19 d. Miesto salėje su kaišiadoriečiais susitiko premjeras A. Šleževičius.
 
1993 m. Įregistruotas sporto klubas „Savingė“.
 
1993 m. Atstatyti Kaišiadorių katedros šventoriaus vartai.
 
1994 m. 1-ojoje vidurinėje mokykloje – 1098 mokiniai, 73 mokytojai.
 
1994 m. Pradėjo veikti Šeimos centras.
 
1994 m. vasario 25–26 d. Konservatorių dienos Kaišiadorių rajone; Kaišiadorių visuomenė susitiko su prof. V. Landsbergiu, G. Vagnoriumi ir kt.
 
1994 m. balandžio 5 d. Kaišiadoryse lankėsi Kelno (Vokietija) arkivysk. kardinolas Joachimas Meisneris.
 
1994 m. balandžio 19 d. Paminėtas prel. St. Kiškio kunigystės 70-metis.
 
1994 m. balandžio mėn. A. Jakšto spaustuvė išleido pirmąją produkciją (lankstinukus).
 
1994 m. gegužės mėn. 1-oji vidurinė mokykla pažymėjo savo 70-metį; dalyvavo LR prezidentas A. Brazauskas.
 
1994 m. gegužės 16 d. Žemės ūkio mokykloje susikūrė Jaunųjų ūkininkų ratelis.
 
1994 m. Vaikų muzikos mokykla pažymėjo 30-metį; mokosi 255 mokiniai, dirba 45 mokytojai, dėstoma 21 specialybė.
 
1994 m. Susikūrė Kaišiadorių pensininkų klubas.
 
1994 m. birželio 17 d. Kaišiadoryse lankėsi A. Brazauskas.
 
1994 m. rugpjūčio mėn. Kaišiadoryse atidarytas „Tauro“ banko rajono skyrius. Dalyvavo banko valdybos pirmininkas Genadijus Konopliovas.
 
1994 m. Išleista prel. St. Kiškio knyga „Aš padarysiu jus žmonių žvejais“; pirmasis A. Jakšto spaustuvės leidinys.
 
1994 m. Kaišiadorių mieste – 61 gatvė.
 
1995 m. sausio 17 d. Vyskupijos kurijoje miesto įstaigų vadovai susitiko su Vatikano nuncijumi Pietų Korėjoje ir Mongolijoje arkivysk. Jonu Bulaičiu.
 
1995 m. sausio 24 d. Vyskupijos kurijoje apsilankė Vokietijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius R. Krauzė.
 
1995 m. Įsikūrė „Vilties“ bendrija, vienijanti sutrikusio intelekto žmones ir jų šeimas.
 
1995 m. kovo 18 d. Miesto salėje kalbos viktorinos „Moki žodį – žinai kelią“ televizijos įrašas (vedėjas A. Vidžiūnas, būsimas Seimo narys).
 
1995 m. kovo 25 d. Rinkimuose į rajono savivaldybę gavo mandatų: respublikonai – 1, krikdemai – 4, Centro sąjungos ir liberalų koalicija – 3, LDDP – 6, demokratai – 2, konservatoriai – 7, Valstiečių partijos atstovai – 2.
 
1995 m. balandžio 7 d. Rajono valdytojo potvarkiu  įregistruoti UAB „Kaišiadorių aidai“ įstatai.
 
1995 m. balandžio 8 d. Pakartotiniuose rinkimuose Seimo nariu Kaišiadorių rinkimų apygardoje  išrinktas Vytautas Einoris (LDDP).
 
1995 m. balandžio 12 d. Pirmasis rajono tarybos posėdis; meru išrinktas Kęstutis Jakelis (TS LK).
 
1995 m. gegužės 3 d. Miesto salėje pirmosios DARTS  rajono pirmenybės.
 
1995 m. birželio mėn. Darbo biržoje užregistruoti 1038 bedarbiai.
 
1995 m. liepos 1 d. „Savingės“ futbolo komanda III lygoje laimėjo III vietą ir iškovojo teisę žaisti II lygoje.
 
1995 m. liepos 5 d. Mitingas prie geležinkelio stoties, skirtas pirmojo nepriklausomos Lietuvos traukinio išvykimo iš Kaišiadorių stoties  1919 m. paminėti. Atidengta memorialinė lenta.
 
1995 m. liepos 11–17 d. Tarptautinis folkloro ansamblių festivalis.
 
1995 m. liepos 13 d. Prie vyskupijos katechetinės veiklos centro (Gedimino g.) pastatomas ąžuolinis koplytstulpis (vėliau perkeltas prie Birutės g.).
 
1995 m. rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių katedroje iškilmingai paminėtas kard. V. Sladkevičiaus 75 m. jubiliejus.
 
1995 m. rugsėjo 25 d. Mirė prel. St. Kiškis. Palaidotas prie Kaišiadorių katedros.
 
1995 m. rugsėjo 27 d. Prie Kaišiadorių katedros atidengta memorialinė lenta, skelbianti, kad šioje katedroje palaidotas vysk. J. Kukta ir arkivysk. T. Matulionis.
 
1995 m. lapkričio 15 d. Centrinėje  ligoninėje lankėsi sveikatos apsaugos ministras Antanas Vinkus.
 
1995 m. lapkričio 25 d. II rajono tremtinių vaikų, gimusių Sibire ir kitose tremties vietose, susirinkimas.
 
1995 m. Išleista St. Abromavičiaus knyga „Žalio Velnio takais“.
 
1995 m. Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos teritorijoje pastatytas bočiadromas. Jame įvyko pirmasis Lietuvos moksleivių bočios čempionatas. Vėliau vyko ne tik šalies, bet ir tarptautinės varžybos.
 
1995 m. Kaišiadorių valstybinė vandens tiekimo įmonė reorganizuota į specialios paskirties įmonę UAB „Kaišiadorių vandenys“.
 
1996 m. sausio mėn. Kino teatras paminėjo savo veiklos naujame pastate 25-metį.
 
1996 m. sausio 20 d. Paminėtos SKAT 5-osios įkūrimo metinės.
 
1996 m. Viešoji biblioteka paminėjo savo įkūrimo 60-metį.
 
1996 m. Miesto salėje paminėtos Didžiosios Kovos apygardos kuopos atkūrimo 5-osios metinės; dalyvavo buvęs Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininkas B. Trakimas-Genelis.
 
1996 m. AB „Girelės paukštynas“ įvyko LR Seimo agrarinio komiteto, „Agronomų seklyčios“ ir Lietuvos paukštynų vadovų pasitarimas.
 
1996 m. balandžio mėn. Rajono savivaldybė ir Kaišiadorių gamtos fondas išleido V. Malinausko parengtą leidinį „Kaišiadorių rajono gamtos paminklai“.
 
1996 m. gegužės 4 d. Prasidėjo renginių ciklas, skirtas Kaišiadorių parapijos 90-mečiui paminėti; išleista O. Lukoševičiaus knygelė „Kaišiadorių parapijos ir vyskupijos istorijos bruožai“.
 
1996 m. gegužės 7 d. Pradėtas leisti laikraštis „Atspindžiai“.
 
1996 m. birželio 14 d. Atidengtas paminklas „Čia kaišiadoriečių tremties pradžia“ (Gedimino g.).
 
1996 m. liepos 6 d. Valstybės dienos minėjime dalyvavo mons. A. Svarinskas.
 
1996 m. rugsėjo 14 d. Rajono tarybos posėdyje Juozas Matulevičius patvirtintas centrinės ligoninės vyr. gydytoju.
 
1996 m. rugsėjo mėn. Ne pelno organizacija „American English School“ įsteigė savo mokyklą Kaišiadorių 1-ojoje vidurinėje mokykloje.
 
1996 m. spalio 6 d. „Kaišiadorių aidų“ redakcija pažymėjo rajono spaudos 50-metį. Išleista brošiūra „Kaišiadorių aidams – 50“.
 
1996 m. spalio 10 d. Lietuvos heraldikos komisija aprobavo Kaišiadorių miesto herbą, kurį 1968 m. sukūrė dail. A. Tarabilda, o 1996 m. pertvarkė pagal dabartinius reikalavimus dail. A. Každailis.
 
1996 m. spalio 20 d. Seimo rinkimuose Kaišiadorių-Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 59 dalyvavo 14 partijų atstovai; II ture lapkričio 10 d. rinkimus laimėjo Saulius Pečeliūnas, Lietuvos demokratų partijos pirmininkas.
 
1996 m. lapkričio mėn. Žemės ūkio mokykla iškilmingai pažymėjo savo 20-metį.
 
1996 m. Viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su architektu Edmundu Arbu-Arbačiausku, kilusiu iš Korsakų k. (Žaslių sen.).
 
1996 m. gruodžio mėn. Lietuvos klubų taurės kultūrizmo varžybose miesto salėje I vietą laimėjo Kaišiadorių „Agrofirmos-Sakalo“ klubo sportininkai.
 
1996 m. Katedroje vysk. J. Matulaitis pašventino naujus vargonus.
 
1996 m. gruodžio 11 d. Viešosios bibliotekos skaitykloje „Nedėjos“ almanacho pristatymas; dalyvavo autoriai.
 
1996 m. Kaišiadorių vyskupijos kurija išleido prel. St. Kiškio monografiją „Arkivyskupas Teofilius Matulionis“.
 
1996 m. gruodžio 31 d. Atidarytas Kaišiadorių agrofirmos prekybos centras V. Kudirkos g.
 
1997 m. sausio 17 d. Įregistruota Kaišiadorių krepšinio lyga (KKL).
 
1997 m. vasario 7 d. Susikūrė Kaišiadorių zanavykų bendrija.
 
1997 m. vasario 8 d. Miesto salėje  Dvynukų šventė; dalyvavo 20 porų.
 
1997 m. vasario 16 d. Po šv. Mišių vysk. J. Matulaitis Kaišiadorių katedroje pašventino Kaišiadorių miesto herbą.
 
1997 m. vasario 28 d. Susikūrė sportinių šokių kolektyvas „Vėtra“. Vadovai Danutė ir Michailas Ržeuskiai.
 
1997 m. kovo 5 d. Įregistruotas Socialdemokratų partijos Kaišiadorių skyrius.
 
1997 m. kovo 11 d. Prie geležinkelio stoties pastato atidengta memorialinė lenta J. Misiūnui (Žaliam Velniui) atminti.
 
1997 m. kovo 22 d. V. Giržado vidurinėje mokykloje rajono pedagogai susitiko su švietimo ministru akad. Zigmu Zinkevičiumi.
 
1997 m. kovo 23 d. Savivaldybės tarybos rinkimai; dalyvavo 35,5 proc. rinkėjų; mandatai: TS(LK) – 9, krikdemai – 4, LDDP – 3, socialdemokratai – 3, CS – 3, demokratai – 2, Valstiečių partija – 1.
 
1997 m. balandžio 4 d. Įvyko rajono tarybos pirmasis posėdis; meru išrinktas Kęstutis Jakelis – TS (LK).
 
1997 m. balandžio 24 d. Viešojoje bibliotekoje skaitytojų susitikimas su rašytoju (buv. kaišiadoriečiu) Edmundu Malūku.
 
1997 m. gegužės 7 d. Miesto salėje mokslinė istorinė konferencija „Kaišiadorių ir jų apylinkių praeitis“; organizavo Etninės kultūros centras. Konferencijos medžiaga 1999 m. išleista atskira knyga „Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitis“ (sudarė O. Lukoševičius).
 
1997 m. birželio 4 d. Lietuvos sporto federacijų sąjungos diena Kaišiadoryse; dalyvavo D. Pozniakas, A.Rupšienė, V. Vencienė, R. Girskis, V. Briedis ir kt.
 
1997 m. spalio 28 d. Atidaryti nauji Teismo rūmai (Gedimino g.).
 
1997 m. spalio 28 d. Atnaujinta  1-osios vidurinės mokyklos biblioteka.
 
1997 m. spalio 28 d. Pirmą kartą Kaišiadoryse apsilankė kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus V. Adamkus.
 
1997 m. spalis Išspausdinta kraštotyrinė monografija „Paparčių ir Žaslių apylinkės“.
 
1997 m. lapkričio 6 d. Miesto salėje susitikimas su Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministru K. Skrebiu, Vidaus reikalų ministru R. Kilikausku.
 
1997 m. gruodžio 16 d. Miesto salėje susitikimas su kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidentus Seimo pirmininku prof. V. Landsbergiu.
 
1997 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose Kaišiadoryse A. Paulauskas surinko – 47,42 proc., V. Adamkus – 28,37 proc., V. Landsbergis – 14,24 proc. balsų.
 
1997 m. gruodžio 30 d. Kaišiadorių vyskupijos kurijoje – internetinio puslapio pristatymas.
 
1997 m. Išleistas bukletas „Kaišiadorių miestas ir rajonas“ (sudarė O. Lukoševičius).
 
1998 m. sausio 4 d. 21-ojoje Kaišiadorių rinkimų apygardoje už V. Adamkų balsavo 10570 rinkėjų (49,9 proc.), už A. Paulauską – 11238. Prezidentu išrinktas V. Adamkus, Lietuvoje surinkęs 49,9 proc. rinkėjų balsų (A. Paulauskas – 49,29 proc.).
 
1998 m. sausio 6 d. Ištvermingiausio kaišiadoriečio konkurse dalyvavo 10 rajono stipruolių. Penkios rungtys (savo svorio štangos kėlimas, 60 kg svorio nešimas ir t. t.). Nugalėjo Gedas Gataveckas, II – Jonas Drėgva, III – Antanas Cibulskis.
 
1998 m. vasario 14 d. Kaišiadorių miesto salėje vakaras, skirtas arkivysk. T. Matulioniui paminėti. Programą atliko aktoriai Č. Stonys, S. Siparis ir P. Zaremba. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis.
 
1998 m. vasario 15 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 80-mečio minėjimas. Prie Miesto salės – Vidaus reikalų ministerijos I pulko karių pasirodymas. Svečias – Krašto apsaugos viceministras E. Simanaitis. Koncertas Miesto salėje – dalyvavo Vilniaus šv. Kristoforo kamerinis orkestras (vad. D. Katkus).
 
1998 m. vasario 28 d. Kaišiadorių miesto salėje sportinių šokių konkursas, kuriame dalyvavo 53 šokėjų poros iš 6 miestų. Daugiausia pirmųjų vietų (E, D ir C klasėse) – keturias – iškovojo „Vėtros“ šokėjai (Kaišiadorys), treneriai D. ir M. Ržeuskiai).
 
1998 m. kovo 10–14 d. Kaišiadorių miesto salėje rajono liaudies meno paroda. Dalyvavo 135 tautodailininkai: audėjos, pynėjai, tapytojai ir kt. Išleistas parodos katalogas.
 
1998 m. vasario mėn. Susikūrė Kaišiadorių moterų krepšinio lyga (4 komandos: „Savingė“, „Linava“, „Statyba“ ir V. Giržado vid. m-kla).
 
1998 m. balandžio 9 d. Mirė kan. Jonas Mintaučkis (g. 1913-12-06 Kuktiškių parapijoje, kunigu įšventintas 1940-06-15). Buvo vyskupijos tribunolo oficiozas, katedros garbės kanauninkas, vyskupijos kunigų Tarybos konsultorius. Palaidotas prie Kaišiadorių katedros.
 
1998 m. balandžio 16 d. Katedroje ir vyskupijos kurijoje lankėsi Kelno (Vokietija) kard. Joachimas Meisneris. Jo Eminenciją lydėjo vysk. E. Batulis, vysk. J. Žemaitis, kiti. Kartu atvyko ir Apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. Ervinas Josefas Enderis, Seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis, akad. Z. Zinkevičius, kiti garbingi svečiai. Kardinolas katedroje pasakė pamokslą.
 
1998 m. balandžio mėn. A. Jakšto spaustuvėje 5000 egz. tiražu išspausdintas pirmasis lietuviškas komiksas Kaišiadoryse – Skomanto „Vikingų žygis į Apuolę“.
 
1998 m. balandžio mėn. Švedijos „Erikson“ firma baigė montuoti pirmąją AB „Lietuvos geležinkeliai“ skaitmeninę perdavimo sistemą ir automatinę telefono stotį, kurioje daugiau kai 2300 kanalų. Nuo Kaišiadorių iki Radviliškio nutiestas optinis ryšys.
 
1998 m. balandžio mėn. Vaikų muzikos mokykloje mokosi 300 mokinių, dirba 46 mokytojai. Mokomasi 22 specialybių. Mokykla turi filialą Rumšiškėse.
 
1998 m. gegužės 4 d. Po rekonstrukcijos buvusio Kaišiadorių knygyno patalpose atidarytas „Vagos“ leidyklos knygynas. Iškilmėse dalyvavo poetas K. Platelis.
 
1998 m. gegužės 16 d. Miesto salėje Lietuvos NABBA kultūrizmo čempionatas ir „Gintarinio prizo“ turnyras. Dalyvavo 111 kultūristų iš Lietuvos ir Latvijos (18 kategorijų). Absoliutus kultūrizmo čempionas – kaišiadorietis R. Gurskas (treneris G. Kuktelionis). Jis laimėjo ir „Gintarinį prizą“. Savo svorio kategorijoje II vietą laimėjo A. Cibulskis.
 
1998 m. gegužės 27 d. Rajono tarybos sprendimu įkurtas Kaišiadorių muziejus.
 
1998 m. gegužės mėn. Lietuviškų kino filmų savaitė. Naujo filmo „Vilko dantų karoliai“ pristatymas. Svečias – aktorius Vidas Petkevičius.
 
1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėje dalyvavo 296 Kaišiadorių rajono atstovai: LOC mišrus choras (vad. A. Bagdonas), Muzikos mokyklos jaunių choras (vad. E. Jokubauskienė), pučiamųjų orkestras (vad. V. Balčiūnas), folkloro ansamblis „Verpeta“ (vad. V. Jankauskienė) ir kt.
 
1998 m. gegužės mėn. 1-ojoje vid. m-kloje įvyko jaunųjų Lietuvos maltiečių sąskrydis. Kaišiadorių jaunieji maltiečiai susibūrė prieš ketverius metus.
 
1998 m. birželio 20 d. Miško parko estradoje lengvųjų automobilių figūrinio vairavimo varžybos. Laimėjo Kaišiadorių paukštynui atstovaujantis Valdas Genušauskas. Iš viso dalyvavo 19 vairuotojų.
 
1998 m. birželio mėn. 22 moksleiviai iš Kaišiadorių ir Elektrėnų mokyklų dalyvavo III bočios asmeninėse pirmenybėse. Šalies čempionu tapo V. Giržado vid. m-klos 11 kl. moksleivis G. Žiurinskas, II – Š. Čėsna, III – A. Dvareckas (visi iš tos pačios mokyklos). Pirmenybės vyko Kaišiadorių bočiadrome.
 
1998 m. liepos 6 d. Kaišiadorių policijos komisariato inspektorei nepilnamečių reikalams Irenai Budrikienei LR Prezidentas V. Adamkus Vilniuje įteikė Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių (kovo 26 d. išgelbėjo skęstantįjį žmogų).
 
1998 m. liepos 10 d. Miško estradoje Dj festivalis ir grupės „Delnai“ koncertas.
 
1998 m. rugpjūčio 23 d. Kaišiadorių kapinėse pašventinta atnaujinta koplyčia (projekto autorius arch. S. Petrauskas). Pašventino prel. J. Jonys.
 
1998 m. rugsėjo 5 d. Girelės parko estradoje Vasaros palydų šventė. Tarprajoninės galiūnų varžybos. Nugalėjo J. Blėkaitis iš Birštono, antras – kaišiadorietis D. Andriulis, trečias – Lietuvos trikovės čempionas A. Abrutis (Mažeikiai). Komandomis laimėjo mažeikiečiai (Lietuvos kultūrizmo čempionas R. Pocius, A. Abrutis). Koncertavo V. Pauliukas ir grupė „Vairas“.
 
1998 m. rugsėjo 18 d. Mirė kaišiadorietis Vacys Bukauskas (g. 1937-11-27), žurnalistas, vertėjas, poetas. Palaidotas Mijaugonių kapinėse.
 
1998 m. rugsėjo mėn. Kaišiadoryse viešėjo Aalbolgo (Danija) savivaldybės teisės konsultantė Eva Caspersen bei draugystės su Vilniaus miestu asociacijos narė Hélle Ekstrew. Domino vaikų teisių apsauga.
 
1998 m. rugsėjo mėn. AB „Kaišiadorių paukštynas“ susikūrė profsąjunga. Pirmininkas Virginijus Jurkus. Tai pirmoji Kaišiadorių profsąjunga, įeinanti į Kauno profesinę sąjungą „Sandrauga“.
 
1998 m. rugsėjo–lapkričio mėn. AB „Kelda“ (Vievis) prie savivaldybės rūmų įrengė naują (30 vietų) mašinų stovėjimo aikštelę (prie Birutės g.).
 
1998 m. spalio 2 d. Po rekonstrukcijos pirkėjams duris atvėrė vartotojų kooperatyvo prekybos centras „Viskas jūsų namams“ (buv. universalinė).
 
1998 m. spalio 10 d. V. Giržado vid. m-kla pažymėjo savo 20-metį. Ta proga atidarytas mokyklos muziejus (vad. Marija Marcevičienė).
 
1998 m. spalio 10–12 d. Kaišiadoryse lankėsi Norvegijos parlamento narė, Krikščionių demokratų partijos grupės politinė konsultantė Mona Enstad ir socialinio darbo pedagogė Sigrun Soppelaud. Domėjosi vaikų globos įstaigomis.
 
1998 m. spalio 21 d. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje susitikimas su visuomene – pokalbis „Koks turėtų būti Kaišiadorių muziejus?“.
 
1998 m. spalio 23 d. Lietuvos invalidų draugijos Kaišiadorių skyriaus 10-ųjų metinių minėjimas Kaišiadorių miesto salėje. Skyriaus pirmininkė Elena Varkalienė. Šventės svečias – Seimo narys Saulius Pečeliūnas.
 
1998 m. spalio 28 d. Rajono taryba nusprendė nuo 1999 m. sausio 1 d. įsteigti Kaišiadorių miesto seniūniją.
 
1998 m. spalio mėn. Prie rajono savivaldybės pradėjo veikti Piliečių patariamasis biuras. Jame gyventojams teikiama informacija socialiniais, darbo ir kitais klausimais.
 
1998 m. spalio mėn. Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos vykdomasis komitetas rekomendavo atrankinėms Europos čempionato varžyboms į komandą kandidatais kviesti 24 krepšininkus: A. Sabonį, Ž. Ilgauską ir kt. Tarp kandidatų – ir kaišiadorietis R. Šiškauskas – pirmas Kaišiadorių sportininkas – kandidatas į nacionalinę rinktinę.
 
1998 m. spalio mėn. Atidaryta statybinių ir ūkinių prekių parduotuvė „Divenda“ Gedimino g.
 
1998 m. spalio mėn. Kaišiadorių agrofirmos autolenktynininkų komanda (Valdas Jonušas ir Darius Vasiliauskas) tapo BMW – Lietuvos draudimo taurės laimėtojais. D. Vasiliauskas pelnė prizą – BMW trečios klasės automobilį.
 
1998 m. lapkričio 11 d. Kaišiadorių pašto darbuotojai pažymėjo Lietuvos pašto 80-metį. Rajono pašto tarnyboje dirba 129 žmonės, iš jų 70 laiškininkų. Prenumeratoriams per metus pristato 71 tūkst. egz. periodinių leidinių, išnešioja 15 tūkst. laiškų, išmoka 15,4 tūkst. pensijų.
 
1998 m. lapkričio 19 d. Kaišiadoriečiai viešojoje bibliotekoje susitiko su dr. Sauliumi Kanišausku, Lietuvos „Žinijos“ draugijos pirmininku, rašytoju.
 
1998 m. lapkričio 25 d. Sporto klubo „Sakalas“ naujos sveikatingumo pakraipos „Fitness“ programos pristatymas. Dalyvavo rajono meras K. Jakelis.
 
1998 m. lapkričio 30 d. Kaišiadorių rajono policijos komisaru paskirtas Gediminas Aleksonis.
 
1998 m. lapkričio mėn. Kaišiadorietė Rasa Ščerbavičienė parengė savo dainų kasetę „Laukimas“.
 
1998 m. gruodžio 15 d. 1-osios vid. m-klos bibliotekoje – respublikinė dailės mokytojų konferencija „Fotografija – bendrojo lavinimo mokykloje“.
 
1998 m. gruodžio 17 d. Iškilmingas rajono tarybos posėdis Savivaldybės rūmuose, skirtas Lietuvos savivaldybių 80-mečiui paminėti. Vaikų muzikos mokyklos mokinių koncertas.
 
1998 m. gruodžio 18 d. Kaišiadorių katedroje vargonų muzikos festivalis. Vargonavo Dalia Jatautaitė, giedojo Kauno valstybinis choras (vad. ir vyr. dirigentas Petras Bingelis). Dalyvavo Vargonų restauravimo dirbtuvių direktorius R. Gučas. Festivalio emblemos autorė dail. D. Tomkuvienė.
 
1998 m. gruodžio mėn. Sigito ir Sauliaus Petkevičių bei Simo Dzidoliko komanda mažojo krepšinio varžybose Š. Marčiulionio krepšinio mokykloje laimėjo I vietą.
 
1998 m. gruodžio mėn. Pirmą kartą lietuvių kalba viena knyga išleistas visas Šventasis Raštas. Naujojo Testamento vertėjas kun. Č. Kavaliauskas, buvęs Kaišiadorių katechetinio centro vadovas. Šventąjį Raštą išleido „Katalikų pasaulio“ leidykla, išspausdino A. Jakšto spaustuvė Kaišiadoryse.
 
1998 m. Kaišiadorių kabelinė televizija „Remo“ sukūrė 10 videoapybraižų iš Kaišiadorių krašto istorijos „Pažadink atmintį“ (išleista vaizdo juosta „Pažadink atmintį / scenar. aut. O. Lukoševičius, rež. D. Švenčionis, operat. A. Čiurinskas, 1998. – 300 min. – PAL VHS).
 
1999 m. sausio 1 d. Pradėjo dirbti Kaišiadorių miesto seniūnija. Būstinė – Savivaldybės rūmuose. Seniūnas – Vytautas Pažėra (g. 1945), baigęs Žemės ūkio akademiją, inžinierius elektrikas.
 
1999 m. sausio 10 d. Įvyko pirmasis Lietuvos Kolpingo draugijos Kaišiadorių šeimos susirinkimas. Šeimos vadovė – mokytoja I. Grevienė, dvasios tėvas – mons. V. K. Sudavičius. Tai antroji Kolpingo šeima rajone. Pirmoji – Darsūniškyje.
 
1999 m. sausio 18 d. Kaišiadorių psichikos sveikatos centro atidarymas (11,5 etato). Centras įsikūrė Kaišiadorių specialiojoje internatinėje mokykloje. Direktorius H. A. Petrauskas.
 
1999 m. sausio 28 d. Lietuvos banko nutarimu išduota licencija Kaišiadorių vyskupijos kredito unijai (unijos administratorė ir valdybos pirmininkė Veronika Antanavičiūtė).
 
1999 m. vasario 5 d. Lietuvos demokratų partijos (LDP) atkūrimo 10-mečio minėjimas Kaišiadorių savivaldybės rūmuose. Dalyvavo LDP pirmininkas, Seimo narys Saulius Pečeliūnas, kiti partijos vadovaujantys darbuotojai.
 
1999 m. vasario 11 d. Lietuvos veterinarijos institute atidarytas vet. preparatų gamybos cechas. Iškilmėse dalyvavo Veterinarijos akademijos rektorius prof. V. Bižokas, AB „Girelės“ paukštyno direktorius prof. hab. dr. S. Danius, kiti.
 
1999 m. vasario 19 d. Medžiotojų ir žvejų draugijos Kaišiadorių skyriaus ataskaitinė konferencija. 40 delegatų, svečias – draugijos tarybos pirmininkas J. Vyšniauskas. Skyriaus pirmininku antrai kadencijai išrinktas V. Vyčinas. Rajone 630 medžiotojų, 450 žvejų mėgėjų.
 
1999 m. vasario 26 d. Kaišiadorių 1-osios vid. m-klos 75 m. jubiliejaus iškilmės. Dalyvavo mokyklos auklėtinis – LR prezidentas A. Brazauskas.
 
1999 m. vasario 27 d. Miško parko estrados teritorijoje – lengvųjų automobilių sporto šventė (vairavimo varžybos, BMW Lietuvos draudimo taurės žiedinių lenktynių nugalėtojos UAB „Kaišiadorių agrofirma“ sportinio automobilio ir taurės prizo – BMW automobilio pristatymas ir t.t.).
 
1999 m. kovo 20 d. „Kaišiadorių aidų“ redakcijos surengtas šaškių turnyras, skirtas Richardui Banaičiui atminti. Nugalėjo Pranas Rabačiauskas (Kaišiadorys).
 
1999 m. kovo 25 d. Seminaras „Eksporto skatinimo programos ir ES Regioninės plėtros fondai bei galimybės jais pasinaudoti verslininkams ir ūkininkams“, kurį Kaišiadoryse surengė LSDP.
 
1999 m. kovo 27 d. Miesto salėje rajoninė vaikų dramos ir lėlių teatrų šventė „Rampa“, skirta Tarptautinei teatro dienai paminėti.
 
1999 m. kovo 27-28 d. IV Lietuvos apskričių sportinių šokių pirmenybėse Kaišiadorių 1-ojoje vid. mokykloje startavo 250 porų iš 23 klubų. Jaunių grupėje nugalėjo Tomas Uroška (Kaišiadorys) ir Irena Ržeuskytė (Jonava), abu iš klubo „Vėtra“ (Treneriai Dalia ir Michailas Ržeuskiai).
 
1999 m. balandžio 7 d. Kaišiadorių savivaldybės viešojoje bibliotekoje susitikimas su poetu R. Keturakiu, prozininku Vyt. Čepliausku.
 
1999 m. balandžio 9 d. V. Giržado vid. mokykloje rajono švietimo darbuotojų profsąjungos ataskaitinė konferencija. Dalyvavo šios profsąjungos vadovai A. Kvedaravičius, A. Bružas. 71 delegatas (nuo 280 narių). Pirmininke išrinkta (antrai kadencijai) A. Celiešiūtė.
 
1999 m. balandžio 14 d. LDDP diena Kaišiadorių rajone. Savivaldybės rūmų salėje su visuomene susitiko Č. Juršėnas, G. Kirkilas, V. Einoris, S. Burbienė, A. Kunčinas, V. Velikonis, A. Salamakinas – Seimo LDDP frakcijos nariai. Susitikimai miesto mokyklose, įmonėse.
 
1999 m. balandžio 15 d. St. Abromavičiaus knygos „Didžioji kova“ pristatymas Kaišiadorių savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorius, koncertavo Žiežmarių vyrų vokalinis ansamblis (vad. Juozas Krinickas).
 
1999 m. balandžio 16 d. Lankėsi Kauno apskrities viršininkas K. Starkevičius, susitiko su rajono vadovais. Tartasi dėl žemės, esančios Kaišiadorių miesto teritorijoje, grąžinimo savininkams.
 
1999 m. balandžio 16 d. Kun. Vincentas Valavičius (iš Bostono) susitiko su vysk. J. Matulaičiu, „Verpetos“ saviveiklininkais, apsilankė savo tėvų gimtinėje – Lomenių k.
 
1999 m. gegužės 3 d. Susikūrė Lietuvos laisvės sąjungos Kaišiadorių skyrius. Pirmininkas – A. Jurevičius, AB „Kaišiadorių agrofirma“ juristas.
 
1999 m. gegužės 10-14 d. Sveikatos savaitės renginiai Kaišiadoryse ir rajone. Gegužės 13 d. Miesto salėje susitikimas su SAM vyr. gerontologu M. Čobotu.
 
1999 m. gegužės 12 d. Kaišiadorių krepšinio lygos (KKL) diena Kaišiadorių 1-ojoje vid. mokykloje. Kaišiadorių rajono rinktinė – Lietuvos krepšinio legendos (R. Kurtinaitis, V. Chomičius, D. Laskys, A. Baziukas, M. Lukošiūnas ir kt.) – 109:112. KKL pirmenybių nugalėtojos (Kaišiadorių „Savingė“) apdovanojimas, kiti apdovanojimai).
 
1999 m. gegužės 21 d. Akordeono muzikos vakaras Miesto salėje. Grojo vaikų muzikos mokyklos moksleiviai ir mokytojai.
 
1999 m. gegužės 23 d. Vaikų ir moksleivių dainų šventė Miesto salėje. Dalyvavo 9 solistai, 16 vokalinių ansamblių, V. Giržado vid. mokyklos modernaus folkloro grupė ir 7 chorai.
 
1999 m. birželio 14 d. Išėjo iš spaudos knyga „Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitis“ – Kaišiadorių muziejaus pirmasis leidinys. Sudarė Olijardas Lukoševičius. 1000 egz.
 
1999 m. birželio 18 d. „Ūkininko patarėjo“ Kaišiadorių biuro iškilmingas atidarymas Kaišiadorių pašte (Gedimino g. 59). Dalyvavo „Ūkininko patarėjo“ vyr. redaktorius V. Neverdauskas, redakcijos korespondentas Kaišiadoryse A. Anužis, kiti.
 
1999 m. liepos 1 d. Seimo nario pažymėjimą prof. V. Landsbergis įteikė Kaišiadorių rajono merui Kęstučiui Jakeliui.
 
1999 m. liepos 4 d. Katalikių moterų draugijos pirmininkės Marytės Šakienės kvietimu lankėsi Amerikos lietuvių bendruomenės veikėja Ona Šulaitienė iš Čikagos. Domėjosi katalikių moterų veikla, labdara.
 
1999 m. liepos 13 d. Kaišiadoryse lankėsi Sokulkos gminos (Lenkija) burmistras Stanislovas Kozlovskis ir Koriano seniūnijos vaitas mgr. Miroslavas Leckas. Svečiai dalyvavo rajono tarybos posėdyje, apsilankė Kaišiadorių ligoninėje.
 
1999 m. rugpjūčio 6 d. AB Vilniaus banko Kauno filialo Klientų aptarnavimo skyriaus Kaišiadoryse (Gedimino g. 12a) iškilmingas atidarymas.
 
1999 m. rugpjūčio 6-8 d. Kaišiadorių folkloro ansamblių festivalis. Pažymėtas Kaišiadorių folkloro ansamblio „Verpeta“ 20-metis.
 
1999 m. rugpjūčio 13 d. Pažaislio muzikos festivalio koncertas Kaišiadorių katedroje. Sankt Peterburgo kamerata. Dirigentas Mats Liljefors (Švedija).
 
1999 m. rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių vysk. J. Matulaičio dekretu patvirtinti Kaišiadorių vyskupijos dekanatai. Vietoj buvusių devynių dekanatų įkurti septyni. Mūsų rajone panaikinti Žaslių ir Žiežmarių dekanatai, įkurtas Kaišiadorių dekanatas, kurį sudaro 12 parapijų. Dekanu paskirtas Žiežmarių klebonas kun. Rimvydas Jurkevičius.
 
1999 m. rugsėjo 12 d. Į Vatikaną pas popiežių Joną Paulių II ad limina išvyko Lietuvos vyskupai, tarp jų ir Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis.
 
1999 m. rugsėjo 17 d. Neeiliniame rajono tarybos posėdyje patenkintas K. Jakelio prašymas atleisti jį iš rajono mero pareigų. Naujuoju meru išrinktas konservatorius Darius Mikučiauskas (33 m.), iki tol dirbęs Kaišiadorių urėdijos urėdo pavaduotoju.
 
1999 m. rugsėjo 22 d. Kaišiadorių 1-oje vid. m-kloje prasidėjo edukacinė programa „Baroko dailininko dirbtuvė“.
 
1999 m. rugsėjo 30 d. LSDP Kaišiadorių skyriaus visuotinis narių (62) susirinkimas. Dalyvavo partijos vicepirmininkas Seimo narys J. Olekas, partijos atsakingasis sekretorius R. Usonis. Vietoj Marijono Mitkaus skyriaus pirmininku išrinktas Kaišiadorių pašto viršininkas Gintautas Mišeikis.
 
1999 m. rugsėjo 30 d. Panaikintas Ūkio banko Kaišiadorių skyrius, veikęs nuo 1991 m.
 
1999 m. spalio 9 d. Miesto salėje Kaišiadorių vyskupijos tikybos ir etikos mokytojų seminaras „Už dorą žmogų, gerą krikščionį, sąžiningą pilietį“. Pranešėjas akad. Z. Zinkevičius ir kt. Literatūrinę-muzikinę kompoziciją arkivysk. T. Matulioniui atminti atliko akt. S. Sipaitis, Č. Stonys, P. Zaremba. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis.
 
1999 m. spalio 10 d. Kaišiadoryse atidengtas arkivysk. T. Matulionio paminklas (skulptorius V. Žuklys, architektas S. Petrauskas). Paminklą pašventino vysk. J. Matulaitis. Dalyvavo Seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis, Seimo nariai S. Pečeliūnas, K. Jakelis.
 
1999 m. spalio 16 d. Centro sąjungos (CS) Kaišiadorių skyriaus visuotinis narių susirinkimas Miesto salėje. 23 dalyviai. Svečias – CS pirmininko pav. Vidmantas Staniulis.
 
1999 m. spalio 20 d. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje susitikimas su knygos „Slaptingoji Prema“ autoriais Elena Kurklietyte ir Vytautu Bubniu.
 
1999 m. lapkričio 4 d. Miesto salėje susitikimas su Seimo nariais dr. Kaziu Bobeliu (Krikščionių demokratų sąjunga) ir Ramūnu Karbauskiu (Valstiečių partija). Dalyvavo ir LTV žurnalistas Pranas Šliužas.
 
1999 m. lapkričio 11 d. Knygos „Kas yra kas Kauno apskrityje 1999“ pristatymas Savivaldybės rūmuose. Dalyvavo grupė šios knygos rengėjų.
 
1999 m. lapkričio 13 d. Lietuvos demokratų partijos (LDP) tarybos posėdis Kaišiadoryse. Dalyvavo LDP pirmininkas S. Pečeliūnas.
 
1999 m. lapkričio 13 d. LKDP Kaišiadorių skyriaus ataskaitinė konferencija. Skyrius turi 115 narių, 3 (iš 25) mandatus rajono taryboje. Viešnia – Gražina Paškevičiūtė-Paliokienė ir E. Vareikis. Pirmininku išrinktas Sigitas Morkūnas.
 
1999 m. lapkričio 14 d. Miesto kino teatre susitikimas su kino režisieriumi Andrium Juzėnu. Pademonstruotas jo dokumentinis filmas „Fronto linija“.
 
1999 m. lapkričio 17 d. Miesto salėje Kaišiadorių muziejus dalyvavo respublikinėje akcijoje „Praradimo grėsmė“. Buvo rodomi eksponatai, kuriems gresia išnykimas, jei nebus susirūpinta jų restauravimu.
 
1999 m. lapkričio 20 d. Miesto salėje tautodailininko, meno saviveiklos žymūno žiežmariečio Juozo Krinicko 25 m. kūrybinio darbo šventė. Jo dailės darbų paroda, koncertas.
 
1999 m. lapkričio 22 d. Miesto salėje fotodokumentinės archeologinės parodos „Iš Šventosios žemės – į visas tautas“ pristatymas, kurią organizavo Kaišiadorių muziejus. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, kurijos kancleris kun. Robertas Rumšas.
 
1999 m. lapkričio 25 d. Su 1-osios vid. mokyklos bendruomene susitiko įžymusis alpinistas Vladas Vitkauskas.
 
1999 m. lapkričio 25 d. Rajono literatų klubo „Gija“ steigiamasis susirinkimas savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 19 narių. Klubo pirmininkas – „Kaišiadorių aidų“ redaktorius J. Laurinavičius.
 
1999 m. lapkričio 26 d. Iškilmingas Kaišiadorių plaukimo mokyklos atidarymas Sveikatingumo rūmuose (V. Kudirkos g. 12). Dalyvavo Seimo narys K. Jakelis, mons. V. K. Sudavičius, doc. N. Gruodytė-Lagūnavičienė.
 
1999 m. lapkričio 26 d. Miesto salės direktorės Rasos Pranskevičiūtės-Ščerbavičienės solinis koncertas Miesto salėje – kasetės „Likimas“ pristatymas.
 
1999 m. lapkričio 30 d. Sporto klubo „Sakalas“ 10-mečio minėjimas (Miesto salėje). Koncertavo „Mercy Dance“.
 
1999 m. gruodžio 3 d. 1-osios vid. mokyklos bibliotekoje knygos „Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitis“ aptarimas. Dalyvavo knygos bendraautoriai: O. Lukoševičius, V. Baltrušaitis, J. Laurinavičius.
 
1999 m. gruodžio 14 d. Išėjo V. Lozoraičio knyga „Kaišiadoriečių kančių keliai 1940–1953“.
 
1999 m. gruodžio 21 d. V. Lozoraičio knygos „Kaišiadoriečių kančių keliai 1940–1953“ pristatymas Kaišiadorių muziejuje. Dalyvavo autorius, rajono vicemerė V. Dranginienė, grupė tremtinių.
 
1999 m. gruodžio 23 d. Mirė V. Lozoraitis (g. 1925-06-19 Šakių apskr.), buvęs ilgametis Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kaišiadorių skyriaus pirmininkas. Palaidotas Kaišiadorių kapinėse.
 
1999 m. gruodžio 26 d. Kauno kamerinio orkestro ir smuikininko Vilhelmo Čepinskio koncertas Kaišiadorių katedroje.
 
1999 m. gruodžio 26-30 d. Lietuvos moksleivių ateitininkų Žiemos akademija Kaišiadorių 1-ojoje vid. mokykloje. Tema „Jubiliejiniai metai“. Paskaitas skaitė: sesuo Bernadeta Maleškaitė, Seimo narys Algirdas Patackas, politologas Egidijus Vareikis, kalbėjo Moksleivių ateitininkų sąjungos dvasios tėvas kun. Robertas Grigas.
 
1999 m. gruodžio 29 d. Įregistruotas Lietuvos partijos „Socialdemokratija 2000“ Kaišiadorių r. skyrius (pirmininkas – rajono tarybos narys ūkininkas Marijonas Mitkus).
 
1999 m. Kaišiadorių muziejus išleido Kaišiadorių miesto atviruką.
 
1999 m. Kaišiadorių kabelinė televizija „Remo“ išleido vaizdo juostą „Kaišiadorių krašto liaudies menininkai“.
 
1999 m. Kaišiadoryse pradėtas žaisti smiginio („darts“) žaidimas (Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje). Žaidimo organizatorius kūno kultūros mokytojas Povilas Teišerskis. Tais pačiais metais čia įvyko I Lietuvos moksleivių smiginio čempionatas.
 
1999 m. SP UAB „Kaišiadorių vandenys“ aptarnauja Kaišiadorių miestą ir 14 rajono gyvenviečių. Jai priklauso 33 arteriniai šuliniai, 8 nuotekų valymo įrenginiai, Kaišiadoryse ir Rumšiškėse įrengti geriamojo vandens valomieji įrenginiai. Vandentiekio ir nuotekų trasų ilgis 83 km. Per parą patiekiama apie 3 tūkst. kub. m geriamojo vandens.
2000-2010
2000 m. sausio 9 d. Pensininkų klubo surengta Trijų Karalių šventė Miesto salėje.
2000 m. sausio 7 d. Moters sveikatos centro iškilmingas atidarymas Kaišiadoryse (Gedimino g. 60). Patalpas pašventino vysk. J. Matulaitis. Centro savininkai – verslininkai Rita ir Algirdas Gliaudeliai.
2000 m. sausio 15 d. Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT) konferencija Kaišiadorių vyskupijos kurijoje, dalyvaujant Maltos ordino ambasadoriui Lietuvoje baronui Peter fon Furstenberg, Hamburgo vyskupijos Maltos ordino tarnybos vadovui baronui fon Falkenhausen, Lietuvoje veikiančiai Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentui Vytui Tamošiūnui, Kaišiadorių vyskupui J. Matulaičiui ir kt.
2000 m. sausio 29 d. Rajono literatų klubo „Gija“ narės I. Janonytės-Buitkuvienės kūrybos pristatymas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorė.
2000 m. vasario 14 d. Įsimylėjėlių dienos proga Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje rajono literatų klubo „Gija“ literatūrinė popietė. Dalyvavo I. Janonytė-Buitkuvienė, J. Buitkus, mokyt. P. Motiejūnienė – iš viso dešimt klubo narių. Koncertavo vaikų muzikos mokyklos fleitininkai.
2000 m. vasario 16 d. Vasario 16-osios minėjime – VRM I pulko karių pasirodymas prie Miesto salės. Miesto salėje istorinė paroda „Kaišiadorys – iki 1918 m.“, Leono Glinskio dokumentinis filmas apie įvykius Lietuvoje 1989–1995 m., šventinis koncertas ir minėjimas, dalyvavo akt. Petras Venclova.
2000 m. vasario 19 d. Susitikimas Miesto salėje su Naujosios sąjungos (socialliberalų) pirmininku A. Paulausku ir jo pavaduotoju G. Dalinkevičiumi (ruošiantis savivaldybės tarybos rinkimams).
2000 m. vasario 25 d. S. Povilaičio koncertas – programa „Sapnų šaly“ Miesto salėje.
2000 m. vasario 23 d. Rajono tarybos posėdyje patvirtintas Kaišiadorių miesto bendruomenės planas, kurį paruošė AB „Miestprojektas“ (Kaunas). Projekto grupės vadovas Algirdas Pucas, arch. Gediminas Bulavas, inž. Antanas Burkus. Numatoma, kad 2020 m. Kaišiadoryse gyvens apie 14 tūkst. gyventojų.
2000 m. vasario 26 d. Stanislavos Urbonienės knygos „Likimas“ pristatymas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorė, literatų klubo „Gija“ narė, bibliotekos fojė – jos tapybos darbų personalinė paroda.
2000 m. vasario 28 d. Miesto salėje susitikimas su Liberalų sąjungos pirmininku R. Paksu, poete ir verslininke D. Teišerskytė. LS kandidatų į rajono tarybą pristatymas.
2000 m. kovo 2 d. Kino teatro salėje susitikimas su Seimo nariais J. Bernatoniu ir S. Burbiene (LDDP frakcija). LDDP kandidatų į rajono tarybą pristatymas.
2000 m. kovo 3 d. LVI, Kaišiadorių ligoninėje, Elektros tinklų salėje ir V. Giržado vid. mokykloje susitikimas su Seimo pirmininko pavaduotoju Rimantu Dagiu.
2000 m. kovo 6 d. Savivaldybės rūmų salėje rinkėjų susitikimas su Seimo nariu I. Uždaviniu (LKDP) ir „Apžvalgos“ laikinuoju redaktoriumi D. Vilimu.
2000 m. kovo 7 d. Savivaldybės rūmų salėje ūkininkų susitikimas su Seimo nariu V. Einoriu.
2000 m. kovo 9 d. Viešojoje bibliotekoje Leono Glinskio ir Audronės Skarbaliūtės dokumentinio videofilmo „Vasario 16-oji“ pristatymas. Dalyvavo autoriai.
2000 m. kovo 13 d. N. Paltinienės, E. Ivanausko ir A. Paltino koncertas Miesto salėje.
2000 m. kovo 14 d. Liliputų cirko iš Rusijos gastrolės Kaišiadoryse.
2000 m. kovo 15 d. Miesto salėje susitikimas su CS pirmininku R. Ozolu.
2000 m. kovo 19 d. Savivaldybės tarybos rinkimuose Kaišiadorių rajone iš 29314 rinkėjų dalyvavo 16378 (55,87%). Mandatų gavo LLS – 5, NS (socialliberalai), CS, TS (LK), LKPD – po 3, LDDP, LLS, LVP, LSDP – po 2. Mandatų negavo rajono rinkimuose dalyvavusios šios partijos: Lietuvos partija „Socialdemokratija 2000“, LDP ir Lietuvos nacionalinės partijos ir „Jaunosios Lietuvos“ sąjunga.
2000 m. kovo 21 d. Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje kultūros vakaras „Kardinolas Vincentas Sladkevičius“ ir Irenos Petraitienės knygos „Kardinolas“ pristatymas. Dalyvavo LR prezidentas V. Adamkus, Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis, prof. V. Daujotytė, poetas Just. Marcinkevičius, knygos autorė ir kt. Senovinius choralus giedojo choras „Aidija“ (vad. R. Gražinis).
2000 m. kovo 25 d. Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje II Lietuvos moksleivių smiginio čempionatas.
2000 m. kovo 25 d. Šaškių šventė Kaišiadoryse. Susumuoti „Kaišiadorių aidų“ laikraščio šaškių uždavinių sprendimo konkurso rezultatai (4 nugalėtojai) ir surengtos II rajono šaškių uždavinių sprendimų pirmenybės (nugalėjo sp. m. Aleksas Kupčiūnas).
2000 m. balandžio 1 d. „Vorutos“ dvisavaitraštis išspausdino Kaišiadorių muziejaus darbuotojo Rolando Gustaičio str. „Dėl Kaišiadorių vietovardžio kilmės“, kuriame pirmąkart pateiktas istoriniais šaltiniais pagrįstas visiškai naujas miesto vardo kilmės paaiškinimas.
2000 m. balandžio 4 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto žinių diena Kaišiadorių rajone – universiteto dėstytojų susitikimai su moksleiviais ir žemdirbiais.
2000 m. balandžio 7 d. Ketvirtojo šaukimo rajono tarybos I posėdis. Rajono meru išrinktas Kaišiadorių ligoninės direktorius gyd. Juozas Matulevičius (Liberalų sąjunga), vicemeru – verslininkas Ignas Prakapas (Naujoji sąjunga).
2000 m. balandžio 23 d. Per Lietuvos televiziją pirmą kartą (Šv. Velykų dieną) parodyta dok. apybraiža „Žemė, išauginusi kardinolą“ (V. Sladkevičių). Trukmė – 30 min.
2000 m. gegužės 2 d. LR Prezidentas V. Adamkus Prezidentūroje Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, be kitų asmenų, kurie Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydus nuo nacių genocido, apdovanojo ir buv. Kaišiadorių katedros vikarą bei gimnazijos kapelioną kun. N. Švogžlį-Milžiną (po mirties). Apdovanojimą priėmė Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis.
2000 m. gegužės 3 d. Kaišiadorių diena Kaune (M. Žilinsko dailės galerijoje). Dalyvavo meras J. Matulevičius, vicemeras I. Prakapas, dainavo modernaus folkloro moksleivių ansamblis (vad. Č. Kriščiūnas), muziejaus leidinių ir nuotraukų apie Kaišiadoris paroda.
2000 m. gegužės 4 d. Miesto salėje Kaišiadorių specialiosios internatinės mokyklos ugdytinių renginys „Mes esame“ – koncertas, rankdarbių paroda ir kt.
2000 m. gegužės 6 d. Apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. Erwin Josef Erdel ir jį lydintys mons. George Antonysamy, vysk. J. Tunaitis Kaišiadoryse. Šv. Mišios katedroje, Maltos ordino pagalbos tarnybos namų Girelės g. 1 pašventinimas. Pašventino vysk. J. Matulaitis.
2000 m. gegužės 6 d. Kaišiadorių literatų klubo „Gija“ narių išvyka į Kazlų Rūdos literatų klubo „Girių versmė“ surengtą „Pirmojo žiedo“ poezijos šventę Višakio Rūdoje.
2000 m. gegužės 10 d. Miesto salėje susitikimas su A. Brazausku, LDDP pirmininku Č. Jušėnu, Socialdemokratų partijos pirmininku V. Andriukaičiu – LDDP ir LSDP sudaro koaliciją rinkimams į Seimą, kurie numatyti spalio 8 d. Susitikime dalyvavo ir P. Gilys, V. Einoris (abu – LDDP), J. Olekas, N. Medvedevas (abu – LSDP).
2000 m. gegužės 15 d. Švietimo ir mokslo ministro K. Platelio įsakymu Nr. 576, nuo 2000-09-01 leidžiama profilinį mokymą teikti Kaišiadorių bendrąjį vidurinį lavinimą teikiančiose mokyklose, tarp jų Kaišiadorių 1-ojoje ir Vaclovo Giržado vidurinėse mokyklose.
2000 m. gegužės 17 d. Tarptautinės muziejaus dienos proga Kaišiadorių muziejaus patalpose darbuotojų susitikimas su muziejaus rėmėjais, skirtas Lietuvos muziejų akcijai „Visuomenė muziejams“. Dalyvavo meras J. Matulevičius, vicemeras I. Prakapas, rajono tarybos narys R. Kubiakas, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja L. Žukauskienė, mons. V. K. Sudavičius, kiti. Laikina ekspozicija iš eksponatų, kuriuos muziejui padovanojo gyventojai.
2000 m. gegužės 18–birželio 3 d. Miesto salės LOC galerijoje audinių paroda. Eksponuoti Elenos Paulauskaitės (Zūbiškės), Domicelės Banevičienės (Kalviai), Marytės Razulevičienės, Domicelės Morkūnienės, Onos Mickevičienės (Žiežmariai) darbai.
2000 m. gegužės 20 d. Miesto salėje rajono moksleivių solistų, vokalinių ansamblių šventė „Linksmosios gaidelės“.
2000 m. gegužės 21 d. Kaišiadoryse paminėta 1948 m. tremties data. Katedroje aukotos šv. Mišios. Padėtos gėlės prie Tremties kryžiaus Katedros šventoriuje ir prie geležinkelio stoties esančio paminklo.
2000 m. gegužės 21 d. Miesto salėje tarptautinių festivalio laureato Alytaus „Dzūkijos“ cirko pasirodymas.
2000 m. gegužės 27 d. Miesto salėje vaikų ir jaunimo liaudies šokių, ritminių, šiuolaikinių, klasikinių kolektyvų šventė „Aguonulė“.
2000 m. gegužės 28 d. Kaune, 22 val. 15 min. mirė kardinolas Vincentas Sladkevičius (g. 1920-08-20 Guronių k., Žaslių par.). Palaidotas birželio 1 d. Kauno arkikatedros bazilikos Šv. Sakramento koplyčioje.
2000 m. gegužės 31 d. Rajono tarybos posėdyje (slaptu balsavimu) Kaišiadorių 1-ajai vidurinei mokyklai suteiktas Algirdo Brazausko vardas.
2000 m. birželio 1 d. Vaikų gynimo dienos proga Miesto salėje Rumšiškių vaikų darželio opera „Grybų karas“ (pagal Just. Marcinkevičiaus pasaką; režisierė Asta Veverskytė).
2000 m. birželio 16 d. Miesto salėje iškilmingai įteikti Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos baigimo atestatai 51 abiturientui. Dalyvavo A. Brazauskas.
2000 m. birželio 26–27 d. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro ir rajono Švietimo ir kultūros skyriaus surengtas seminaras „Šiandienos aktualijos kultūros įstaigose“. Pranešimus skaitė Kraštotyros draugijos pirmininkė Irena Seliukaitė, Kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas ir kt.
2000 m. liepos 1 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje 1950 m. abiturientų susitikimas. Iš 31 atvyko 17 (septyni mirę). Du šios laidos abiturientai – Mykolas Arlauskas ir Algimantas Buinevičius – buvę LR Seimo nariai.
2000 m. liepos 1 d. LR Prezidento V. Adamkaus dekretu Lietuvos nepriklausomybės atminimo dešimtmečio proga už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę Lietuvos Nepriklausomybės medaliais apdovanojo didelę grupę žmonių, tarp jų ir Kaišiadorių vysk. Juozapą Matulaitį.
2000 m. liepos 8 d. Girelės parko estradoje rajono dainų ir šokių šventė „Tau, Lietuva, dainų ir šokių sutartinė“. Dalyvavo rajono saviveiklininkai bei svečiai iš Jonavos, Prienų, Šakių, Kauno, Vilniaus, Palangos.
2000 m. liepos mėn. Specialiojoje internatinėje mokykloje įvyko tarptautinis seminaras „Specialiosios pedagogikos problemos“. Dalyvavo 100 pedagogų iš dešimties miestų bei rajonų. Kalbėjo Temple (JAV) universiteto prof. Karl Janowitz, psichologė iš JAV dr. Linda Meloy, VDU doc. Algirdas Grigonis.
2000 m. rugpjūčio 11 d. Kaišiadorių ligoninės direktorium tapo gyd. Kęstutis Plauska (buvęs šios ligoninės direktoriaus pavaduotojas).
2000 m. rugpjūčio 16 d. Per Kristaus Atsimainymo atlaidus Kaišiadoryse šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis, pamokslą sakė prof. dr. kun. A. Žygas.
2000 m. rugsėjo 1 d. Mokslo metų pradžios šventėje Algirdo Brazausko vid. mokykloje dalyvavo Algirdo Brazauskas, kuris atidengė lentą su naujuoju mokyklos pavadinimu „Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė mokykla“.
2000 m. rugsėjo mėn. Miesto salėje Kaišiadorių muziejaus surengta paroda „Kaišiadorių mokykla iki Antrojo pasaulinio karo“.
2000 m. rugsėjo 13 d. Miesto salėje rinkėjų susitikimas su Socialdemokratinės koalicijos garbės pirmininku A. Brazausku ir kandidatu į Seimo narius B. Bradausku. Koncertavo E. Kučinskas.
2000 m. rugsėjo 14 d. Miesto salėje rinkėjų susitikimas su LR Seimo pirmininko pavaduotoju R. Dagiu. Koncertavo operos dainininkė G. Skėrytė.
2000 m. rugsėjo 15 d. Savivaldybės salėje rinkėjų susitikimas su dr. K. Bobeliu ir akt. V. Petkevičiumi.
2000 m. rugsėjo 22 d. Miesto salėje susitikimas su kandidatu į Seimo narius V. Jurgaičiu (Naujoji sąjunga). Koncertavo S. Povilaitis.
2000 m. rugsėjo 25 d. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje poezijos ir muzikos vakaras P. Širviui atminti. Dalyvavo aktorius Č. Stonys, S. Sipaitis, dainininkas P. Zaremba.
2000 m. rugsėjo 23 d. Kaišiadorių pensininkų klubo rudens gėrybių paroda Miesto salėje. Su pensininkais susitiko Seimo pirmininko pavaduotojas R. Dagys. Koncertavo choras „Vilnius“.
2000 m. rugsėjo 30 d. Rajono žemdirbių šventė Kaišiadoryse. Rudens gėrybių paroda, tautodailininkų darbų mugė.
2000 m. rugsėjo 30 d. Miesto salėje susitikimas su Lietuvos liberalų sąjungos pirmininku Rolandu Paksu.
2000 m. spalio 6 d. Miesto salėje susitikimas su kandidatu į Seimą LLS pirmininku, rajono meru Juozu Matulevičiumi. Koncertavo „Armonika“.
2000 m. spalio 8 d. Rinkimai į LR Seimą: Kaišiadorių-Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 59 laimėjo A. Brazausko socialdemokratinės koalicijos atstovas Bronius Bradauskas (LDDP). Pagal sąrašą Seimo nariu tapo ir J. Matulevičius.
2000 m. spalio 11 d. Miesto salėje susitikimas su XXVII Olimpinių žaidynių bronzos medalininku krepšininku kaišiadoriečiu Ramūnu Šiškausku.
2000 m. spalio 14 d. Miesto salėje folkloro ansamblio „Rudenėlis“ (vadovė Anelė Gaigalienė ) 5-erių metų sukakties minėjimas. Koncertavo „Verpeta“ (Kaišiadorys), „Vilnelė“ (Vilniaus karininkų ramovės ansamblis), kiti kolektyvai.
2000 m. spalio 17 d. M. K. Čiurlionio atminimo vakaras Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus darbuotojai dail. Milda Kulikauskienė ir akt. Petras Venslova.
2000 m. spalio 21 d. Gedimino gatvėje lengvųjų VAZ markės automobilių sporto varžybos laikraščio „Atspindžiai“ taurei laimėti.
2000 m. spalio 28 d. Lietuvos kraštotyros draugijos X suvažiavimas Vilniuje, Mokytojų namuose. Kaišiadorių rajonui atstovavo O. Lukoševičius, A. Naudžiūnaitė, J. Jakutienė, J. Laurinavičius. Pastarajam suvažiavimas suteikė Draugijos garbės nario vardą. Tai pirmas kaišiadorietis, kuriam suteiktas šis Draugijos aukščiausias titulas.
2000 m. lapkričio 10 d. Atsistatydino rajono meras Juozas Matulevičius (išrinkus jį į LR Seimą, pagal Liberalų sąjungos sąrašą). Rajono tarybos neeiliniame posėdyje naujuoju meru išrinktas Vaclovo Giržado vid. mokyklos direktorius, liberalas Pranas Zaveckas (fizikos ir vokiečių k. specialistas).
2000 m. lapkričio 10 d. Rajono meras P. Zaveckas ir Agios Paulos (Graikija) meras P. Grigorios pasirašė Kaišiadorių ir Agios Paulos savivaldybių bendradarbiavimo sutartį (kultūros ir sporto srityse).
2000 m. gruodžio 9 d. Centro sąjungos tarybos posėdis Kaišiadorių r. savivaldybės rūmuose. Dalyvavo LS pirmininkas prof. K. Glaveckas, valdybos pirmininku išrinktas A. Čaplikas.
2000 m. gruodžio 11 d. Muzikos mokykloje paminėtos Albino Dzimidavičiaus mirties metinės. Prisiminimus apie velionį pasakojo S. Bražinskas, A. Pugžlienė, J. Čėsnienė, P. Griesius, J. Laurinavičius, R. Girčienė. Buvo atliekami A. Dzimidavičiaus kūriniai.
2000 m. gruodžio 12 d. UAB „Kaišiadorių šeimos medicinos centro (Gedimino g. 44) atidarymas.
2000 m. gruodžio 20 d. Sielovados centre Kaišiadorių muziejaus surengta popietė, skirta dail. Vincentui Jakševičiui atminti.
2000 m. gruodžio 28 d. Šv. Kalėdų koncertas Kaišiadorių katedroje. Griežė Vilniaus kvartetas, dainavo Judita Leitaitė.
2000 m. gruodžio 30 d. Pradėjo veiklą UAB „Kaišiadorių šeimos medicinos centras (dirba 3 gydytojai: G. Baltakis, J. Horbačiauskienė, M. Bagdonienė).
2001 m. sausio 2 d. Pradėjo savo veiklą Bendrosios praktikos gydytojų kabinetas (Gedimino g. 60).
2001 m. sausio 4 d. Po rajono kūno kultūros ir sporto struktūrų reorganizacijos pradėjo veikti Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras (Kudirkos g. 12, Kaišiadorys).
2001 m. sausio 5 d. Seimo nario B. Bradausko susitikimas su rinkėjais Miesto salėje. Koncertavo LV filharmonijos solistai G. Skėrytė, D. Puišys (akomp. P. Araminas).
2001 m. sausio 12 d. UAB „Preventa“ Kaišiadorių atstovybės įkurtuvės naujose patalpose (Gedimino g. 42). Pašventino mons. V. K. Sudavičius. Dalyvavo Kauno apskr. viršininko pavaduotojas A. Garbaravičius, UAB „Preventa“ gen. direktorius B. Jablonskis.
2001 m. sausio 24 d. Šios dienos dekretu LR Prezidentas V. Adamkus už nuopelnus Lietuvos sportui, už valią siekiant pergalių XXVII olimpinėse žaidynėse Sidnėjuje DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu, be kitų sportininkų, apdovanojo ir kaišiadorietį Ramūną Šiškauską, bronzos medalio laimėtoją.
2001 m. vasario 8 d. Prie Savivaldybės rūmų gausus kaišiadoriečių protesto mitingas prieš planuojamą Kaišiadoryse statyti įrenginį TIG-20 senų automobilių padangų pirolizei prie AB „Klijai“.
2001 m. vasario 14 d. Rajono literatų kūrybos almanacho „Gija“ pristatymas Miesto salėje. Dalyvavo Trakų ir Jonavos rajonų literatai. Poezijos spektaklis „Pasėdėkim“ (režisierė I. Skurvydienė), J. Krinicko kaimo kapelos, M. Rainienės modernaus šokio grupės koncertas.
2001 m. vasario 20 d. Kaišiadorių muziejuje knygos „Kaukinės draustinis“ pristatymas. Dalyvavo sudarytojas V. Malinauskas, bendraautoriai O. Lukoševičius, S. Obelevičius, J. Augustauskas, dr. K. Baranauskas, rajono meras P. Zaveckas ir kt.
2001 m. vasario 24 d. Viešojoje bibliotekoje M. Akmantavičiūtės-Kavaliauskienės eilėraščių rinkinio „Besparnis angelas“ pristatymas. Dalyvavo autorė, „Gija“ klubo nariai, vokalinis ansamblis „Gegula“ iš Kauno.
2001 m. vasario 15 d. Vasario 16-osios proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai LR Prezidentas V. Adamkus savo dekretu Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu apdovanojo neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvį, Norilsko sukilimo dalyvį, Kaišiadorių katechetinių kursų vadovą kun. Česlovą Kavaliauską (po mirties).
2001 m. balandžio 11 d. LSDP Kaišiadorių rajono skyriaus ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. 98 nariai. Svečiai – LSDP pirmininkas A. Brazauskas, pavaduotojas Seimo narys J. Olekas, Seimo narys B. Bradauskas. Skyriaus pirmininku išrinktas Kaišiadorių pašto viršininkas Gintautas Mišeikis.
2001 m. balandžio 11 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje respublikinė konferencija „Profilinio mokymo aktualijos ir mokyklų tinklo optimizavimas. Dalyvavo A. Brazauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, Ukmergės, Ignalinos, Vilniaus, Širvintų, Kėdainių ir kitų rajono pedagogai.
2001 m. balandžio 25 d. Grupės Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (NRS) ir „Gijos“ literatų klubo narių literatūrinė popietė Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo rašytojai NRS nariai: S. Abromavičius, B. Juršė, J. Laurinavičius, V. Pancernienė, Z. Sadauskaitė, A. Slavickas, G. Stulpinienė-Vikingė.
2001 m. balandžio 28 d. Pirmoji pavasario žemdirbių mugė Kaišiadoryse.
2001 m. Algirdo Brazausko vid. mokykloje baigėsi konkursas mokyklos ženklui ir vėliavai sukurti. Konkursą laimėjo Kaišiadorių muziejaus darbuotoja Diana Tomkuvienė.
2001 m. gegužės 7 d. Viešojoje bibliotekoje raštingiausiųjų rajono moksleivių konkurso nugalėtojų apdovanojimas.
2001 m. gegužės 8 d. Algirdo Brazausko vid. mokyklos 34 moksleivių išvyka į Seimo rūmus. Susitikimas su prezidentu A. Brazausku, Seimo nariu B. Bradausku.
2001 m. gegužės 11 d. Kultūros centre dail. Svajūno Udrio ir Viktoro Zuozos darbų parodos atidarymas.
2001 m. gegužės 16 d. V. Bukausko eilėraščių knygos „Paklydę paukščiai“ pristatymas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje.
2001 m. gegužės 29 d. Kaišiadorių katedroje paminėtos a. a. kardinolo V. Sladkevičiaus pirmosios mirties metinės. Šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis, pamokslą pasakė kun. dr. Arvydas Žygas (Kaunas). Su vyskupijos kunigais susitiko Lietuvos vyskupų konferencijos sekretorius vysk. J. Boruta.
2001 m. gegužės 30 d. Kaišiadoryse surengta vyskupijos Kolpingo šeimų konferencija „Kolpingo idėjos šiomis dienomis“. Dalyvavo Magdeburgo (Vokietija) vyskupijos Kolpingo draugijos dvasios tėvas daktaras G. Nachtuwei, grupė kitų svečių iš Vokietijos. Kaišiadorių katedroje vysk. J. Matulaitis pašventino Kaišiadorių Kolpingo šeimos vėliavą.
2001 m. birželio 2 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišias už a. a. kardinolą V. Sladkevičių aukojo kardinolas J. A. Bačkis su Lietuvos vyskupais (ir Kaišiadorių vyskupu J. Matulaičiu) bei grupe kunigų. Dalyvavo LR Prezidentas V. Adamkus. Pašventinta marmurinė plokštė ant kardinolo kapo, atidengta memorialinė lenta su kardinolo bareljefu (buv. Vyskupijos rūmuose), atidarytas kardinolo memorialinis muziejus (M. Valančiaus g. 6, Kaunas).
2001 m. birželio 21 d. Rajono taryba priėmė sprendimą dėl Kaišiadorių verslo centro steigimo.
2001 m. birželio 22 d. Vilūnų pagrindinės mokyklos literatų kūrybos rinkinio „Pievų gėlės“ pristatymas Kultūros centre. Dalyvavo Kaimų rašytojų sąjungos narė Elena Ramoškaitė-Dekaminavičienė (Kazlų Rūda).
2001 m. birželio 28 d. Kultūros centre rajono kultūros darbuotojų konferencija „Kultūrinė veikla: dabartis ir perspektyvos“. Pranešėjai: Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Janušaitytė, vyr. paminklotvarkininkas Z. Sakalauskas, Kaišiadorių muziejaus direktorius O. Lukoševičius ir kt.
2001 m. liepos 29–30 d. Savivaldybėje vyko projekto „Moterų verslinė vadyba“ partnerių kaišiadoriškių ir italų susitikimas. Jame dalyvavo generalinis projekto koordinatorius Francisko Barbalace, Europos projekto koordinatorius Giuzeppe Carrozza, grupė svečių iš Mesina ir Reggio Calebrio (Italija) savivaldybių.
2001 m. liepos 1 d. Sielovados centre pradėjo veikti Algirdo Brazausko vid. mokyklos katalikiškų klasių dienos vasaros stovykla „Kuriame gerumo pasaulį“.
2001 m. liepos 6 d. Valstybės dienos proga Kultūros centre Kaišiadorių muziejaus paroda „Kaišiadorių rajonas XVII–XX a. žemėlapiuose“. Gatvės krepšinio (3×3) varžybose dalyvavo 53 komandos. „Lietuvos“ komandoje žaidė R. Šiškauskas: jie ir nugalėjo 19–35 m. amžiaus grupėje. Griežė „Trimitas“ iš Kauno.
2001 m. liepos 24–25 d. Žemės ūkio mokyklos stadione cirkas iš Prahos „Puccinia“: dresiruoti žvėrys, oro gimnastai, fokusininkai, žonglieriai ir kt. Klounas – J. Nikulino mokinys M. Mingazovas.
2001 m. rugpjūčio 5 d. Kaišiadorių katedroje Kristaus Atsimainymo atlaidai ir Kaišiadorių vyskupijos įsteigimo 75-ųjų metinių minėjimas. Dalyvavo Apaštalinio nuncijaus patarėjas mons. George Antonysamy, prel. Jonas Staškevičius (Kanada), mons. Alfons Bokern (Vokietija) ir kun. Paul Horster, Seimo nariai B. Bradauskas, V. Einoris, J. Matulevičius.
2001 m. rugpjūčio 5 d. Vyskupijos kurijoje atidaryta Kaišiadorių muziejaus įrengta ekspozicija, skirta vyskupijos jubiliejui.
2001 m. rugpjūčio 5 d. Sielovados centre – Plenero „Mintys ir vaizdai iš kardinolo V. Sladkevičiaus gimtinės“ darbų paroda: tapyba (Jovita Glemžaitė-Matukienė), keramika (Virginija Lamžadienė), kaligrafija (Aušra Lisauskienė), tekstilė (Marijona Sinkevičienė).
2001 m. rugpjūčio 5 d. Leidinio „Kaišiadorių vyskupija 1926–2001“, skirto vyskupijos įsteigimo 75-osioms metinėms, pristatymas Sielovados centre.
2001 m. rugpjūčio 13 d. Atidaryta UAB „Gumta“ raštinės reikmenų parduotuvė „Era“ (Gedimino g.).
2001 m. rugpjūčio 25 d. Miško parko estradoje Vasaros palydų šventė (automobilių slalomo varžybos, antrasis vaikų pieno gėrimo čempionatas, kurį vedė Vaiduoklis iš TV laidos „Kibir Vibir“, vaikų šokių muzikos grupė Šmiki Šmaki, grupės „Nerija“, „Karališka erdvė“ ir solistas Žilvinas Žvagulis, Irena Starošaitė, humoristas Raimondas Bingelis).
2001 m. rugpjūčio mėn. Kaišiadorių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyr. gydytoju paskirtas Vytautas Gilaitis.
2001 m. spalio 3 d. Rolando Gustaičio knygos „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas“ pristatymas Kaišiadorių muziejuje. Dalyvavo autorius, rajono vicemeras I. Prakapas, mons. V. K. Sudavičius ir kt.
2001 m. spalio 3 d. J. Kilčauskienės knygos „Kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino gyvenimas ir kūryba“ pristatymas Sielovados centre. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, knygos sudarytoja, vyskupijos dvasininkai.
2001 m. spalio 5 d. Paminėta rajono laikraščio „Kaišiadorių aidai“ 55-erių metų sukaktis. Kolektyvą sveikino žurnalistų sąjungos pirmininkas R. Eilunavičius, rajono meras P. Zaveckas.
2001 m. spalio 13 d. Rudens šventė Kaišiadoryse. Mugė, kaimo kapelų koncertas, liaudiškos muzikos ansamblio „Ainiai“ koncertas, diskoteka jaunimui. Šventės svečiai Seimo nariai B. Bradauskas, V. Einoris.
2001 m. spalio 18 d. R. Gustaičio knygos „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas“ pristatymas Kaišiadorių rajono viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorius, kraštotyros draugijos pirmininkė Irena Seliukaitė, teisės mokslų istorikas Vytautas Raudeliūnas ir kt.
2001 m. spalio 8–15 d. Vokietijos dienos Kaišiadoryse. Svečiai iš penkių Vokietijos miestų: Dreinsteinfurto, Burgo, Lehne, Twistrvingeno ir Rhedo. Tai labdaringų ir visuomeninių bei parapinių organizacijų atstovai.
2001 m. spalio 30 d. Kultūros centre AB „Malsena“ pristatė naują humoro laidos „Nosis“ koncertinę programą.
2001 m. spalio mėn. AB „Girelės“ paukštynas gen. direktorius, hab. agrarinių mokslų daktaras Stasys Danius paskirtas Lietuvos veterinarijos akademijos tarybos nariu.
2001 m. lapkričio 10 d. Operos solistės Nijolės Kniukštaitės ir Dainos Vilkienės (vargonai) koncertas Kaišiadorių katedroje.
2001 m. lapkričio 14 d. Kaišiadorių katedroje atidengtas kard. V. Sladkevičiaus bareljefas (skulptorius S. Žuklys).
2001 m. lapkričio 15 d. Jonas Katkevičiaus humoreskų knygos „Vidinis balsas“ pristatymas Kaišiadorių savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
2001 m. lapkričio 18 d. Kaišiadorių sielovados centre LKDP ir KDS Kaišiadorių skyrių jungiamoji konferencija. Svečias – LKD vicepirmininkas Eduardas Pabarčius. Naujojo skyriaus pirmininku išrinktas Sigitas Morkūnas, rajono tarybos narys.
2001 m. lapkričio 21 d. Kultūros centre Lietuvos anekdotų karaliaus R. Šilansko vakaras.
2001 m. gruodžio 1 d. Kaišiadorių kultūros centre vakaras „Gerumas vienija“. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, mons. V. K. Sudavičius, buvęs kandidatas į Seimo narius V. Jurgaitis. Koncertavo J. Leitaitė, Paparčių šv. Juozapo laikinos vaikų globos namų auklėtiniai.
2001 m. gruodžio 14 d. V. Malinausko ir O. Lukoševičiaus knygos „Kaišiadorys: gamtos ir kultūros paveldas“ pristatymas Kaišiadorių savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autoriai, rėmėjai ir kt., rajono vicemeras I. Prakapas, prof. Stasys Danius, kalbėjo knygos redaktorė Romualda Suslavičienė, „Kaišiadorių aidų“ redaktorius J. Laurinavičius, Žaslių seniūnas A. Mataitis.
2001 m. gruodžio 14 d. Prieškalėdinis susikaupimo vakaras Kaišiadorių vyskupijos kurijoje. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, kun. A. Saulaitis (Vilnius), vicemeras I. Prakapas, Varėnos, Širvintų, Alytaus rajonų merai, prof. A. Kmieliauskas, prof. S. Danius, dainavo solistas Danielius Sadauskas (Vilnius).
2001 m. gruodžio 16 d. Katalikių moterų draugijos 5-erių metų iškilmingas minėjimas Kaišiadorių sielovados centre. Svečiai – Katalikių moterų sąjungos pirmininkė Gražina Paliokienė, vysk. Juozapas Matulaitis.
2001 m. gruodžio 28 d. Geriausiųjų rajono 2001 m. sportininkų dešimtuko pagerbimas Kaišiadorių kultūros centre. Pramankštos salės atidarymas Kūno kultūros ir sporto centro plaukimo baseino patalpose.
2001 m. gruodžio 27 d. Kalėdiniame koncerte Kaišiadorių katedroje koncertavo „Ąžuoliuko“ choras iš Vilniaus (meno vadovas ir dirigentas Vytautas Miškinis), vargonininkas Bernardas Vasiliauskas.
2002 m. sausio 1 d. Rajone 862 įmonės, įstaigos, iš jų 264 uždarosios akcinės bendrovės, 395 individualios įmonės. 2004 m. rajone įregistruota 60 įmonių, išregistruota arba pakeitė pavadinimus – 50 įmonių. Trims iškeltos bankroto bylos – AB „Klijai“, AB „Kaišiadorių pienas“ ir UAB „Pakerta“. Likviduota utilizacijos įmonė, AB „Dažymo aparatai“.
2002 m. sausio 1 d. Nedarbo lygis rajone – 10,8 proc. (1440 bedarbių), Kaišiadoryse – 10,6 proc. (461 bedarbis).
2002 m. sausio 1 d. Kaišiadorių muzikos mokykloje (Gedimino g. 85) mokosi 328 vaikai, mokykloje veikia 13 mokomųjų kolektyvų (liaudies instrumentų orkestras, liaudies pučiamųjų instrumentų grupė, skudučių ansamblis, pučiamųjų instrumentų orkestras, simfoninis orkestras, trys chorai ir kt.). Populiariausios specialybės – fortepijono, akordeono, styginių instrumentų. Mokykloje dirba 48 pedagogai. Mokykla turi 24 pianinus, 1 fortepijoną, 21 akordeoną, 39 smuikus, 13 violončelių ir t. t. 2001 m. iš savivaldybės biudžeto skirta 993 tūkst. Lt, tėvų mokestis – 68,9 tūkst. Lt. Vieno mokinio išlaikymas per mokslo metus – 3240 Lt. Rumšiškėse veikia mokyklos filialas.
2002 m. sausio 1 d. Gimstamumas (1000 gyventojų) – 9,41 (LR – (9,4), 1997 buvo 11,1 (LR – 10,2). Kasmet mažėja.
2002 m. sausio 1 d. Rajone dirba 88 gydytojai, 10 000 gyv. – 21,8 (LR – 19,2). Kaišiadorių PSPC prisirašę 17 000 gyventojų. Kaišiadorių šeimos medicinos centre – 2000 gyventojų, Moters sveikatos centre – 300. Pastarieji centrai pradėjo veikti 2001 m. Įsteigti PHARE programos lėšomis.
2002 m. sausio 1 d. Kaišiadorių m. katilinė teikia šiluminę energiją 2573 butams, 60 organizacijų ir 9 bendrijoms. Šilumos tinklų ilgis – 14,8 km. Pagrindinis kuras – dujos, rezervinis – mazutas.
2002 m. sausio 1 d. Kaišiadorių yra du vaikų lopšeliai-darželiai: „Spindulys“ (213 vaikų), „Žvaigždutė“ (165 vaikai).
2002 m. sausio 1 d. Kaišiadorių žemės ūkio mokykloje mokosi 400 moksleivių, dirba 90 dėstytojų, 9 specialybės. Populiariausia – namų ūkio meistro.
2002 m. sausio 1 d. SP UAB „Kaišiadorių vandenys“ Kaišiadorių mieste turi 2980 abonentų (rajone – 3150), iš jų 107 įmonės. Bendras vandentiekio linijų ilgis – 88,5 km, nuotekų – 57,4 km. Iš gręžinių per metus išgaunama 860 tūks. kub. m vandens. Valymo įrenginiai išvalo 805 tūkst. kub. m vandens.
2002 m. sausio 1 d. Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre plėtojama 13 sporto šakų bei pradinio rengimo plaukimo pradmenys 1–4 kl. moksleiviams. Treniruotes lanko 627 sportininkai, pradinio rengimo plaukimo pamokas – 385 moksleiviai. Veikia 61 sportinė grupė. Su sportininkais dirba 22 sporto mokytojai-treneriai. Populiariausios sporto šakos: plaukimas (159 sportininkai), krepšinis (126), futbolas (103), kovinė savigyna (48), atletinė gimnastika (36), kultūrizmas (36). Kasmet rajono sportininkai dalyvauja apie 100 varžybų.
2002 m. sausio 1 d. Reguliarių SP UAB „Kaišiadorių autobusų parkas“ maršrutų skaičius: priemiesčio – 41, miesto – 2. Maršrutų ilgis – 1359 km. Per 2001 m. pervežta 2925 tūkst. keleivių. Autobusų rida per 2001 m. – 1395 tūkst. km.
2002 m. sausio 10 d. Vaikų ir moksleivių festivalio-konkurso „Dainų dainelė“ rajoniniame ture Kaišiadoryse dalyvavo 28 kolektyvai ir solistai.
2002 m. sausio 26 d. Kaišiadorių vyskupijos katalikių moterų organizacija „Vilties tiltas“ Kaišiadoryse surengė konferenciją „Mūsų žingsniai Tikėjimo, Vilties ir Meilės tiltais“, skirtą šios organizacijos penkmečiui pažymėti. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, „Vilties tilto“ projekto rėmėja Ursula Gzžibeh iš Vokietijos – Berlyno „In Via“ (Katalikų socialinių darbuotojų centro) direktorė.
2002 m. sausio mėn. Įsikūrė draudimo bendrovės „Baltijos garantas“ Kaišiadorių skyrius.
2002 m. vasario 8 d. Savivaldybės Didžiojoje salėje rinkėjų susitikimas su LS vicepirmininku A. Zuoku, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu A. Matulevičiumi ir Sveikatos reikalų komiteto nariu J. Matulevičiumi.
2002 m. vasario 14 d. Iškilmingai atidarytas Kaišiadorių verslo informacinis centras (KVIC) (Gedimino g. 48). Centro steigėjai – LR Ūkio ministerija ir Kaišiadorių savivaldybė. Direktorė Lina Kaulakytė.
2002 m. vasario 14 d. „Gijos“ literatų klubo literatūrinė-muzikinė kompozicija, skirta šv. Valentino dienai (Kaišiadorių kultūros centre). Dalyvavo svečiai literatai iš Trakų, Lentvario, Vievio, Elektrėnų, Jonavos. Koncertavo „Vizijos“, vokalinis ansamblis, vadovaujamas Juozo Krinicko.
2002 m. vasario 15 d. LR Vyriausybė nutarė pertvarkyti valstybinį mokslo institutą – Lietuvos veterinarijos institutą į universiteto mokslo institutą – Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos institutą.
2002 m. vasario 23 d. Kun. Česlovo Kavaliausko (1923–1997) 5-ųjų mirties metinių minėjimas: katedroje – šv. Mišios (aukojo vysk. J. Matulaitis ir kt.), Sielovados centre – kun. Č. Kavaliausko knygos „Priespaudos metais skleidęs Tiesą“ pristatymas. Dalyvavo knygos sudarytojas A. Mozeras, akad. A. Buračas, vysk. J. Matulaitis, prel. J. Jonys, redaktorius S. Stungurys, LPKTS pirmininkas A. Lukša.
2002 m. vasario 28 d. „Morkūno ir Ko“ spaustuvėje baigtos spausdinti dvi kaišiadoriečių knygos: Jono Katkevičiaus eil. rinkinys „Akimirkų žydėjimas“ (300 egz.) ir Jono Laurinavičiaus bei Povilo Gumbio apybraižų ir straipsnių rinkinys „Žasliečiai sportuoja“ (500 egz.). Abi knygas išleido Kaišiadorių rajono literatų klubas „Gija“.
2002 m. kovo 1 d. Pirmą kartą Kaišiadorių rajono spaudos istorijoje pasirodė interviu su LR Ministru Pirmininku Algirdu Brazausku („Vyriausybė ieško būdų, kaip palengvinti gyvenimo sąlygas“, „Kaišiadorių aidai“, 2002-03-01).
2002 m. kovo 1 d. Lietuvos socialdemokratų partijos diena Kaišiadorių rajone. Dalyvavo Č. Juršėnas, B. Bradauskas, M. Petrauskienė, J. Paleckis (susitiko su Algirdo Brazausko ir Vaclovo Giržado vid. mokyklų bendruomenėmis) ir kt.
2002 m. kovo 1 d. Kaišiadorių kultūros centro mėgėjų teatro premjera – B. Sruogos komedija „Uošvė“ (rež. Irena Kazakevičienė).
2002 m. kovo 15 d. Jono Katkevičiaus eilėraščio rinkinio „Akimirkų žydėjimas“ pristatymas „Gijos“ literatų klube.
2002 m. kovo 16 d. Kaišiadorių atstovai pas Vilniaus kaišiadoriečius Karininkų ramovėje. R. Gustaičio knygos „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas“ ir V. Malinausko ir O. Lukoševičiaus knygos „Kaišiadorys: kultūros ir gamtos paveldas“ pristatymas. Folkloro ansamblių „Rudenėlis“ (Kaišiadorys) ir „Vilnelė“ pristatymas.
2002 m. kovo 25 d. Kompaktinės plokštelės „Kaišiadorių rajono kraštotyrinė bibliografija“ (autorius R. Gustaitis) pristatymas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Plokštelėje žinios apie 3451 publikaciją XIX–XX a. spaudoje.
2002 m. balandžio 5 d. Naujosios sąjungos (socialliberalų) diena Kaišiadoryse. Seimo pirmininkas A. Paulauskas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė V. Blinkevičiūtė, teisingumo ministras V. Markevičius, Švietimo ministras A. Monkevičius, Seimo nariai V. Kvietkauskas ir G. Kniukšta ir kt. Susitikimai Savivaldybės rūmuose, Teismo rūmuose, „Girelės“ paukštyne, Kaišiadorių kultūros centre. A. Monkevičius – Algirdo Brazausko vid. mokykloje. „Kaišiadorių aiduose“ – interviu su A. Paulausku.
2002 m. balandžio 20 d. Kultūros centre rajoninė vokalistų šventė „Skambėk, daina“. Dalyviai „Verpeta“ (vad. V. Jankauskienė), moterų choras „Kantilena“ (vad. R. Zandavaitė), Žaslių vokalinis-instrumentinis ansamblis (vad. G. Pauga), Žiežmarių moterų kvartetas (vad. J. Krinickas), duetai, solistai.
2002 m. balandžio 25–27 d. 51-oji respublikinė 9–12 klasių matematikų olimpiada Vaclovo Giržado vid. mokykloje. 132 dalyviai. Olimpiados svečias – buvęs VU rektorius prof. J. Kubilius. Kaišiadorių rajono atstovai prizinių vietų nepelnė.
2002 m. balandžio 27 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Mugė (sodinukai, gėlės, žemės ūkio inventorius, tautodailės dirbiniai ir kt.), rajono kapelijų pasirodymas Gedimino g., šventinis koncertas Kaišiadorių kultūros centre (pagyvenusių žmonių šokių kolektyvai iš Vilniaus, Kauno, Šakių, Kėdainių, Palangos, Kaišiadorių).
2002 m. balandžio 28 d. Kaišiadorių parapijos klebonu paskirtas kun. Rimvydas Jurkevičius, lig šiol buvęs Žiežmarių parapijos klebonu. Ligšiolinis Kaišiadorių parapijos klebonas mons. Vytautas Kazimieras Sudavičius perkeltas į Aukštadvario parapiją.
2002 m. gegužės 8 d. Kalbos ir knygos šventė „Kalba gimtoji lūposna sudėta“. Raštingiausiojo moksleivio konkurso susumavimas, svečiai – „Alma litera“ leidyklos redaktorė Z. Staigienė, akt. E. Juknaitė-Šniukienė.
2002 m. gegužės 10 d. Prezidento V. Adamkaus viešnagė Kaišiadoryse: susitikimai Savivaldybės rūmuose, Vyskupijos kurijoje, Algirdo Brazausko ir Vaclovo Giržado vidurinėse mokyklose, Kaišiadorių paukštyne, įmonėje „Nemuno baldai“. Prezidentas apsilankė ir Paparčių šv. Juozapo laikinos vaikų globos namuose.
2002 m. gegužės 15 d. Miesto salėje Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko Viktoro Uspaskicho susitikimas su visuomene.
2002 m. gegužės 16 d. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje Kaišiadorių muziejaus surengta diskusija apie Kaišiadorių rajono etnografinius ypatumus. Dalyvavo kalbininkė dr. D. Atkočaitytė, dr. E. J. Morkūnas, V. Baltrušaitis ir kt.
2002 m. gegužės 25 d. Kaišiadorių kultūros centre – rajoninė vaikų ir jaunimo šokių kolektyvų šventė „Pylimėlis“.
2002 m. birželio 11 d. Kultūros centre Seimo nario A. Matulevičiaus susitikimas su miesto visuomene. Koncertavo Liveta ir Petras Kazlauskai.
2002 m. birželio 12 d. Algirdo Brazausko vid. mokykla išleido 64-ąją abiturientų laidą. 68 abiturientams brandos atestatus įteikė LR Prezidentas A. Brazauskas. Dalyvavo Seimo narys B. Bradauskas.
2002 m. rugpjūčio 4 d. Kristaus Atsimainymo atlaidai Kaišiadoryse. Šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis; atlaidų svečiai Seimo nariai dr. K. Bobelis, P. Gražulis, Katalikių moterų draugijos pirmininkė G. Paliokienė ir kt. Koncertinė popietė prie Sielovados centro.
2002 m. rugpjūčio 31 d. Vasaros palydų šventė Girelės estradoje. Automobilių slalomo varžybos, Luko koncertas, humoro grupės „Nosis“ programa, pop grupė „Snow“ (Kaišiadorys), grupė EMPY-X (Kaunas), grupė Biplan (Vilnius). Šventės vedėjas akt. E. Stancikas.
2002 m. rugsėjo 2 d. Naujųjų mokslo metų atidarymo iškilmėse Algirdo Brazausko vid. mokykloje dalyvavo ir LR Ministras Pirmininkas A. Brazauskas.
2002 m. spalio 3 d. Liberalų diena Kaišiadoryse. Kandidato į LR prezidentus E. Gentvilo, Seimo nario J. Matulevičiaus viešnagė Kaišiadorių ligoninėje, „Nemuno balduose“, „Gvinedoje“.
2002 m. spalio 5 d. Rudens šventė Kaišiadoryse. Mugė, grupės „Snow“ ir rajono kaimo kapelų koncertas.
2002 m. spalio 26 d. Iškilmingai paminėtas Kaišiadorių plaukimo mokyklos 40-metis. Dalyvavo Plaukimo federacijos pirmininkas E. Skirius, Laima, Nijolė ir Vida Gruodytės ir kt.
2002 m. lapkričio 12 d. Kaišiadorių rajono meras P. Zaveckas ir Tvistringeno (VFR) savivaldybės meras K. Meyeris pasirašė Kaišiadoryse bendradarbiavimo sutartį.
2002 m. lapkričio 22 d. 20-ties metų sukaktį iškilmingai paminėjo Kaišiadorių specialioji internatinė mokykla.
2002 m. lapkričio 23 d. Pradėjo veikti Marijono Mitkaus turgus Kaišiadoryse (tarp Trakų ir Vilniaus g.).
2002 m. lapkričio mėn. Išleistas literatų klubo almanachas „Gija“ (antroji knyga, 300 egz.; pirmoji išleista 2000 m.).
2002 m. lapkričio 22–24 d. Žemės ūkio mokykloje Lietuvos greitųjų šaškių ir žaibo čempionatai.
2002 m. lapkričio 25 d. Kūno kultūros ir sporto centre su visuomene susitiko Seimo nariai B. Bradauskas, A. Salamakinas ir Kūno kultūros ir sporto departamento gen. direktorius V. Nėnius.
2002 m. lapkričio 27 d. I. Janonytės-Buitkuvienės eil. rinkinio „Ratu apie save“ pristatymas Kaišiadorių savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorė, „Nemuno“ žurnalo vyr. redaktorius A. Mikuta, Kauno dramos teatro akt. D. Kazragytė, J. Buitkus, meras P. Zaveckas ir kt.
2002 m. gruodžio 8 d. Miesto salėje su gyventojais susitiko Seimo narys, LKDP pirmininko pav. A. Saudargas, Lietuvos katalikių moterų sąjungos pirmininkė G. Paliokienė, partijos rajono atstovai.
2002 m. gruodžio 10 d. J. Laurinavičiaus knygos „Kaišiadorių krašto žmonės“ pristatymas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje.
2002 m. gruodžio 17 d. KKC su visuomene susitiko kandidatas į LR prezidentus R. Paksas.
2002 m. gruodžio 22 d. LR prezidento ir savivaldybių rinkimai. Mandatų rajono taryboje turės: socialdemokratai – 7, liberalai – 5, konservatoriai – 2, centristai – 2, krikdemai – 2, socialliberalai – 2, valstiečių ir Naujosios demokratų partijos atstovai – 2, liberalai demokratai – 2, Laisvės sąjunga – 1.
2002 m. gruodžio 26 d. Katedroje Šv. Kalėdų koncertas. Solistė Judita Leitaitė, pianistė Vaiva Blažienė (el. vargonai), Paulina Daukšytė (smuikas).
2003 m. sausio 1d. Nedarbo lygis rajone – 8,8 proc. (Kaišiadoryse – 387 bedarbiai).
2003 m. sausio 5 d. LR Prezidento rinkimų II turas. Kaišiadorių rajone už R. Paksą balsavo 55,44 proc. rinkėjų, už V. Adamkų – 44,56 proc. Lietuvoje už R. Paksą – 54,91 proc., už V. Adamkų – 45,09 proc.
2003 m. sausio 14 d. Savivaldybės rūmuose įteikti mandatai 25 rajono tarybos nariams. Mandatus gavo: socialdemokratai – 7, liberalai – 5, krikščionys demokratai – 2, konservatoriai – 2, socialliberalai – 2, Valstiečių partijos ir Naujosios demokratijos sąjungos atstovai – 2, Laisvės sąjungos atstovai – 1.
2003 m. sausio 25 d. Kaišiadorių kultūros centre – liaudiškos muzikos kapelijos iš Žiežmarių (vadovas J. Krinickas) 15 m. jubiliejus ir „Žiežmaros“ vardo suteikimo iškilmės.
2003 m. sausio 28 d. LR Prezidentas V. Adamkus 5 Lietuvos krepšininkams už ryžtą iškovojant bronzos medalius Sidnėjaus Olimpinėse žaidynėse Prezidentūroje įteikė ordinus, tarp jų ir LK Gedimino 3-iojo laipsnio ordiną kaišiadoriečiui Ramūnui Šiškauskui.
2003 m. vasario 7 d. ŽŪB Kaišiadorių skyriaus iškilmingas atidarymas (po renovacijos). Dalyvavo banko valdybos pirmininko pavaduotojas Jonas Dieninis, valdybos narys Werner Schilli ir kt.
2003 m. vasario 11 d. Ligonių dienos minėjimas Kaišiadorių ligoninėje. Šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis, kun. Juozas Bakšys, kun. Rimvydas Jurkevičius.
2003 m. vasario 7–21 d. Kultūros centro dailės galerijoje – Juozo Šaltinio tapybos darbų paroda „Gyvenimas – tarsi jūra“.
2003 m. vasario mėn. Vilniaus knygų mugėje buvo įrengtas Kaišiadorių stendas, kuriame pristatyti Kaišiadorių rajone išleisti leidiniai.
2003 m. vasario mėn. Ant Ščebnicos tvenkinio vyko Lietuvos automobilių žiemos treko čempionato II etapo varžybos. Dalyvavo 35 sportininkai.
2003 m. kovo 4 d. LR prezidentas R. Paksas susitiko su rajoninės spaudos atstovais. Susitikime dalyvavo ir kalbėjo „Kaišiadorių aidų“ redaktorius J. Laurinavičius.
2003 m. kovo 7 d. Kaišiadoryse pradėjo darbą Virginijaus Klimo gėlių parduotuvė (Gedimino g. 107).
2003 m. kovo 11–17 d. Rajono tautodailininkų darbų paroda Kultūros centro parodų salėje. Eksponuojami 83 tautodailininkų kūriniai. Išleistas parodos katalogas (sudarė Diana Tomkuvienė).
2003 m. kovo 22 d. Kultūros centre teatralizuotas vakaras „Juokais ir rimtai“, skirtas Teatro dienai (režisierė I. Kazakevičienė).
2003 m. kovo 30 d. Gintarės Adomaitytės knygos apie Palaimintąjį arkivysk. J. Matulaitį „Kelio dulkės, baltos rožės“ pristatymas Sielovados centre. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, autorė.
2003 m. kovo 31 d. Kaišiadorių kultūros centre sporto vakaras – J. Laurinavičiaus knygelės „Ramūnas Šiškauskas“ pristatymas. Dalyvavo R. Šiškauskas, „Lietuvos ryto“ vyr. treneris J. Kazlauskas, Kūno kultūros ir sporto departamento gen. direktorius Vytas Nėnius, knygelės autorius. Koncertavo vokalinis-instrumentinis ansamblis „Eksperimentas“.
2003 m. balandžio 8 d. Sveikatos apsaugos ministro Juozo Oleko viešnagė Kaišiadoryse – rajono ligoninėje ir Psichikos sveikatos centre.
2003 m. balandžio 10 d. Antrasis tarybos posėdis. Meru išrinktas socialdemokratas Gintautas Mišeikis (13 balsų iš 25). Pranas Zaveckas surinko 12 balsų.
2003 m. balandžio 15 d. Vytauto Didžiojo gatvėje (buv. vartotojų koop. gastronome) atidaryta Kaišiadorių paukštyno firminė parduotuvė.
2003 m. balandžio 26 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Mugė Gedimino g. Liaudiškos muzikos kapelijų ir šokių kolektyvų šventinis koncertas (prie Kultūros centro).
2003 m. gegužės 5 d. Lietuvos žemės ūkio banko (LŽŪB) vardas pakeistas „NORD/LB Lietuva“. Kaišiadoryse veikia šio banko skyrius. Valdytojas Rimas Pečiulis.
2003 m. gegužės 6 d. Eurobusas Kaišiadoryse, agituojantis dalyvauti referendume (05 – 10–11) dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje. Koncertavo Bavarija, Jonis, Neda. Kultūros centre susitikimas su LR Seimo pirmininko pav. Gintaru Steponavičiumi, Seimo nariais Broniumi Bradausku ir Juozu Matulevičiumi, žurnalistu Algimantu Čekuoliu.
2003 m. birželio 17 d. Sporto šventė Kaišiadoryse. Estafetės miesto gatvėmis, gatvės krepšinis, šachmatai ir kt.
2003 m. birželio 23 d. LR Užsienio reikalų ministro A. Valionio viešnagė Algirdo Brazausko vid. m-kloje, Savivaldybės rūmuose. Lydėjo patarėjai V. Gaižauskaitė, P. Šimulionis.
2003 m. birželio 26 d. Rajono tarybos posėdyje atsistatydino meras socialdemokratas Gintautas Mišeikis; išrinktas naujas meras – liberalas Romualdas Urmilevičius; administracijos direktoriumi paskirtas liberalas Antanas Lukoševičius.
2003 m. birželio 30–liepos 6 d. Į Pasaulio lietuvių dainų šventę Vilniuje iš Kaišiadorių išvyko 9 kolektyvai (232 saviveiklininkai), iš jų 8 – Kaišiadorių miesto; stambiausias – Algirdo Brazausko vid. mokyklos merginų choras (31 dalyvė), vadovaujamas Jurgitos Jašauskienės.
2003 m. liepos 3 d. Susijungė LLS ir LCS rajono skyriai į Liberalų ir centro skyrių (pirmininkas Seimo narys gyd. Juozas Matulevičius).
2003 m. liepos 4 d. Valstybinės dienos proga šventinis koncertas Savivaldybės aikštėje. Koncertavo Pasaulio lietuvių dainų šventės dalyviai – Palangos miesto kultūros centro folkloro ansamblis „Milguva“ ir Kaišiadorių muziejaus folkloro ansamblis „Verpeta“.
2003 m. liepos 11 d. Kaišiadorių ligoninėje atidaryta koplytėlė. Iškilmėse dalyvavo vysk. J. Matulaitis, Kaišiadorių parapijos klebonas kun. R. Jurkevičius, grupė svečių iš Vokietijos (su labdara).
2003 m. liepos 14 d. Savivaldybės rūmuose pagerbti rajono sportininkai – Pasaulio lietuvių žaidynių dalyviai. Meras R. Urmilevičius įteikė Padėkos raštus, visi sportininkai gavo atminimo dovanėles.
2003 m. liepos 19 d. Sielovados centre paminėtas kun. Česlovo Kavaliausko (1923–1997) 80-osios gimimo metinės. Prisiminimais pasidalino dr. Mudis Šalkauskas, Antanas Mozeris, mons. Alfonsas Svarinskas, akad. Antanas Buračas ir kt.
2003 m. rugpjūčio 1 d. 8-ajame Lietuvos www čempionate dailės, fotografijos, literatūros, kino ir kitų kultūros reiškinių kategorijoje Kaišiadorių muziejaus svetainei (www.kaisiadoriumuziejus.lt) pripažinta antroji vieta.
2003 m. rugsėjo 17 d. Kaišiadorių bendruomenės susitikimas miesto aikštėje su Europos krepšinio čempionato nugalėtoju R. Šiškausku. Dalyvavo rajono visuomenė, dainavo „Verpeta“.
2003 m. rugsėjo 21 d. Kaišiadorių katedroje muzikinio sezono atidarymas. Sakralinės muzikos koncertas. Dalyvavo Kaišiadorių jaunimo choras (vad. Laima Mažuolytė) ir solistė Judita Leitaitė.
2003 m. spalio 3 d. UAB Girelės paukštynas administracijos direktoriumi patvirtintas A. Budrys. Tai trečias direktorius šiais metais: buvo prof. Stasys Danius, Audronė Jagminienė.
2003 m. spalio 4 d. Rudens šventė Kaišiadoryse, Gedimino g. Rudens gėrybių mugė, rajono saviveiklininkų koncertas.
2003 m. spalio 5 d. Kaišiadoryse, Vytauto Didžiojo gatvėje, Kaišiadorių parapijos klebonas R. Jurkevičius pašventino naują šarvojimo salę (80 kv. m). Tai kaišiadoriškio Jono Balnio įmonės „Priegolė“ padalinys.
2003 m. spalio mėn. UAB „Vilniaus plėtros grupė“ prie Vaclovo Giržado vid. mokyklos išsinuomavo 1,5 ha sklypą statyboms – prasideda prekybos centro IKI statyba.
2003 m. spalio 25 d. Vaclovo Giržado vid. mokyklos 25-mečio minėjimas. Atidengtas jubiliejinis stogastulpis (autorius Jonas Palekauskas), sukurtas mokyklos himnas (žodžiai ir muzika Česlovo Kriščiūno). Dalyvavo svečiai iš Jonavos, Garliavos.
2003 m. spalio mėn. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta mokyt. Marijos Marcevičienės sudaryta Sibiro tremtinių atsiminimų knyga „Atmintis“. Dalyvavo autorė. Knygą išleido Kaišiadorių muziejus.
2003 m. lapkričio 6 d. Kaišiadorių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba gavo gaisrinį automobilį RENAUT MIDLUM 220, 14 YXY, kurio kaina 560 tūkst. Lt. Dalyvavo VRM Policijos departamento generalinio komisaro pavaduotojas Vytautas Navickas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktorius, vidaus tarnybos generolas Kazimieras Zubovas, rajono vadovai. Automobilį pašventino Kaišiadorių parapijos klebonas kun. Rimvydas Jurkevičius.
2003 m. lapkričio 7 d. Vilniuje, Karininkų ramovėje Vilniaus kaišiadoriečių klube pristatyta knyga „Atmintis“, paminėtos pedagogo, rezistento Konstantino Bajerčiaus 100-osios gimimo metinės.
2003 m. lapkričio 10-19 d. Kaišiadorių kultūros centro galerijoje – Kristinos Tokarevienės grafikos darbų paroda „Tarsi tiltas mano svajonių“.
2003 m. lapkričio 13 d. Užsienio ambasadų vadovams pristatytos Kaišiadorių rajono verslo plėtojimo galimybės. Dalyvavo LR užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, LR Seimo pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavičius. 13 valstybių ambasadoriai – iš viso 27 valstybių diplomatinių atstovybių vadovai.
2003 m. lapkričio 28 d. Pirminės sveikatos priežiūros centre atidarytas ir pašventintas (Kaišiadorių parapijos klebonas kun. R. Jurkevičius) hemodializės skyrius. Skyrių įkūrė UAB „Kauhema“.
2003 m. gruodžio 2 d. Darbo partijos (DP) Kaišiadorių skyriaus įkūrimas. Dalyvavo DP pirmininkas Seimo narys Viktoras Uspaskichas. Skyriuje – apie 60 narių. Kuratorius – Romualdas Genevičius.
2003 m. gruodžio 3 d. St. Urbonienės romano „Audra“ pristatymas savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorė, „Gijos“ literatų klubo nariai.
2003 m. gruodžio 12 d. Adventinė popietė Adomo Jakšto spaustuvėje. Dalyvavo vysk. J. Matulaitis, Kaišiadorių parapijos klebonas kun. R. Jurkevičius.
2003 m. gruodžio 16 d. „Omnitel“ partneris „Simo“ salonas Kaišiadoryse (vadovas Aurimas Kielius) šventė pirmąsias savo veiklos mūsų mieste metines.
2003 m. gruodžio 30 d. Šv. Kalėdų koncertas Kaišiadorių katedroje. J. Haidnas „Atsisveikinimo simfonija“. Atliko Lietuvos kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas prof. Saulius Sondeckis).
2004 m. Išleista elektroninė knyga „Kaišiadorių rajonas“.
2004 m. sausio 1 d. Kaišiadoryse užregistruoti 929 bedarbiai. Nedarbo lygis mieste – 7 proc.
2004 m. sausio 10 d. Modernaus šokių studijos „Vizijos“ (vadovė Margarita Rainienė) jubiliejinis (10 metų) koncertas Kaišiadorių kultūros centre. Svečiai – Kauno choreografijos mokyklos, Kauno modernaus šokio studijos „Fliudus“ ir šokių studijos „Varsa“ (Žasliai) šokėjai.
2004 m. sausio 20-30 d. Tautodailininkės Vandos Imbrasienės (g. 1949) iš Elektrėnų tapybos darbų paroda „Iš paukščio ciklo“ viešojoje bibliotekoje. Eksponuojama 18 tapybos (atlikta tašė stiliumi) kūrinių.
2004 m. sausio mėn. Viešoji biblioteka išleido pirmąjį iliustruotą, 56 psl. „Kaišiadorių kalendorių“. Jį sudarė ir parengė Ona Tomkuvienė.
2004 m. vasario 12 d. Kultūros centre gyventojų susitikimas su Seimo nariu Broniumi Bradausku. „Keturių žvaigždžių“ koncertas.
2004 m. vasario 16 d. Šventinis minėjimas Kultūros centre. Koncertavo valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“ (vadovas Algirdas Budrys, dirigentas Romas Balčiūnas), dainininkė Nelly Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas, Aleksas Lemanas, Arūnas Dingelis, svečias – kompozitorius Algimantas Raudonikis.
2004 m. vasario 17 d. Išleista knyga „Kaišiadorių muziejus: 1998–2003“.
2004 m. vasario 26 d. Vyriausybės diena Kaišiadoryse. Apsilankė LR Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, Žemės ūkio ministerijos sekretorius Jonas Panamariovas. Susitiko su gyventojais, verslininkais, keliavo po rajoną.
2004 m. vasario 28 d. Kultūros centre rajono liaudiškos muzikos kapelijų, senjorų, pagyvenusių žmonių šokėjų kolektyvų šventė „Subatvakaris“ Dalyvavo 11 kolektyvų.
2004 m. vasario mėn. „Gijos“ literatų klubas išleido Stasio Daunio eilėraščių rinkinį „Pro metų šakas“, skirtas sūnui Vaidotui Dauniui atminti.
2004 m. kovo 2 d. Kaišiadorių ligoninėje lankėsi LR Sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas Gediminas Černiauskas, rajono savivaldybėje susitiko su rajono vadovais. Aptarti sveikatos apsaugos reikalai.
2004 m. kovo 4 d. Savivaldybių viešojoje bibliotekoje rumšiškietės Stasės Karčiauskienės knygos „Šiupinys“ pristatymas. Dalyvavo prof. Arnoldas Piročkinas, doc. Antanas Trakymas ir kt.
2004 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Kaišiadorių kultūros centre – susitikimas su alpinistu Vladu Vitkausku, jo fotografijų parodos atidarymas. Prof. Reginos Maciūtės ir skudutininkų koncertas.
2004 m. kovo 13 d. Kultūros centre rajono literatų klubo „Gija“ literatūrinė-muzikinė kompozicija „Įamžino mano meilę raidės juodos!“ (V. Šekspyras). Dalyvavo Jonavos ir Elektrėnų literatai, rajono meras Romualdas Urmilevičius, administracijos direktorius Antanas Lukoševičius.
2004 m. kovo 14 d. Vilniuje, Rotušės rūmuose už didelius nuopelnus puoselėjant bei saugant liaudies kultūrą bei tradicijas, už aukštą profesionalumą „Aukso paukštės“ nominacija, pažymėjimas ir diplomas iškilmingai įteikti Kaišiadorių muziejaus folkloro ansambliui „Verpeta“ (vadovė Valerija Jankauskienė).
2004 m. kovo 16 d. LR Prezidentas R. Paksas Vasario 16-osios proga Prezidentūros Baltojoje salėje apdovanojo ordinais ir medaliais grupę Lietuvos ir užsienio piliečių. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanotas ir „Kaišiadorių aidų“ redaktorius Jonas Laurinavičius.
2004 m. kovo 18 d. Vysk. Juozapo Matulaičio 15-osios konsekravimo metinės. Iškilmingos pamaldos Kaišiadorių katedroje. Suvažiavo apie 50 vyskupijos dvasininkų, svečias Opus Dei prelatūros regioninis vikaras Baltijos šalims Andreas Lavin.
2004 m. kovo 19 d. LR Prezidento Rolando Pakso susitikimas su rajono bendruomene Kaišiadorių kultūros centre. Dalyvavo Seimo nariai Bronius Bradauskas, Dainius Barakauskas, rajono meras Romualdas Urmilevičius.
2004 m. kovo 20 d. „Savingės“ šokių kolektyvo 10-mečio minėjimas. Koncertas kultūros centre.
2004 m. kovo 26 d. Atidaryta kavinė-baras „Naja“ (savininkai Nadežda ir Antanas Jakeliavičiai).
2004 m. balandžio 1 d. LR Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba UAB „Kaišiadorių agrofirma“ įteikė sertifikatą, leidžiantį eksportuoti įmonėje pagamintą produkciją į Europos Sąjungos šalis. Tai pirmoji Kaišiadorių firma, gavusi tokį sertifikatą (rajone – penktoji).
2004 m. balandžio 2 d. Prie Savivaldybės rūmų iškilmingai iškelta NATO vėliava. Dalyvavo rajono vadovai, grupė karių.
2004 m. balandžio 2–3 d. Vaclovo Giržado vid. mokykloje įvykusioje respublikinėje jaunųjų istorikų olimpiadoje šios mokyklos moksleivė Agnė Mikulytė tapo nugalėtoja.
2004 m. balandžio 9 d. Padėtas kertinis blokas su laišku ateities kartoms Kaišiadorių prekybos centro IKI statyboje.
2004 m. balandžio 16 d. Kaišiadoryse lankėsi Seimo nariai socialliberalai Vytautas Kvietkauskas ir Alvydas Ramanauskas. Jie kvietė dalyvauti akcijoje „Lietuva – šviesiausia naujosios Europos valstybė) (5 min. įjungti visas šviesas; 04–30, 21 val. 40 min.).
2004 m. balandžio 17 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Folkloro ansambliai iš penkių rajonų, tautodailininkų darbų parodos-pardavimai, žemės ūkio technikos paroda.
2004 m. balandžio 23 d. Žaslių kapelijos (vad. kompozitorius Gracijus Pauga) koncertas Kaišiadorių kultūros centre; kapelijos krikštynos (suteiktas „Žaslos“ vardas), krikštatėvis „Armonikos“ ansamblio vadovas Stasys Liutkevičius.
2004 m. gegužės 1 d. Lietuva priimama į Europos Sąjungą.
2004 m. gegužės 1 d. Rajono savivaldybės tarybos iškilmingas posėdis, skirtas Lietuvos priėmimui į Europos Sąjungą. Savivaldybės aikštėje sportinės varžybos, atrakcionai.
2004 m. gegužės 4 d. Kultūros centre visuomenės susitikimas su Seimo nariu Viktoru Uspaskichu ir Lietuvos darbo partijos komitetų vadovais, nariais.
2004 m. gegužės 4 d. Viešojoje bibliotekoje literatūrinė-muzikinė valanda „Aušrai auštant“. Svečiai – Rugiaveidė (Daiva Steponavičienė), Eugenijus Čiplys, muzikologas Algimantas Puišys.
2004 m. gegužės 8 d. Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos 80-mečio minėjimas. Svečias – A. Brazauskas su žmona Kristina, A. Valionis, B. Bradauskas su žmona Danguole, V. Gaižauskaitė, V. Gladutis ir kt. Išleista knygelė „Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė mokykla“. Koncertai, parodos, susitikimai klasėse.
2004 m. gegužės 21 d. Žodžio šventė Kaišiadoryse, skirta lietuviškosios spaudos atgavimo 100-mečiui paminėti. Knygų mugė. Svečiai – akt. Virginija Kochanskytė, akt. Doloresa Kazragytė, Jurga Ivanauskaitė, Emilija Liegutė. Renginys – Kultūros centre.
2004 m. gegužės 22 d. Kino teatre masinio gyventojų trėmimo dienos minėjimas „Kad nepamirštume“. Parodytas J. Vaitkaus filmas „Vienui vieni“.
2004 m. gegužės 22 d. „Pavasario fiesta“ Kaišiadorių miesto vasaros estradoje. Programoje – vaikams: šauniojo Piratų kapitono Flinto šou, Pusbroliai Aliukai ir sesutė Silvija, Klaipėdos parodijos teatras“. Diskotekoje – Alanas Chošnau.
2004 m. gegužės 26 d. Kaišiadoryse viešėjo LR Seimo pirmininko pavad. Gintaras Steponavičius, Seimo narys Juozas Matulevičius. Susitiko su Policijos komisariato, prokuratūros darbuotojais, Girelės paukštyno kolektyvu, medikais, spaudos atstovais.
2004 m. gegužės 30 d. Vasaros estradoje – Pasakų fiesta mažiesiems (su Peliuku Mikiu ir Pelyte Mini), Žvaigždžių koncertas – „Delfinai“, „Mango“, R. Cicinas.
2004 m. birželio 4 d. Akcija „Nedelsk“ – kuratorė Agnė Zuokienė, masinis moterų tikrinimas ar neserga krūtų vėžiu, sporto varžybos. Svečiai: Seimo nariai V. Kvietkauskas, B. Bradauskas. E. Mėlinauskienės fotoparoda „Akimirka“.
2004 m. birželio 9 d. „Kaišiadorių aidų“ redakcijoje susitikimas su prof. V. Landsbergiu, Seimo nare R. Juknevičiene.
2004 m. birželio 10 d. Prie Maltos ordino pagalbos tarnybos Kaišiadoryse susikūrė klubas „Darna“.
2004 m. birželio 13 d. Prezidento ir Europarlamento rinkimai. Europarlamento rinkimuose daugiausia rinkėjų balsų surinko Darbo partija.
2004 m. birželio 27 d. Prezidento rinkimuose (II turas) Kaišiadorių rinkimų apygardoje V. Adamkus surinko 57,12 proc. rinkėjų balsų, K. D. Prunskienė – 41,11 proc.; Lietuvoje – V. Adamkus – 51,63 proc., K. D. Prunskienė – 46,91 proc.
2004 m. liepos 1 d. Išleista 26-oji Kaišiadorių žemės ūkio mokyklos moksleivių laida (71 auklėtinis). Ta proga iškilmingai atidarytas mokyklos muziejus (direktorė Stasė Pečiulienė).
2004 m. liepos 6 d. Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena – Kaišiadorių savivaldybės rūmų aikštėje surengtas krepšinio (3×3) turnyras. Dalyvavo 48 komandos – apie 200 sporto mėgėjų.
2004 m. liepos 20 d. Kęstučio g. prie namo, kur 1985–1998 m. gyveno Šventosios Romos bažnyčios kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920–2000) atidengta memorialinė lenta. Ją pašventino vysk. J. Matulaitis.
2004 m. liepos 20 d. Po rekonstrukcijos atvėrė duris „Girelės“ gastronomas. Iškilmėse dalyvavo Lietkopsąjungos pirmininkas Kazimieras Klimašauskas; rajono vadovai.
2004 m. rugpjūčio 13 d. Kaišiadoryse Savivaldybės aikštėje prisistatė R. Pakso koalicijos vadovybė: R. Paksas, Liberalų demokratų partijos pirmininkas, Valentinas Mazuronis, solistė Ona Valiukevičiūtė ir kt.
2004 m. rugpjūčio 27 d. Darbo partijos diena Kaišiadorių rajone – Kaišiadorių kultūros centre susitikimas su šios partijos pirmininko pavaduotoju Viktoru Muntianu ir kt. Koncertavo Aliukai.
2004 m. rugsėjo 19 d. Kaišiadorių krikdemai atšventė partijos 100-ąsias metines. Šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis, šventinėje konferencijoje pranešimus skaitė LKD pirmininkas V. Stundys, partijos Kaišiadorių skyriaus pirmininkė M. Šakienė, kiti.
2004 m. rugsėjo 30 d. UAB „Berakalnis“ (direktorė Irena Stankienė) svetainės „Sodžius“ pristatymas (Girelės g. 45, Kaišiadorys).
2004 m. spalio 1 d. Atidaryta Loretos ir Virginijaus Klimų parduotuvė „Gėlių džiazas“ (Gedimino g. 107, Kaišiadorys).
2004 m. spalio 2 d. Rudens šventė. Mugė Gedimino g. Punsko (Lenkija) etnografinio lietuvių ansamblio, rajono saviveiklininkų koncertas. Pensininkų klubo „Rudenėlis“ rudens gėrybių paroda Kaišiadorių kultūros centre.
2004 m. spalio 10 d. Rinkimai į LR Seimą. Kaišiadorių-Elektrėnų rinkiminėje apygardoje iš 9 kandidatų daugiausia balsų surinko ir į antrąjį turą pateko Bronius Bradauskas (36,97 proc. rinkėjų balsų) ir Juozas Urbanavičius (Darbo partija, 20,26 proc.). Antrajame ture (spalio 24 d.) laimėjo ir Seimo nariu tapo B. Bradauskas (A. Brazausko ir A. Paulausko koalicijos „Už darbą Lietuvai“, 59,5 proc.), J. Urbanavičius (37,98 proc.). Iš viso apygardoje balsavime dalyvavo 39,5 proc. rinkėjų.
2004 m. spalio 14 d. Atidaryta kavinė „Pas Radvilą“ (Žaslių g.). Atidaryme dalyvavo akt. V. Kochanskytė, rajono vadovai, verslininkai.
2004 m. spalio 22 d. Visuomenei pristatyta Girelės poilsiavietė (įrengė Miškų urėdija). Šventėje dalyvavo akt. V. Kochanskytė, akt. P. Venslova, rajono vadovai.
2004 m. lapkričio 5–7 d. Kaišiadorių dekanato jaunimo dienos. Organizatoriai – dekanas kun. Rimvydas Jurkevičius, Jaunimo centro vadovė Inesa Sinkevičiūtė ir kt. Daugiau nei šimtas dalyvių. Šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis.
2004 m. lapkričio 11 d. Atidarytas prekybos centras Gedimino g. 61 (AB „Lietuvos telekomo“ patalpose). Savininkai – Ramutė ir Franciškus Petkevičiai. Išnuomojamosiose centro patalpose – BUTEKOS (buitinių, vaizdo, garso, kompiuterinės technikos) parduotuvė.
2004 m. lapkričio 6, 13, 20 d. Rajono seniūnijų kultūros dienos Kaišiadorių kultūros centre.
2004 m. lapkričio 20 d. Kaišiadorių PSPC gavo už Pasaulio banko pinigus pirktus du greitosios pagalbos automobilius su moderniausia įranga.
2004 m. lapkričio 25 d. Literatų klubas „Gija“ pažymėjo savo veiklos 5-metį. Išleistas klubo narių poezijos almanachas „Gija“ (trečia knyga, 300 egz., 15 autorių).
2004 m. lapkričio 25 d. UAB „Nemuno baldai“ pažymėjo savo veiklos 10-metį. Įmonė gamina daugiau kaip 20 skirtingų modelių minkštuosius baldus. Dirba 40 žmonių. Palaikomi verslo ryšiai su JAV, Vokietija, Belgija, Rusija – iš viso dešimčia valstybių užsakovais.
2004 m. gruodžio 1 d. Atidaryta nauja avalynės parduotuvė (Gedimino g. 107).
2004 m. gruodžio 2 d. Kultūros centre Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos koncertas-baletas „Daktaras Aiskauda“, pučiamųjų ir styginių instrumentų skyrių mokinių programa.
2004 m. gruodžio 17 d. Viešojoje bibliotekoje ir Algirdo Brazausko vid. mokykloje lankėsi LR Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis su patarėja Violeta Gaižauskaite. Kaišiadorių muziejui padovanojo parkerį, kuriuo Romoje pasirašė sutartį dėl Konstitucijos Europai, Savivaldybei – įrėmintą nuotrauką, kurioje užfiksuotos šios Sutarties pasirašymo iškilmės, knygų ir kt.
2004 m. gruodžio 19 d. Kultūros centre Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo ir partnerių koncertas „Dainuokime kartu“. Profesionalūs atlikėjai iš ŽAS, SKAMP ir kitų dainavo su vaikais iš įvairių Lietuvos mokyklų.
2004 m. gruodžio 21 d. Viešojoje bibliotekoje renginys „Lenkiuosi lietuviškam žodžiui“. Susumuoti raštingiausiojo kaišiadoriečio konkurso rezultatai. Svečiai Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas, Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistas Danielius Sadauskas.
2005 m. Išleistas plakatas-žemėlapis „Kaišiadorių rajonas“.
2005 m. sausio 1 d. Kaišiadorių paukštynas (vienas didžiausių Lietuvoje) tiekia 90 pavadinimų vištienos gaminių. Turi mažmeninės prekybos parduotuvių 40 respublikos miestų. Dalį produkcijos eksploatuoja į Rusiją.
2005 m. sausio 1 d. UAB „Savingė“ (Gedimino g. 42, Kaišiadorys) pagrindinė veiklos rūšis – didmeninė ir mažmeninė prekyba ūkinėmis prekėmis, statybinėmis ir cheminėmis medžiagomis. Prekių asortimentas sudaro 10 tūkst. pavadinimų.
2005 m. sausio 1 d. UAB SAVEX (Gedimino g. 42, Kaišiadorys) – prekyba rėmeliais, rėminimo medžiagomis, dovanomis bei suvenyrais. Eksportuoja standartinius fotorėmelius į 16 šalių.
2005 m. sausio 1 d. Kaišiadorių kredito unija turi 1362 narių. Unijos turtas – 4,3 mln. litų.
2005 m. sausio 1 d. Kaišiadorių muziejus turi 17 008 eksponatų. Per 2004 m. eksponatų skaičius padidėjo 2050.
2005 m. sausio 1 d. Kaišiadorių darbo biržoje užregistruota 748 bedarbiai (313 vyrų, 435 moterys). Bedarbiai sudaro 3,4 proc. darbingo amžiaus gyventojų, kurių yra 21 886. 2004 m. buvo užregistruota 1771 bedarbis.
2005 m. sausio 3 d. Kaišiadoryse įsikūrė kelionių agentūra INGRIMA (Gedimino g. 48).
2005 m. sausio 7 d. Lietuvos krikščionių demokratų Kaišiadorių skyriaus atstovų susitikimas su kolegomis iš Kauno miesto ir Elektrėnų savivaldybės. Dalyvavo Kauno miesto ir Elektrėnų savivaldybės vicemerai Kazimieras Kuzminskas ir Henrikas Petrauskas.
2005 m. sausio 15 d. Kultūros centre septynių rajono kolektyvų, labiausiai pasižymėjusių 2004 m., šventinis koncertas „Mes – 2004“.
2005 m. sausio mėn. Išėjo Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos mėnraščio „Rašaluoti pirštai“ priedas „Senojo plunksnakočio pasakojimai“ (Nr. 4), kuris visas skirtas mokytojo Rapolo Šaltenio (g. 1908 m.) prisiminimams „Kaip dirbta Kaišiadoryse 1938–1942“.
2005 m. sausio 16 d. „Gijos“ literatų klubo narių susirinkime – poezijos almanacho „Gija“ pristatymas (trečioji gijiečių kūrybos knyga).
2005 m. sausio 10–20 d. Pravieniškietės tautodailininkės Birutės Ulozienės tapybos darbų paroda Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje.
2005 m. sausio 25 d. Savivaldybės rūmuose – steigiamasis rajono inžinierių draugijos susirinkimas (pirmininku išrinktas rajono žemės ūkio skyriaus inžinierius Vytautas Juras).
2005 m. sausio mėn. Viešoji biblioteka išleido „Kaišiadorių kalendorių 2005“ (parengė Ona Tomkuvienė). Pirmasis šios serijos kalendorius išleistas 2004 m.
2005 m. sausio 29 d. Sielovados centre – konferencija „Vėžys ir jo profilaktika“. Pranešėjai: Jonas Tutkus, Vilniaus centro poliklinikos monologas onkologas, Regina Nutautienė, Kauno medicinos universiteto klinikų onkologė ir kt. Solistės Nijolės Kniukštaitės koncertas.
2005 m. sausio 29 d. Kultūros centre 6-asis modernaus šokio festivalis. Dalyviai: „Aukštyn“ (Raudondvaris), Kauno choreografijos mokyklos modernaus šokio grupė, „Fliudus“ (Kaunas), „Saiga“ (Tauragė), „Vizijos“ (Kaišiadorys).
2005 m. vasario 5 d. Kultūros centre kapelijų ir armonikierių šventė „Grok, armonika, grok“.
2005 m. kovo 1 d. Moters sveikatos centre atidarytas odontologijos kabinetas (gyd. Edita Rumševičienė).
2005 m. kovo 6 d. 12-osios Lietuvos humoro šventės „Juokis – 2005“ respublikinis turas Kaišiadorių kultūros centre. Dalyviai: „Provincija“ (Jonava), „Skruzdėlynas“ (Molėtai), „Spanguolė“ (Marcinkonyse, Varėnos r.), MTV (Matuizų televizija, Varėnos r.), „Dzyvų dzivai“ (Lazdijai), „Vilties žibintas“ (Kaišiadorys). Dainavo estrados teatro „Sprigtas“ Sidabrinis kvartetas (Alytus).
2005 m. kovo 10 d. Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos bibliotekoje veikė paroda „Justinas Marcinkevičius ir mūsų mokykla“. Parodą surengė mokyklos muziejus (vedėja Marija Marcevičienė). Eksponuotos nuotraukos iš poeto viešnagės mokykloje, jo laiškai, dedikuotos knygos.
2005 m. kovo 10 d. Nepriklausomybės dienos minėjime Kultūros centre koncertavo Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis MEZZO, dainininkė Gintarė Skėrytė. Renginio vedėjas akt. Gintaras Mikalauskas.
2005 m. kovo 10 d. Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje surengta dokumentikos (fotografijų, laikraščių, kvietimų ir kt.) paroda „Toks buvo Sąjūdis“. Parodos autorius Vytautas Markevičius (Rumšiškės).
2005 m. kovo mėn. Jonavoje vykusiame Kauno, Jonavos, Kupiškio ir Kaišiadorių rajonų senjorų sportinių šokių (14 porų) Lotynų Amerikos šokių grupėje laimėjo kaišiadoriečiai Rasa ir Algis Stasiulioniai.
2005 m. kovo 10 d. Muzikos mokykloje šventė „Muzikuokime kartu“. Koncertavo vaikai, tėvai, seneliai.
2005 m. kovo mėn. Kaišiadorių „Savingės“ futbolo treneris Kazimieras Dranginis apdovanotas Lietuvos futbolo federacijos Garbės medaliu. K. Dranginis žaidęs futbolą Klaipėdos „Atlante“, nuo 1995 m. „Savingės“ futbolo klubo prezidentas, kandidatas į sporto meistrus, futbolui paskyręs 40 metų.
2005 m. kovo 10 d. Verslo informaciniame centre (Gedimino g. 44) atidarytas Teisingumo ministerijos informacinis biuras. Atidaryme dalyvavo teisingumo ministras Gintautas Bužinskas.
2005 m. kovo 17 d. Paskutinis rajono kinofikatorių susirinkimas Kaišiadorių kino teatre. Nuo balandžio 1 d. Kino teatras uždarytas (buvo atidarytas 1970-12-30) ir prijungtas prie Kultūros centro.
2005 m. kovo mėn. Iš tarptautinės RIQAS sistemos laboratorijos gautas sertifikatas, patvirtinantis Kaišiadorių ligoninės klinikinės laboratorijos (vedėja Zita Venskienė) aukštą tyrimų kokybę.
2005 m. kovo 18 d. Kultūros centre šokio spektaklį „Melsva ir rožinė“ surengė Kauno choreografijos mokykla.
2005 m. kovo mėn. Kultūros centras parengė interneto svetainę (www.kaisiadoriukc.lt), kurioje pateikiama informacija apie centro veiklą.
2005 m. kovo 28 d. Savivaldybės aikštėje iškilmingai paminėtos Lietuvos įstojimo į NATO pirmosios metinės. Pakelta NATO vėliava, aikštėje buvo išsirikiavę gen. Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono kariai.
2005 m. kovo 31 d. Kaišiadorių miesto atviras plaukimo čempionatas Kūno kultūros ir sporto baseine. Dalyvavo Kaišiadorių ir Marijampolės miestų plaukikai (po 80). Daugelyje rungčių laimėjo kaišiadoriečiai.
2005 m. kovo 20-30 d. Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos bibliotekos skaitykloje ekspozicija „Mūsų Ramūnas“ (Šiškauskas). Medžiaga iš mokyklos muziejaus fondų.
2005 m. balandžio 2 d. Didžiosios Kovos apygardos (vadas doc. Augustinas Švenčionis) ataskaitinis susirinkimas Savivaldybės salėje.
2005 m. balandžio 2 d. Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos bibliotekos salėje susitikimas su kraštiete aktore Nijole Sabulyte (Klaipėdos dramos teatras) ir jos sūnumi režisieriumi Mantvydu Poškumi.
2005 m. balandžio 4 d. Viešosios bibliotekos vaikų skyriuje jaunųjų skaitytojų susitikimas su rašytojomis Emilija Liegute (Balionienė) ir Danute Grigaliūnienė. Jų kūrybos parodėlė.
2005 m. balandžio 10 d. Kultūros centre rajono literatų klubo 5-erių metų sukakties minėjimas. Dalyvavo literatai iš Jonavos, Elektrėnų, Lazdijų, Merkinės. Koncertavo modernaus šokio studija „Vizijos“, Žiežmarių moterų vokalinis kvartetas (vadovas Juozas Krinickas).
2005 m. balandžio mėn. Jonavoje surengtą šaškių turnyrą, skirtą žinomo šaškininko ir trenerio Vlado Krajerio 75-osioms gimimo metinėms, laimėjo kaišiadorietis sporto meistras Aleksas Kupčiūnas. Turnyre dalyvavo 55 Lietuvos šaškininkai (3 didmeistriai).
2005 m. balandžio mėn. Vilniuje vykusiame respublikiniame moksleivių pradinio techninio modeliavimo varžybose Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos ketvirtokas Kęstutis Vaitkevičius laimėjo II vietą (vadovas Antanas Paulauskas).
2005 m. balandžio 14 d. Viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Pilietinės visuomenės institutu (PVI), surengė viešą diskusiją „Kodėl mums turėtų rūpėti Lietuvos valstybė?“. Diskusijose dalyvavo PVI direktorius Darius Kuolys ir Tarptautinių programų direktorius dr. Mantas Adomėnas.
2005 m. balandžio 15 d. Įkurtas Lietuvos teisininkų draugijos Kaišiadorių skyrius. 12 narių. Pirmininkė savivaldybės administracijos Teisės tarnybos vedėja Dalia Jocienė.
2005 m. balandžio 20 d. Savivaldybės didžiojoje salėje kaišiadoriečių susitikimas su bioetikos mokslų daktaru, gydytoju, kunigu Andriumi Narbekovu. Pokalbio tema „Gyvybės Evangelija“, skirta popiežiui Jonui Pauliui II atminti ir Gyvybės dienai.
2005 m. balandžio 20 d. Tautodailininko Konstantino Nedzvecko (Krasnasėlio k., Žiežmarių sen.) aplikacinių darbų parodos (17 kūrinių) atidarymas. Dalyvavo autorius.
2005 m. balandžio 22 d. Išėjo kaišiadoriečio J. Laurinavičiaus knyga „Dviguba meilė“ (humoristiniai pastebėjimai iš žymių Lietuvos žmonių gyvenimo). 300 egz. Tai 39-ais rajono literatų klubo „Gija“ leidinys.
2005 m. balandžio 23 d. Kultūros centre senjorų šokių kolektyvo „Savingė“ (vadovė Birutė Kubickienė) koncertas, skirtas šio kolektyvo 11-osioms metinėms pažymėti. Koncertavo svečiai: „Aija“ iš Latvijos, kapela „Žiežmara“ (vad. J. Krivickas), vokalinis ansamblis „Gabija“ (vad. R. Girčienė) ir folkloro ansamblio „Verpeta“ kapela (vad. V. Kratavičius).
2005 m. balandžio 27 d. Kultūros centre Medicinos darbuotojų dienos minėjimas. Koncertavo „Vilties žibintas“ (vad. I. Kazakevičienė).
2005 m. balandžio 30 d. Poezijos pavasarėlis Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje. Šventės svečias – poetas Aidas Marčėnas.
2005 m. balandžio 30 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Prekybos mugė.
2005 m. balandžio 30 d. Motinos dienos minėjimas Kultūros centre. Koncertavo solistė Nijolė Kniukštaitė su dukterėčia Dovile.
2005 m. gegužės 2 d. Prasidėjo Kultūros centro renovacija. Darbus vykdo UAB „Avona“ iš Kauno. Renovacijos sąmatinė vertė 2,7 mln. litų.
2005 m. gegužės 3 d. „Kaišiadorių aidų“ redakcijos kolektyvas Žaslių girininkijoje pasodino 2 tūkst. pušies ir eglės daigų Europos miške, kuris kiek anksčiau buvo sodintas minint Lietuvos įstojimo į ES pirmąsias metines pažymėti.
2005 m. gegužės 6 d. „Gėlių džiazo“ salonas (savininkai Loreta ir Virginijus Klimai) Kaišiadoryse surengė šou „Puokščių pasaka“.
2005 m. gegužės 8 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje vysk. J. Matulaitis įšventino kunigu diakoną Kęstutį Dvarecką (g. 1981 m. Alytuje, studijavo Vilniaus Šv. Juozapo ir Erfurto (Vokietija) kunigų seminarijose).
2005 m. gegužės 9 d. Minėjimas Raudonosios armijos karių kapinėse. Dalyvavo Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje atstovai; jie atminimo medaliais apdovanojo karo dalyvius.
2005 m. gegužės 11 d. Kauno apskrities zoninės pradinių klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“ Kaišiadoryse. Dalyvavo 9 komandos. Kaišiadorių r. atstovavo Žiežmarių mokyklos-darželio komanda (5 vieta).
2005 m. gegužės 12 d. Knygos ir kalbos šventė Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Svečiai – aktoriai Donatas Banionis, Giedrius Arbačiauskas, Petras Dimša. D. Banionio knygos „Memuarai“ pristatymas.
2005 m. gegužės 13–15 d. Bendzino m. (Lenkija) delegacijos viešnagė Kaišiadoryse ir rajone. Domėjimosi sritys: verslas, kultūra, švietimas, sportas. Priėmimas vyskupijos kurijoje.
2005 m. gegužės 15 d. Pedagogų kvalifikacijos centre Kaune literatų klubo „Gija“ nario Broniaus Petkevičiaus knygos „Kuršo žemėje“ pristatymas. Dalyvavo autorius, knygą pristatė jos redaktorius J. Laurinavičius. Dainavo Kauno karininkų ramovės choras.
2005 m. gegužės 21–22 d. Kaišiadorių dekanato Eucharistinis kongresas. Vaikų, jaunimo bei šeimų ir parapijų programos. Šv. Mišias aukojo vysk. Juozapas Matulaitis.
2005 m. gegužės 25 d. Vyskupijos sielovados centre vyko vyskupijos kurijų pastoracinio formavimo užsiėmimai tema „Tarnaujantis kunigas“. Kalbėjo vysk. Juozapas Matulaitis, arkivysk. Jonas Bulaitis, jėzuitų provinciolas Lietuvoje kun. Aldonas Gudaitis, kiti.
2005 m. birželio 1 d. Maironio g. 1 įsikūrė draudimo bendrovės „BTA draudimas“ atstovybė.
2005 m. birželio 16 d. Gedimino g. 107 atidaryta parduotuvė „Viskas už 1 €“.
2005 m. birželio 17 d. „Nedelsk“ solidarumo maratonas Kaišiadoryse (moters krūties vėžio profilaktika, sveikatingumo diena). Nemokami profilaktiniai patikrinimai, bėgimas miesto gatvėmis, vaikų piešinių paroda, baudų mėtymo į krepšį varžybos. Kuratorė – Agnė Zuokienė.
2005 m. birželio mėn. Kaišiadorių miesto centriniame stadione – Lietuvos merginų (1990 m. gimimo ir jaunesnių) 7 x 7 futbolo čempionato finalinės varžybos. Dalyvavo šešios komandos. Čempionato nugalėtoja tapo Klaipėdos FM. Kaišiadorių KKSC komanda – V vietoje.
2005 m. liepos 9–10 d. Kaišiadorių „Policijos“ komanda (treneris G. Kandratavičius) Marijampolėje Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ vasaros sporto žaidynėse iškovojo vicečempionės titulą. Nugalėjo Šakių atstovai, trečia – Utenos komanda.
2005 m. rugpjūčio 1 d. Atidaryta baldų parduotuvė (Gedimino g. 66).
2005 m. rugpjūčio 6 d. Futbolo diena Kaišiadoryse. Šventiniame turnyre dalyvavo Kaišiadorių, Žaslių, Elektrėnų ir Birštono komandos. Suaugusiųjų turnyrą laimėjo Kaišiadorių miesto rinktinė.
2005 m. rugpjūčio 12 d. Vilniuje mirė pedagogė Irena Kaveckaitė-Kalvelienė (g. 1909), buvusi Kaišiadorių gimnazijos mokytoja, šios gimnazijos direktoriaus D. Kalvelio žmona, kompozitoriaus prof. K. Kavecko sesuo, atsiminimų knygos „Jie – mano artimiausieji“ autorė. Palaidota Kaišiadorių kapinėse.
2005 m. rugpjūčio 16 d. Kaišiadoryse pasirašytas Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo socialinės apsaugos srityje. Jį pasirašė Neįgaliųjų žmonių teisių gynimo asociacijos vadovė Irena Lincoln, rajono meras Romualdas Urmilevičius, Lietuvos invalidų draugijos pirmininkė Zita Valaitytė, Lietuvos kurčiųjų draugijos pirmininkas Petras Gasiūnas ir kt.
2005 m. rugpjūčio 27 d. Miško parko estradoje Kultūros centro surengta Vasaros palydų šventė. Koncertavo Rolandas Janavičius, grupės „Studija“, „Kastaneda“ ir kt. Rajono galiūnų konkursas.
2005 m. rugpjūčio 31 d. Gedimino g. 116 atidaryta didžiausia maisto produktų parduotuvė Kaišiadoryse IKI (800 m2 plotas) 43 darbo vietos. Ten pat duris atvėrė ir Centro picerija (60 vietų), kitos parduotuvės.
2005 m. rugsėjo 11–12 d. Šiauliuose vykusiose Lietuvos laivų modelių sporto čempionate Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos jaunieji modeliuotojai (vad. Antanas Paulauskas) laimėjo antrąją vietą.
2005 m. rugsėjo 15 d. Kyviškių aerodrome atvirų „RMTKR taurės 2005“ kosminių modelių varžybose puikiai pasirodė Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos pradinio techninio modeliavimo būrelio nariai: Ignas Markevičius (I vieta), Arijus Gutavičius (II vieta) ir Haroldas Steponavičius (III vieta). Vadovas – mokytojas Antanas Paulauskas. Dalyvavo Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio ir Širvintų rajono jaunieji modeliuotojai.
2005 m. rugsėjo 20 d. Steigiamasis sveikuolių klubo susirinkimas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo Lietuvos sveikuolių asociacijos prezidentas Dainius Kepenis. Klubo pirmininke išrinkta Audrė Sakalauskaitė-Preikšaitienė.
2005 m. rugsėjo 20 d. Kliopenburgo (Vokietija) Šv. Vincento mokyklos moksleivių viešnagė Kaišiadorių specialiojoje mokykloje.
2005 m. rugsėjo 24 d. Kauno apskrities diena Kaišiadoryse. Rudens gėrybių mugė, meno kolektyvų koncertai, tautodailininkų darbų paroda. Dalyvavo Kauno, Kaišiadorių, Raseinių, Jonavos, Kėdainių, Prienų, Birštono delegacijos.
2005 m. rugsėjo mėn. Atidarytas ARVI (žemdirbių aptarnavimo centras).
2005 m. spalio 3 d. Kaišiadorių paštas perėjo prie Centralizuotos verslo valdymo sistemos. Tai kompiuterizuota informacinė sistema, skirta visų Lietuvos pašto padalinių apskaitos, finansinei ir paslaugų informacijai rinkti, centralizuotai saugoti ir apdoroti.
2005 m. spalio 8 d. Apie 50 kaišiadoriečių, tarp jų ir folkloro ansamblis „Verpeta“, atstovavo rajonui Marijampolėje įvykusioje respublikinėje Derliaus šventėje. Kaišiadoriečių ekspoziciją aplankė premjeras Algirdas Brazauskas, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė.
2005 m. spalio 11 d. Lietuvos AIDS centro diena Kaišiadoryse. Konferencija savivaldybės rūmų salėje „ŽIV/AIDS – problemos ir perspektyvos“. Pranešėjai: Lietuvos AIDS centro direktorius dr. Saulius Čaplinskas, Kaišiadorių psichikos sveikatos centro soc. darbuotojas Jonas Katkevičius, kiti. Akademinio jaunimo ir savivaldos atstovų debatai, seminarai.
2005 m. spalio mėn. Viešosios bibliotekos ir Pilietinės visuomenės instituto (PVI) diskusija „Kaip kritiškai vertinti spaudą?“ Diskusijoje dalyvavo buvęs „Amerikos balso“ radijo žurnalistas Romas Sakadolskis ir PVI programos koordinatorė Aistė Ivoškutė.
2005 m. lapkričio 8 d. Mirė Popiežiaus garbės prelatas Jonas Jonys (g. 1912-08-11). Palaidotas Kaišiadorių katedros šventoriuje. Laidotuvėse dalyvavo vysk. Juozas Preikšas, vysk. Juozapas Matulaitis, vyskupijos kunigai.
2005 m. lapkričio mėn. „Rok Cup“ tarptautinėse kartingų taurės finalinėse varžybose (94 sportininkai iš 20 šalių) Italijoje mūsų respublikos čempionas kaišiadorietis Kazimieras Vasiliauskas „Rok-Junior“ grupėje užėmė 10-ąją vietą.
2005 m. lapkričio 16–23 d. Išėjo pirmasis savaitraščio „Tikra Kaišiadorių kronika“ pirmasis numeris. Leidėjas UAB „Kaišiadorių kronika“. Redaktorė Aušra Kalinauskienė.
2005 m. gruodžio 2 d. Gedimino g. 106 po rekonstrukcijos iškilmingai atidarytas Marijono Vaicekausko firmos „Atelana“ pastatas, kuriame įsikuria UAB „Diventa“, G. Leonavičienės firma ir kt.
2005 m. gruodžio 7 d. Gedimino g. 61 (pašto patalpose) atidarytas lietuviškų baldų centras „Gintaro baldai“.
2005 m. gruodžio 22 d. Labdaros vakaras A. Brazausko vid. mokykloje. Dalyvavo rajono meras R. Urmilevičius, kiti rajono vadovai.
2005 m. gruodžio 23 d. Kaišiadoryse lankėsi Italijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius dr. Ivo Michele Polacco, pabuvojo „Iksprinto“ spaustuvėje, Verslo informacijos centre, susitiko su rajono vadovais.
2005 m. gruodžio 31 d. Futbolininkė Viktorija Liekytė (g. 1990) pripažinta geriausia vartininke Lietuvoje.
2006 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota akcinė bendrovė Lietuvos paštas. Akcijos savininkė yra valstybė. Šios akcinės bendrovės padaliniais tapo ir Kaišiadorių miesto bei rajono paštai.
2006 m. sausio 10 d. Vyskupijos Sielovados centre prasidėjo 12 savaičių truksiantys ALFA kursai, kurie skirti geriau pažinti krikščionybę, gilintis į jos turinį.
2006 m. sausio 13 d. Rajono savivaldybės administraciniame pastate atidaryta kaišiadoriečio R. Grigo fotonuotraukų paroda, skirta 1991 m. sausio įvykiams prisiminti.
2006 m. sausio 13 d. Kaišiadorietis Juozas Radzevičius apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino medaliu už tai, kad 1991 m. sausio 11–13 dienomis didvyriškai gynė valstybės laisvę.
2006 m. sausio 25 d. Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje rajoninis moksleivių meninio skaitymo konkursas. Žiuri pirmininkė – aktorė D. Kazragytė.
2006 m. sausio 28 d. Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje nacionalinį diktantą rašė 14 kaišiadoriečių.
2006 m. sausio 31 d. „Kaišiadorių aidai“ visą puslapį paskyrė rašytojui Viliui Normanui (Pauliui Senūtai) iš Kalvių k. (Kruonio sen.). Tai pirmas toks platus jauno prozininko (g. 1985) pristatymas Kaišiadorių spaudoje.
2006 m. sausio mėn. 16-metė kaišiadorietė Viktorija Liekutė pripažinta absoliučiai geriausia Lietuvos futbolo vartininke.
2006 m. sausio mėn. Kaišiadoryse 9754 gyventojai (rajone – 36 710). Per metus Kaišiadoryse sumažėjo 72 gyventojais (rajone – 581).
2006 m. sausio mėn. Lietuvos paštas centralizuotai visiems respublikos laiškininkams skyrė uniformines striukes. Jas gavo ir visi 50 Kaišiadorių rajono laiškininkų.
2006 m. sausio mėn. Išspausdinta knyga „Kaišiadorių miesto kronika (1590–2005)“. Autorius Jonas Laurinavičius, išleido Kaišiadorių muziejus.
2006 m. vasario 3 d. Kino teatro salėje Lietuvos Respublikos Seimo nario B. Bradausko ataskaita rinkėjams. Koncertavo ansamblis „Bobų vasara“ (Vilnius).
2006 m. vasario 12 d. Literatų klubo „Gija“ literatūrinė-muzikinė popietė „Kur mane meilė nuves?“ (buvusio kino teatro salėje). Dalyvavo svečiai iš Jonavos, Elektrėnų, Rokų, Kazlų Rūdos ir kitų literatų klubų.
2006 m. vasario 13 d. Buvusio kino teatro salėje kaišiadoriečių susitikimas su Darbo partijos pirmininko pavaduotoju prof. Žilvinu Padaiga ir kitais darbiečiais. Koncertavo grupė „Vairas“.
2006 m. vasario 16 d. Šventinis minėjimas buvusio kino teatro salėje, koncertavo Vilniaus universiteto liaudies muzikos ansamblis „Jaunimėlis“ (vadovas Bronius Glovickis).
2006 m. vasario 21 d. Seimo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatoriai) frakcijos nariai A. Kubilius, V. M. Čigriejienė, V. Aleknaitė-Abramikienė, S. Pečeliūnas, R. Dagys susitiko su kaišiadoriečiais buvusio kino teatro salėje. Kai kurie šios frakcijos nariai dar apsilankė Kaišiadorių ligoninėje, „Kaišiadorių aidų“ redakcijoje ir kt.
2006 m. vasario 25 d. Buvusio kino teatro salėje rajono kapelijų šventė „Grok, armonika, grok“. Dalyvavo penki kultūros centro kolektyvai.
2006 m. vasario 26 d. Lietuvos televizijos „Humoro akademijoje“ dalyvavo Kaišiadorių kultūros centro estrados teatras „Vilties žibintas“ (režisierė Irena Kazakevičienė).
2006 m. vasario 24–26 d. Lietuvos šeimų metinė konferencija „Tikėjimo perdavimas šeimoje“. Pranešėjai kard. A. J. Bačkis, arkivysk. metropolitas S. Tamkevičius, vysk. E. Bartulis, dr. P. Subačius, kt. Konferencija vyko Sielovados centre ir Žemės ūkio mokykloje. Dalyvavo Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis.
2006 m. vasario 23–26 d. Trečią kartą Kaišiadorių viešoji biblioteka, Kaišiadorių muziejus, „Gijos“ literatų klubas dalyvavo Vilniaus knygų mugėje.
2006 m. vasario 27 d. Kaišiadorių restorane Maironio g. surengtas bridžo turnyras „Kaišiadorių taurė 2006“. Varžėsi 15 vyrų iš Kaišiadorių, Vilniaus, Kauno.
2006 m. vasario mėn. Kaišiadorių vartotojų kooperatyvo kepykla nutraukė gamybą. Kepykla veikė nuo 1947 m. sausio mėn.
2006 m. vasario mėn. Žemės ūkio mokykloje buvo surengtas pirmasis Kaišiadoryse šeimų futbolo turnyras. Dalyvavo penkios šeimos. Turnyrą laimėjo Dranginių šeima.
2006 m. vasario mėn. 56 Kaišiadorių rajono Liberalų ir centro sąjungos nariai išėjo iš šios partijos ir prisijungė prie naujos partijos – Liberalų sąjūdžio. Liberalų sąjūdžio rajono skyriaus pirmininkas – rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius.
2006 m. vasario mėn. Grupė Ukrainos žurnalistų kartu su Ukrainos ambasados Lietuvoje darbuotoju Pavlo Masnev lankėsi Kaišiadorių urėdijoje.
2006 m. vasario mėn. Išspausdintos Kaišiadorių muziejaus išleistos knygos „Kaišiadorių regiono žydai“ ir „Kaišiadorių etnografinis žodynėlis“.
2006 m. kovo 3 d. Centro picerijoje pradėjo veikti biliardo klubas.
2006 m. kovo 10 d. Muzikos mokykloje moksleivių ir jų tėvų, mokytojų koncertas.
2006 m. kovo 8 d. Pažymėtas Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio 70-metis. Pamaldos Kaišiadorių katedroje. Jubiliatą sveikino Magdeburgo (Vokietija) vyskupijos generalvikaras Teodoras Štolpė. Buvo perskaitytas Apaštalinio nuncijaus – popiežiaus pasiuntinio Lietuvoje – arkivysk. Peterio Zubriggeno sveikinimas, popiežiaus Benedikto XVI Apaštalinis Palaiminimas.
2006 m. kovo 11 d. Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje smiginio žaidimo šeimų turnyras.
2006 m. kovo 11 d. Šventinis minėjimas buv. Kino teatro salėje. Susitikimas su romano „Šnabždesys“ autoriumi V. Normanu (P. Senūta). Baltijos gitarų kvarteto koncertas.
2006 m. kovo 11 d. „Toskanos“ restorane lankytojus linksmino dainininkė Irena Starošaitė.
2006 m. kovo 15 d. Lietuvos socialdemokratų partijos diena Kaišiadorių rajone. Kaišiadorių ligoninėje, buvusio kino teatro salėje susitiko su kaišiadoriečiais Seimo nariai J. Olekas, A. Sysas, B. Bradauskas.
2006 m. kovo 19 d. Rajono chorų šventė „Su daina per gyvenimą eikim“ (buv. kino teatro salėje).
2006 m. kovo 23–24 d. Kaišiadorių savivaldybėje ir Kaišiadorių verslo informaciniame centre lankėsi Estijos Respublikos Jogevos apskr. gubernatorius Aivaras Kokas.
2006 m. kovo 24–25 d. Kultūros centre vyko vaikų ir jaunimo dramos kolektyvų festivalis „Mes vaidinam“. Vaidino „Varkaliukai“ iš Nemaitonių, „Pumpurėliai“ iš Dainavos, „Bildukai“ iš Kalvių ir kt.
2006 m. kovo 29 d. Minint Lietuvos priėmimo į NATO antrąsias metines, Savivaldybės aikštėje vyko iškilmės. Dalyvavo Ruklos įgulos artilerijos bataliono karių būrys, buvo pakeltos LR ir NATO vėliavos.
2006 m. kovo 31 d. Kaišiadoryse (Gedimino g. 62) atvėrė duris buitinės, vaizdo, garso ir kompiuterinės technikos parduotuvė „Buteka“.
2006 m. kovo 31 d. Kauno krašto muzikos ir meno mokyklų pučiamųjų instrumentų festivalis „Kaišiadorys – 2006“ Kaišiadorių muzikos mokykloje. Šios mokyklos pučiamųjų instrumentų skyriuje dirba 7 mokytojai, jie moko per 60 mokinių. Festivalyje grojo moksleiviai iš Elektrėnų, Birštono – iš viso 100 dalyvių.
2006 m. kovo mėn. Kaišiadorių muzikos mokyklos akordeonistai Kauno apskrities akordeono muzikos maratono festivalio laureatai. Kaišiadorių akordeonistams vadovavo Muzikos mokyklos Akordeono skyriaus vedėja Onutė Kupčiūnienė. Mokyklai atstovavo 14 akordeonistų. Festivalis vyko Kaune, J. Gruodžio konservatorijoje.
2006 m. kovo mėn. Vilniaus „Sportimos“ futbolo manieže vykusiame turnyre „XVI nepriklausomybės pavasario“ taurei laimėti dalyvavo 5 komandos iš Kaišiadorių. 1994 m. gimusiųjų grupėje kaišiadoriečiai laimėjo pirmąją vietą.
2006 m. balandžio 22 d. „Toskanos“ restorane koncertavo Linas ir Simona, gegužės 6 d. – Rytis Cicinas, gegužės 20 d. – Mino.
2006 m. balandžio 25 d. Atidaryta nauja Džinsų parduotuvė (Gedimino g. 62). 
2006 m. balandžio 28 d. A. Brazausko vid. mokykloje Kaišiadorių muziejus  pristatė R. Gustaičio knygą „Kaišiadorių regiono žydai“. Dalyvavo LR Seimo narys E. Zingeris, VDU prof. E. Aleksandravičius, V. Toleikis.
2006 m. balandžio 28 d. Gedimino g. 116 duris atvėrė nauja „Senukų“ parduotuvė. Asortimentas – daugiau nei 12 tūkst. prekių. Jos salės plotis 1200 m2. Dirba 34 darbuotojai.
2006 m. balandžio 29 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Mugė Gedimino g., šventinis koncertas (rajono folkloro ansambliai).
2006 m. balandžio mėn. „Gijos“ literatų klubo narių literatūrinė popietė J. Tumo-Vaižganto muziejuje name. Dalyvavo kauniečiai poetai V. Vaitkevičius, E. Janušaitis, A. Pakėnas ir kt.
2006 m. balandžio mėn. Pasaulio jaunimo Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionate Liublianoje tarp teisėjų buvo ir Kaišiadorių sportinių šokių klubo „Vėtra“ trenerė Dalia Ržeuskienė.
2006 m. balandžio mėn. AB „Kaišiadorių statyba“ (gen. direktorius Kazys Stankus) iš Tiuringeno (Vokietija) gavo kokybės vadybos sertifikatą. Sertifikatą suteikė TUV CERT vertinimo įstaiga. TUV Tiuningen e. V. AB „Kaišiadorių statyba“ gali dalyvauti Vakarų Europos konkursuose statyti įvairius objektus.
2006 m. balandžio mėn. Su jaunaisiais Kaišiadorių viešosios bibliotekos skaitytojais susitiko jaunimo teatro aktorius G. Storpirštis.
2006 m. gegužės 5 d. Tarptautinio ir respublikinio akordeono muzikos konkurso laureatės Agnės Dūkštaitės solinis koncertas Muzikos mokyklos salėje.
2006 m. gegužės 6 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje surengtoje respublikos nevyriausybinių organizacijų konferencijoje „Žiniasklaida ir patriotizmas“ pranešimą skaitė ‚Kaišiadorių aidų“ redaktorius J. Laurinavičius.
2006 m. gegužės 7 d. Paminėtas Kaišiadorių rajono laikraščio „Atspindžiai“ dešimties metų jubiliejus.
2006 m. gegužės 7 d. Kultūros centro vaikų kolektyvų šventinis koncertas Motinos dienai (pop ansambliai, šokių studija „Vėtra“, pramoginių šokių kolektyvai ir kt.).
2006 m. gegužės 7 d. Kasmetiniame Spaudos baliuje Žurnalistų namų kavinėje Kaune Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga septyniems kūrybingiausiems ir darbščiausiems Kauno apskrities žurnalistams įteikti prizai – „Gintarinis parkeris – 2006“. Tarp jų ir kaišiadoriečiui J. Laurinavičiui.
2006 m. gegužės 14 d. Paminėtas Kaišiadorių katedros konsekracijos 70 metų jubiliejus. Iškilmėse dalyvavo Apaštalų Sosto atstovas Lietuvoje arkivysk. P. Zubruggenn ir Apaštalų Sosto atstovas Albanijoje arkivysk. J. Bulaitis.
2006 m. gegužės 9 d. Tarybinių karių kapinėse pagerbti Antrojo pasaulinio karo kariai, žuvę Kaišiadorių apylinkėse 1944 m. Rusijos Federacijos lėšomis karių kapai atnaujinami. Rajone gyvena 31 Antrojo pasaulinio karo antihitlerinės koalicijos dalyvis.
2006 m. gegužės 10 d. „Toskanos“ restorane paminėtos LSDP 110-osios metinės. Rajono socialdemokratus (jų daugiau nei 70) sveikino rajono vadovai, partijų rajono skyrių pirmininkai. Aktyviausi socialdemokratai apdovanoti padėkos raštais.
2006 m. gegužės 25 d. Rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas leidimas Danijos kapitalo įmonei UAB „BHJ Baltic“ veiklai Kaišiadorių mieste. Įmonė iš Lietuvos mėsos perdirbimo skyrių supirks šalutinius produktus, juos rūšiuos, šaldys ir gabens į kitas Europos Sąjungos šalis.
2006 m. gegužės 25 d. Kaišiadorių apylinkės prokuratūroje lankėsi Lietuvos generalinis prokuroras A. Valantinas, Kauno, Klaipėdos apygardų vyriausieji prokurorai bei kt.
2006 m. gegužės 27 d. Buv. kino teatro salėje Šakių rajono „Bočių“ ir Kaišiadorių rajono „Rudenėlio“ ansamblių koncertas.
2006 m. gegužės mėn. Miško sodinimo pabaigtuvių šventė Kaišiadorių urėdijoje. Solistas D. Sadauskas pristatė albumą „Oi giria gira“, padainavo. Dalyvavo A. Smetonos laikų ministro S. Šilingo anūkė prof. Svaja Worthington ir jos vyras Robertas (atskridę iš Aliaskos).
2006 m. gegužės mėn. Lietuvos žaliųjų judėjimas įgyvendina tarptautinio švietimo fondo gamtosauginių mokyklų programą. Pagal šią programą dirba 62 Lietuvos mokyklos. Už gerus pasiekimus įgyvendinant programą žaliąja vėliava apdovanota A. Brazausko vid. mokykla.
2006 m. gegužės mėn. Atidarytas Grožio salonas (Gedimino g. 73). Dirba kosmetologė ir kirpėja.
2006 m. gegužės mėn. Poezijos pavasarėlyje Vaclovo Giržado vid. mokykloje dalyvavo poetė ir aktorė Birutė Marcinkevičiūtė-Mar.
2006 m. birželio 1 d. Savo penkerių metų sukaktį pažymėjo Kaišiadorių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė. 36 lovos, 22 darbuotojai. Vyriausiasis gydytojas V. Gilaitis.
2006 m. birželio 1 d. Įsigaliojo rajono savivaldybės tarybos sprendimas Kaišiadorių muzikos mokykla pervadinti į Kaišiadorių meno mokyklą. Suteikta galimybė mokiniams gauti įvairesnes paslaugas (choreografijos, dailės, dramos ir kt.).
2006 m. birželio 1 d. Kaišiadorių rajono mokinių taryba kartu su rajono savivaldybės administracija pakvietė vaikus į šventę „Mūsų pėdomis“. Žaidimai miesto parke, sporto varžybos, meno dirbinių parodos. „Toskanos“ restorane rajone vykusių konkursų ir olimpiadų nugalėtojų šventė „Žiniukas“.
2006 m. birželio 9 d. Kaišiadorių kultūros centro estrados teatras „Vilties žibintas“, šventė penkerių metų sukaktį (teatro premjera buvo 2001 m. kovo 1 d. – B. Sruogos „Uošvė“). Padėkos koncertas (teatro vadovė Irena Kazakevičienė).
2006 m. birželio 17 d. Miškų urėdija ir bėgimo klubas „Kertus“ surengė bėgimą „Girelės takais“ – sveikatingumo ir grožio trasa. Dalyvavo 57 bėgikai iš Jonavos, Panevėžio, Lekėčių, Pasvalio, Alytaus, Kaišiadorių. Varžybos buvo skirtos Kaišiadorių bėgikui Žygimantui Lakavičiui (1947–1975) atminti. Distancija nuo 250 m iki 8 km. Bėgikai buvo suskirstyti į dešimt amžiaus grupių. Pagrindiniai prizai D. Girskiui (Panevėžys) ir A. Kavaliauskienei (Žiežmariai).
2006 m. birželio 17 d. Miško estradoje dainų, šokių ir muzikos šventė „Būkite pasveikinti“. 24 meno kolektyvai, tarp jų Bendzino miesto (Lenkija) folkloro ansamblis, tautinių šokių ansambliai „Bočiai“ (Palanga), „Susiedai“ (Kupiškis), „Diemedis“ (Kuršėnai) ir kt., Kaišiadorių kultūros centro kolektyvai. Vakaronė prie laužo.
2006 m. birželio 20 d. Sukako 100 metų nuo Kazimiero Brazausko (1906–1992) gimimo. Ta proga „Versus aureus“ leidykla išleido G. Ilgūno ir J. Laurinavičiaus knygą „Kazimieras Brazauskas“. J. Biliūno g., kur gyveno Brazauskų šeima, restauruotas gyvenamasis namas ir kiti statiniai.
2006 m. birželio 25 d. Miško vasaros estradoje piratų kapitono Flinto šou vaikams, grupė „69 danguje“, Donalda su koncertine programa „Mūsų linksmas gyvenimas“ ir kt.
2006 m. birželio mėn. A. Brazausko vid. mokyklą baigė 85 mokiniai, Vaclovo Giržado – 89.
2006 m. birželio mėn. Paminėtas Kaišiadorių parapijos altaristo Mykolo Balnio kunigystės 60-mečio jubiliejus. Gimęs 1921 m. Antakalnio k. Baigė Kauno kunigų seminariją 1946 m. Dirbo vyks. T. Matulionio sekretoriumi, kard. V. Sladkevičiaus kancleriu.
2006 m. birželio mėn. Buvęs kaišiadorietis krepšininkas R. Šiškauskas su „Benetton“ komanda laimėjo Italijos čempiono titulą. Jis pripažintas geriausiu finalo serijos rungtynių žaidėju.
2006 m. liepos 4 d. Žemės ūkio mokyklos stadione cirko „Fantazija“ programa.
2006 m. liepos 6 d. Savivaldybės aikštėje gatvės krepšinio 3×3 varžybos, skirtas Valstybės dienai paminėti. Keturios amžiaus grupės.
2006 m. liepos 9 d. Klaipėdoje vykusiame tarptautiniame folkloro ansamblių festivalyje „Parbėg laivelis – 2006“ dalyvavo ir kaišiadoriškė „Verpeta“ (vad. V. Jankauskienė). Dalyvavo 16 lietuviškų folkloro ansamblių ir svečiai iš Belgijos, Italijos, Lenkijos, Slovakijos, Ukrainos. Kaišiadoriečiai apdovanoti Klaipėdos etnokultūros centro Padėkos raštu.
2006 m. liepos 14 d. Baigtas metus trukęs Kaišiadorių pašto remontas. Šventiniame patalpų pristatyme dalyvavo Susisiekimo ministerijos sekretorius V. Šalauskas, AB Lietuvos pašto direktorius J. Šalavėjus, Kauno apskrities centrinio pašto direktorė I. Kuzminskienė, rajono meras R. Urmilevičius, kiti.
2006 m. liepos mėn. Kaišiadoryse atidaryta specializuota sporto prekių parduotuvė „Sportiman“ (savininkai Sandra ir Artūras Blažiai).
2006 m. liepos mėn. Vaclovo Giržado vid. mokyklos bočiadrome Lietuvos bočininkų asmeninis-reitinginis čempionatas. Dalyvavo stipriausieji Elektrėnų ir Kaišiadorių sportininkai. Nugalėjo kaišiadorietis V. Navickas. Tame pačiame bočiadrome vyko ir moksleivių – vaikinų bei merginų – čempionatas. Jį laimėjo vietos mokyklos vienuoliktokai K. Navickas ir G. Gribačiauskaitė. Iš viso čempionate kaišiadoriečiai laimėjo po tris aukso ir vieną bronzos medalį. Mūsų bočininkų treneris mokyt. P. Teišerskis.
2006 m. liepos mėn. Buvęs kaišiadorietis R. Šiškauskas pasirašė sutartį žaisti Graikijos klube „Panatinaikos“. Tai penktasis Ramūno karjeros klubas. Jis žaidęs Lietuvos B lygos Kaišiadorių „Baltijos“ ekipoje, po to atstovavo Vilniaus „Sakalams“ ir „Lietuvos rytui“, o nuo 2004 m. – Italijos „Benetton“ klubui.
2006 m. liepos mėn. Kaišiadorių muziejus išleido M. Marcevičienės sudarytą atsiminimų knygą „Daktaras Ignas Gelombickas“, o literatų klubas „Gija“ – J. Laurinavičiaus sudarytą knygą „Atsiminimai apie Milžiną“ (kun. Nikodemą Švogžlį-Milžiną“).
2006 m. rugpjūčio 2–6 d. Paminėtas Kaišiadorių vyskupijos 80-mečio jubiliejus. Kaišiadorių katedroje rugpjūčio 4 d. muzikos vakaras (vargonavo Bernardas Vasiliauskas, giedojo Danguolė Juodikaitytė). Rugpjūčio 6 d. Kaišiadorių katedroje Kristaus Atsimainymo atlaidai. Per atlaidus paminėtas ir Kaišiadorių parapijos įkūrimo 100-metis. Šventiniai renginiai vyko visoje vyskupijoje.
2006 m. rugpjūčio 4 d. Sporto šventė Kaišiadoryse. Futbolo diena. Vaikų ir merginų futbolo turnyras. LFF II lygos Pietų zonos žvaigždžių rinktinė ir Kaišiadorių komanda. 1:0 laimėjo žvaigždžių rinktinė.
2006 m. rugpjūčio 4 d. Kaišiadoryse tarptautinis bočios turnyras. Dalyvavo Kaišiadorių, Elektrėnų ir Kvidryn miesto (Lenkija) bočininkai. Nugalėjo Elektrėnų komanda, kaišiadoriečiai antri.
2006 m. rugpjūčio 18 d. Kaišiadorių katedroje koncertavo „Sakralinis duetas“: Skaidra Janokaitė (sopranas), Alvills Cedrinš (baritonas), vargonavo Gražina Zalatorienė. Buvo eksponuojama ir G. Jančaitės fotografijų paroda „Mintis laike“.
2006 m. rugsėjo 1 d. Meno mokykloje 550 mokinių, 60 mokytojų (direktorė Regina Rikterytė). Atidarytas naujas – Dailės skyrius. 17 mokomųjų kolektyvų. Mokyklos filialai Žiežmariuose, Rumšiškėse, Žasliuose, Kruonyje.
2006 m. rugsėjo 1 d. Kaišiadorių žemės ūkio mokykloje 300 moksleivių. Mokomasi šių specialybių: elektrikų, statybininkų, biuro komersantų, maisto ruošimo technologų, šaltkalvių remontininkų ir žemės ūkio gamybos specialistų.
2006 m. rugsėjo 2 d. Miško parko estradoje Vasaros palydų šventė. Vaikų piešinių konkursas, žirgų konkūras, rajono galiūnų varžybos (nugalėjo Donaldas Andziulis iš Kalvių), šventinis koncertas (estrados teatras „Vilties žibintas“, folkloro grupė „Sadūnai“, Kastytis Kerbedis, grupė „In Culto“). Šventės vedėjas Algis Ramanauskas-Greitai.
2006 m. rugsėjo 4 d. Visos pašto siuntos Kaišiadorių pašte pradėtos apdoroti kompiuteriniu būdu.
2006 m. rugsėjo 28 d. Rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą reorganizuoti Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centrą (PSPC) – kad nuo 2007 m. vasario 1 d. būtų įsteigtos dvi viešosios įstaigos: VšĮ Kaišiadorių PSPC ir VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis.
2006 m. rugsėjo mėn. Mirė Onutė Maksimenkaitė (g. 1950 m. Svirplionių k., Kruonio sen.), buvusi Kaišiadorių muzikos mokyklos fortepijono klasės mokytoja, 1982–1986 m. muzikos mokyklos direktorė. Vadovavo Kaišiadorių kultūros namų moterų chorui, Kaišiadorių ir „Girelės“ paukštynų mišriems chorams ir kt.
2006 m. spalio 6 d. „Kaišiadorių aidai“ šventė 60-ties metų jubiliejų. (Pirmasis laikraščio numeris išėjo 1946 m. spalio 6 d.). Jubiliejaus dieną išleistas 7546 laikraščio numeris. Bendras tiražas nuo pirmojo numerio – daugiau kaip 2 mln. egzempliorių. Redakcijoje dirba penki kūrybiniai darbuotojai žurnalistai: J. Laurinavičius (redaktorius), A. Rabačiauskienė (redaktoriaus pavaduotoja), R. Šimelienė, L. Kmieliauskienė, A. Venskienė. Laikraštis spausdinamas Adomo Jakšto spaustuvėje Kaišiadoryse. Jubiliejaus proga išleista J. Laurinavičiaus knygelė „Kaišiadorių aidams – 60“.
2006 m. spalio 7 d. Rudens šventė Kaišiadoryse. Mugė Gedimino g. Šventinis koncertas (Jungėnų kapela „Gegužio žiedai“).
2006 m. spalio 10 d. Kaišiadoryse duris atvėrė Yamaha muzikos mokyklos klasė. Mokytoja Asta Tomenkienė (baigusi Vilniaus konservatoriją). Klasė įsikūrusi Gedimino g. 62.
2006 m. spalio 10 d. Tautodailininkės Anastazijos Griesienės siuvinėtų paveikslų personalinė paroda Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje.
2006 m. spalio 16 d. Buv. kino teatro salėje susirinkimas su partijos „Tvarka ir teisingumas“ (liberalai demokratai) pirmininku R. Paksu.
2006 m. spalio 27 d. Šventinis vakaras „Toskanos“ restorane. Paminėta verslininko, „Nemuno baldų“ direktoriaus Kęsto Morozos 40-ties metų sukaktis.
2006 m. spalio 31 d. Kaišiadorių katedroje Giesmių ir atminties vakaras „Dangun palydint“. Šermenines giesmes giedojo Kaišiadorių parapijos liaudiškų giesmių giesmininkai.
2006 m. lapkričio 3 d. „Toskanos“ restorane paminėtas Kaišiadorių ligoninės gydytojo, buv. LR Seimo nario Juozo Matulevičiaus 60 metų jubiliejus. Iškilmių vedėjas – aktorius P. Venslovas.
2006 m. lapkričio 4 d. Etnografiniame „Verpetos“ ansamblio būste Gudienoje iškilmingai paminėti „Gijos“ literatų klubo narių Almos Bernatonienės ir Palmiros Motiejūnienės jubiliejai.
2006m. lapkričio 4 d. Štutgarte (Vokietija) vykusiame XIII Europos bočios žaidimo čempionate Lietuvos komandas užėmė 15 vietą (tarp 18 komandų). Lietuvos rinktinėje buvo ir trys kaišiadoriečiai: Artūras Gribačiauskas, Vidmantas Navickas ir Povilas Teišerskis.
2006 m. lapkričio 13 d. Kaišiadorių PSPC direktore paskirta gyd. Edita Skarakodienė.
2006 m. lapkričio 15 d. Darbo partijos Kaišiadorių filialo nariai susitiko su Darbo partijos pirmininku Kęstučiu Daukšiu. Partijos filialo pirmininkė Audrė Preikšaitienė.
2006 m. lapkričio 24 d. „Kaišiadorių aidų“ redakcijos svečiai – rašytojai kraštiečiai Regina ir Juozas Kundrotai.
2006 m. gruodžio 1 d. Meno mokykloje festivalio „V. A. Mocartas ir jo epocha“ renginys. Paskaitos, koncertas.
2006 m. gruodžio 2 d. „Kaišiadorių paukštynas“ Lietuvos pramoninkų konfederacijos konkurse „Lietuvos metų gaminys – 2006“ laimėjo aukso medalį už gaminį „Dūminė viščiukų filė“.
2006 m. gruodžio 3 d. Pasaulinės žmonių su negalia dienos proga Kaišiadorių neįgaliųjų draugijoje (pirmininkė Elena Varkalienė) surengta šventė. Rankdarbių, rudens gėrybių paroda. Meno mėgėjų koncertas. Padėkos raštai.
2006 m. gruodžio 4 d. Meno mokykloje adventinis vakaras „Iš močiutės dienoraščio“.
2006 m. gruodžio 7 d. Jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje diskusija apie spaudą, valdžią ir pilietiškumą. Renginio svečiai – Rimvydas Paleckis (LTV laidos „Panorama“ vedėjas) ir Edita Mildažytė (LTV laidos „Bėdų turgus“ vedėja).
2006 m. gruodžio 28 d. Šv. Kalėdų koncertas „Muzika humana“ Kaišiadorių katedroje. Solistai Raminta Vaicekauskaitė (sopranas), Robertas Beinaris (obojus), dirigentas – 2006 m. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Algirdas Vizgirda.
2006 m. gruodžio 31 d. Naujametinis fejerverkas Savivaldybės aikštėje.
2007 m. sausio 1 d. Civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis rajone 2006 m. gimė 284 kūdikiai, mirė 562 žmonės, užregistruotos 294 santuokos, 91 ištuoka.
2007 m. sausio 12 d. Laisvės gynėjų dienos minėjimas savivaldybės aikštėje, sausio 13 d. – šv. Mišios Kaišiadorių katedroje. Meno mokyklos mokinių koncertas.
2007 m. sausio 15 d. Su Algirdo Brazausko vid. mokyklos dvyliktokais susitiko buvęs šios mokyklos auklėtinis, LVA prorektorius, agrarinių mokslų daktaras Raimundas Mockeliūnas.
2007 m. sausio 25 d. LR Seimo nario B. Bradausko ataskaita rinkėjams Kaišiadorių kultūros centre. A. Lemano koncertas.
2007 m. sausio 26 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje susitikimas su KTU Maisto produktų technologijos katedros prof. Rimantu Venskutoniu.
2007 m. vasario 2 d. Nacionalinio diktanto konkursas.
2007 m. sausio 28 d. Kaišiadorietei gyd. Marytei Bagdonienei vysk. J. Matulaitis įteikė Popiežiaus Benedikto XVI kryžiaus ženklą „Už Bažnyčią ir Popiežių“.
2007 m. sausio 30 d. Kaišiadorių PSPC susitikimas su Naujosios sąjungos (socialliberalų) pirmininku A. Paulausku, A. Brazausko vid. mokykloje – su Kaišiadorių muziejaus istoriku Rolandu Gustaičiu.
2007 m. sausio 31 d. Kaišiadoryse duris atvėrė AB „VST“ Kaišiadorių skyriaus modernus klientų aptarnavimo centras Girelės g.
2007 m. vasario 2 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje susitikimas su LR Aukščiausiojo Teismo teisėju Rimu Baumila.
2007 m. vasario 3 d. Kaišiadorių kultūros centre susitikimas su Darbo partijos pirmininku Kęstučiu Daukšiu.
2007 m. vasario 8 d. Verslo informaciniame centre seminaras-diskusija „XXI amžius – iššūkis verslui“. Susitikimas su žurnalistu Rimvydu Valatka.
2007 m. vasario 12 d. Kaišiadorių kultūros centre susitikimas su LR Seimo nare Rasa Juknevičiene.
2007 m. vasario mėn. Kauno apskrities viršininkas Romualdas Morkevičius ir „Kaišiadorių aidų redaktorius J. Laurinavičius redakcijoje pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
2007 m. vasario 20 d. Viešojoje bibliotekoje Stasės Valuntaitės-Belskienės eilėraščių knygos „Žiedų kalba“ pristatymas.
2007 m. vasario 24 d. „Toskanos“ restoranas iškilmingai pažymėjo pirmąsias savo veiklos metines. Koncertavo Ž. Žvagulis.
2007 m. vasario 23–24 d. Šv. Rašto NT vertėjo, teologo, poeto kun. Česlovo Kavaliausko 10-ųjų mirties metinių minėjimas Kaišiadorių katedroje.
2007 m. vasario 25 d. Paskelbta informacija apie rajono savivaldybės 2007 m. biudžetą. Jis – 68,9 mln. litų – beveik 10 mln. litų didesnis nei 2006 m.
2007 m. vasario 25 d. Savivaldybių rinkimuose dalyvavo dešimt partijų. Jie iškėlė 242 kandidatus į 25 rajono tarybos narius. Mandatus gavo: socialdemokratai – 6, liberalų sąjūdis – 5, Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) – 3, „Tvarka ir teisingumas“ – 2, krikščionys demokratai – 2, Darbo partija – 2, Liberalų ir centra sąjunga – 2, Valstiečių ir liaudininkų sąjunga – 2, Naujoji sąjunga – 1. Nė vieno mandato negavo Lietuvių tautininkų sąjunga. Meru išrinktas R. Urmilevičius (Liberalų sąjūdis), vicemeru – R. Kubiakas (LSDP), administracijos direktoriumi V. Streikauskas (LSDP).
2007 m. kovo 5 d. Atidarytas baldų salonas „Gintaro baldai“, 500 m2 prekybos salė.
2007 m. kovo 6 d. Atidaryta nauja avalynės parduotuvė (Gedimino g. 66).
2007 m. kovo 10 d. Kultūros centre šventinis minėjimas. Koncertavo šeimininkų ansamblis ir Meno mokyklos kolektyvai.
2007 m. kovo 11 d. Vilniaus rotušėje iškilmingoje aplinkoje už 2006 m. veiklą „Aukso paukštės“ prizas įteiktas kaišiadoriečių Kriščiūnų šeimos kapelijai.
2007 m. kovo 15 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje susitikimas su šios mokyklos auklėtiniu farmakologijos mokslų daktaru Kęstučiu Čereška.
2007 m. kovo 16 d. Televizijos projekto „Kelio į žvaigždes“ dalyvių koncertas kultūros centre. Dainavo Radži, Merūnas ir kt. Salė buvo perpildyta.
2007 m. kovo 19 d. Su vardo diena vysk. Juozapą Matulaitį sveikino Uliūnų (Panevėžio vysk.) klebonas A. Keina, Kaišiadorių parapijos administratorius kun. R. Jurkevičius, krikščionių demokratų partijos rajono skyriaus vadovai M. Šakienė ir A. Jurevičius, vyskupijos kurijoje – rajono moksleiviai, rajono vadovai ir kt.
2007 m. kovo 20 d. Mėsos perdirbimo įmonė atidarė naują maisto prekių parduotuvę „Švaistūnas“ (Gedimino g. 51).
2007 m. kovo 25 d. Almos Bernatonienės eilėraščių rinkinio „Tylos žodžiai“ pristatymas kultūros centre. „Vilties žibinto“ ir „Verpetos“ koncertas, Almos ir Antano Bernatonių dailės darbų paroda.
2007 m. kovo 29 d. „Toskanos“ restorane „Savingės“ futbolo komandai įteikti sidabro medaliai. Salės futbolo I lygos čempionate kaišiadoriečiai užėmė II vietą.
2007 m. balandžio 13 d. Humoro grupės „Ambrozija“ koncertas Kaišiadorių kultūros centre.
2007 m. balandžio 14 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Sodinukų ir žemės ūkio produkcijos mugė. Seminarai žemės ūkio klausimais. Margučių paroda. Atvelykio koncertas („Verpeta“ ir kt.).
2007 m. balandžio 21 d. Vaclovo Giržado vid. mokykloje pirmasis rajono seniūnijų smiginio turnyras.
2007 m. balandžio 28 d. Kultūros centre liaudiškos muzikos kapelijų šventė „Grok, armonika“. Dalyvavo „Volungė“ (Elektrėnai), Motiejūnai (Širvintos), „Žiežmara“ ir „Žasla“.
2007 m. balandžio 29 d. Per LTV laidoje „Mažųjų žvaigždžių valanda“ pasirodė Algirdo Brazausko vid. mokyklos estradinis kolektyvas „Sterko“ (vad. R. Griesiuvienė).
2007 m. gegužės 4 d. Naujos drabužių parduotuvės atidarymas IKI pasaže (Gedimino g. 116).
2007 m. gegužės 4 d. Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas, vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Marijonas Kazys Tamašauskas apdovanotas pirmojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“.
2007 m. gegužės  d. Meno mokyklos renginiai, skirti Motinos dienai „Kas pakartotų, mama, tavo kelią?“.
2007 m. gegužės 8 d. LR prezidento V. Adamkaus viešnagė rajono savivaldybėje, Meno mokykloje, Kūno kultūros ir sporto centre, susitikimas su gyventojais Kaišiadorių kultūros centre. Pietūs kavinėje „Pas Radvilą“.
2007 m. gegužės 13 d. Bėgimo varžybos Kaišiadorių miškų urėdijos taurei laimėti. Trasa – nuo 250 m iki 10 km. Dešimt amžiaus grupių. Absoliutūs nugalėtojai M. Kaminskienė (Kaunas) ir V. Gražys (Paberžė).
2007 m. gegužės 17 d. Kalbos šventė Kaišiadoryse „Kalba gimtoji lūposna sudėta“. Knygų mugė. Svečiai – LTV laidos „Gero ūpo“ vedėjai Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas, rašytojai Algimantas Zurba ir Alma Karosaitė, Gendrutis Morkūnas ir Nijolė Ambrazaitytė.
2007 m. gegužės 18 d. Kultūros centre respublikinė humoro šventė „Juoko sūkury“. Koncertavo „Spanguolė“ (Marcinkonys), MTV (Matuizos), „O2“ (Vilkaviškis), „Vilties žibintas“ (Kaišiadorys). „Darbščiausios plunksnos“ nominacija – žurnalistui J. Laurinavičiui.
2007 m. gegužės 21 d. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje žolininkės Adelės Karaliūnaitės knygos „Ant gyvatės odos: lietuvių senovinių vaistų receptai“ pristatymas.
2007 m. gegužės 25 d. Teatralizuotas romansų vakaras Kultūros centre.
2007 m. gegužės mėn. Kaišiadorių futbolo vadovai surengė turnyrą pirmų–antrų klasių moksleiviams Žemės ūkio mokyklos stadione. Dalyvavo dešimt komandų – 80 berniukų ir mergaičių.
2007 m. gegužės 31 d. A. Brazausko vid. mokykla, dalyvaujanti tarptautiniame Gamtosauginių mokyklų programoje, antrą kartą apdovanota Žaliąja vėliava. Ją įteikė Žaliųjų judėjimo pirmininkas R. Braziulis.
2007 m. gegužės mėn. Folkloro ansamblio „Verpeta“ viešnagė Belgijoje ir Olandijoje. Olandijoje dalyvavo karalienės gimtadienio šventėje.
2007 m. birželio 1 d. Naujos pareigos rajono savivaldybės administracijoje – direktoriaus pavaduotojas. Juo paskirtas Česlovas Neviera (g. 1963), veterinarijos mokslų daktaras.
2007 m. birželio 2 d. Rajono seniūnijų sporto varžybos Kaišiadoryse. 500 dalyvių. Šventę pradėjo baikerių klubas „Strangers“. Varžybas laimėjo Kaišiadorių miesto seniūnijos sportininkai.
2007 m. birželio 13 d. Kultūros centre literatų klubo „Gija“ vakaras „Suskambėkit, mūsų žodžiai…“. Dalyviai: Jonavos, Rokų (Kauno r.), Elektrėnų literatų klubų nariai, retro ansamblis „Kuolinga“ (Vilnius), modernaus šokio studija „Vizijos“, estrados teatras „Vilties žibintas“ (Kaišiadorys).
2007 m. birželio 14 d. Gedulo ir vilties dienos minėjimas katedros šventoriuje prie Tremtinių kryžiaus, arkivysk. T. Matulionio atminimo pagerbimas Savivaldybės aikštėje. Eisena prie paminklo tremtiniams Gedimino g.
2007 m. birželio 19 d. Kaišiadorių katedroje susitikimas su gydytoja, rašytoja ir piligrime į Šventąją Žemę Birute Žemaityte.
2007 m. birželio 22 d. Solidarumo maratonas „Nedelsk“ Savivaldybės aikštėje. Alano Chošnau koncertas.
2007 m. birželio 27–28 d. Kaišiadorių katedroje šv. Teresėlės relikvijų apsilankymas. Filmas „Šventoji Teresėlė iš Karmelio“.
2007 m. liepos 14 d. Kaišiadorių kultūros centre pagerbti respublikinės dainų šventės „Būties ratu“ dalyviai. Šventėje dalyvavo 250 rajono saviveiklininkų. Rajono delegacijos vadovė – meno mokyklos direktorė R. Rikterytė.
2007 m. liepos 20 d. Klevų kvartale UAB Kaišiadorių statyba (gen. direktorius Kazys Stankus) pradėjo statyti pirmąjį gyvenamąjį namą.
2007 m. liepos 20 d. Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Ugniagesio gelbėtojo žvaigžde apdovanojo rajono priešgaisrinės tarnybos viršininką Praną Adomą Paškevičių.
2007 m. liepos mėn. Kaišiadorių diabeto klubas „Likimas“ vienija 35 narius (pirmininkė Liudmila Ramenskaja).
2007 m. rugpjūčio 4 d. Folkloro šventė „Sveiki gyvi, sveteliai!“
2007 m. rugpjūčio 9 d. Dar viena Marijono Vaicekausko maisto produktų parduotuvė „Pasagėlė“ atvėrė duris Kaišiadoryse. Tai 9-oji „Pasagėlė“ mūsų rajone (dar viena dirba Jiezne).
2007 m. rugpjūčio 19 d. Kaišiadorių katedros šventoriuje pašventintas kardinolo Vincento Sladkevičiaus (1920–2000) paminklas (skulpt. A. Sakalauskas, architektas S. Petrauskas). Šv. Mišias aukojo vysk. J. Matulaitis, pamokslą sakė mons. A. Svarinskas. Dalyvavo daugiau kaip 30 kunigų, rajono vadovai, parapijiečiai.
2007 m. rugpjūčio 24 d. Kaišiadorių verslo informaciniame centre rajono verslininkų, įmonių vadovų susitikimas-diskusija dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo.
2007 m. rugpjūčio mėn. Iš Kaišiadorių agrofirmos „Nemuno baldai“ įsigijo Prekybos centrą, esantį Maironio g. Pastatas išnuomotas NORFAI. Abiejuose pastato aukštuose įsikūrė maisto prekių parduotuvė.
2007 m. rugpjūčio 31 d. Vasaros palydų šventė Girelės miško estradoje. Žirgų konkūras. Galiūno varžybos mero taurei laimėti. 7 stipruoliai, 4 rungtys. Nugalėtojas D. Šukys (Vilnius), koncertavo „Jonis“ iš Šiaulių, „Dreams“ iš Kauno ir Vudis. Šventės vedėjas – aktorius G. Arbačiauskas.
2007 m. rugsėjo 4 d. Iškilmingai paminėtas gydytojos terapeutės Aldonos Linkevičienės 80-metis jos namuose Kaišiadoryse. 1954 m. baigė VVU. Gydytojavo Kaišiadorių ligoninėje 50 metų. Buvo TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatė. Su jubiliejumi sveikino rajono vadovai, artimieji, ligoninės gydytojai.
2007 m. rugsėjo 13 d. Pašto pastate atidaryta Stasės Balčiūnienės užuolaidų parduotuvė.
2007 m. rugsėjo 18 d. „Kaišiadorių aidai“ informavo, kad Kaišiadorių lopšeliui-darželiui „Spindulys“ renovavimui iš ES gauta 2,2 mln. litų. „Žvaigždutės“ lopšelio-darželio renovavimui – 1,6 mln. litų.
2007 m. rugsėjo 25 d. Kaišiadorių specialioji mokykla paminėjo 25-erių metų jubiliejų. Minėjimas, mokinių ir svečių koncertas Kaišiadorių kultūros centre. Mokinių darbų paroda. Svečiai iš Vokietijos.
2007 m. rugsėjo 27–28 d. Kaišiadorių meno mokykla surengė tarptautinį akordeono muzikos festivalį. Dalyvavo atlikėjai iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ir Kaišiadorių meno mokyklos. Svečiai – tarptautinių konkursų laureatas – E. Gabnio ir G. Savkovo duetas, Kauno konservatorijos ir Vilniaus muzikos ir teatro akademijos studentai.
2007 m. rugsėjo 29 d. Rudens šventė Kaišiadoryse. Mugė Gedimino g. Kapelos „Sutaras“ koncertas. Vedėja Apolonija Zizirskienė (akt. V. Pračkaila), solistas Juozas Kavaliauskas. Apdovanoti tvarkingiausių sodybų šeimininkai.
2007 m. spalio 1 d. Uždarytas Kaišiadorių ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyrius. 26 metus jame dirbo skyriaus vedėja Eugenija Grybauskienė.
2007 m. spalio 3 d. Į naujas patalpas persikėlė nuo PSPC atskirta Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (vadovas gyd. J. Matulevičius).
2007 m. spalio 5 d. Per mokytojų šventę Kaišiadoryse koncertavo V. Stakėnas.
2007 m. spalio 9 d. Minint Pasaulinę pašto dieną baigtame renovuoti Kaišiadorių pašte pasirašytas Centralizuotosios verslo valdymo sistemos (CVVS) diegimo darbų priėmimo aktas. Kaišiadorių pašte surengta spaudos konferencija, joje kalbėjo Lietuvos pašto strateginių projektų vadovas A. Mitrofanovas, Kauno apskrities centrinio pašto direktoriaus pavaduotojas V. Giedraitis ir kt.
2007 m. lapkričio 9 d. Kultūros centre liaudiškų šokių kolektyvų Subatvakaris. Dalyvavo „Savingė“, „Gudobelė“, „Varsa“, Pravieniškių šokių kolektyvas, tautinių šokių kolektyvas „Skaistgija“, Meno mokyklos choreografijos skyriaus mokiniai.
2007 m. lapkričio 16 d. KKSC plaukimo baseine varžybos, skirtos Kaišiadorių plaukimo baseino 45 metų sukakčiai paminėti. Be gausaus kaišiadoriečių būrio, dalyvavo jaunieji plaukikai iš Alytaus ir Marijampolės.
2007 m. lapkričio 18 d. Kaišiadoryse įvyko jaunųjų konservatorių lygos (JKL) Kaišiadorių filialo steigiamasis susirinkimas. 9 nariai. Pirmininkas Justinas Docka.
2007 m. lapkričio 26 d. Rajono savivaldybės salėje seminaras „Lietuvių tautos pasipriešinimo istorija rajono istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams. Organizavo LPKT sąjungos Kaišiadorių filialas. Pranešėjai dr. A. Anušauskas, LR prezidento patarėjas E. Simanaitis, LR Seimo narė V. V. Margevičienė ir kt.
2007 m. lapkričio 22 d. Kultūros centre Radžis pristatė savo albumą „Visko būna“.
2007 m. lapkričio 29 d. Rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą nuo 2008 m. sausio 1 d. atidaryti Visuomenės sveikatos biurą. Tai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinė įstaiga, kuri rūpinsis šalies sveikatos programos įgyvendinimu rajone.
2007 m. gruodžio 1 d. Kultūros centre tautinių šokių šventė „Gudobelės žiedas“, skirta šokių kolektyvo „Gudobelė“ 20-mečiui. Svečiai – Palangos „Bočiai“, Šakių „Vijūnas“, Vilniaus „Šimtažiedis“, kiti šokių kolektyvai.
2007 m. gruodžio 2 d. Almanacho „Mes – iš Kaišiadorių krašto“ pristatymas Kultūros centre. Dalyvavo LR Seimo narys B. Bradauskas, kurio lėšomis išleista ši rajono moksleivių meninės kūrybos knyga.
2007 m. gruodžio 8 d. Modernaus šokio festivalis Kultūros ir meno centre.
2007 m. gruodžio 14 d. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje Kalėdinė kalbos ir knygos pamoka. Svečiai – kalbininkė Jūratė Palionytė ir rašytoja Birutė Mar (Marcinkevičiūtė), dainininkė Judita Leitaitė, kt.
2007 m. gruodžio 14 d. „Roko sodyboje“ verslo vakaras, kurio metu apdovanoti geriausi 2007 m. smulkaus ir vidutinio verslo atstovai. Nominuotas kaišiadoriškė UAB „Roda“, UAB „Savingė“ ir kt.
2007 m. gruodžio 16 d. Adventinis renginys „Baltas vakaras“.
2007 m. gruodžio 17 d. Nacionaliniame operos ir baleto teatre pirmasis R. Šiškausko treneris, Lietuvos nusipelnęs treneris Jonas Žižliauskas apdovanotas LR Vyriausybės ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto medaliu.
2007 m. gruodžio 19 d. Akt. Česlovo Stonio literatūrinių klausimų-atsakymų vakaras „Ką jūs manote apie gyvenimą?“ Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje.
2007 m. gruodžio 20 d. „Toskanos“ restorane Padėkos vakaras sportininkams. Pagerbti geriausieji rajono sportininkai, treneriai, sporto rėmėjai, organizatoriai. Meno mokyklos atstovų koncertas.
2007 m. gruodžio 26 d. Dainos Bilevičiūtės Meilės dainų kalėdinis koncertas.
2007 m. gruodžio 27 d. Šv. Kalėdų koncertas Kaišiadorių katedroje. Algirdo Martinaičio „Gailestingumo altorius“ (iš Šv. Faustinos dienoraščių). Atliko kamerinis choras „Aidija“, festivalio „Muzikos ruduo“ instrumentinis ansamblis, solistė Nora Petročenko, Raminta Vaicekauskaitė.
2007 m. gruodžio 27 d. Šiaulių m. kultūros centro choreografijos kolektyvo „Aušrelė“ ir dramos studijos „Kompanija šauni“ pasaka „Merė Popins“.
2008 m. sausio 7 d. Dvyliktą kartą Kūno kultūros ir sporto centre surengtos plaukimo varžybos pirmojo plaukimo trenerio Algimanto Žvirblio taurei laimėti. Absoliučiu nugalėtoju tapo Mindaugas Cvilikas (trenerė Ingrida Ladygienė).
2008 m. sausio 9 d. Rajono policijos komisariato ataskaitiniame susirinkime dalyvavo Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Vytautas Navickas, buvęs šio komisariato komisaras.
2008 m. sausio 10 d. Po neeilinio rajono savivaldybės tarybos posėdžio rajono savivaldybės tarybos nariai susitiko su pirmosios kadencijos (1990–1995) rajono tarybos deputatais: pirmininku Martynu Pupalaigiu, jo pavaduotoju Jonu Laurinavičiumi ir rajono valdytoju Vytautu Streikausku. Svečiai pasidalijo prisiminimais.
2008 m. sausio 12 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje 11–12 klasių mokiniams istorijos pamokas vedė šios mokyklos auklėtinis politologas Aurimas Perednis.
2008 m. sausio 12 d. Vaclovo Giržado vid. mokyklos futbolininkai (g. 1993 ir jaunesni) tarpzoninėse mokyklų pirmenybėse užėmė I vietą ir pateko tarp keturių stipriausių Lietuvos moksleivių futbolo komandų.
2008 m. sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos proga Kaišiadorių kultūros ir meno centre (taip jis vadinamas nuo šių metų) vyko giesmių ir prisiminimų popietė. Dalyvavo „Verpeta“.
2008 m. sausio 20 d. Kaišiadorių katedroje vysk. J. Matulaitis įšventino diakonu Vytautą Kirką ir Rimą Tarailą, Vilniaus šv. Jurgio kunigų seminarijos VI kurso auklėtinius.
2008 m. sausio 20 d. Juozo Krinicko kūrybinio darbo 35-mečio minėjimas Kaišiadorių kultūros ir meno centre. Šventinis koncertas.
2008 m. sausio 22 d. Iškilmingas NORFOS parduotuvės atidarymas Kaišiadoryse (Maironio g. 1). Ji įsikūrė iš „Nemuno baldų“ išnuomotose patalpose, kur anksčiau buvo Kaišiadorių agrofirmos parduotuvė ir kavinė.
2008 m. sausio 25 d. Kultūros ir meno centro salėje su gyventojais susitiko LR seimo narys Bronius Bradauskas. Jis atsiskaitė už savo darbą LR Seime 2007 m. Estrados dainininko Vytauto Šiškausko koncertas.
2008 m. sausio 26 d. Švietimo ir kultūros paslaugų centre nacionalinį diktantą „Lietuvių kalba prieš barbarizmus, asimiliaciją, žargoną“ rašė 28 rajono gyventojai.
2008 m. sausio mėn. Rajono savivaldybė išleido mėnesinį sieninį spalvotą kalendorių.
2008 m. vasario 13 d. Projekto „Kaišiadorių rajono verslo aplinkos vadovas“ baigiamoji konferencija Kaišiadorių kultūros ir meno centre. Leidinio „Kaišiadorių rajono verslo aplinkos vadovas“ pristatymas. Konferencijos svečiai – prezidentas Algirdas Brazauskas, LR ūkio ministerijos sekretorius G. Rainys, LR Seimo narys Bronius Bradauskas, rajono savivaldybės meras Romualdas Urmilevičius, kiti.
2008 m. vasario 12 d. Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje Jaunųjų konservatorių lygos Kaišiadorių filialas surengė susitikimą su rašytoju, kino režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu.
2008 m. vasario 15 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventinis minėjimas ir koncertas Kaišiadorių kultūros ir meno centre. Dalyvavo KMC moterų choras „Kantilena“ (vadovė Liucija Zandavaitė), Vaclovo Giržado vid. mokyklos modernaus folkloro grupė (vad. Česlovas Kriščiūnas) ir Kaišiadorių meno mokyklos liaudiška kapelija (vad. Vilmantas Kratavičius).
2008 m. vasario 19 d. Algirdo Brazausko vid. mokykloje susitiko 1989 m. abiturientai.
2008 m. vasario 19 d. Viešojoje bibliotekoje pristatyta Kaišiadorių muziejaus išleista knyga „Atsimenantys Kaišiadorys“ (sudarytoja Marija Marcevičienė).  Dalyvavo knygos sudarytoja, leidėjai, apie dvidešimt knygai pateikusių atsiminimų autorių.
2008 m. vasario 24 d. Kaišiadorių meno mokyklos solistė Gabrielė Jocaitė (mokytoja Laima Mažuolytė) „Dainų dainelės“ konkurse pateko į finalinį turą ir dainavo per Lietuvos televiziją.
2008 m. vasario 25 d. Vilniaus kaišiadoriečių klube (pirmininkas hab. dr. prof. A. Zakarevičius) pristatyta M. Marcevičienės sudaryta knyga „Atsimenantys Kaišiadorys“. Dalyvavo Kaišiadorių muziejaus direktorius O. Lukoševičius ir muziejininkas R. Gustaitis. Ten pat pristatyta knyga „Vadovas po Žaslius“. Koncertavo folkloro ansamblis „Vilnelė“ (vad. L. Purlienė).
2008 m. vasario 26 d. Anekdotų karaliaus R. Šilansko humoro vakaras Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
2008 m. vasario mėn. UAB „Rivona“ laimėjo aukcioną 2,5 ha sklypui Kaišiadoryse (Gedimino g.) pirkti (už 3,25 mln. Lt).
2008 m. vasario mėn. 9-ojoje Vilniaus knygų mugėje mugėje buvo eksponuojami ir pardavinėjami Kaišiadorių rajone išleisti leidiniai, iš kurių naujausi „Vadovas po Žaslius“, „Atsimenantys Kaišiadorys“, „Gegužinės parapijos ir bažnyčios istorija“ ir kt.
2008 m. kovo 4–11 d. Penki rajono savivaldybės darbuotojai, vadovaujami mero R. Urmilevičiaus, dalyvavo tarptautiniame seminare Brno (Čekija), Graco (Austrija) ir Venecijoje (Italija) energijos taupymo klausimais.
2008 m. kovo 15 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko Vilniuje gyvenančių kaišiadoriečių klubo narių sueiga (pirmininkas hab. dr. prof. A. Zakarevičius). Dalyvavo prof. K. Morkūnas, prof. A. Šaltenis, prof. B. Genzelis ir kt.
2008 m. kovo 15 d. Mirė ilgametė (nuo 1954 iki 2000 m.) Kaišiadorių ligoninės gyd. terapeutė, buvusi vidaus ligų skyriaus vedėja Aldona Linkevičienė (g. 1927-09-04). Tarybiniais laikais ji vieną kadenciją buvo TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatė.
2008 m. kovo 27 d. Rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo pakeitimo“. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. numatyta Kaišiadoryse atidaryti Algirdo Brazausko gimnaziją, o Vaclovo Giržado mokyklą pertvarkyti į pagrindinę mokyklą.
2008 m. kovo 30 d. Kultūros ir meno centro salėje II respublikinis vaikų ir jaunimo chorų festivalis „Gieda dainelė“. Rengėjai – Meno mokyklos Chorinio dainavimo skyrius. Dalyvavo devyni Kaišiadorių meno mokyklos, Elektrėnų meno mokyklos, du Garliavos meno mokyklos, du Vilniaus muzikos mokyklos „Liepa“ chorai, Kauno Jono Basanavičiaus vid. mokyklos merginų choras.
2008 m. kovo mėn. Kaune įvykusiame Lietuvos mokinių olimpinio festivalio berniukų mažojo futbolo (5×5) finalinio etapo turnyre kaišiadoriečiams atstovavusi Vaclovo Giržado vid. mokyklos komanda laimėjo ketvirtąją vietą.
2008 m. kovo mėn. Švietimo ir kultūros paslaugų centre veikė Kruonio  vid. mokyklos mokytojų Ritos Vrubliauskienės ir Rasos Juozaitytės autorinė kūrybos paroda „Siuviniai ir karpiniai“.
2008 m. balandžio 1 d. Pašto pastato patalpose (II a.) atidaryta Rusijos gamybos maisto papildų, kremų, šampūnų bei kitų prekių parduotuvė. Prekiaujama ir amerikietiškomis prekėmis AMVEI.
2008 m. balandžio 5 d. Didžiosios Kovos apygardos partizanų ir LPKTS Kaišiadorių skyriaus ataskaitinis–rinkiminis susirinkimas Savivaldybės rūmuose. Šv. mišios Kaišiadorių katedroje (aukojo mons. A. Svarinskas). Žuvusiųjų pagerbimas prie koplyčios Kaišiadorių kapinėse.
2008 m. balandžio 5 d. Vyskupijos jaunimo centras, bendradarbiaudamas su Švietimo centru, surengė renginį jaunimui „Meilė = Gyvybė?“, skirtą Gyvybės dienai. Dalyvavo atstovai iš Dusmenų (Trakų r.), Pivašiūnų (Alytaus r.), Vievio, Kaišiadorių ir kt. parapijų.
2008 m. balandžio 6 d. Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje IV rajono šeimų smiginio turnyras. Dalyvavo 12 komandų.
2008 m. balandžio 8 d. Kultūros ir meno centre susitikimas su Juozu Erlicku („Kita programa“). Dalyvavo „Vilniaus salonistai“ Daumantas Slipkus, Sigitas Rubis. Pristatyta nauja knyga „Bajorų“.
2008 m. balandžio 11 d. Kultūros ir meno centre pristatyta Ramutės Šimelienės meilės lyrikos knyga „Saulėgrįžos metas“. Meninę programą parengė „Vilties teatro“ trupė ir meno mokyklos atstovai. Dalyvavo autorė.
2008 m. balandžio 12 d. Pavasario šventė Kaišiadoryse. Mugė. Šventinis koncertas Gedimino g. Dalyvavo liaudiškos muzikos kapela „O-ho“ (Krekenava), Upninkų kaimo kapela (Jonavos r.), Kaišiadorių r. liaudiškos muzikos kapelos („Žiežmara“ ir kt.).
2008 m. balandžio 18 d. Meno mokyklos salėje akordeonisčių – įvairių konkursų laureačių Marijos Petrylaitės ir Irmos Binkulytės solinis koncertas-rečitalis. Grojo ir akordeonistas Tomas Staknevičius.
2008 m. balandžio 19 d. Kultūros ir meno centre Lietuvos cirko „Svajonė“ pasirodymas.
2008 m. balandžio 24 d. Nacionalinių Lietuvos bibliotekų savaitės renginys Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje – susitikimas su Alma Merkyte-Čepiene, knyga „Taip, madam… ne, madam“, „Olga Kronina“ ir „Moterų vyras“ autore.
2008 m. balandžio 27 d. Vokalinės muzikos koncertas „Tikėjimo pavasarį jums giedu!“, skirtas Gyvybės dienai: Ieva Kaminskaitė (sopranas), Nijolė Baranauskaitė (pianistė), Katarina Naškevič (smuikas), Gediminas Kaminskas (skaitovas).
2008 m. balandžio 29 d. Rajono savivaldybės taryba nustatė UAB „Kaišiadorių šiluma“ centralizuotai teikiamos šilumos ir karšto vandens kainas – 25,69 ct už kWh ir 18,91 Lt už kubinį metrą. Kainos padidėjo apie 40 proc. Tai didžiausias kainų šuolis Kaišiadoryse per pastarąjį dešimtmetį.
2009 m. balandžio 29 d. Vyskupijos Šeimos centro surengta konferencija „Kaip išsaugoti pradėtą gyvybę Kaišiadorių krašte“. Ji vyko rajono tarybos nariams Savivaldybės rūmuose. Pranešėjai – gyd. Juozas Matulevičius ir gyd. Marytė Bagdonienė.
2008 m. balandžio mėn. Švietimo ir kultūros paslaugų centre Algirdo Brazausko vid. mokyklos dailės mokytojos Andromedos Ostašenkovienės autorinė kūrybos paroda.
2008 m. balandžio mėn. Kauno krepšinio mėgėjų lygos (KKML) varžybose kaišiadoriškė krepšinio komanda „Divenda“ veteranų (vyresnių nei 40 metų) grupėje laimėjo sidabro medalį, nusileidus tik Kauno „Patvankos“ komandai (69:100).
2008 m. gegužės 1 d. Kaišiadoryse įvyko Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio (1873–1962), Kaišiadorių arkivyskupo, gyvenimo ir kankinystės bylos proceso vyskupijos etapo užbaigimo minėjimas. Sielovados centre pranešimą apie Dievo Tarno T. Matulionio gyvenimą ir veiklą skaitė beatifikacijos bylos istorikų komisijos narys, istorijos mokslų daktaras, docentas Sigitas Jagelevičius. Kaišiadorių katedroje vyko bylos proceso užbaigimo sesija. Joje dalyvavo Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivysk. dr. Peter Stephan Zurbriggen, arkivysk. Jonas Bulaitis, atvykęs iš Romos, Telšių vysk. dr. Jonas Boruta SJ, Panevėžio vysk. Jonas Kauneckas, Panevėžio vysk. emeritas Juozas Preikšas, Kaišiadorių vysk. Juozas Matulaitis ir kt. Dievo Tarno J. Matulionio beatifikacijos bylos medžiagą sudaro 8 tomai.
2008 m. gegužės 4 d. Kultūros ir meno centre Meno mokyklos kolektyvų koncertas „Kas pakartotų, Mama, tavo kelią?“, skirtas Motinos dienai. Meno mokyklos Dailės skyriaus darbų paroda.
2008 m. gegužės 7 d. Prie Kaišiadorių viešosios bibliotekos surengta Spaudos, kalbos ir knygos šventė – 2008. Knygų mugėje dalyvavo „Alma litera“, „Šviesa“, „Lututė“, „Ūkininko patarėjo“, kitos leidyklos. Savo knygą „Neįtikėtinos istorijos“ pristatė Stanislovas Stavickis Stano. Koncertavo „Mexicano“ grupė.
2008 m. gegužės 9 d. Antrojo pasaulinio karo antihitlerinės koalicijos rajono organizacijos tarybos surengtas iškilmingas vainikų ir gėlių padėjimo ceremonialas Kaišiadorių karių kapinėse.
2008 m. gegužės 10 d. Kultūros ir meno centre humoro šventė „Juoko sukūry“. Humoro grupės „MTV“ (Matuizos), „Spanguolė“ (Marcinkonyse), estrados teatras „Vilties žibintas“ (Kaišiadorys), Antanas Nedzinskas (Alytus). Šventės vedėjai – Apolonija Zizirskienė ir Kavaliauskų Juozukas.
2008 m. gegužės 16 d. Tėvynės Sąjungos (TS) ir Krikščionių demokratų (LKD) neeilinio jungiamojo suvažiavimo išvakarėse Lietuvos krikščionių demokratų Kaišiadorių skyriaus konferencijoje nutarta nesijungti su TS ir nutraukti skyriaus veiklą. LKD partijos Kaišiadorių skyriaus pirmininkė buvo rajono savivaldybės tarybos narė, rajono savivaldybės mero patarėja Marytė Šakienė.
2008 m. gegužės 16 d. Gedimino g. 32 (buvusiose „buitinio“ patalpose) atidaryta didelių dydžių drabužių parduotuvė.
2008 m. gegužės 20 d. Meno mokykloje akordeonistų kvarteto (vadovė Regina Griesiuvienė) koncertas-rečitalis.
2008 m. gegužės 22 d. Domino teatro spektaklis „Laukinė moteris“ Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
2008 m. gegužės 23 d. Kultūros ir meno centre iškilmingai paminėtas Kaišiadorių miškų urėdijos 90-mečio jubiliejus. Pirmą kartą sugrotas Kaišiadorių miškų urėdijos himnas (žodžių ir muzikos autorius J. S. Krinickas). Pristatyta Vidmanto Zabarausko knyga „Darbai ir dienos (miškų urėdijos istorija)“.
2008 m. gegužės 24 d. Sielovados centre paminėtas katalikių moterų organizacijos „Vilties tiltas“ dešimtmetis. Iškilmėse dalyvavo vysk. J. Matulaitis, generalvikaras kun. dr. Algirdas Jurevičius, grupė svečių.
2008 m. gegužės 29 d. Atidarytas Kaišiadorių socialinių paslaugų centras (Vytauto Didžiojo g. 44b). Pastatas įsigytas už 500 tūkst. Lt, rekonstrukcija atsėjo 3 mln. Lt. Rangovas UAB „Vilungė“. Projektą finansavo LR Vyriausybė ir ES. Direktorė Laimutė Steponavičienė.
2008 m. gegužės 30 d. Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų 35-erių metų jubiliejaus šventė Kaišiadorių kultūros ir meno centre. Koncertavo Žilvinas Žvagulis.
2008 m. gegužės 30 d. Atvirų durų diena  LCS Kaišiadorių skyriaus būstinėje Gedimino g.
2008 m. gegužės 30 d. Savo gimtadienį atšventė Vaclovo Giržado vidurinė mokykla. Pagal rajono mokyklų optimizavimo planą ši mokykla ateinančiais metais tampa pagrindine.
2008 m. gegužės 31 d. Kaišiadorių kultūros ir meno centre susitikimas su Darbo partijos pirmininku Viktoru Uspaskich ir jo komanda.
2009 m. gegužės mėn. Savavališkai nugriautas svarbus Kaišiadorių istorinis akcentas – prof. Viktoro Ruokio gyvenamasis namas Gedimino g.
2008 m. gegužės mėn. Į prekybos centrą IKI (Gedimino g. 116) persikėlė telekomunikacijų bendrovės „TELE2“ salonas.
2008 m. birželio 8 d. III bėgimo varžybos „Girios takais“ Kaišiadorių miškų urėdijos taurei laimėti.
2008 m. birželio 12 d. Dienraštis „Vakaro žinios“ pranešė, kad Kaišiadorių paukštyne nelegaliai dirba 18 kinų. Juos įdarbino Vilniaus bendrove „Labour and construktion service“. Jie daug dirba, yra nereiklūs, maitinasi tik makaronais ir mieste jų beveik nesimato.
2008 m. birželio 13 d. Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyriaus vedėjai Kristinai Baniūnienei suteiktas Nusipelniusios Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojos vardas.
2008 m. birželio mėn. Individuali Ramutės Petkevičienės prekybos įmonė (Bažnyčios g. 1) pažymėjo savo gyvavimo dešimtmetį.
2008 m. birželio mėn. „Jolantos“ prekybos cente (Gedimino g. 62) atidaryta vyriškų drabužių parduotuvė.
2008 m. liepos 6 d. Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos proga aikštėje prie IKI parduotuvės (Gedimino g. 116) surengta gatvės krepšinio šventė. Dalyvavo 30 komandų. Grojo Kaišiadorių liaudiškos muzikos kapela bei grupė „16HZ“.
2008 m. liepos 7–15 d. Šokių kolektyvai „Gudobelė“ (Kaišiadorys) ir „Skaistgija“ (Žiežmariai) dalyvavo tarptautiniame festivalyje Šegeto mieste (Vengrija).
2008 m. liepos 23 d. Kaišiadoryse įvyko steigiamasis partijos „Frontas“ susirinkimas. Pirmininku išrinktas Algis Svetaka.
2008 m. liepos 25 d. Kaišiadoryse lankėsi Estijos Respublikos Jegevos rajono delegacija, kurią sudarė verslininkai, kultūros ir meno atstovai, savivaldybės administracija. Tarp Kaišiadorių ir Jegevos rajonų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Šio susitikimo metu buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo ir glaudesnių ryšių plėtojimo galimybės.
2008 m. liepos 27 d. Katechetiniame centre pristatyta atsiminimų knyga apie kun. Č. Kavaliauską „Žymus teologas: jo siekiai ir ieškojimai“.
2008 m. liepos 29 d. Kaišiadorių paukštyno profilaktoriume Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos tarybos posėdis. Pranešėjai: asociacijos prezidentas T. Barštys, grūdų asociacijos pirmininkas A. Macijauskas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas J. Talmantas, paukštininkystės asociacijos prezidentas V. Tėvelis ir kt.
2008 m. liepos mėn. LR Susisiekimo ministro įsakymu Kaišiadorių pašto viršininkas Antanas Paplauskas (Rajono savivaldybės tarybos narys) apdovanotas Garbės paštininko ženklu.
2008 m. rugpjūčio 1 d. Įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamas projektas „Kaišiadorių šiluma“ katilinės atnaujinimas ir pritaikymas naudoti vietines bei atsinaujinančias kuro rūšis“. Projekto vertė 3,3 mln. litų. Projektą įgyvendino įmonių grupė Lietuvoje „Axis Industrines“. Statyba pradėta 2007 m. Įrengta  5MW galios katilinė šilumai gaminti ir tiekti, kuri naudoja biokurą – smulkintą medieną.
2008 m. rugpjūčio 14–17 d. Tarptautinis folkloro festivalis „Žydėk, žydėk, obelėla“. Dalyviai: latvių folkloro ansamblis „Laiksnė“, suomių muzikinė grupė „Spelarit“, Nepalo folkloro grupė „New Himelchuli cultural group“, lenkų folkloro grupė iš Bendzino, rusų folkloro grupė „Ariniška“, 13 folkloro kolektyvų iš Lietuvos (7 – Kaišiadorių rajono).
2008 m. rugpjūčio 26 d. Miškų urėdijoje iškilmingai paminėtas veteranų Alberto Ivanausko 80-metis ir Vidmanto Zabarausko 70-metis.
2008 m. rugpjūčio 30 d. Vasaros palydų šventė: Galiūnų varžybos (dešimt galiūnų iš Marijampolės, Alytaus, Šiaulių, Vilniaus, Birštono ir Kaišiadorių). Šiose varžybose nugalėjo pasaulio čempionas Vidas Blėkaitis iš Birštono, kaišiadorietis Donaldas Andriulis – trečias.
 
2008 m. rugpjūčio 30–31 d. Lampėdžių irklavimo baseine laivų modeliuotojų sporto finalinėse varžybose Algirdo Brazausko vid. mokyklos pirmoji komanda laimėjo antrąją vietą. Atskirose rungtyse kaišiadoriečiai pelnė devynis medalius 9 (iš jų 3 aukso).
 
2008 m. rugpjūčio mėn. Verslininkas Algimantas Radvila nuperka verslininko Marijono Vaicekausko prekybos tinklą Kaišiadoryse ir kituose rajono vietose – iš viso 19 parduotuvių.
 
2008 m. rugsėjo 10 d. Kultūros ir meno centre literatūrinė-muzikinė kompozicija „Atleisk, o Dieve, mano kaltybes“, skirtas S. Nėriai. Atliko aktoriai Vaiva Mainelytė, Rimutis Rimeikis ir Algimantas Butvilas. Organizatorius – kandidatas į LR Seimą K. Nausėda.
 
2008 m. rugsėjo 13 d. Tarptautinio maratono varžybose Vilniuje Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos dvyliktokė jaunimo grupėje Justina Kacevičiūtė iškovojo aukso medalį, o bronzos medalį laimėjo Martynas Ambrizas (treneris Stanislovas Lakavičius).
 
2008 m. rugsėjo 15 d. Prasidėjo Baltijos šalyse „Hansabanko“ vardo keitimas į „Swedbank“. Kaišiadoryse veikia Hansabanko Kaišiadorių klientų aptarnavimo centras (vadovas Algirdas Dogelis).
 
2008 m. rugsėjo 20 d. Europos paveldo diena Kaišiadoryse. Kristaus Atsimainymo katedroje Europos šalių kompozitorių kūrinius atliko Virginija Survilaitė (vargonai), Valentinas Gelgota (fleita).
 
2008 m. rugsėjo 28 d. Kaišiadorių rajone gyvenančių Afganistano karo dalyvių susirinkimas kavinėje „Pas Radvilą“. Nuspręsta kurti „Afganų“ klubą. Iniciatyvinės grupės pirmininku išrinktas Algimantas Radvila.
 
2008 m. rugsėjo 25 d. Kultūros ir meno centre susitikimas su Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos atstovais – kandidatais į LR Seimą: žemės ūkio ministrė prof. K. Prunskiene, prof. Antanu Sederevičiumi, Laima Mogeniene, Kazimieru Nausėda.
 
2008 m. rugsėjo 30 d. Kaišiadoryse lankėsi Tvistringeno (Vokietija) savivaldybės burmistras Krazl Meyer ir Maltos ordino pagalbos tarnybos delegacija. Burmistras su Kaišiadorių rajono savivaldybės meru R. Urmilevičiumi prie savivaldybės rūmų pasodino draugystės medį.
 
2008 m. spalio 2 d. Mokytojų profesinės šventės minėjimas Kultūros ir meno centre. Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Amžinai neramus“ (P. Širvys), atliko aktoriai Č. Stonys, S. Sipaitis ir P. Zaremba.
 
2008 m. spalio 3 d. Kultūros ir meno centre susitikimas su Tautos Prisikėlimo partijos pirmininku Arūnu Valinsku ir kandidatais į LR Seimo narius Vytautu Kurpuvesu bei Antanu Nedzinsku.
 
2008 m. spalio 3 d. Sąjūdžio 20-mečio minėjimas. Atminimo lentos atidengimas ir pašventinimas (vysk. J. Matulaitis) prie Kaišiadorių viešosios bibliotekos. Filmo apie Atgimimo įvykius Kaišiadorių krašte pristatymas (aut. L. Glinskis). Svečiai – prof. V. Landsbergis, kandidatas į LR Seimą K. Uoka.
 
2008 m. spalio 3–4 d. Rudens šventė Kaišiadoryse. Kaišiadorių rajono ir Elektrėnų savivaldybės artojų varžybos Gudienoje. Rudens gėrybių mugė. Konkurso „Metų ūkininkas“ apdovanojimas. Šventinis koncertas. Šventės laikraštis „Kaišiadorių aidai“.
 
2008 m. spalio 4 d. Rudens šventė Kaišiadoryse. Rudens gėrybių mugė. Gražiausiai tvarkomų rajono sodybų savininkų ir rajono artojų varžybų nugalėtojo (J. Trakymo) bei prizininkų apdovanojimai. Žiežmarių kapelijos „Žiežmara“ (vad. J. S. Krinickas) koncertas.
 
2008 m. spalio 9 d. Viešojoje bibliotekoje susitikimas su Seimo nare poete Dalia Teišerskyte. Kultūros ir meno centre D. Teišerskytės, M. Šimkūno (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis) susitikimas su rinkėjais.
 
2008 m. spalio 9 d. LR liberalų sąjūdžio Kaišiadorių skyrius Kultūros ir meno centre surengė vakarą „Aktyvus, kūrybingas laisvalaikis ir mokymasis visą gyvenimą – kelias į visavertį gyvenimą“. Kalbėjo meras R. Urmilevičius, Liberalų sąjūdžio kandidatas į LR Seimą Mindaugas Šimkūnas, LR Seimo narė Dalia Teišerskytė, LR Švietimo komiteto pirmininkas Valdas Jankauskas, jaunasis maratonininkas Tadas Kavaliauskas (Žiežmariai).
 
2008 m. spalio 10 d. Kultūros ir meno centro salėje LR Seimo narys Bronius Bradauskas (LSDP) atsiskaitė rinkėjams apie nuveiktą darbą.
 
2008 m. spalio 12 d. LR Seimo rinkimai Kaišiadorių-Elektrėnų rinkimų apygardoje. Rinkimų teisę turinčių piliečių – 42 267, rinkimuose dalyvavo 19 680 (46,56%). 9 partijos ir koalicijos. Daugiausia balsų surinko LSDP (20,48%), Tautos prisikėlimo partija (18,8%) ir Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (15,60%). 11 kandidatų. Daugiausia balsų surinko Bronius Bradauskas (LSDP) ir Kazimieras Uoka (TS-LKD). Pakartotinis balsavimas spalio 26 d.
 
2008 m. spalio 17 d. Kaišiadorių muziejaus išleistos Gintauto Žalėno knygos „Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpai“ pristatymas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo autorius, Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, generalvikaras dr. kun. A. Jurevičius.
 
2008 m. spalio 17 d. Iš pastato, kuriame įsikūrusi Meno mokykla, į pastatą, esantį Gedimino g. 48, persikėlė Kaišiadorių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (ji įsikūrusi 2004 m. liepos mėn.).
 
2008 m. spalio 18 d. Kaišiadorių diabeto klubo „Likimas“ 5-erių metų iškilmingas minėjimas. Viešnios – Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinavičienė, Vilniaus miesto ir rajono diabeto sąjungos pirmininkė Raimonda Černiauskienė ir kt. Už pagalbą įgyvendinant Lietuvos diabeto asociacijos misiją „Kaišiadorių aidų“ redakcija apdovanota padėkos raštu. Koncertavo Kelmės diabeto klubo moterų vokalinis ansamblis „Skambėk, daina!“
 
2008 m. spalio 26 d. Kartu su Kaišiadorių katedros choru per šv. Mišias giedojo ir Kildazės grafystės Kill miestelio (Airija) choras (18 choristų, vadovas John Malone). Choro repertuare yra ir lietuviškų giesmių, kurias moko vargonininkė Rasa Kuprienė.
 
2008 m. spalio 26 d. Antrajame LR Seimo rinkimų ture Kaišiadorių-Elektrėnų vienmandatėje rinkimų apylinkėje Nr. 59 Seimo nariu trečiai kadencijai išrinktas socialdemokratas Bronius Bradauskas, surinko 54,65% rinkėjų balsų.
 
2008 m. spalio 29 d. „Toskanos“ restorane Šeimos sveikatos centro „Saugmedika“ atidarymo šventė. „Saugmedika“ – pirmas ir šiuo metu vienintelis privatus centras Kaišiadorių rajone, turintis pirminio ir antrinio lygio licenciją. Direktorius Saulius Žėčius.
 
2008 m. spalio mėn. Lietuvos jaunųjų gamtininkų piešimo konkurse „Gyvūnų portretai“ ir „Penkios laisvės“ kaišiadorietės Deimantė Maksimovaitė ir Austėja Bliujutė apdovanotos pagyrimų raštais.
 
2008 m. spalio mėn. Spalio pabaigoje dvi dienas trukusiame tarptautiniame sportinių šokių festivalyje „Vėtros“ klubo šokėjai iš Kaišiadorių Aivaras Kuznecovas ir Ugnė Bliujutė vaikų grupėje iškovojo pirmąją vietą, Mykolas Pilkis ir Saulė Malinauskaitė – trečiąją. Dvi poros kaišiadoriškių šokėjų tapo prizininkais jaunuolių grupėje.
 
2008 m. lapkričio 6 d. Kultūros ir meno centre naują programą pristatė Nelly Paltinienė. Koncertą vedė Stefa Navardaitienė.
 
2008 m. lapkričio 7 d. Kultūros ir meno centre svečių iš Birštono koncertas. Programoje bočių dainos, ansambliai, duetai.
 
2008 m. lapkričio 10 d. Kaišiadoryse oficialiai pažymėta Nemuno aukštupio baseino investicinio projekto I etapo darbų pradžia. Projekto vertė – 16,5 mln. litų. Finansavo ES Sanglaudos fondas, LR Vyriausybė ir Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
2008 m. lapkričio 21–22 d. Kaišiadorių savivaldos 90-mečio minėjimas. „Bitlan“ koncertas Kultūros ir meno centre. Iškilmingas rajono savivaldybės tarybos posėdis Kultūros ir meno centre. Pranešėjai Kaišiadorių muziejaus direktorius O. Lukoševičius, rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius, mokinių tarybos pirmininkė Jurgita Joneliūnaitė, Saulius Nefas. Mokinių modernaus folkloro studijos kompaktinės plokštelės „Snaudala“ pristatymas-koncertas (vad. Č. Kriščiūnas).
 
2008 m. lapkričio 22 d. VDU Santaikos ir Šeimos studijų centro bei Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus gyvybės pradžia – tikėjimo tiesa, ar mokslo įrodytas faktas“ Kaišiadoryse. Pranešėjai prof. dr. Kazimieras Meilius, prof. dr. Andrius Narbekovas, gyd. Marytė Bagdonienė ir kt.
 
2008 m. lapkričio 25 d. Savivaldybės salėje seminaras „Naujos bitininkavimo technologijos“. Lektoriai dr. Vytautas Salinka, dr. Vytautas Kublickas.
 
2008 m. lapkričio 25 d. Socialinių paslaugų centre Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinė rinkiminė konferencija. Draugijai 19 metų. Draugijoje 642 nariai, iš jų 100 – Kaišiadoryse. Draugijos pirmininkė Elena Varkalienė.
 
2008 m. lapkričio 26 d. Kaišiadorių ligoninės bendruomenė iškilmingai paminėjo gydytojos rentgenologės Vandos Pamarnackienės 75-erių metų jubiliejų. Kaišiadorių ligoninė – vienintelė šios gydytojos darbovietė. Gydytoja joje dirba 49 metus.
 
2008 m. lapkričio 27 d. Kultūros ir meno centre naujos džiazo muzikanto būgnininko Arkadijaus Gotesmano programos pristatymas – autorinė mušamųjų muzika ir Georgo Nelieso nebyliųjų filmų gyvasis įgarsinimas. Renginio organizatoriai – Kaišiadorių KMC ir kultūros klubas „Voras“.
 
2008 m. lapkričio 28 d. Kultūros ir meno centre humoro grupės „Ambrozija“ koncertas.
 
2008 m. lapkričio 29 d. Kaišiadorių vyskupijos Carito organizacija surengė konferenciją „Kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų“. Renginio dalyvius sveikino vyskupijos Carito direktorius kun. dek. Rimvydas Jurkevičius. Apie Carito veiklą kalbėjo organizacijos reikalų vedėja ses. Vincenta Slavėnaitė MVS. Paskaitą skaitė kun. Vytautas Kirka, Kaišiadorių parapijos vikaras.
 
2008 m. lapkričio mėn. Antrojo pasaulinio karo Antihitlerinės koalicijos dalyvių Kaišiadorių rajono organizacijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Ataskaitinį pranešimą skaitė organizacijos tarybos pirmininkas Juozas Aleksiūnas. Organizacija telkia 25 karo dalyvius. Svečias – respublikinio komiteto pirmininko pavaduotojas Jonas Gureckas, rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Streikauskas. Meninę programą padovanojo Kaišiadorių meno mokyklos moksleiviai.
 
2008 m. lapkričio mėn. Nacionaliniame dramos teatre Vilniuje įvykusiame LPS pirmojo suvažiavimo 20-mečio minėjime dalyvavo grupė kaišiadoriečių: M. Šimkūnas, M. Nasevičius ir kt.
 
2008 m. lapkričio mėn. Popiežius Benediktas XVI suteikė Jo Šventenybės kapeliono (monsinjoro) titulą Kaišiadorių vyskupo generalvikarui teol. dr. kun. Algirdui Jurevičiui. Garbės titulo liudijimus įteikė Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis.
 
2008 m. lapkričio mėn. A. Radvilos kavinėje iškilmingai paminėtas Lietuvos pašto 90 metų jubiliejus. Pašto darbuotojus sveikino LR Seimo narys B. Bradauskas, rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius.
 
2008 m. lapkričio mėn. Pažymimas buvusio rajono kultūros skyriaus vedėjo, ilgamečio pučiamųjų orkestro vadovo Algimanto Grincevičiaus 70-ųjų gimimo metinių jubiliejus.
 
2008 m. gruodžio 3 d. Savivaldybės rūmuose su rajono savivaldybės darbuotojais ir rajono gyventojais susitiko LR Seimo Kontrolierių įstaigos vadovas Romas Valentukevičius ir šios įstaigos Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėja Danguolė Milinienė. Susitikimas buvo skirtas Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti.
 
2008 m. gruodžio 3 d. Kaišiadorių vyskupijos „Vilties tilto“ grupė „Tėkmė“ viešojoje bibliotekoje surengė pokalbį apie Kristin Hannah knygą „Prie Mistiko ežero“.
 
2008 m. gruodžio 6 d. Žemės ūkio ministerijoje iškilmingai įteikti apdovanojimai konkurso „Kaimo spindulys 2008“ laureatams. Nominaciją „Kaimo žurnalistas“ paskirta „Kaišiadorių aidų“ redaktoriui J. Laurinavičiui. Tai pirmas Kaišiadorių miesto (ir rajono) atstovas, šio konkurso nugalėtojas. Laureato prizą – Pavasarinį angelą – įteikė žemės ūkio ministrė prof. K. Prunskienė.
 
2008 m. gruodžio 12 d. Miškų urėdijoje – rajono inžinierių draugijos narių susirinkimas. Pažintis su urėdijos technikos ūkiu, pokalbis apie draugijos veiklos plėtimą ir kt.
 
2008 m. gruodžio 16 d. Įžiebta kalėdinė eglutė (Savivaldybės rūmų aikštėje). Kalėdinių „Elfų“ teatro spektaklis „Spragtukas arba Pelių karalius“ Kultūros ir meno centre.
 
2008 m. gruodžio 17 d. Kultūros ir meno centre adventinis vakaras „Didžiojo stebuklo belaukiant“. Advento tradicijas ir papročius priminė folkloro ansamblis „Verpeta“.
 
2008 m. gruodžio 17 d. Viešojoje bibliotekoje akt. Nijolės Sabulytės kūrybinis vakaras „Gyvenime tavęs ieškojau dainomis“ (pagal R. Tagrės kūrybą). Grojo pianistė Asta Brazinė.
 
2008 m. gruodžio 17 d.–2009 m. sausio 2 d. Kultūros ir meno centre tautodailininkės Rimantės Butkutės angelų ir koplytėlių paroda.
 
2008 m. gruodžio 21 d. Kultūros ir meno centre susitikimas su etnologe Gražina Kadžyte (Vilnius).
 
2008 m. gruodžio 29 d. Šv. Kalėdų koncertas Kaišiadorių katedroje. Dalyvavo choras „Jauna muzika“ (vadovas Vaclovas Augustinas), dainininkė Gintarė Skėrytė ir styginių kvartetas „Chordos“. Įteiktos rajono savivaldybės kultūros premijos Vytautui Lapinskui (Darsūniškis), Audronei Neniškienei (Paparčiai) ir Irenai Skurvydienei (Žiežmariai).
 
2008 m. gruodžio mėn. Kaune mirė buvęs ilgametis Kaišiadorių rajono laikraščio fotokorespondentas Pranas Dubosas. Palaidotas Karmėlavos kapinėse.
 
2008 m. gruodžio mėn. „Atspindžių“ redakcijos paskelbtuose „Metų žmogus“ rinkimuose daugiausia skaitytojų balsų surinko „Verpetos“ folkloro ansamblio vadovė Valerija Jankauskienė.
 
2008 m. gruodžio mėn. Meno mokykloje Advento pradžios koncertas. Šiuo renginiu prasidėjo kalėdinių koncertinių vakarų ciklas „Susiglauskime mintimis“. Baigiamasis koncertas įvyko gruodžio 19 d.
 
2008 m. gruodžio mėn. Švietimo ir kultūros paslaugų centras surengė vyresniems nei 50 metų rajono gyventojams nemokamus kompiuterinio raštingumo kursus.
 
2008 m. gruodžio mėn. Penktus metus iš eilės Viešosios bibliotekos  Vaikų literatūros skyrius pakvietė vaikus į Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius. Savaitės tema – „Meilė Šiaurės šalims“. Pasakų popietės, viktorinos ir kt.
 
2008 m. gruodžio mėn. Viešoji biblioteka išleido sieninį mėnesinį kalendorių, kuriame randame svarbiausias rajono istorines datas, paminėtos žymesnių rajono žmonių sukaktys.
 
2008 m. gruodžio mėn. Tradiciniame Lietuvos pramoninkų konfederacijos „Lietuvos metų gaminio“ konkurse sidabro medalį pelnė Kaišiadorių paukštyno gaminys – virta dešra „Mažučių“. Apdovanojimą įteikė LR Prezidentas V. Adamkus ir LPK vadovas B. Lubys.
 
2008 m. gruodžio mėn. Kaišiadoryse vyko futbolo centro „Baltai“ ir LFF (Lietuvos futbolo federacijos) surengtos Kauno zonos atrankinės šeimų futbolo varžybos. Dalyvavo 7 šeimos – penkios Kaišiadorių, po vieną iš Kauno ir Marijampolės. Pirmenybes laimėjo Širvinskai iš Kaišiadorių.
 
2008 m. gruodžio mėn. Į modernų pastatą Girelės g. 45A persikėlė Kaišiadorių rajono darbo birža (direktorė Ramutė Sinkevičienė). Darbo biržoje dirba 14 specialistų ir 2 techniniai darbuotojai. Darbo biržoje užregistruoti 754 darbo ieškantys žmonės. Trijų aukštų pastatas buvo pastatytas per vienerius metus. Statyba kainavo per 7 mln. litų.
 
2009 m. sausio 1 d. Per 2008 m. Kaišiadorių muziejus įsigijo 1884 eksponatus. Iš viso jame 30 678 eksponatai.
 
2009 m. sausio 7 d. Prekybos įmonių kompleksui Gedimino g. 59 suteiktas „Svajos“ vardas (verslininkė Ramutė Petkevičienė).
 
2009 m. sausio 9 d. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus Teodoro Kazakevičiaus 60 metų jubiliejus. Iškilmės mokykloje. Švietimo ir mokslo bei Žemės ūkio ministrų padėkos, Žemės ūkio rūmų direktoriaus, rajono savivaldybės mero padėkos.
 
2009 m. sausio 11 d. Laisvės gynėjų dienos minėjime Kaišiadorių savivaldybės aikštėje: laužas, liaudiška muzika, Sausio 13-osios dalyvių prisiminimai. Organizatorė – Jaunųjų konservatorių lyga.
 
2009 m. sausio 13 d. Įsteigtas Tautos prisikėlimo partijos Kaišiadorių rajono skyrius (pirmininkė Ona Šiškienė).
 
2009 m. sausio 14 d. Švietimo ir kultūros paslaugų centre (Vienybės g. 22/3) Nacionalinio diktanto konkurso atrankinis turas. Dalyvavo 45 kaišiadoriečiai. Į respublikinį turą pateko Giedrė Streikauskaitė ir Aistė Lukoševičiūtė.
 
2009 m. sausio 16 d. Kaišiadorių ligoninėje po rekonstrukcijos atidarytas Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius (vedėja gyd. Vida Ramanauskienė). Skyriaus patalpų plotas – 280 kv. metrų. Skyriuje tvarstomasis, dvi pacientų stebėjimo patalpos, procedūrinis kambarys ir kt.
 
2009 m. sausio 20 d. Kunigų diena Kaišiadorių vyskupijos kurijoje. Pranešimą skaitė Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila, kalbėjo Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis, generalvikaras kun. dr. Algirdas Jurevičius.
 
2009 m. sausio 20 d. Kultūros ir meno centre futbolo centro „Baltai“ šventė „Metų akcentai“. Buvo pagerbti geriausieji 2008 m. FC sportininkai, treneriai, rėmėjai.
 
2009 m. sausio 23 d. Kaišiadorių ligoninėje po rekonstrukcijos atvėrė duris atnaujinta klinikinė diagnostinė laboratorija (vedėja Zita Venskienė).
 
2009 m. sausio 28 d. Savivaldybės rūmuose su rajono vadovais, švietimo įstaigos atstovais susitiko Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.
 
2009 m. sausio 30 d. Algirdo Brazausko vid. mokykla paminėjo savo 85-metį. Kartu paminėtas ir Lietuvos vardo tūkstantmetis. Mokykloje mokosi 1111 mokinys, dirba 108 mokytojai.
 
2009 m. sausio 31 d. Visuomenei skirtas atviras anoniminių alkoholikų susirinkimas Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos salėje. Kaišiadoryse AA grupė „Slenkstis“ įsteigta prieš 11 metų. „Gijos“ literatų klubo išlesta Jono Katkevičiaus knyga „Nakties šuo“ (Alkoholikų sveikimo patirtis).
 
2009 m. sausio mėn. Tautodailininkės Stanislavos Urbonienės tapybos darbų paroda Viešojoje bibliotekoje. Ekspozicijoje – 17 kūrinių.
 
2009 m. sausio mėn. Rajono tarybos nariai vicemeras Romualdas Kubiakas ir rajono savivaldybės tarybos sekretorius Albinas Anužis lankėsi Lijone ir Grenoblyje Prancūzijoje (5 d.). Tikslas – Tvarios plėtros projekto perspektyvos.
 
2009 m. sausio mėn. Pradėta teikti šviesolaidinio interneto tinklo paslauga.
 
2009 m. sausio mėn. Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos jaunieji futbolininkai (g. 1994 m.) tapo Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio futbolo varžybų finalinio ketverto nugalėtojais (treneris Romas Jankauskas), aplenkę Kauno, Panevėžio ir Gargždų komandas. Geriausio vartininko prizą gavo kaišiadorietis Egidijus Žagaras, rezultatyviausi žaidėjai – Aurimas Puklevičius ir Rolandas Leščius. Varžybos vyko Panevėžyje.
 
2009 m. vasario 1 d. Paminėtas Kaišiadorių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės direktoriaus gyd. Vytauto Gilaičio 60-metis. Sveikino rajono vadovai, kolegos.
 
2009 m. vasario 5 d. Rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro seminaras-praktinis užsiėmimas „Gyvenimas be vaistų“. Vedė lektorius kineziterapeutas Jurijus Alchimovičius (senovės slavų sistemos propaguotojas) Turizmo ir verslo informaciniame centre.
 
2009 m. vasario 10 d. TPP rajono skyriaus narių susirinkimas. Dalyvavo Seimo narys V. Kurpovesas. Išrinkti 22 delegatai į I TPP suvažiavimą.
 
2009 m. vasario 12 d. Europos parlamento nario Justo Vinco Paleckio viešnagė „Kaišiadorių aidų“ redakcijoje. Jis taip pat dalyvavo LSDP Kaišiadorių skyriaus ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje buv. kino teatro salėje. (Skyriaus pirmininku išrinktas Seimo narys B. Bradauskas).
 
2009 m. vasario 12–15 d. Vilniaus knygų mugėje (LITEXPO rūmuose) su savo knygomis dalyvavo rajono savivaldybė, Kaišiadorių muziejus, „Gijos“ literatų klubas ir kiti.
 
2009 m. vasario 20 d. Kultūros ir meno centre Laimučio Purvinio koncertas.
 
2009 m. vasario 28 d. Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus viešnagė Kaišiadoryse. Su savivaldybės administracijos darbuotojais ir švietimiečiais ministras susitiko Savivaldybės rūmų salėje.
 
2009 m. vasario mėn. Klaipėdos jūrininkų ligoninės Širdies ir kraujagyslių radiologijos skyriaus vedėjas Valentinas Jokšas Lietuvos širdies asociacijos teikimu pelnė Metų kardiologo titulą. Jis kaišiadorietės gydytojos neurologės Angelės Jokšienės ir žurnalisto Leonardo Jokšo sūnus, baigęs Vaclovo Giržado vid. mokyklą ir Kauno MU.
 
2009 m. vasario mėn. Buvęs kaišiadorietis badmintonininkas Kęstutis Navickas (pagal reitingą 55 žaidėjas pasaulyje) pakviestas trims mėnesiams treniruotis ir dalyvauti varžybose Malaizijoje.
 
2009 m. kovo 1 d. Rajone 1249 bedarbiai.
 
2009 m. kovo 1 d. Elektrėnuose vykusiame Vilniaus ir Kauno kraštų estradinių grupių festivalyje Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos estradinė grupė „Sterko“ laimėjo geriausios vardą. Pakartotas 2007 m. laimėjimas – ši grupė Kaune festivalyje „Skersvėjis“ irgi buvo pripažinta geriausia.
 
2009 m. kovo 4 d. Kultūros ir meno centre Edmundo ir Rimvydo Kučinskų koncertas.
 
2009 m. kovo 6 d. Pagal ligoninės restruktūrizavimo programą rekonstruotas Chirurgijos skyrius. Įkurtuvės.
 
2009 m. kovo 10 d. Tautos prisikėlimo partijos susirinkimas KKMC. Dalyvavo Seimo narys V. Kurpuvesas. Išrinkti 22 delegatai į TPP suvažiavimą.
 
2009 m. kovo 11 d. Kovo 11-osios proga Tėvynės sąjungos (TS-LKD) Kaišiadorių skyriaus sportinė programa: šachmatai, šaškės, stalo tenisas, sunkumo kilnojimo, krepšinio rungčių turnyras Technologijų ir verslo mokykloje.
 
2009 m. kovo 14 d. Vitalijos Katunskytės ir grupės koncertas Kultūros ir meno centre.
 
2009 m. kovo 18 d. Kaišiadorių meno mokykloje tradicinis (5 kartą) koncertas „Muzikuokime drauge“ (groja broliai, seserys, tėvai, seneliai, giminaičiai).
 
2009 m. kovo 18 d. Savivaldybės rūmų didžiojoje salėje gyventojų susitikimas su AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybės atstovais. Aptartas perėjos per geležinkelį klausimas (tunelis ar tiltas).
 
2009 m. kovo 20 d. Atidaryta devėtų drabužių parduotuvė „Demeta“ (Gedimino g. 32).
 
2009 m. kovo 20 d. UAB Svečių kiemas „Prūsų namas“ spektaklis „Laisvoji pora“ Kultūros ir meno centre.
 
2009 m. kovo 26 d. Jaunimo teatro aktoriaus Vido Petkevičiaus, jo dukterų Aistės, Gabrielės ir gitaristo Martyno Kuliavo koncertas Kaišiadorių kultūros ir meno centre (Tarptautinės teatro dienos proga).
 
2009 m. kovo 27 d. Konferencija „Vilniaus ir Kauno dvimiestis: jo reikšmė Lietuvai“ Kaišiadorių kultūros ir meno centre. Dalyviai: Kaišiadorių rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius, Vilniaus miesto meras Vytautas Navickas, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Elektrėnų savivaldybės meras A. Vyšniauskas, Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Petras Mikelionis, grupė aplinkinių rajonų savivaldybių tarybų narių. Pranešėjai: VGTU prof. hab. dr. Jurgis Vanagas, SĮ „Vilniaus planas“ projekto autorius Linas Sinkevičius ir kt.
 
2009 m. kovo mėn. Jonavoje vykusi braziliškų šaškių pusfinalio varžybas laimėjo kaišiadorietis Žilvinas Steckevičius ir iškovojo kelialapį į finalą.
 
2009 m. balandžio 6 d. LR Seimo narių socialdemokratų A. Butkevičiaus (kandidatas į LR prezidentus), Z. Balčyčio, B. Bradausko, V. Blinkevičiūtės, J. Oleko, J. Sabatausko, buv. Seimo narės I. Burbienės susitikimas su gyventojais Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
 
2009 m. balandžio 23 d. Iškilmingas „Rimi“ parduotuvės atidarymas Kaišiadoryse (Gedimino g. 115a). Statyba pradėta 2008 m. gruodžio mėn. Generalinis rangovas UAB „Nemenčinės statyba“.
 
2009 m. gegužės 4 d. Ugniagesių gelbėtojų globėjo Šv. Florijono dienos minėjimas užeigos „Po vežimu“ kiemelyje. Gaisrinių automobilių paradas, šventinė rikiuotė, sportinės varžybos, vakaronė.
 
2009 m. gegužės 13 d. Kultūros ir meno centre pokalbis su prof. Leonidu Donskiu (tema „Pilietinė visuomenė“), medike Diana Obelieniene („Europa šiandien“) ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Česlovu Neviera („Rajono plėtra ir savivalda“).
 
2009 m. gegužės 17 d. Lietuvos Prezidento rinkimuose Kaišiadorių rajone 72,71% rinkėjų savo balsus atidavė už Dalią Grybauskaitę, už Algirdą Butkevičių (LSDP) – 14,38%.
 
2009 m. gegužės 19 d.–birželio 5 d. Kultūros ir meno centre personalinė A. Brazausko vidurinės mokyklos vienuoliktokės Justinos Kiuršinaitės tapybos darbų paroda „Mano fantazijos pasaulis“ (mokytoja Dainora Melinskienė).
 
2009 m. gegužės 19 d. Lietuvos tūkstantmečio Knygų kelio per Lietuvą renginys Kaišiadoryse. Susitikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais Turizmo ir verslo informacijos centre.
 
2009 m. gegužės 26 d. Susitikimas viešojoje bibliotekoje su Europos Parlamento nare dr. Laima Andrikiene.
 
2009 m. gegužės 28 d. V. Giržado vid. mokykloje tarptautinio projekto „Mokyklos, teikiančios kokybišką europinį išsilavinimą, plėtra“ baigiamasis renginys. Pristatytos mokinių sukurtos drabužių tautinio kostiumo elementais kolekcijos. Svečiavosi projekto partnerių mokyklų atstovai iš Rumunijos ir Turkijos.
 
2009 m. gegužės 29 d. Kaišiadorių meno mokyklos 45-mečio šventė Kultūros ir meno centre.
 
2009 m. birželio 1 d. Kultūros ir meno centre susitikimas su LR liberalų sąjūdžio kandidatais į EP Vytautu Grubliausku ir Česlovu Neviera.
 
2009 m. birželio 3 d. Viešojoje bibliotekoje „Civitas“ klubo surengta diskusija „Prezidento rinkimų rezultatų apžvalga“. Dalyvavo „Žinių“ radijo žurnalistas Aurimas Perednis ir politikos apžvalgininkas Kęstutis Grinius.
 
2009 m. birželio 9 d. Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas vidaus tarnybos pulk. ltn. Marijonas Kazys Tamašauskas išleistas į pensiją. Vidaus tarnybos darbo stažas 36 m.
 
2009 m. birželio 27 d.–liepos 5 d. Pasaulio senjorų krepšinio pirmenybėse bronzos medalį, žaisdamas Lietuvos rinktinėje, laimėjo kaišiadorietis Jonas Žižliauskas. Dirba Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro direktoriumi.
 
2009 m. liepos 1­ d. Projekto „Jaunime, rinkis Kaišiadoris!“ baigiamasis renginys Turizmo ir verslo informacijos centre. Pranešimas „Atraskime savo kraštą“ (muziejaus direktorius O. Lukoševičius). Fotografijų konkurso „Mano Kaišiadorys“ aptarimas ir laimėtojų paskelbimas.
 
2009 m. liepos 1­–6 d. Lietuvos vardo tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“ dalyvavo 16 meno kolektyvų iš Kaišiadorių rajono, daugiausiai – 11 – iš Kaišiadorių meno mokyklos – iš viso 324 dalyviai.
 
2009 m. liepos 5 d. Savivaldybės aikštėje buvo giedota „Tautiška giesmė“.
 
2009 m. rugsėjo 12 d. Kultūros ir meno centre įvyko trumpametražių filmų festivalis „Ant palangės“. Penkiose kategorijose dalyvavo 37 filmai. Nugalėtojais tapo: dokumentika Erikas Druskinas („Dvasia, kuri gyva…“), neformatas – Vytautas Puidokas („Tsunami“), komedija – Algirdas  Juozėnas („Rūkymas žudo“), animacija – Anton Octonian („My friend is a cloud“) (Rumunija).
 
2009 m. rugsėjo 19 d. Įspūdingiausią pergalę Lietuvos žiedinių lenktynių istorijoje pasiekė kaišiadorietis Kazimieras Vasiliauskas. Devyniolikmetis lenktynininkas Imolos trasoje (Italija) pirmas įveikė „Formulės 2“ lenktynių etapą.
 
2009 m. rugsėjo 24 d. Rajono savivaldybės tarybos sprendimu UAB „Kaišiadorių autobusų parkas“ pertvarkomas į savivaldybės įmonę „Kaišiadorių paslaugos“. Be autotransporto paslaugų, ši įmonė tieks gyventojams ir bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymo ir priežiūros bei gatvių ir kitų vietų apšvietimo priežiūros viešąsias paslaugas.
 
2009 m. rugsėjo mėn. Kaišiadorių muziejus išleido Renatos Drulienės knygą „Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra“.
 
2009 m. spalio 1 d. Kaišiadorių autobusų stotis paminėjo savo 20-metį. Stočiai vadovauja nuo pat jos pastatymo direktorė Dalia Kuisienė. Autobusų stotis turi 26 vairuotojus. Autobusai išvažiuoja į 71 reisą, kasdien pervežama 1400 mokinių. Yra du maršrutiniai taksi – į Žiežmarius ir Kauną.
 
2009 m. spalio 3 d. Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla šventė 15 metų jubiliejų (įkurta 1994-09-01). Dabar joje 7 klasių komplektai, 152 mokiniai, 24 mokytojai ir 12 aptarnaujančio personalo darbuotojų. 316 mokinių įgijo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, 59 – gavo brandos atestatus. Mokyklos direktorė Jurgita Nauckūnienė. Šventės svečiai – Seimo narys B. Bradauskas, rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius, kiti.
 
2009 m. spalio 3 d. Rajoninė Derliaus šventė Kaišiadoryse. Programos rajono seniūnijų kiemeliuose, pramogos vaikų kiemelyje, Kaišiadorių meno mokyklos vaikų kolektyvų koncertas. Šventinis koncertas aikštėje prie Savivaldybės rūmų ir kt. Mugė Gedimino g.
 
2009 m. spalio 5 d. Šokių klubas „Vėtra“ kultūros ir meno rūmuose pradėjo mokyti linijinių šokių (treneriai D. ir M. Ržeuskiai).
 
2009 m. spalio 9 d. Pradėtas leisti spalvotas „Kaišiadorių aidų“ laikraštis. Pirmasis spalvotas numeris (76) išleistas minint Kaišiadorių rajono (apskrities) laikraščio 63-ąsias metines. Laikraštis išspausdintas spaustuvėje „Meria Regionale“ (Lenkija).
 
2009 m. spalio 10–18 d. Keturi Kaišiadorių plaukimo meistrų sporto klubo „Ilgaplaukiai“ plaukikai – Aleksandras Zamorskis, Mindaugas Šalys, Vaidotas Gumbis ir Eimantas Frankonis – Pasaulio sporto veteranų žaidynėse Sidnėjuje (Australija) iškovojo vieną sidabro ir du bronzos medalius, o estafetėje 4×50 laisvu ir kombinuotu stiliumi užimta 5 ir 6 vietos. Žaidynėse dalyvavo 45 tūkst. sportininkų iš 95 šalių, buvo rungtyniaujama 28 sporto šakose.
 
2009 m. spalio 13 d. Kultūros ir meno centre Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertas visai šeimai „Rudens spalvos“. Koncerte dalyvavo Vaida Genytė (sopranas), Gediminas Kviklys (fortepijonas, klavesinas), Robertas Beinaris (obojus). Vedėja – Joana Jurgilienė-Koch.
 
2009 m. spalio 13 d. Rudens vieninga Valstybinės darbo inspekcijos diena. Kauno skyriaus inspektoriai rajono savivaldybėje konsultavo darbo santykių, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
 
2009 m. spalio 10–15 d. Tarptautinės baltosios lazdelės dienos proga Socialinių paslaugų centre Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kaišiadorių sąjungos skyrius surengė savo veiklos 15 metų minėjimą. Skyrius turi 73 narius. Kaišiadoriečius sveikino LASS Jonavos skyriaus atstovai, koncertavo Kaišiadorių KMC ir Stasiūnų moterų vokaliniai ansambliai (vadovė Eleonora Liutkevičiūtė), ansamblis „Jonavėlė“ iš Jonavos.
 
2009 m. spalio 15 d. Kaišiadoryse, Vytauto Didžiojo g. 156 pradėjo veikti atliekų aikštelė ir atliekų pakrovimo stotis. Jų statyba kainavo 2,9 mln. litų. 67% išlaidų padengė ES Sanglaudos fondas ir LR valstybės biudžetas. Namų ūkyje susidarančias atliekas iš gyventojų priimamos nemokamai.
 
2009 m. spalio 23 d. Algirdo Brazausko vidurinėje mokykloje Jaunųjų konservatorių lygos Kaišiadorių filialas surengė susitikimą su jauniausia LR Seimo nare Agne Bilotaite.
 
2009 m. spalio 24 d. Švietimo ir kultūros paslaugų centre surengtas LR Konstitucijos egzaminas. Egzamino nugalėtoju pripažintas kaišiadorietis Saulius Pilkis. Jis lapkričio 28 d. rajonui atstovavo respublikiniame Konstitucijos egzamino ture Vilniuje.
 
2009 m. spalio 25 d. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykloje popietė „Sveika mityba“. Dalyvavo maisto ruošėjų specialybių grupės. Tai vienas iš sveikos mitybos renginių, kuriuos numačiusi rengti rajono mokyklose Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuras.
 
2009 m. spalio 28 d.–lapkričio 10 d. Tautodailininko Juozo Steponavičiaus medžio skulptūrų nuotraukų paroda Kaišiadorių kultūros ir meno centre. Parodos atidaryme dalyvavo autorius.
 
2009 m. spalio mėn. Buvusi Kaišiadorių meno mokyklos mokinė (nuo 2003 m. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivė Giedrė Mažeikaitė Romoje (Italija) vykusiame tarptautiniame pianistų konkurse „Rome 2009“ pelnė II premiją. Giedrė mokosi dėstytojos Vaidos Kirvelytės klasėje. Kaišiadorių meno mokykloje jos mokytoja buvo Daiva Pilkienė.
 
2009 m. spalio mėn. Viešojoje bibliotekoje surengta paroda, skirta dailininko Vlado Didžioko 120-osioms gimimo metinėms pažymėti. V. Didžiokas nuo 1936 m. gyveno Dovainonyse. Sodyba išlikusi.
 
2009 m. spalio mėn. Įgyvendindama projektą „Biblioteka pažangai“ viešoji biblioteka surengė kompiuterinio raštingumo kursus.
 
2009 m. spalio mėn. Bankrutavo UAB „Kaišiadorių komunalininkas“. Bendrovė tiekė miesto tvarkymo ir priežiūros paslaugas.
 
2009 m. spalio mėn. Kaišiadoriečiui Kazimierui Vasiliauskui automobilių lenktynių „Formula Palmer Audi“ čempionate atiteko vicečempiono titulas. „Formulės 2“ varžybose K. Vasiliauskas užėmė 7-ąją vietą.
 
2009 m. spalio mėn. Jonavoje sportinių šokių varžybose, skirtose žinomam treneriui Petrui Janulevičiui atminti, Kaišiadorių sporto klubo „Vėtra“ atstovai Andrėja Dambrauskaitė ir Justas Čiuželis bei Simona Armonavičiūtė ir Augustas Šadurskas vaikų grupėje laimėjo pirmąsias vietas.
 
2009 m. spalio mėn. Žemės ūkio ministerija reitingavo verslo informacijos centrus, kurių Lietuvoje 40. Pirmoji vieta pripažinta Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centrui. Centro vadovė – Giedrė Streikauskaitė.
 
2009 m. lapkričio 4 d. Kaišiadorių meno mokykloje įvyko Antrojo pasaulinio karo antihitlerinės koalicijos dalyvių rajono organizacijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Rajone jų gyvena 19, į susirinkimą atėjo 6. Organizacijos pirmininku vėl išrinktas Juozas Aleksiūnas. Dalyvavo šios organizacijos respublikinės tarybos prezidiumo narys R. Čerbauskas.
 
2009 m. lapkričio 6 d. Kultūros ir meno centre Domino teatro spektaklis – istorija apie tikrą meilę Kazanova.
 
2009 m. lapkričio 11 d. Kaišiadorių katedroje gedulingos šv. Mišios už Meno mokyklos pedagogus Vilhelmą Žiūrą, Vytautą Balčiūną, Oną Maksimenkaitę ir Albiną Dzimidavičių.
 
2009 m. lapkričio 14 d. Girelės g. 45 atidaryta nauja dėvėtų drabužių parduotuvė – trečioji mieste.
 
2009 m. lapkričio 17 d. Literatų klubo „Gija“ nariai pasveikino klubo narę, Justino Marcinkevičiaus klasės draugę Domicelę Ingelevičienę 80-ojo gimtadienio proga.
 
2009 m. lapkričio 21 d. Aldonos Dijokienės (g. 1938 m.) knygos „Kaukazo kalnų prieglobstyje“ pristatymas UAB „Statyba“ kavinėje. Dalyvavo rajono savivaldybės administracijos direktorius V. Streikauskas, „Gijos“ literatų klubo nariai, kiti.
 
2009 m. lapkričio 24 d. Kaišiadorių vyskupijos kurijoje lankėsi Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivysk. Luigi Bonazzi. Nuncijus lankėsi vysk. J. Matulaičio kvietimu.
 
2009 m. lapkričio 27 d. Kūno kultūros ir sporto centro direktoriui Jonui Žižliauskui – 60. Respublikos nusipelnęs treneris. Pasaulio krepšinio veteranų čempionato Prahoje bronzos medalio laimėtojas. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) narys. LTOK jubiliejaus proga J. Žižliauską apdovanojo Olimpine žvaigžde.
 
2009 m. lapkričio mėn. „Kas yra kas Lietuvoje“ redakcija išleido „Kraštiečių“ serijos enciklopedinį biografijų žinyną, skirtą Kaišiadorių kraštui. Beveik 300 puslapių knygoje „Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys“ pateikiamos žinios apie 800 žymiausių ir Kaišiadorių kraštui labiausiai nusipelniusių asmenų, taip pat per 200 istorinių asmenybių.
 
2009 m. lapkričio mėn. Lietuvos monopolio žaidimo čempionas Dainius Griesius žaidė Pasaulio monopolio čempionate Las Vege (JAV), pateko į pusfinalį ir užėmė 8-ąją vietą. Čempionatas vyko „The Caesars Palace“, dalyvavo žaidėjai iš 41 šalies. Čempionatai rengiami kas ketveri metai nuo 1973-ųjų.
 
2009 m. gruodžio 2 d. Vaclovo Giržado vidurinėje mokykloje tarptautinės klasės šokėja Irma pradėjo mokyti šokti linijinius šokius.
 
2009 m. gruodžio 2 d. Kaišiadorių ligoninėje iškilmingai atidarytas Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos poskyris. Dirba pediatras Gediminas Baltakis, logopedė Danutė Kudulienė ir kineziterapeutė Aldona Geicenienė.
 
2009 m. gruodžio 3 d. Kultūros ir meno centre vakaras „Kuriančios moterys“ (vedėja Daiva Vaitkevičienė). Styginių instrumentų trio (vadovė Rima Lukoševičienė) koncertas, rumšiškėnių Jūratės Mačiūtės ir Astos Veverskytės darbų paroda.
 
2009 m. gruodžio 4 d. Savo lėšomis ir savo talka LSDP Kaišiadorių rajono skyrius  suremontavo dalį Kaišiadorių Carito būstinės.
 
2009 m. gruodžio 6 d. Algirdo Brazausko vidurinėje mokykloje Kauno krepšinio mėgėjų lygos veteranų 40+ krepšinio varžybos: Kaišiadorių „Divenda“ – Kauno „Patvanka“. Kauno komandoje žaidė R. Kurtinaitis, D. Lukminas, R. Brazdauskis, A. Venclovas ir kt.
 
2009 m. gruodžio 10 d. Žiežmarių vidurinės mokyklos dvyliktokės Sandros Novikovos piešinių paroda (iki gruodžio 23 d.) Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
 
2009 m. gruodžio 10 d. Kultūros ir meno centre Adventinis vakaras. Varėnos rajono Matuizų laisvalaikio ir pramogų centro teatro „Giraitė“ aktoriai suvaidino Genovaitės Švabienės komediją „Nepasisekė“ (režisierė Irena Čaplikienė), koncertavo Matuizų etnografinis ansamblis „Verbena“ ir kaišiadoriškis „Rudenėlis“ (vadovė Rita Baušienė).
 
2009 m. gruodžio 12 d. Albino Dzimidavičiaus, buvusio Kaišiadorių meno mokyklos mokytojo, 10 metų (g. 1943-11-11–1999-11-28) netekties paminėjimas Palomenės pagrindinėje mokykloje, kurią jis buvo baigęs. Koncertavo meno mokyklos akordeonistai, pasidalinta prisiminimais. Prisiminimų valandėlė surengta ir Neprėkštos bibliotekoje. Pristatyta knyga „Albinas Dzimidavičius“.
 
2009 m. gruodžio 12 d. Motorizuotų parasparnių sporto klubas „Penktasis vandenynas“ surengė Kaišiadoryse akciją „Saldainių lietus“. Parasparniai nusileido specialiosios mokyklos teritorijoje (dešimt pilotų), susitiko su mokytojais, apsikeitė dovanėlėmis.
 
2009 m. gruodžio 14 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijų skyrimo komisija paskyrė tris 2009 m. kultūros premijas: Rumšiškių kultūros centro Dovainonių meno kolektyvų vadovei Janinai Pranciškai Našlėnaitei, Kaišiadorių kultūros ir meno centro folkloro ansamblio „Verpeta“ vadovei Valerijai Jankauskienei ir Kaišiadorių muziejaus muziejininkui Rolandui Gustaičiui (premijos teikiamos Kaišiadorių katedroje vykstančiame Šv. Kalėdų koncerte).
 
2009 m. gruodžio 15 d.  LR prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Kaišiadorių specialiojoje mokykloje, kur susitiko su mokyklos bendruomene, ugdytiniais ir įteikė kalėdines dovanėles bei įžiebė mokyklos kalėdinę eglutę.
 
2009 m. gruodžio 15 d. Kultūros ir meno centre – kalėdinė kalbos pamoka. Metų gimtosios kalbos mokytojos vardą pelnė Liucija Vinevičienė (Algirdo Brazausko vid. m-kla), metų publikacijos autorė – „Atspindžių“ žurnalistė Romualda Suslavičienė, jaunimo reikalus aptariančia – „Kaišiadorių aidų“ žurnalistė Laima Kmeliauskienė, Metų bibliotekininkė – Jūratė Malakauskienė ir t. t. Pamokos svečias – prof. Libertas Klimka, etnologas.
 
2009 m. gruodžio 15 d. Su Kaišiadorių policijos pareigūnais susitiko Kauno apskrities policijos komisariato viršininkas Algirdas Kaminskas ir Kauno apskrities policijos kapelionas kun. Tomas Kviklys.
 
2009 m. gruodžio 15 d. Kino vakaras KMC – „Dogvilis“.
 
2009 m. gruodžio 16 d. Rajono savivaldybė, Švietimo ir kultūros paslaugų centras bei „Kaišiadorių aidų“ redakcija Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje surengė kultūros popietę. Lietuvių poetų eiles skaitė akt. Gražina Urbonaitė, koncertavo Kaišiadorių meno mokyklos mokiniai. Fotomenininko Virgaudo Lisausko darbų paroda „Septyniolika“.
 
2009 m. gruodžio 17 d. Kaišiadorių kultūros ir meno centre Seimo narių Ingos Valinskienės ir Antano Nedzinsko nemokamas kalėdinis koncertas, kurį surengė Tautos prisikėlimo partijos Kaišiadorių skyrius (pirmininkė Ona Šiškienė). Dalyvavo ir Seimo narys Arūnas Valinskas.
 
2009 m. gruodžio 18 d. Kultūros ir meno centre Verslo vakaras. Jame pirmaujančioms rajono įmonėms ir verslo žmonėms įteikti apdovanojimai. Juos gavo UAB „Roda“, UAB „Printėja“, UAB „Nemuno baldai“ ir kt. Iš viso konkurse dalyvavo 40 verslo įmonių.
 
2009 m. gruodžio 18 d. Kaišiadorių miškų urėdijoje eglių šakas pirmą kartą nemokamai dalijo Kaišiadorių miesto aikštėje, prie Savivaldybės rūmų pastato.
 
2009 m. gruodžio 19 d. A. Brazausko vidurinės mokyklos sporto salėje „Krepšinio triatlonas 2009“. Dalyviai: merginos, vaikinai, senjorai (vyresni kaip 35 m.). Turnyro organizatoriai Kūno kultūros ir sporto centras, krepšinio trenerė Irena Mikalauskienė.
 
2009 m. gruodžio 19 d. Kūno kultūros ir sporto centro plaukimo baseine įvyko kalėdinės plaukimo varžybos. Absoliučiu nugalėtoju tapo ir geriausio plaukiko taurę laimėjo veteranų grupės narys Raimondas Gincas (treneris K. Lakavičius).
 
2009 m. gruodžio 20 d. Pradinių klasių mokytoja Gražina Marcinkevičienė Teleloto žaidime laimėjo automobilį „Toyota Arensis“. Kaišiadoryse jau laimėti 3 Aukso puodai, 10 didžiųjų prizų ir 16 automobilių.
 
2009 m. gruodžio 28–31 d. ir 2010 m. sausio 4–5 d. Kalėdiniai bendruomenės pietūs. Jų iniciatorė – Kaišiadorių kredito unija (administracijos direktorius Marius Griesius). Nemokama sriuba buvo pavaišinta daugiau kaip 200 sunkiai gyvenančių žmonių Kaišiadoryse, Žasliuose, Žiežmariuose, Palomenėje ir kt.
 
2009 m. gruodžio 29 d. Kaišiadorių katedroje įteiktos rajono savivaldybės kultūros premijos J. P. Našlėnaitei, V. Jankauskienei, R. Gustaičiui. Koncertavo Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ merginų choras (vad. Jolita Vaitkevičienė), solistės Vida Taurinskaitė-Rukšienė (sopranas) ir mokinė Lina Dambrauskaitė (sopranas), fleitų trio, vargonininkė Živilė Survilaitė.
 
2009 m. gruodžio mėn. Rajone per metus gimė 344 vaikai, mirė 517 žmonių. Susituokė 277 poros, išsiskyrė 88.
 
2010 m. sausio 10 d. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Kaišiadorių savivaldybės aikštėje. Liaudiška muzika, dainos, laužas, Sausio 13 d. įvykių dalyvių atsiminimai, vaišinimasis arbata.
 
2010 m. sausio 16 d. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Kaišiadorių skyrius atšventė savo sąjungos įkūrimo 20-metį.
 
2010 m. sausio 21 d. Kultūros ir meno centre Seimo narys B. Bradauskas atsiskaitė su rinkėjais apie darbą Seime. Po ataskaitos – Seimo nario dovana kaišiadoriečiams – ansamblio „Lietuva“ koncertas.
 
2010 m. sausio 26 d. Kultūros ir meno centro fojė kino seansas „Gyvenimas yra gražus“.
 
2010 m. sausio 26 d. Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje pristatyta Kaišiadorių muziejaus išleista doc. Juozapo Tomkaus monografija „Miežonys“. Dalyvavo autorius.
 
2010 m. sausio 26 d. Vyskupijos kunigų diena Kaišiadoryse. Kalbėjo Baltriškių Tiberiadas    bendruomenės kun. Egidijus Charue, br. Bartas Pauwels, kiti. Vysk. J. Matulaitis pažymėjo, kad šiais – Kunigų – metais planuoja aplankyti  kiekvieną kunigą, susipažinti su jo buitimi, šiokiadienių darbotvarke.
 
2010 m. sausio 27 d. Kultūros ir meno centre Juozas Erlickas pristatė programą „Iš lazdos“, taip pat savo naują knygą „Mano meilė stikliniais kaliošais“. Muzikavo Daumantas Slipkus ir Sigitas Rubis.
 
2010 m. sausio 29 d. Algirdo Brazausko vid. mokyklos 47 laidos (1985 m.) abiturientų vakaras ir mokyklos 86-ųjų metinių minėjimas Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
 
2010 m. sausio mėn. Nusipelniusios Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojos Garbės ženklas įteiktas Kaišiadorių psichikos sveikatos centro slaugytojai Audronei Strazdienei.
 
2010 m. sausio mėn. Algirdo Brazausko vid. mokyklos sporto salėje draugiškos krepšinio rungtynės tarp „Statybos“ krepšinio veteranų klubo narių ir Kaišiadorių krepšinio veteranų komandos „Gija“. Rungtynes 70:55 laimėjo svečiai.
 
2010 m. sausio mėn. Futbolo centro „Baltai“ renginys „Metų akcentai“ kultūros ir meno centre. Apžvelgti komandų pasirodymai. Paskelbti metų futbolininko rinkimų rezultatai: Egidijus Žagaras, Lukas Tatarūnas, Aurimas Pukevičius ir kt.
 
2010 m. sausio mėn. „Toskanos“ restorane pagerbti geriausieji 2009 m. rajono sportininkai bei sporto veikėjai. Geriausiųjų dešimtukas: Justas Matačiūnas (plaukimas), Greta Januškevičiūtė (stalo tenisas), Paulina Stankevičiūtė (stalo tenisas), Justas Tamašauskas (automobilizmas), Tadas Kavaliauskas (lengvoji atletika), Raimundas Gincas (plaukimas), Jonas Žižliauskas (krepšinis), Vaidotas Gumbis (plaukimas), Mindaugas Dinda (lengvoji atletika), Deimantas Sladkevičius (klasikinis kultūrizmas). Geriausias treneris Stasys Rimeikis (stalo tenisas), geriausia komanda „Divenda“ (krepšinis).
 
2010 m. sausio mėn. Rajone per mėnesį gimė 18 vaikų, mirė 52 rajono gyventojai. susituokė 22 poros, išsituokė 4.
 
2010 m. vasario 3–15 d. Kultūros ir meno centro suaugusių dailės būrelio nario Jono Katkevičiaus pirmoji personalinė akvarelių paroda Savivaldybės rūmų fojė.
 
2010 m. vasario 5 d. Stephen Sinclair & Anthony MeVaiten „Striptizo ereliai“ Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
 
2010 m. vasario 15–30 d. Fotomenininko Algimanto Kezio (g. 1928), gyvenančio JAV, foto darbų paroda „Angelai“ (iš serijos „Angelų pasaulis“) Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje. Eksponuojama 20 nuotraukų.
 
2010 m. vasario 16 d. Per Lietuvos valstybės atkūrimo šventę meno mokykloje lietuvių poetų patriotinius eilėraščius skaitė akt. Gražina Urbonaitė. Kalbėjo vyskupijos generalvikaras dr. Algirdas Jurevičius. Buvo surengta fotomenininko V. Lisausko darbų paroda.
 
2010 m. vasario 17 d. Kultūros ir meno centre „Ambrozijos“ koncertas, skirtas šios grupės 20-mečiui pažymėti.
 
2010 m. vasario 25 d. Spektaklis vaikams „Raudonkepuraitė pusnyse“ Kultūros ir meno centre.
 
2010 m. vasario 27 d.–kovo 9 d. Kultūros ir meno cente Kaišiadorių meno mokyklos dailės skyriaus mokinės Giedrės Banevičiūtės piešinių paroda. Giedrei 18 metų. Ji Žiežmarių vid. mokyklos dvyliktokė.
 
2010 m. kovo 5 d. Pažymint 420-ąsias metines nuo pirmojo Kaišiadorių vietovardžio paminėjimo (1590 m.), Kaišiadorių muziejus paskelbė autobiografijų konkursą „Mano gyvenimas ir Kaišiadorys“.
 
2010 m. kovo 5 d. Meno mokykloje a. a. mokytojų Vytauto Balčiūno, Albino Dzimidavičiaus, Onutės Maksimenkaitės, Vilhelmo Žiūros atminimo vakaras-koncertas. Dalyvavo A. Dzimidavičiaus šeimos nariai, knygos apie Dzimidavičių sudarytojai O. Kupčiūnienė, J. Laurinavičius.
 
2010 m. kovo 6 d. Kultūros ir meno centre šou teatro spektaklis „Miuziklų magija“. Tai daugiau kaip 20 ištraukų iš į pasaulinius aukso fondus įeinančių miuziklų.
 
2010 m. kovo 7 d. Penkios LSDP Kaišiadorių skyriaus narės dalyvavo Tarptautinei moters dienai skirtame renginyje Panevėžio muzikiniame teatre. Jį organizavo LSDP organizacinis skyrius. Dalyvavo apie 400 moterų socialdemokračių. Buvo surengtas šventinis koncertas.
 
2010 m. kovo 8 d. Koncertas Kaišiadorių meno mokykloje. Dalyvavo daugelio tarptautinių konkursų laureatas bosas Liudas Mikalauskas, Kauno muzikinio teatro ir Panevėžio operetės teatro solistė, tarptautinių konkursų laureatė Sabina Martinaitytė.
 
2010 m. kovo 8 d. Kaišiadorių kredito unijos visuotinis narių susirinkimas. Valdybos pirmininku vėl išrinktas Marius Griesius.
 
2010 m. kovo 9 d. Kultūros ir meno centre kino vakaras. K. Kieslovskio kino seansas „Raudona“.
 
2010 m. kovo 10 d. Savivaldybės viešoji biblioteka ir Kaišiadorių muziejus Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio proga Kultūros ir meno centre surengė knygų ir kitų leidinių parodą-mugę. Pirmoji Atgimimo metais Kaišiadoryse išleista knygelė buvo J. Laurinavičiaus pasakojimas „Platinę lietuvišką žodį“ (apie knygnešius), o mugės išvakarėse Kaišiadorių muziejaus išleista A. Kurilienės  knyga „Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas“.
  
2010 m. kovo 10 d. Meno mokykloje šeimų muzikavimo šventė „Muzikuokime drauge“.
 
2010 m. kovo 10 d. Kultūros ir meno centre iškilmingai paminėtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-metis. Kalbėjo pirmosios kadencijos rajono tarybos pirmininkas M. Pupalaigis, dabartinis meras R. Urmilevičius, kiti. Pagerbti aktyviausieji savivaldybės ir visuomeninių organizacijų vadovai, nariai, koncertavo rajono meno saviveiklos kolektyvai. Veikė inž. V. Markevičiaus literatūros ir dokumentų paroda apie Atgimimo metus Kaišiadorių rajone.
 
2010 m. kovo 11 d. Minint Nepriklausomybės 20-metį, Kaišiadorių Algirdo Brazausko vid. mokykloje šventinis renginys – sporto varžybos, viktorinos, taip pat dokumentinės video medžiagos apie 1988–1990 m. įvykius Kaišiadoryse peržiūra (pirmasis Sąjūdžio mitingas 1988-10-01, Trispalvės iškėlimas 1988-11-13 ir t. t.). Renginio organizatorius – TS-LKD Kaišiadorių skyrius ir Liberalų sąjūdžio Kaišiadorių skyrius.
 
2010 m. kovo 16 d. Istorinėje prezidentūroje Kaune įteikta dešimt Kauno apskrities viršininko Garbės ženklų, tarp jų ir Kaišiadorių kultūros ir meno centro vadovei Irenai Kazakevičienei.
 
2010 m. kovo 19 d. Kultūros ir meno centre Mikalojaus Noviko autorinis koncertas „Žalioj stotelėje“, skirtas kompozitoriaus 70-mečiui ir kūrybinio darbo 50-mečiui paminėti. Grojo pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis).
 
2010 m. kovo 25 d. Rajono savivaldybės tarybos posėdyje kardinolui V. Sladkevičiui (po mirties) ir Prezidentui A. M. Brazauskui suteikti Kaišiadorių rajono Garbės piliečių vardai.
 
2010 m. kovo 25 d. Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centre vyko renginys moksleiviams: „Prokuratūrai – 20. Ką aš žinau apie prokuratūrą?“. Konkurso nugalėtoja tapo Karolina Truskauskaitė iš Kruonio.
 
2010 m. kovo 25 d. Įsikūrė nauja gydymo įstaiga – Odontologijos klinika (Gedimino g. 42). Vedėja gyd. Eglė Kerševičienė.
 
2010 m. kovo 26 d. Savivaldybės salėje Didžiosios Kovos apygardos partizanų ryšininkų ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.
 
2010 m. kovo 26 d. Rajono mokinių muzikinis renginys „Crazy mix“ Kultūros ir meno centre.
 
2010 m. kovo 27 d. Švietimo ir kultūros paslaugų centre, A. Brazausko vid. mokykloje ir kt. nacionalinį diktantą rašė 199 žmonės. Diktanto tekstas – rašytojos V. Juknaitės („Skubėkime augti“).
 
2010 m. kovo 31 d. Verslininkui Romučiui Paškauskui, švenčiančiam 60-ties metų jubiliejų už nuopelnus ir paramą Lietuvos sportui Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pirmininkas Artūras Poviliūnas Bačkonyse įteikė „Aukso žvaigždę“ – aukščiausią šios organizacijos apdovanojimą. Pasveikinti jubiliatą buvo atvykęs Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius, SSD „Žalgiris“ prezidentas V. Nėnius ir kt.
 
2010 m. kovo 31 d. Kultūros ir meno centre gyvo garso muzikinė komedija „Meilė ir taika!“ Vaidino aktorius Džiugas Siaurusaitis, Rasa Rapalytė, Leonardas Pabedonoscevas, Audrius Bružas ir kt.
 
2010 m. kovo 27 d. IV respublikiniame jaunųjų pianistų konkurso „Linksmieji pirštukai“ Kaune, J. Naujalio muzikos gimnazijoje puikiai pasirodė visi Kaišiadorių meno mokyklos atstovai: Lukas Čėsna, Aušvydas Kriščiūnas, Laura Česlauskaitė, Ugnė Sinkevičiūtė ir Gabija Jakštaitė tapo nugalėtojais arba prizininkais. Jų mokytojos D. Petrokienė, D. Baltakienė, V. Murauskienė.
 
2010 m. kovo mėn. Tautodailininko Juozo Steponavičiaus skulptūrų nuotraukų paroda Kultūros ir meno centre.
 
2010 m. kovo mėn. Švenčiant A. Brazausko vid. mokyklos 86-ąjį gimtadienį, po 25-erių metų susitiko 47 laidos abiturientai. Jie buvo pakviesti į egzaminų sesiją „Žaidžiame klases“. Mokyklos direktorius S. Bernikas įteikė simbolinius, dabar jau gimnazijos brandos atestatus.
 
2010 m. kovo mėn. Bistrampolio dvare (Panevėžio r.) veikiančioje Medžiotojų ir žvejų draugijos trofėjų parodoje buvo eksponuojami ir kaišiadoriečių S. Petrusevičiaus, М. Vaicekausko, V. Karpavičiaus ir kt. pateikti medžioklės trofėjai.
 
2010 m. kovo mėn. Mokinių filmų konkurso „Socialinė reklama prieš smurtą“ pagrindinį prizą – kelionę į Vokietijos Europos parką – laimėjo Kaišiadorių Vaclovo Giržado pagrindinės mokyklos 5A klasės mokiniai (auklėtoja Inga Junevičiūtė).
 
2010 m. kovo mėn. Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso premija už magistrinį darbą „Pacientų teisių samprata ir jų gynimo problemos nacionalinėje teisinėje sistemoje“ (vad. habil. dr. prof. Alfonsas Vaišvila) įteikta Kaišiadorių ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėjai Danutei Pavilionienei. Ji ligoninėje dirba 26 metus. Dabar baigė teisės ir valdymo studijas Mykolo Romerio universitete.
 
2010 m. balandžio 6 d. Savivaldybės rūmų salėje Rusijos federacijos ambasados Lietuvoje karo atašė plk. Sergejus Saronovas ir papulk. Vadimas Uchnalovas RF prezidento Nikolajaus Medvedevo vardu dešimčiai Didžiojo Tėvynės karo veteranų įteikė jubiliejinius medalius (minint pergalės prieš hitlerinę Vokietiją 65-ąsias metines). Aštuoniems veteranams medaliai įteikti namuose.
 
2010 m. balandžio 8 d. Kultūros ir meno centre koncertas „Pražys pavasaris iš meilės“. Dalyvavo pop grupė „Tornado“, kompozitorius Marius Jakubonis ir dainų tekstų autorė Nijolė Laukavičienė.
 
2010 m. balandžio 9 d. Meno mokyklos salėje LMTA docento Liongino Čiapo (fleita), Ingridos Raginienės (gitara) ir Loretos Haidery (fortepijonas) koncertas.
 
2010 m. balandžio 10 d. Susumavus 2009 m. darbo rezultatus, Žemės ūkio akademijoje padėkos raštu buvo apdovanota Lietuvos žemės ūkio konsultavimo                 tarnybos Kaišiadorių biuro ekonomikos specialistė Dalia       Grendaitė.
 
2010 m. balandžio 10 d. TV3 televizijos projekte „Šeimų dainos“ dalyvavo kaišiadoriečių šeima „Snow angel“, kurią sudarė keturi asmenys: mama Snieguolė, tėtis Augustinas, dukros Gerda ir Gabija. Kaišiadoriečiai pateko į finalinį turą, kuris įvyko gegužės 22 d.
 
2010 m. balandžio 10 d. A. Brazausko vidurinėje mokykloje buvo surengtos lenktynės dėl greičiausiai mobiliuoju telefonu žinutę rašančiojo titulo – „Pildyk SMS“. Kaišiadoriškė Ieva Žilinskaitė 175 ženklus (378 mygtuko paspaudimai) surinko po 54,8 sekundės ir pateko į respublikinį turą.
 
2010 m. balandžio 17 d. Kasmetinėje gamtos švarinimo akcijoje „Darom 2010“ dalyvavo beveik 3 tūkstančiai Kaišiadorių rajono gyventojų.
 
2010 m. balandžio 17 d. „Senukų“ surengta sodininkų mugė Kaišiadoryse, Gedimino g. 116.
 
2010 m. balandžio 18 d. Pavasario šventė. Mugė Gedimino gatvėje, šventinis koncertas prie Kultūros ir meno centro.
 
2010 m. balandžio 20 d. Kaišiadorių turizmo ir verslo informacinis centras, Kaišiadorių rajono savivaldybė ir Kaišiadorių muziejus paskelbė idėjų konkursą „Ateities Kaišiadorys“.
 
2010 m. balandžio 27 d. Kultūros ir meno centre paminėta Medicinos darbuotojų diena. Šventėje buvo pažymėta, kad „VšĮ Kaišiadorių ligoninėje, atlikus kapitalinį patalpų remontą, atidarytas Dienos priėmimo centras. Erdviose patalpose įsikūrė Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos skyrius. Baigtas Reanimacijos skyriaus remontas. Renovuoti Priėmimo-skubios pagalbos, Chirurgijos skyriai.
 
2010 m. balandžio 30 d. Kultūros ir meno centre V. Sigarevo komedija „Melo detektorius“ (Domino teatras).
 
2010 m. balandžio mėn. A. Brazausko vid. mokykloje 12-asis Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionatas. Dalyvavo 84 vaikinai ir 6 merginos. Kaišiadorietis vienuoliktokas Andrius Kubilius svorio kategorijoje iki 73 kg jaunių grupėje iškovojo čempiono titulą, 24 kg svarstį išstūmęs 75, išrovęs 112 kartų.
 
2010 m. balandžio mėn. Kaišiadoryse vyko rajoninės asmeninės vyrų ir moterų šaškių pirmenybės. Čempionų titulus iškovojo kaišiadoriečiai kandidatas į meistrus Žilvinas Steckevičius ir Rūta Grinzevičienė.
 
2010 m. balandžio mėn. Viešojoje bibliotekoje susitikimas su rašytoja Daiva Vaitkevičiūte.
 
2010 m. balandžio mėn. Kultūros ir meno centre muzikos, poezijos ir dailės popietė „Kuriančios moterys“. Grojo Milda Kazakevičiūtė, Snieguolė Mikalauskienė, Rima Lukoševičienė, ansamblis „Kitaip“ ir kt., buvo skaitomos Almos Bernatonienės eilės, eksponuoti jos ir Linos Urbonavičienės, Juozo Stasio Krinicko, Jurgitos Gustaitienės dailės kūriniai.
 
2010 m. gegužės 6 d. Minint pasaulinę akordeono dieną Meno mokyklos kiemelyje surengtas akordeono muzikos koncertas.
 
2010 m. gegužės 7 d. Viešojoje bibliotekoje A. Grinkevičiūtės-Kurilienės knygos „Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas“ pristatymas. Knygą išleido Kaišiadorių muziejus. Dalyvavo autorė.
 
2010 m. gegužės 10 d. „Sakalo“ klubo patalpose surengtos rajono jaunimo atletinės gimnastikos varžybos. Dalyvavo 20 atletų. Varžybos vyko keturiose svorio kategorijose.
 
2010 m. gegužės 12 d. Kultūros ir meno centre Ukrainos cirkas – Šreko nuotykiai tęsiasi „Alex olimpiada“.
 
2010 m. gegužės 13–15 d. Kaišiadoryse lankėsi Jegevos miesto (Estija) delegacija (21 asmuo), vadovaujama Jegevos apskrities gubernatoriaus Viktoro Svetuševo. Susipažino su rajono savivaldybės darbu, dalyvavo draugiškose šaškių, futbolo varžybose.
 
2010 m. gegužės 20 d. Prekybos centre „Svaja“ (Gedimino g. 61) atidarytas proginių suknelių nuomos salonas.
 
2010 m. gegužės 20–21 d. Rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius dalyvavo šeštajame tarptautiniame Lietuvos ir Baltarusijos ekonomikos forume, įvykusiame Gardino ir Lydos miestuose.
 
2010 m. gegužės 24 d. Kaišiadorių darbo biržoje įregistruoti 3417 bedarbiai. Tai sudaro 15,4% visų darbingo amžiaus rajono gyventojų.
 
2010 m. gegužės 25 d. Kaišiadoryse lankėsi Moldovos Respublikos parlamento narių delegacija (dešimt parlamento narių ir Tarptautinio Respublikonų instituto Moldovos padalinio atstovai). Moldovų delegacijos vizito tikslas – dalyvauti mokymuose „Parlamentinės procedūros ir integracija į ES).
 
2010 m. gegužės 27 d. „Domino“ teatro spektaklis „Striptizo ereliai“ (rež. A. Juknaitė) Kultūros ir meno centre.
 
2010 m. gegužės 28 d. Minint Kaišiadorių vardo 420-ąsias metines, prasidėjo jubiliejinių renginių ciklas „Skambėkit, Kaišiadorys“. Pirmajame renginyje – Savivaldybės aikštėje muzikos ir šokių ansamblio „Banchetto muzicale“ koncertas. Įvairiose miesto vietose vokalistų dainos. Tautodailininkų mugė. Studijos „Ugnies ratas“ fakyrų pasirodymas Savivaldybės aikštėje.
 
2010 m. gegužės mėn. Kultūros ir meno centre pirmasis respublikinis vyresniųjų žmonių festivalis „Subatos vakarėlį“. Dalyvavo septyni kolektyvai. Kaišiadorims atstovavo „Savingė“ (vad. Angelė Pačėnienė).
 
2010 m. birželio 5 d. A. Brazausko vid. mokyklos sporto bazėje Seniūnijų sporto varžybos. Dalyvavo 8 seniūnijų komandos, 270 dalyvių. Nugalėjo Kaišiadorių miesto seniūnijos sportininkai.
 
2010 m. birželio 12 d. Vasaros sezono atidarymo šventė užeigoje „Po vežimu“. Paplūdimio tinklinio varžybos, kapelų varžytuvės, šokiai senjorams, diskoteka jaunimui.
 
2010 m. birželio 17 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje už nuopelnus Kauno apskričiai, aktyvų dalyvavimą Kauno rajono plėtros tarybos veikloje, ugdymo ir gydymo įstaigų modernizavimą Kauno apskrities viršininko garbės ženklas įteiktas Kaišiadorių rajono savivaldybės merui R. Urmilevičiui.
 
2010 m. birželio 18 d. Kultūros ir meno centre pensininkų koncertas – Jonavos m. „Bočiai“, Kaišiadorių m. „Rudenėlis“.
 
2010 m. birželio 22 d. „Kaišiadorių aiduose“ paskelbta miesto himnas „Mano tėviškė Kaišiadorys“ (muzika ir žodžiai Juozo Krinicko).
 
2010 m. birželio 26 d. Mirė Prezidentas, Kovo 11-osios akto signataras, Kaišiadorių rajono Garbės pilietis A. М. Brazauskas. Gedulinės šv. Мišios aukotos liepos 1 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.
 
2010 m. birželio 26 d. KMC kino būrelio bei kultūros klubo „Voras“ trečias    trumpametražis kino filmų festivalis „Kas čia daros?“. 28 filmai. Pirmoji vieta kino filmui „Meilė“ (autorė Asta Sabonytė).
 
2010 m. birželio mėn. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros vaikų choras (vad. Jurgita Jašauskienė) dalyvavo XX vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventėje „Sveika, Jūrų žvaigžde“ Kretingoje.
 
2010 m. birželio mėn. Mirė ilgametis Kaišiadorių ligoninės chirurgas Vladas Simonaitis (g. 1939 m.).
 
2010 m. birželio mėn. Buvęs kaišiadorietis Jaunius Gumbis pripažintas vienas iš geriausių pasaulio teisininkų tarptautinio tyrimo „The Internacionale Who’s     Who of Oil & Gas Lowers 2010“ vertinimuose. J. Gumbis yra Advokatų kontoros Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneris LAWIN partneris.
 
2010 m. birželio mėn. Į užtarnautą poilsį išėjo Kaišiadorių ligoninės akių, ausų, nosies ligų gydytoja Danutė Montrimienė, šioje ligoninėje išdirbusi 47 metus.
 
2010 m. liepos 2 d. Kultūros ir meno centre Kaišiadorių meno mokyklos dailės mokytojos Kristinos Tokarevienės tapybos darbų paroda.
 
2010 m. liepos 6 d. Futbolo centras „Baltai“ Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dieną pažymėjo futbolo turnyru. Dalyvavo 12 vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų komandų.
 
2010 m. liepos 6 d. Prie kultūros ir meno centro susirinkę kaišiadoriečiai giedojo „Tautišką giesmę“. Dalyvavo folkloro ansamblis „Verpeta“.
 
2010 m. liepos 9 d. Kaišiadorių rajono jaunimo organizacijų sąjungos (KJOS) „Apskritas stalas“ surengtas koncertas prie užeigos „Po vežimu“ Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui paminėti. Dalyvavo grupė „Thanderstale“ (iš Kauno) ir kt. Tautodailininkų mugė.
 
2010 m. liepos 14 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje po šv. Mišių 192 A. Brazausko vid. mokyklos abiturientams įteikti brandos atestatai. Tai 72-oji šios mokyklos abiturientų laida – paskutinioji vidurinės mokyklos laida, nes kitais mokslo metais ji vadinsis gimnazija. Su A. Brazausko vid. mokykla brandos atestatus gavo ir V. Giržado vid. mokyklos abiturientai: dabar ši mokykla – pagrindinė.
 
2010 m. liepos 16 d. Kaišiadorių policijos komisariate aptarti pirmojo pusmečio darbo rezultatai. Komisariate dirba 97 žmonės, iš jų 87 – policijos pareigūnai. Per pusmetį užregistruotas 791 administracinis teisės pažeidimas – du kartus daugiau nei pernai.
 
2010 m. liepos 31 d.–rugpjūčio 1 d. Latvijoje įvykusiame Europos jaunių svarčių kilnojimo čempionate (dalyvavo 9 valstybių atstovai) A. Brazausko vid. mokyklos dvyliktokas Andrius Kubilius iškovojo sidabro medalį. Jis 24 kg svarstį iškėlė 73 kartus, išrovė 138 kartus. Čempiono treneris – jo tėvas Rolandas Kubilius.
 
2010 m. rugpjūčio 7 d. Kultūros ir meno centre – Knygų mugė (Kaišiadorių 420-ies metų sukakties renginių dalis). Eksponuoti ir pardavinėjami Kaišiadorių muziejaus, „Gijos“, Kaišiadorių vyskupijos ir kitų Kaišiadorių leidyklų leidiniai. „Gijos“ literatų klubo narių knygų ir Kaišiadorių muziejaus išleistos prisiminimų knygos „Sujungianti atmintis“ (sudarytoja M. Marcevičienė) pristatymas. Vaikų susitikimas su dailininku Pauliumi Juodišiumi. Susitikimas su garsiais kraštiečiais. Ketureiliai Kaišiadorims (skaitė akt. P. Venclovas). Idėjų konkurso „Ateities Kaišiadorys“ nugalėtojų apdovanojimai. Renginio vedėjas – Aurimas Perednis. Bendros gyventojų-kaimynų vakaronės namų kiemuose.
 
2010 m. rugpjūčio 8 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje prieš šv. Mišias rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius JE vysk. J. Matulaičiui įteikė rajono Garbės piliečio vardo liudijimą ir regalijas, po mirties suteiktas kardinolui V. Sladkevičiui (1920–2000).
 
2010 m. rugpjūčio 8 d. Rajone praūžė smarki vėtra. Daugiausia nukentėjo Kruonio seniūnija. Išversti keli medžiai (pvz., tuopos prie geležinkelio) ir Kaišiadoryse. Rajone paskelbta ekstremali situacija.
 
2010 m. rugpjūčio 10 d. Įsteigtas Krikščionių partijos Kaišiadorių skyrius. 127 nariai. Pirmininkas – Arvydas Jurevičius.
 
2010 m. rugpjūčio 15 d. V. Giržado pagrindinėje mokykloje prasidėjo pastatų renovavimas. Dirba UAB „Vilungė“ iš Kauno. Projekto vertė – 4 mln. litų Visas projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto. Darbai numatomi baigti 2011 m. liepos 31 d. V. Giržado pagr. mokykloje mokosi 1130 1–8 klasių mokinių, dirba 92 pedagoginiai darbuotojai.
 
2010 m. rugpjūčio 24 d. Prekybos centre „Jolanta“ atidaryta vaikiškų drabužių parduotuvė „Smiltė“.
 
2010 m. rugpjūčio 28 d. Atidaryta  privati Leono Zubkovo gitaros studija (Gedimino g. 42).
 
2010 m. rugpjūčio 29 d. Miško estradoje „Megafiesta“: K. Kerbedis, P. Stalionis, I. Jurgelevičiūtė, Merūnas, grupė „Bakara“, „Mexicano“, „Kastaneda“, „69 danguje“.
 
2010 m. rugpjūčio mėn. Zagrebe (Kroatija) vykusiame Europos krepšinio veteranų čempionate Lietuvos komandose žaidė ir trys kaišiadoriečiai – Marijonas Zinkevičius, 65+ metų amžiaus grupėje laimėjo aukso medalį, o Jonas ir Juozas Žižliauskai 60+ amžiaus grupėje laimėjo sidabro medalius.
 
2010 m. rugpjūčio mėn. Pradėta rekonstruoti (ES lėšomis) Kaišiadorių specialioji mokykla.
 
2010 m. rugpjūčio mėn. Į užsiėmimus (nėščiųjų, kūdikių, vaikų muzikinis (muzika, šokis, judesys) ugdymas, dainavimas) pakvietė Jurgitos Jašauskienės muzikos studija „Tagretukai“.
 
2010 m. rugpjūčio mėn. Viešoji biblioteka išleido reklaminį-informacinį plakatą „Literatūrinė Kaišiadorių savivaldybė“. Jame pateikiami duomenys apie 68 su mūsų rajonu susijusius rašytojus. Parengė Onutė Tomkuvienė.
 
2010 m. rugpjūčio mėn. Dvylika Kaišiadorių vyskupijos „Vilties tilto“ „Tėkmės“ grupės moterų lankėsi Vokietijoje. Pakvietė „Frauen helfen Frauen“ („Moterų padėka moterims“) katalikiškoji moterų grupė iš Emobiare miesto. Kaišiadorietės dvejus metus vykdė jų finansuojamą projektą – mokėsi vokiečių kalbos.
 
2010 m. rugsėjo 11 d. Kermošiaus šventė Kaišiadoryse. Svečiai iš Bendzino (Lenkija). Grojo kapelija „Žiežmara“. Apdovanoti gražiausių sodybų savininkai. Apdovanoti sportininkai A. Kubilius (svarščių kilnojimas) ir V. Čižauskas (krepšinis).
 
2010 m. rugsėjo 11 d. Kauno sporto halėje pirmajame Lietuvos sporto veteranų suvažiavime medaliu už nuopelnus sportui apdovanotas kaišiadorietis plaukikas Vaidotas Gumbis.
 
2010 m. rugsėjo 11 d. LR žemės ūkio rūmai savivaldybės administratorių Vytautą Streikauską apdovanojo padėkos raštu už žemdirbių skatinimą ir paramą jiems kuriant naują Lietuvos kaimą, žemdirbių savivaldos stiprinimą ir nuoširdų bendradarbiavimą.
 
2010 m. rugsėjo 15 d. Socialinių paslaugų centre – Neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto šventė. Sporto rungtys – bočia, šaškės, šachmatai, smiginis, stalo tenisas ir kt.
 
2010 m. rugsėjo 24 d. Kultūros ir meno centre S. Povilaičio koncertas.
 
2010 m. rugsėjo 27 d. Socialinių paslaugų centre paminėta Socialinių darbuotojų diena. Koncertavo modernaus šokio studijos „Vizijos“ kolektyvas.
 
2010 m. rugsėjo 28 d. Turizmo ir verslo informaciniame centre forumas apie verslo ir valdžios partnerystę. Renginio iniciatorius – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, partneris Kaišiadorių TVIC. Dalyvavo PPAR rūmų prezidentas prof. M. Rondomanskas, šių rūmų gen. direktorius V. Šileikis, garbės konsulė Olandijoje L. van Kesteren, rajono vadovai, didelis būrys verslininkų.
 
2010 m. rugsėjo 30 d. Rajono taryba, įamžindama prezidento A. M. Brazausko atminimą, priėmė sprendimą miesto parką (Gedimino g. 67, priešais A. Brazausko gimnaziją) pavadinti A. M. Brazausko vardu. Prie namo, kuriame vaikystėje ir mokslo metais gyveno būsimasis Lietuvos prezidentas, nuspręsta atidengti memorialinę lentą.
 
2010 m. rugsėjo 30 d. Maltos ordino tarnybos pastate paminėta Pagyvenusių žmonių diena.
 
2010 m. rugsėjo mėn. M. Marcevičienės sudarytos knygos „Sujungianti atmintis“ pristatymas viešojoje bibliotekoje. Knygą išleido Kaišiadorių muziejus. Tiražas 500 egz.
 
2010 m. rugsėjo mėn. Leidykla „Baltos lankos“ išleido buvusios kaišiadorietis žurnalistės   Elvyros Davainės (Žižienės) knygą „Airija: tolima artima sala“.
 
2010 m. spalio 1 d. Švietimo ir kultūros paslaugų centre Konstitucijos egzaminas. (Organizuoja LR teisingumo ministerija). Egzamino laimėtojas Paulius Gradeckas.
 
2010 m. spalio 1 d. Kultūros ir meno centre Policijos dienos minėjimas: koncertas, vaikų piešinių paroda, policijos komisariato darbuotojų fotonuotraukų, dirbinių, piešinių ir t. t. paroda.
 
2010 m. spalio 6 d. Atidaryta nauja vaikiškų, moteriškų ir vyriškų drabužių parduotuvė J. Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys.
 
2010 m. spalio 6 d. Kauno apskrities jaunųjų dviratininkų (12–15 metų) varžybos „Saugus ratas“. Trys komandos: Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės mokyklos, Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos ir jungtinė A. Brazausko gimnazijos ir V. Giržado pagrindinės mokyklos dviratininkai. Laimėjo kėdainiečiai.
 
2010 m. spalio 6–7 d. Kaišiadorių savivaldybėje viešėjo Vokietijos FR Tvistringeno savivaldybės 19 asmenų delegacija, vadovaujama meto Karl Meyer. Bendradarbiavimo sutartis tarp šių savivaldybių pasirašyta 2002 m. lapkričio 12 d.
 
2010 m. spalio 12 d. Europos parlamento Z. Balčyčio patarėjas Eugenijus Baldyšius             priiminėjo ir konsultavo kaišiadoriečius rajono savivaldybės rūmuose.
 
2010 m. spalio 12 d. Kultūros ir meno cente „Užupio teatro“ spektaklis „Mano draugas ateiviukas Miko“.
 
2010 m. spalio 21 d. Kultūros ir meno centre teatralizuotą koncertinę programą pristatė televizijos „Žvaigždžių duetų“ nugalėtojai akt. Marius Jampolskis ir Irūna. Grupė „Studentės“ ir atlikėjas Paulius.
 
2010 m. spalio 19 d. Pirmąją spaudos konferenciją surengė naujasis rajono apylinkės teismo pirmininkas Nerijus Meilutis (g. 1974). Jis baigęs M. Romerio universitetą, dirbo Kauno m. apylinkės teisme.
 
2010 m. spalio 22 d. Pradėjo dirbti nauja gėrimų parduotuvė Gedimino g. 66, Kaišiadoryse (prie gaisrinės).
 
2010 m. spalio 23 d. Algirdo Brazausko gimnazijos inauguracijos šventė. Dalyvavo A. Brazausko dukros Laima Mertinienė ir Audronė Usoninė, 1953–1957 m. mokyklos direktorius Vytautas Gladutis, kiti svečiai. Pasodintas atminimo ąžuoliukas. Šventinis koncertas.
 
2010 m. spalio 23 d. Kaišiadorių automobilių sporto klubas „Lada“ paminėjo 10-ties metų sukaktį. Slalomo rungtis Gedimino g., ralio super sprinto varžybos maršrutu Gudiena–Pypliai–Kalniškės–Gudiena.
 
2010 m. spalio 26 d. Atidaryta nauja gėrimų parduotuvė (Gedimino g. 61) „Gėrimai pigiau“.
 
2010 m. lapkričio 3 d. Kultūros ir meno centre „Domino“ teatro spektaklis „Mano žmonos vyras“.
 
2010 m. lapkričio 9 d. Socialinių paslaugų centre jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras’10“ pristatymas. Sugrįžę iš ekspedicijos po Sverdlovsko sritį (Rusijos Federacija) dalyviai pasidalino savo įspūdžiais, patirtimi lankantis lietuvių tremties vietovėse, apie apleistų lietuviškų kapinių tvarkymą, rodė vaizdo medžiagą.
 
2010 m. lapkričio 19 d. Konferencija, skirta Kaišiadorių 420-ies metų sukakčiai Kaišiadorių kultūros ir meno centre, organizavo Kaišiadorių muziejus. Pranešimai: O. Lukoševičius „Kaišiadorys: nuo dvaro iki savivaldos centro“, R. Gustaitis „Kaišiadorių istorinis kraštovaizdis iki XX a.“, V. Karvelytė-Balbierienė „Kaišiadorių miesto urbanistikos ir architektūros paveldas“, mons. dr, A. Jurevičius „Kaišiadorių vyskupijos vaidmuo miesto gyvenime“, I. Taparauskaitė „Kaišiadorių geležinkelių paveldas“, R. Pranskevičiūtė „Kaišiadorietiškoji tapatybė. XXI a. eskizas“.
 
2010 m. lapkričio 20 d. Meno mokykloje koncertavo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos Dainavimo programos mokiniai: G. Jocaitė, E. Mačiulytė, O. Miniauskas, D. Braukyla ir kt. Kartu paminėta šv. Cecilijos diena. Sakralinės muzikos valanda Kaišiadorių katedroje.
 
2010 m. lapkričio 25 d. Kaišiadorių meno mokykla viešojoje bibliotekoje surengė muzikos ir dailės šventę vaikams. Vaikai buvo supažindinami su „Šiaurės šalių“ kultūra.
 
2010 m. lapkričio 25 d. Rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Kaišiadorių miesto teritorijos bendrasis planas.
 
2010 m. lapkričio 26–27 d. „Maisto banko“ rudens akcija. Kaišiadorių IKI, Rimi ir Maxima parduotuvėse. Pirkėjai pirko ilgai negendančius produktus vargingai gyvenantiems žmonėms. Jiems taip pat paaukota 7377 Lt.
 
2010 m. gruodžio 1 d. Vietoj ankstesnės „Jolantos“ parduotuvės Kaišiadoryse atsirado dar viena „Pasagėlė“ (Gedimino g. 62).
 
2010 m. gruodžio 7 d. Rajono savivaldybės administracijoje lankėsi Gruzijos parlamento delegacija. Viešnagės tikslas – susipažinti su rajono savivaldos ypatumais, kasdiene veikla. Svečiai taip pat lankėsi pas ūkininką E. Cikanavičių Kruonio seniūnijoje.
 
2010 m. gruodžio 13 d. LR Seimo nario B. Bradausko ir jo žmonos Danguolės prieššventinė labdaros akcija vargingai gyvenantiems kaišiadoriečiams. Išdalinta daugiau nei 400 paketų maisto produktų, o visame rajone – 800 paketų  16 tūkst. litų sumai.
 
2010 m. gruodžio 16 d. Girelės g. 45 duris atvėrė maisto produktų ir gėrimų parduotuvė „Milda“, priklausanti UAB „Melifera“ (direktorius Petras Morkūnas).
 
2010 m. gruodžio 21 d. Kalėdinė pamoka „Apie tarnystę kalbai ir knygai“ su poetu M. Martinaičiu Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
 
2010 m. gruodžio 22 d. Vaclovo Giržado pagrindinėje mokykloje mokinių kalėdinis koncertas. Dalyvavo mokiniai, lankantys instrumentines programas „Muzikos šalis“, „Fleitų garsai“, „Linksmieji klavišai“, „Gitara“. Organizatorė – YAMAHA muzikos mokykla.
 
2010 m. gruodžio 22 d. Meno mokyklos kolektyvų šventinis koncertas „Muzikiniai stebuklai“ Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
 
2010 m. gruodžio 23 d. Vakaras-koncertas „Gerumo angelas“ Algirdo Brazausko gimnazijoje.
 
2010 m. gruodžio 28 d. „Domino“ teatro komedija „Vilnius–Dakaras“ (vaidino Aušra Štuikytė, Vytautas Šapranauskas) Kaišiadorių kultūros ir meno centre.
 
2010 m. gruodžio 28 d. Kunigo kompozitoriaus Teodoro Brazio 140-ųjų gimimo metinių minėjimas Kaišiadorių katedroje. Šventinę programą atliko Lietuvos kamerinis orkestras (vad. S. Krylovas, Italija) ir Kaišiadorių kultūros ir meno centro kamerinis choras „Do-diez“ (vad. Mažuolytė). Įteiktos rajono savivaldybos kultūros premijos A. Kamantauskienei (Nemaitonių folkloro ansamblio vadovė), Sauliui Jankauskui (filmų apie Kaišiadoris režisierius) ir Jonui Laurinavičiui („Kaišiadorių aidų“ redaktorius).
 
2010 m. gruodžio mėn. Iš Kaišiadorių kilęs 20-metis Kazimieras Vasiliauskas tituluotas Lietuvos Metų lenktynininku. Jis „Formulės-2“ pasaulio čempionate užėmė ketvirtąją vietą.